ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 

Егер ерітіндідегі H+иондарының концентрациясы 10-1моль/л болса, онда ерітіндінің сутектік көрсеткіші (pH) қандай?A) 1;

 

Ерітіндінің рН2.2 тең. Гидроксоний-ионының концентрациясы қаншаға тең?

A) 6.3·10-3 моль/л

Екінші аналитикалық топтың топтық реагенті анықтаңыз.A) HCI;

 

Егер CrCI3 ерітіндісіне NaOH және H2O2 қосқанда ерітіндінің түсі қалай өзгереді ?
С) сары;

 

Егер ерітіндіге тұз қышқылын қоссақ, онда ерітіндіден қандай иондар хлоридтер түрінде тұнбаға түседі ?

A) Ag+, Pb2+;

Ерігіштік көбейтіндісінің мәндері бойынша ең бірінші қандай тұнба түзіледі?A) ;

 

Ерігіштік көбейтіндісінің мәндері бойынша ең бірінші қандай тұнба түзіледі?E)

 

Ерітіндінің иондық күшінің теңдеуін қөрсетіңіз?C)

 

Екінші текті электродқа қандай электрод жатады? D) хлоркүміті электрод

 

Ерітіндінің титрі T(A) нені көрсетеді?

C) 1мл ерітіндіде еріген заттың массасы;

 

 Еріген заттың массалық үлесі w(A) нені көрсетеді?B) 100 г ерітіндідегі еріген заттың массасы ;

 

Ерітіндінің иондық күшінің дұрыс өрнегін көрсету керек:

D) ;

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

Иондық күші 0,05 тең ерітіндідегі КJ молярлық концентрациясын есептеңіз: С) 0,05; 

Иодометрия әдісі қандай процеске негізделген?

B) тотығу-тотықсыздандыру;

 

Иодометрия әдісінде қандай индикатор қолданылады?

D) крахмал;

 

Иондық күші 0,01 тең KCl ерітіндісінің молярлық концентрациясын есептеңіз:

C) 0,0100 моль/л

КККККККККККККККККККККККК

 

Келесі теңдеу үшін2A + B® C тура бағытта жүретін реакция жылдамды-ғының теңдеуін анықтаңыз:

D) v = k [A]2∙ [B];

 

Келтірілген катиондардың қайсысы бесінші аналитикалық топқа жатады?

B) Mn2+;

Комплекс түзу қандай ионға тән?

E) Cи2+.

 

Келесі катиондардың қайсысы бірінші аналитикалық топқа жатады?A) K+;

 

Келесі катиондардың қайсысы төртінші аналитикалық топқа жатады ?C) Zn2+;

 

Келтірілген катиондардың қайсысы үшінші аналитикалық топқа жатады ?

E) Ca2

 

Көрсетілген параметрлердің қайсысы эквиваленттік нүктені дәл анықтайды?

B) pH;

 

Келесі теңдеу арқылы қандай концентрацияныанықтауға болады?                           

E) молярлық.

 

Көрсетілген қоспалардың қайсысы буферлі ерітінділерге жатпайды?

A) NaOH + NaCl

 

Концентрациясы 0,02моль/л барий хлориді ерітіндісінің иондық күшін есептеңіз:E) 0,06.

 

Күшті негіздердің рОН есептеу формуласының дұрыс өрнегін көрсету керек:D) pОH = -lgCнегіз

 

Күкірт қышқылының эквиваленттік массасы қаншаға тең?

A) 49 г/моль;

 

Көрсетілген қоспалардың қайсысы қышқылды буферлі ерітінділерге жатады:C) СН3СООNa + CH3COOH

 

Көрсетілген қоспалардың қайсысы негізді буферлі ерітінділерге жатады:

C) NН4ОH + NH4CI

Кадмий және мыс электpодтаpынан тұpатын элементтiң стандаpтты электpқозғаушы күшiн (Е0) есептеңiз. Электpодтаpдың стандаpтты потенциалдаpы j0 (Cd2+/Cd) = - 0,40 в; j0 (Cu2+/Cu+)= + 0,34 в.  С) 0,74В

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

 

Қандай тотығу-тотықсыздандыру жұп ең күшті тотықсыздандырғыш болып табылады?

E) .

 

Қандай катионды NH4CNS реагентінің әсерімен анықтауға болады ?C) Co2+;

 

Қандай теңдеу арқылы ерітіндінің титрін (Т) анықтауға болады?

мұндағы, m – еріген зат массасы; V – ерітіндінің көлемі; Э -эквивалент саны.

A) T = m/V;

 

Қандай теңдеу арқылы молярлық концентрацияны табуға болады?

мұндағы, n - еріген зат мөлшері; m – еріген зат массасы; V – ерітіндінің көлемі; М- молярлық масса.A) C =n/V;

 

Қандай жағдайда гомогендік тепе-теңдік орын алады:A) Тура және кері жүретін реакциялардың жылдамдықтары тең болғанда.    

