ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИЗа ___________________ 20 __ р.

1801003
Форма № 2     Код за ДКУД         

I.Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

18909,6

5159,0

Податок на додану вартість

015

(3151,6)

(860,0)

Акцизний збір

020

 

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

 

030

 

 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

15758,0

4299,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(12074,9)

(2679,0)

Валовий:

прибуток

050

3683,1

1620,0

збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

9859,4

240,0

 

Адміністративні витрати

070

(948,4)

(425,0)

Витрати на збут

080

(987,2)

(307,0)

Інші операційні витрати

090

(9924,2)

 

(495,0)

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

  прибуток

100

1682,7

633,0

  збиток

105

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

655,7

448,0

Інші доходи

130

1,0

62,0

Фінансові витрати

140

(34,0)

(-)

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

(6,5)

(10,0)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

2298,9

1133,0

збиток

175

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:

  прибуток

  190

2298,9

1133,0

  збиток

195

 

 

Надзвичайні:

  доходи

  200

 

 

  витрати

205

 

(174,0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

      прибуток

  220

2298,9

959,0

  збиток

225

 

 

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

5042,40

2904,0

Витрати на оплату праці

240

3130,0

2266,0

Відрахування на соціальні заходи

250

65,7

59,0

Амортизація

260

404,2

242,0

Інші операційні витрати

270

3353,1

1564,0

Разом

280

11995,4

7035,0

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період
1

2

3

4
Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

 

 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

 

 
Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 
               

Керівник

Головний бухгалтер

 

Додаток 13

Таблиця перевірки порівнянності та взаємоувязки показників основних форм річної звітності підприємств АПК

№ з/п Показники, що порівнюються Порівнювальні показники

ФОРМА № 1 «БАЛАНС»

1 Рядок 010, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 011 мінус рядок 012, графи 3 і 4
21 Рядок 030, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 031 мінус рядок 032, графи 3 і 4
31 Рядок 080, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 010, 020, 030, 040-070, графи 3 і 4
41 Рядок 160, графи 3 і 4 Форма № 1, рядок 161 мінус рядок 162, графи 3 і 4
51 Рядок 260, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 100-150,160, 170-250, графи 3 і 4
61 Рядок 280, графи 3 і 4 Форма № 1, 080, 2601, 270, графи 3 і 4
71 Рядок 380, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 300-340 плюс або мінус рядок 350 мінус рядки 360, 370, графи 3 і 4
8 Рядок 430, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 400, 410, 415, 420, мінус рядок 416, графи 3 і 4
91 Рядок 480, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 440-470, графи 3 і 4
101 Рядок 620, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 500-610, графи 3 і 4
111 Рядок 640, графи 3 і 4 Форма № 1, сума рядків 380, 430, 480, 620, 630, графи 3 і 4

ФОРМА № 2 «ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»

121 Рядок 035, графа 3 Форма № 2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, 025, 030
13 Рядок 050, графа 3 Форма № 2, рядок 035 мінус рядок 040
14 Рядок 055, графа 3 Форма № 2, рядок 040 мінус рядок 035
15 Рядок 100, графа 3 Форма № 2, сума рядків 050, 060 мінус рядки 070, 080, 090 або рядок 060 мінус рядки 055, 070, 080, 090
16 Рядок 105, графа 3 Форма № 2, сума рядків 055, 070, 080, 090 мінус рядок 060 або сума рядків 070, 080, 090 мінус рядки 050 і 060
17 Рядок 170, графа 3 Форма № 2, сума рядків 100, 110, 120, 130 мінус рядки 140, 150, 160 або сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 105, 140, 150, 160
18 Рядок 175, графа 3 Форма № 2, сума рядків 105, 140, 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130 або сума рядків 140, 150, 160 мінус рядки 100, 110, 120, 130
19 Рядок 180, графа 3 Декларація про прибуток підприємства
20 Рядок 190, графа 3 Форма № 2, рядок 170 мінус рядок 180
21 Рядок 195, графа 3 Форма № 2, рядок 175 мінус рядок 180
22 Рядок 220, графа 3 Форма № 2, сума рядків 190 і 200 мінус рядок 205 або рядок 200 мінус рядки 195 і 205
23 Рядок 225, графа 3 Форма № 2, рядок 205 мінус рядки 190, 200 рядок 195 плюс рядок 205 мінус рядок 200
24 Рядок 280, графа 3 Форма № 2, сума рядків 230-270

