Тэма 9. Дзяржава і права Беларускай ССР у перыяд новай эканамічнай палітыкі (1921-1929 гг.). 

1. Пераход да новай эканамiчнай палiтыкi. Станаўленне сістэмы савецкіх органаў улады ў Беларускай ССР.

2. Узаемаадносiны БССР з РСФСР да 1923 г. Саюзны рабоча-сялянскi дагавор 1921 г.

3. Рыжскi мiрны дагавор 1921 г. паміж Расiяй і Польшчай. Падзел тэрыторыі Беларусi.

3. Уваходжанне БССР у склад Саюза ССР. Саюзны дагавор 1922 г. Канстытуцыя СССР 1924 г.

4. Вяртанне ў склад БССР усходнiх раёнаў Беларусi ў 1924, 1926 гг. Увядзенне новага (акруговага) адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу.

5. Палітыка нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва ў БССР, яе асноўныя накiрункi і вынікі.

6. Канстытуцыя Беларускай ССР 1927 г.

7. Тэндэцыі і асаблівасці ў развiцці заканадаўства Беларускай ССР. Кадыфікацыя заканадаўства.

 

 

Занятак 12.

Тэма 10. Дзяржава і права Беларускай ССР у перыяд калектывізацыі сельскай гаспадаркі (1930-1939 гг.).

 

1. Поспехі і страты у сацыяльна-эканамічнай дзейнасці.

2. Змены ў сістэме савецкіх органаў улады і кіравання. Утварэнне Вярхоўнага Савета БССР і яго Прэзідыума.

3. Канстытуцыя СССР 1936 г. i Канстытуцыя БССР 1937 г.

4. Судовы лад БССР. Пракуратура. Народны камісарыят унутраных спраў БССР. Пазасудовыя карныя інстанцыі.

5. Змены у праве.

Літаратура да тэмы ў 9–10

Адамушка У. Палiтычныя рэпрэсii 1920–1950-х г.г. на Беларусi. – Мн., 1994.

Васілевіч Р. А., Доўнар Т. І., Юхо І. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. – Мн., 2001.

Декреты Советской власти: В 13 т. Т. 1–4. – М., 1957–1968.

Довнар Т. И. Краткий очерк истории государства и права Беларуси. (послектябрьский период). – Мн., 1997.

Доўнар Т. I.Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

Заерко А. Тюрьмы Беларуси (1929–1935). – Мн., 2001.

История государства и права Белорусской ССР: В 2 т. Т.1. – Мн., 1970.

История Советской Конституции (1917–1956 гг.) / Под ред. С. С. Студеникина. – М., 1957.

Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн., 2000.

Круталевіч В. А., Юхо І. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. (1917–1945 гг.). – Мн., 2000.

Мартинович И. И. История суда в БССР. – Мн., 1958.

1 января 1919 года: Временное рабоче-крестьянское советское правительство Белоруссии: док. и материалы /сост. В.Д. Селеменов и др.; науч. ред. М.Ф.Шумейко. – Мн., 2005.

Платонаў Р. Палiтыкi. Iдэi. Лёсы: грамадзянскiя пазiцыi ва ўмовах нарастання iдэолага-палiчнага дыктату ў Беларусi 20–30 гадоў. – Мн., 1996.

Снапкоўскі У. Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі. У 2-х т. Т.2. - Мінск, 2004.

Сборник законов Белорусской ССР.1938–1967. – Мн., 1968–1969. Т.1–2.

Сборник законов и указов Президиума Верховного Совета СССР (1939–1958). – М., 1959.

Широков А. Т. ЦИК Белоруской ССР в 1919–1936 г. г. – Мн., 1979.

Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: У 6 т. – Мн., 1993–2003.

Занятак 13.

Тэма 11. Беларуская ССР у перыяд другой сусветнай вайны (1939-1945 гг.).

 

1. Вераломны напад гiтлераўскай Германii на Савецкi Саюз. Прычыны няўдач Чырвонай Армii ў першыя месяцы вайны.

2. Утварэнне Дзяржаўнага Камiтэта Абароны СССР і іншых надзвычайных савецкіх органаў на перыяд вайны.

3. Асаблівасці ў праве ваеннага перыяду. Змены ў крымiнальным, крымiнальна-працэсуальным, працоўным, грамадзянскім, шлюбна-сямейным заканадаўстве.

4. Дзяржаўныя органы БССР і іх дзейнасць у перыяд вайны.

5. Нямецкі акупацыйны рэжым на тэрыторыi Беларусi.

6. Усенародная партызанская барацьба беларускага народа супраць нямецкiх акупантаў.

7. Пачатак вызвалення Беларусi ад гiтлераўскiх акупантаў. Асаблівасці аднаўлення і дзейнасці савецкіх органаў дзяржаўнай улады, партыйных органаў ў вызваленых раёнах Беларусi.

 

Літаратура да тэмы 11

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне. 1941–1945: Энцыкл. – Мн.: БелСЭ, 1990.

Бергман А. Слова пра Бранiслава Тарашкевiча. – Мн., 1996.

Бровка Ю. П. Белорусская ССР – суверенный участник международного общения. – Мн., 1974.

Великая Отечественная война Советского Союза: Краткая история. – М., 1970.

Доўнар Т. I.Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

История государства и права Белоруской ССР: В 2 т. Т.2. – Мн., 1976.

Круталевич В. А., Юхо I. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi. – Мн., 1998.

Круталевіч В. А., Юхо Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917–1945 гг.). – Мн., 2000.

Народное (Национальное) Собрание Западной Белоруссии (28–30 октября 1939 года): Стеногр. отчет. – Мн., 1946.

Очерки истории государства и права БССР. – Мн., 1969. Вып. 2.

Павлов Я. С. Советско-германские договоры 1939–1941 годов: трагедия тайных сделок. – М., 1996.

Павлова Л. В. Органы власти и управления БССР в период Великой Отечественной войны // Правоведение. 1979. № 1.

Полуян В., Полуян И. Революционное и национально–освободительное движение в Западной Белоруссии. – Мн., 1962.

Палуян У. А. Беларуская сялянска-рабочая грамада. – Мн., 1967.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. – Мн., 1993.

Сборник документов и материалов по истории СССР. (1917–1958). – М., 1959.

Сборник законов и указов Президиума Верховного Совета СССР (1939–1958). – М., 1959.

Сборник законов Белорусской ССР. 1938–1967. – Мн., 1968–1969. Т. 1–2.

Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: У 6 т. – Мн., 1993–2003.

 

Занятак 14.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 493; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