 

Қандайэлектродстандарттыретінде қолданылады?A) сутектік электрод;

 

Қандай тұздың гидролиздену константасы ең жоғары?B)(NH4)2CO3

 

Қандай жағдайда активтік коэффициенті (g) 1-ге тең:

B) әлсіз электролиттердің сұйытылған ерітінділерінде;

Қандай формуланың көмегiмен молярлық көлемдi есептеуге болад D) V = nVm                            

 

Қандай электродтыңстандартты потенциалынөлгетеңдепалынады        

В)сутектi;              

 

Қандай тотықтырғышқышқылдық, бейтарап және сілтілік орталарда тотықтыра алады ?D) KMnO4;

 

Құрамында 0.4 г/л NaOH бар ерітіндінің рН есептеңіз.C) 12;

 

 

Қаныққан қорғасын сульфаты ерітіндісіндегі Pb2+ және SO42- иондарының ерігіштігі нешеге тең? ЕК (Pb SO4) = 2,2 × 10-8 :D) 1,48 × 10-4 моль / л ;

 

Құрамында 50 г тұзбен 200 г суы бар ерiтiндiдегi тұздың массалық үлесiн (w,%) есептеңiз.В) 20     %

 

Қалайының дихлоридiне (SnCl2) батырылған мырыш пластинкасы 0,2 г кемiдi. Қанша грамм қалайы бөлiндi? АSn=118,71 г/моль, АZn=65,39 г/моль

Е) 0,36 г

 

Қоспалардың қайсысы буферліерітіндіге жатады?C) NH4OH - NH4 CI;

Қышқылды-негіздік титрлеу әдісінде қандай қосылыс бірінші стандарт ретінде қолданылады?

C) Na2B4O7∙10H2O

ММММММММММММММММ

 

Массалық үлес (,%) дегеніміз не?

C) еріген зат массасының ерітіндінің жалпы массасына қатынасы;

 

Молярлық концентрация нені көрсетеді?

B) 1л ерітіндідегі еріген зат моль санын;

Мырышты - күмiстi гальваникалық элементтiң стандарты ЭҚКесептеңiз: φ0Zn2+/Zn = -0,76B; φ 0Ag+/Ag = +0,80B.

А) +1,56 

 

Мына реакциядағы Na2S2O3 + J2 ®NaJ + Na2S4O6 бір тиосульфат ионы қанша электрон береді?А) 1 е;

Молярлық концентрацияның дұрыс анықтамасын беріңіз:B) 1л ерітіндідегі еріген заттың моль саны;

НННННННННННННННННННННН

Нерст теңдеуін көрсетіңіз:

E) .

 

Нашар еритін Ca3(PO4)2 қосылыстың ерігіштік көбейтіндісі формуласын көрсетіңіз:

B) ;

 

Нашар еритін PbJ2қосылыстың ерігіштік көбейтіндісі формуласын көрсетіңіз:

B) ;

ПППППППППППППППППППППП

Потенциометрлік әдіс қандай процеске негізделген?D) электродтың потенциалын өлшеуге;

 

Потенциометрлікәдісіндеқандайэлектродтыиндикаторлықдепатайды?

E)потенциалыанықталатынионныңконцентрациясынатәуелдіэлектродты.

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

 

Реакцияның тепе-теңдік константасы дегеніміз:A) Тура және кері жүретін реакциялардың жылдамдық константаларының қатынасы.

 

Реакцияны толықтырып, қорғасын гидроксидінің амфотерлiгiн дәлелдеңiз.

Pb(OH)2 + 2KOH = … + 2H2O

В) K2PbO2                              

 

Реакциянытолықтырып, хромгидроксидiнiңамфотерлiгiндәлелдеңiз.

Сr(OH)3+ 3KOH=…

А)K3[Cr(OH)6]       

 

ССССССССССССССССССССССССС

Сутектік көрсеткіштің (pH) дұрыс өрнегін көрсетіңіз:D) pH = -lg[H+];

 

Сынаманы иодометрлік әдісімен зерттегенде мыстың эквиваленттік массасы қаншаға тең?C) 63,45 моль/л;

 

Сутек иондарының концентрациясын анықтау үшін қандай электродқолданылады?D) шыны электрод

 

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

 Тұздардың қайсысы гидролизге ұшырамайды?C) NaCl;

 

Тұздардың қайсысы гидролизге ұшырайды?C) (NH4 )2S;

Төртінші аналитикалық топтың топтық реагентің көрсетіңіз.B) NaOH – тың артық мөлшері.

 

Титрлеу әдісінде титрлеу қисығы қандай параметрдің өзгерісін көрсетеді?E) pH.

 

Төмендегі әдістердің қайсысында Трилон Б қолданылады?B) комплексонометрия;

 

Титрі 0,00359 г/млжәне 0,004805 г/млтеңHClжәнеH2SO4ерітінділерініңэквиваленттікконцентрацияларынешегетең?Е) C(HCl) = 0,0984 моль/л;     C (1/2H2SO4) = 0,0981 моль/л;      

Титрант деп нені айтады?

B) концентрациясы белгілі ерітіндіні;

ҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮ

Үш валентті хром иондарын ашу үшін келесі реакциялардың қайсысы ең қолайлы:

B) 10 Cr3+ + 6 MnO4-+ 11 H2O = 5 Cr2O72- + 6 Mn2+ + 22 H+

 

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ

Циан қышқылының диссоциациялану константасы (Кд) 3,17·10 , концентрациясы 0,9 моль/л. Диссоциациялану дәрежесін (%) есептеңіз:Е) 0,19%

 

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Электролиттің ерігіштік көбейтіндісі мен иондық көбейтіндісінің қандай қатынасында ерітінді қаныққан болады?

B) ИК = ЕК;


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 841; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!