ФОРМА № 3 «ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ»

25 Рядок 010, графа 3 Форма № 2, рядок 170, графи 3
26 Рядок 010, графа 4 Форма № 2, рядок 175, графи 3
27 Рядок 020, графа 3 Форма № 2, рядок 260, графи 3
28 Рядок 050, графа 3 Форма № 2, сума рядків 110, 120 мінус рядки 140, 150, 160, графа 3
29 Рядок 050, графа 4 Форма № 2, сума рядків 140, 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130, графа 3
30 Рядок 060, графа 3 Форма № 2, рядок 140, графи 3
31 Рядок 070, графа 3 Форма № 3, різниця між сумою рядків 010-160, графи 3 і сумою рядків 030-050, графа 4
32 Рядок 070, графа 4 Форма № 3, різниця між сумою рядків 010, 030-050, графа 4 і сумою рядків 020-060, графа 3
33 Рядок 090, графа 3 Форма № 1, рядок 270, графа 3 мінус графа 4
34 Рядок 090, графа 4 Форма № 1, рядок 270, графа 4 мінус графа 3
35 Рядок 110, графа 3 Форма № 1, рядок 630, графа 4 мінус графа 3
36 Рядок 110, графа 4 Форма № 1, рядок 630, графа 3 мінус графа 4
37 Рядок 120, графа 3 Форма № 3, різниця між сумою рядків 070-110, графи 3 і сумою рядків 080-110, графа 4
38 Рядок 120, графа 4 Форма № 3, різниця між сумою рядків 070-110, графа 4 і сумою рядків 080-110, графа 3
39 Рядок 150, графа 3 Форма № 3, рядок 120, графа 3 мінус рядки 130, 140, графа 4
40 Рядок 150, графа 4 Форма № 3, рядок 120, графа 4 плюс рядки 130, 140, графа 4 або сума рядків 130 і 140, графа 4 мінус рядок 120, графа 3
41 Рядок 170, графа 3 Форма № 3, рядок 150, графа 3 плюс рядок 160, графа 3 або мінус рядок 160, графа 4
42 Рядок 170, графа 4 Форма № 3, рядок 150, графа 4 плюс рядок 160, графа 4 або мінус рядок 160, графа 3
43 Рядок 280, графа 3 Форма № 3, сума рядків 180-230, графа 3, мінус сума рядків 240-270, графа 4
44 Рядок 280, графа 4 Форма № 3, сума рядків 240-270, графа 4, мінус сума рядків 180-220, графа 3
45 Рядок 300, графа 3 Форма № 3, рядок 280, графа 3 плюс рядок 290, графа 3 або мінус рядок 290, графа 4
46 Рядок 300, графа 4 Форма № 3, рядок 280, графа 4 плюс рядок 290, графа 4 або мінус рядок 290, графа 3
47 Рядок 370, графа 3 Форма № 3, різниця між сумою рядків 310-330, графа 3 і сумою рядків 340-360, графа 4
48 Рядок 370, графа 4 Форма № 3, різниця між сумою рядків 340-360, графа 4 і сумою рядків 310-330, графа 3
49 Рядок 390, графа 3 Форма № 3, рядок 370, графа 3 плюс рядок 380, графа 3 або мінус рядок 380, графа 4
50 Рядок 390, графа 4 Форма № 3, рядок 370, графа 4 плюс рядок 380, графа 4 або мінус рядок 380, графа 3
51 Рядок 400, графа 3 Форма № 3, різниця між сумою рядків 170, 300, 390, графа 3 і 4
52 Рядок 400, графа 4 Форма № 3, різниця між сумою рядків 170, 300, 390, графа 4 і 3
53 Рядок 410, графа 3 Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 3
54 Рядок 420, графа 3 Форма № 3, рядок 040, графа 4
55 Рядок 420, графа 4 Форма № 3, рядок 040, графа 3
56 Рядок 430, графа 3 Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4
57 Рядок 430, графа 3 Форма № 3, сума рядків 400, 410, графа 3
58 Рядок 430, графа 3 Форма № 3, сума рядків 400, 410, графа 3 мінус рядок 420, графа 4
59 Рядок 430, графа 3 Форма № 3, сума рядків 410, 420, графа 3 мінус рядок 400, графа 4
60 Рядок 430, графа 3 Форма № 3, рядок 410, графа 3 мінус сума рядків 400, 420, графа 4

ФОРМА №4 “ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ”

61 Рядок 010, графи 3-11 Форма №1, рядки 300-380, графа 3, відповідно
62 Рядок 050, графи 3-11 Форма №4, алгебраїчна сума рядків 010, 020, 030, 040, графи 3-11, відповідно
63 Рядок 130, графа 8 Форма №2, рядок 220 або 225, графа 3
64 Рядок 150, графа 3 (позитивне значення) Форма №4, рядок 150, графа 8 (від’ємне значення)
65 Рядок 160, графа 7 (позитивне значення) Форма №4, рядок 160, графа 8 (від’ємне значення)
66 Рядок 290, графи 3-11 Форма №4, алгебраїчна сума рядків 060-280, графи 3-11, відповідно
67 Рядок 300, графи 3-11 Форма №4, алгебраїчна сума рядків 050 і 290, графи 3-11, відповідно
68 Рядок 300, графи 3-11 Форма №1, графа 4, рядки 300-380, відповідно
69  Рядки 010-300, графа 11 Форма №4, рядки 010-300, алгебраїчна сума граф 3-10, відповідно

 

ФОРМА №5 “ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ”

70 Рядки 010-080, графа 14 Форма №5, рядки 010-080, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15, відповідно
71 Рядок 080, графи 3 і 14 Форма № 1, рядок 011, графи 3 і 4
72 Рядок 080, графи 4 і 15 Форма № 1, рядок 012, графи 3 і 4
73 Рядок 080, графи 3-15 Форма №5, алгебраїчна сума рядків 010-070, графи 3-15, відповідно
74 Рядки 100-260, графа 14 Форма №5, рядки 100-260, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15, відповідно
75 Рядок 260, графи 3 і 14 Форма № 1, рядок 031, графи 3 і 4
76 Рядок 260, графи 4 і 15 Форма № 1, рядок 032, графи 3 і 4
77 Рядок 260, графи 3-19 Форма №5, алгебраїчна сума рядків 100-250, графи 3-19, відповідно
78 Рядок 340, графа 4 Форма №1, рядок 020, графа 4 (розбіжність на суму авансових платежів для фінансування капітального будівництва)
79 Рядок 340, графи 3 і 4 Форма № 5, сума рядків 280-330, графи 3 і 4
80 Сума рядків 350-370, графа 4 Форма № 1, рядок 040, графа 4
81 Сума рядків 380-410, графа 4 Форма № 1, рядок 045, графа 4
82 Рядок 420, графа 5 Форма № 1, рядок 220, графа 4
83 Рядок 420, графи 3,4,5 Форма № 5, сума рядків 350-410, графи 3,4,5
84 Сума рядків 440-490, графа 3 Форма № 2, рядок 060, графа 3
85 Сума рядків 440-490, графа 4 Форма № 2, рядок 090, графа 3
86 Сума рядків 500-520, графа 3 Форма № 2, рядок 110, графа 3
87 Сума рядків 500-520, графа 4 Форма № 2, рядок 150, графа 3
88 Сума рядків 530, 550, 560, графа 3 Форма № 2, рядок 120, графа 3
89 Сума рядків 540-560, графа 4 Форма № 2, рядок 140, графа 3
90 Сума рядків 570-610, 630, графа 3 Форма № 2, рядок 130, графа 3
91 Сума рядків 570-600, 620, 630, графа 4 Форма № 2, рядок 160, графа 3
92 Рядок 690, графа 3 Форма № 5, сума рядків 640-680, графа 3
93 Рядок 690, графа 3 Форма № 3, рядок 430, графа 3
94 Рядок 690, графа 3 Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4
95 Рядок 780, графи 3-9 Форма № 5, сума рядків 710-770, графи 3-9
96 Рядки 710-780, графа 9 Форма № 5, рядки 710-780, сума граф 3,4,5 мінус графи 6,7
97 Рядок 780, графи 3 і 9 Форма № 1, сума рядків 400 і 410, графа 3 і 4
98 Сума рядків 800-860, 880, графа 3 Форма № 1, рядок 100, графа 4
99 Рядок 870, графа 3 Форма № 1, рядок 110, графа 4
100 Рядок 890, графа 3 Форма № 1, рядок 120, графа 4
101 Рядок 900, графа 3 Форма № 1, рядок 130, графа 4
102 Рядок 910, графа 3 Форма № 1, рядок 140, графа 4
103 Рядок 920, графи 3,4,5 Форма № 5, сума рядків 800-910, графи 3,4,5
104 Рядок 940, графа 3 Форма № 1, рядок 161, графа 4
105 Рядок 950, графа 3 Форма № 1, рядок 210, графа 4

ФОРМА № 2-М «ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»

106 Рядок 220, графа 3 Форма № 2-М, рядок 035 мінус рядок 040 плюс рядок 060 мінус рядок 090 плюс рядок 130 мінус рядок 160 мінус рядок 165 плюс рядок 200 мінус рядок 205 мінус рядок 210
107 Рядок 225, графа 3 Форма № 2-М, рядок 040 мінус рядок 035 мінус рядок 060 плюс рядок 090 мінус рядок плюс рядок 160 плюс рядок 165 мінус рядок 200 плюс рядок 205 плюс рядок 210

 

Додаток 14

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Аудиторської палати України від 31 жовтня 2000 р.(протокол N 95) (v0095230-00 )зі змінами та доповненнями від 26 грудня 2001 р. (протокол N 105) (va105230-01 ),від 30 травня 2002 р.(протокол N 110)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги

 

Розділ I. Характеристика Реєстру

 

1.1. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги (далі - Реєстр) - це офіційний загальнодержавний реєстр аудиторських фірм і аудиторів - суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстрували свою аудиторську діяльність згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність". Визначення аудиту, аудиторської діяльності (аудиторських послуг, супутніх аудиторських робіт тощо) та суб'єкта аудиторської діяльності регламентується Законом України "Про аудиторську діяльність", Національними нормативами аудиту та Кодексом професійної етики аудиторів України.

1.2. Ведення Реєстру за Законом України "Про аудиторську діяльність" покладено на Аудиторську палату України.

1.3. Про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги суб'єктам видається Свідоцтво встановленого Аудиторською палатою України зразка, яке посвідчує відповідність суб'єкта вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність".

1.4. Про суб'єктів аудиторської діяльності до Реєстру заносяться такі дані:

- ідентифікаційний код/номер суб'єкта аудиторської діяльності;

- дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або свідоцтва);

- назва аудиторської фірми (П. І. Б. для аудитора - суб'єкта підприємницької діяльності);

- адреса фактичного місцерозташування, номери контактних телефонів, факсу, електронної пошти;

- організаційно-правова форма;

- форма власності;

- інформація про державну реєстрацію;

- інформація про засновників (для аудиторів - П. І. Б., номери сертифікатів та дата їх отримання, ідентифікаційний номер, адреса; для юридичних осіб - назва, ідентифікаційний код, частка в статутному капіталі);

- П. І. Б. керівника аудиторської фірми, номер та дата видачі сертифіката;

- кількість працівників, у тому числі сертифікованих аудиторів;

- наявність та місцерозташування філій або представництв чи відділень, дочірніх підприємств.

1.5. Зведені дані Реєстру є відкритими для користувачів.

1.6. Технічне ведення, актуалізацію Реєстру здійснюють Секретаріат Аудиторської палати України та регіональні відділення АПУ (САУ). Секретаріат несе відповідальність за збереження даних Реєстру, підтримання його в робочому стані та за достовірність оприлюднених даних Реєстру в пресі.

1.7. Реєстр ведеться в розрізі кожного легалізованого суб'єкта аудиторської діяльності з деталізацією за адміністративно-територіальними одиницями України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь).

1.8. Аудиторська палата України щорічно, станом на 1 січня поточного року, оприлюднює у засобах масової інформації Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, що завчасно подали звіт та підтвердили свою аудиторську діяльність за звітний рік. Зміни, внесені до Реєстру, оприлюднюються щомісячно.

1.9. Відповідальність за достовірність наданих для внесення в Реєстр даних несуть виключно керівники суб'єктів аудиторської діяльності.

1.10. Регіональні відділення АПУ і САУ контролюють і підтверджують подану до Реєстру інформацію, яка стосується аудиторських фірм (аудиторів) їх регіонів.

1.11. До Реєстру вносяться суб'єкти аудиторської діяльності:

- аудиторські фірми, які зареєстрували свою діяльність відповідно до чинного законодавства України і відповідають вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність", а саме:

- організація пройшла державну реєстрацію як аудиторська фірма;

- установчими документами передбачено виключно аудиторську діяльність;

- загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не перевищує 30 відсотків;

- директором фірми є сертифікований аудитор;

- аудитори зареєстровані відповідно до Закону України "Про підприємництво" як суб'єкти підприємництва - фізичні особи і мають чинний сертифікат аудитора.

1.12. До Реєстру не вносяться суб'єкти аудиторської діяльності - юридичні особи, що мають найменування, тотожні найменуванню інших аудиторських фірм, внесених раніше до Реєстру.

1.13. Витрати на ведення Реєстру та його легалізацію компенсуються за рахунок суб'єктів аудиторської діяльності, що подають документи на внесення їх до Реєстру, у розмірах, які визначає Аудиторська палата України.

 

Розділ II. Порядок включення суб'єктів аудиторської діяльності до Реєстру

 

2.1. Для підтвердження даних, необхідних для включення до Реєстру, суб'єкти аудиторської діяльності подають до Секретаріату Аудиторської палати України такі документи:

Попередньо легалізовані суб'єкти аудиторської діяльності (які мають чинну за терміном дії ліцензію):

- заяву;

- реєстраційну картку;

- ксерокопію чинної ліцензії АПУ на аудиторську діяльність в Україні;

- звіт про аудиторську діяльність за попередній звітний період за затвердженою АПУ формою;

- відгук РВ АПУ (РВ САУ) на подані документи;

- документ про оплату за включення до Реєстру.

Новостворені суб'єкти аудиторської діяльності - аудиторські фірми:

- заяву;

- реєстраційну картку;

- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- нотаріально засвідчені копії статутних документів;

- копії сертифікатів аудиторів - співзасновників фірми та директора фірми;

- копію довідки органів статистики;

- витяг з наказу про призначення керівником фірми сертифікованого аудитора, завірений власною печаткою;

- відгук РВ АПУ (РВ САУ) на подані документи;

- документ про оплату за включення до Реєстру.

Аудитори - суб'єкти підприємницької діяльності:

- заяву;

- реєстраційну картку;

- нотаріально засвідчену копію Свідоцтва про державну реєстрацію та виписку з трудової книжки;

- копію сертифіката аудитора;

- відгук РВ АПУ (РВ САУ) на подані документи;

- документ про оплату за включення до Реєстру.

2.2. Документи щодо внесення до Реєстру подають до Секретаріату Аудиторської палати України, де їх перевіряють на відповідність вимогам чинного законодавства та цього Положення. Перевірку документів Секретаріат АПУ здійснює у 10-ти денний термін з дати їх отримання. Секретаріат може запросити пояснення або уточнення окремих положень із наданих документів у суб'єкта аудиторської діяльності. Після отримання всіх необхідних даних Секретаріат передає документи на розгляд до Контрольно-реєстраційної комісії Аудиторської палати України з висновком про відповідність та комплектність поданих документів.

2.3. Рішення Контрольно-реєстраційної комісії затверджує Аудиторська палата України.

2.4. Дата прийняття позитивного рішення є фактичною датою занесення суб'єкта аудиторської діяльності до Реєстру з одночасною видачею йому відповідного Свідоцтва.

2.5. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги в Україні видається терміном на п'ять років. Підписи голови Спостережної ради та завідувача Секретаріату АПУ на Свідоцтві скріплюються печаткою Аудиторської палати України.

2.6. Продовження терміну дії Свідоцтва здійснює Контрольно-реєстраційна комісія, рішення якої затверджує Аудиторська палата України на підставі заяви суб'єкта аудиторської діяльності, після звірки даних, раніше внесених до Реєстру.

2.7. Включені до Реєстру суб'єкти аудиторської діяльності зобов'язані:

- дотримуватися вимог чинного законодавства України, рішень АПУ, положень Національних нормативів аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів України;

- не пізніше 15 березня поточного року подавати до регіональних відділень АПУ або безпосередньо до АПУ Звіт аудиторської фірми / аудитора про виконані роботи (надані послуги) за минулий рік (форма N 1-аудит);

- у випадку внесення змін даних, перелічених у п. 1.4 цього Положення, у 10 денний термін подати до АПУ реєстраційну картку з зазначенням внесених змін та документи, що підтверджують відповідні зміни.

2.8. Витрати на видачу суб'єкту аудиторської діяльності повторного Свідоцтва про включення до Реєстру або дублікату названого Свідоцтва компенсуються за рахунок суб'єктів, що звертаються до АПУ з відповідним клопотанням, у розмірах, які визначає Аудиторська палата України.

2.9. До аудиторських фірм та аудиторів - суб'єктів підприємницької діяльності, які не включені до Реєстру, застосовуються стягнення, передбачені статтями 26, 27 Закону України "Про аудиторську діяльність".

 

Розділ III. Виключення з реєстру

 

3.1. На підставі повноважень Аудиторської палати України, передбачених Законом України "Про аудиторську діяльність" та Статутом АПУ, за порушення вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Національних нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів України та цього Положення до суб'єктів аудиторської діяльності застосовується стягнення у вигляді попередження, виключення з Реєстру на строк до одного року або виключення з Реєстру.

3.2. Попередження, виключення з Реєстру на строк до одного року або виключення з Реєстру суб'єкта аудиторської діяльності здійснюється на підставі рішення Аудиторської палати України.

3.3. Витяг з рішення АПУ про попередження, виключення з Реєстру на строк до одного року або виключення з Реєстру суб'єкта аудиторської діяльності має бути направлено поштою суб'єкту аудиторської діяльності та регіональному відділенню АПУ з обов'язковим оприлюдненням в засобах масової інформації у 10-денний термін з дня винесенням рішення.

3.4. Рішення АПУ про накладення стягнення або виключення з Реєстру може бути оскаржено в суді.

3.5. Після отримання повідомлення про виключення з Реєстру суб'єкт аудиторської діяльності зобов'язаний в 10-денний термін з моменту отримання витягу з рішення АПУ повернути до Секретаріату АПУ Свідоцтво про внесення до Реєстру.

3.6. Суб'єкти, що були виключені з Реєстру, після усунення порушень можуть бути повторно включені до Реєстру у загальному порядку як новостворені суб'єкти аудиторської діяльності.

 

Розділ IV. Прикінцеві положення

 

4.1. Це Положення набирає чинності 1 листопада 2000 року після затвердження Аудиторською палатою України.

4.2. У разі внесення змін та доповнень до Закону України "Про аудиторську діяльність" до цього Положення можуть бути внесені відповідні зміни.

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 60;