ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГСАНДАР

0.075 М NH4OH ерітіндісіндегі OH- иондарының концентрациясын есептеңіз. Kb = 1.76·10-5 . E) 1.14∙10-3 моль/л

0.01 М аскорбин қышқыл ерітінсінің рН 3.09 тең. Аскорбин қышқылының диссоциациялану константасын және дәрежесін есептеңіз. B) 0.081; 7.1∙10-5 моль/л

 

500 мл 0,1 моль/л NaOH ерітіндісін дайындау үшін қанша грамм NaOH алу керек? B) 2.0 г;

 

500 мл 0, 1моль KOH ерітіндісін дайындау үшін қанша грамм KOHкерек? E) 14г.

 

15мл 0,1моль/л KOH ерітіндісін нейтралдау үшін 10 мл HClқажет. Тұз қышқылының концентрациясын есептеңіз.D) 0.1500 г/моль;

 

10 мл KOH ерітіндісін нейтралдау үшін 20 мл 0,1моль/л HClерітіндісі қажет. KOH молярлық концентрациясын анықтаңыз:

D) 0,2000 моль/л;

 

10мл NaOH ерітіндісін нейтралдау үшін 20мл 0,15 моль/л HCl ерітіндісі қажет. Натрий гидроксидінің молярлық концентрациясын анықтаңыз.

D) 0,3000 моль/л;

 

2 мольHNO  ерітіндісін дайындау үшін қанша грамм HNO керек?A) 126 г;

 

0,5 моль HCI ерітіндісін дайындау үшін қанша грамм HCIкерек?E) 18,25 г.

 

500 мл 0,2 моль Na2CO3 ерітіндісін дайындау үшін қанша грамм тұз керек? 

Е) 10,6 г.  

 

0,5 л ерітіндінің құрамында 9,8 г күкірт қышқылы бар. Ерітіндініңмолярлықконцентрациясынешегетең?В) 0,20;

 

0,5 л ерітіндінің құрамында 9,8 г күкірт қышқылы бар. Ерітіндініңэквиваленттікконцентрациясынешегетең?D) 0,40;

 

0,400 моль/лHCOOH мен 1,000 моль/л HCOONaерітінділерініңқоспаларының рН нешегетең? Кт-т =1,8 × 10-4.D) 4,14;

 

0,1 моль/л тұз қышқылы мен 0,1 моль/л натрий гидроксидіерітінділерініңрНнешеге тең?Е) 1; 13.

 

0,1моль/лсіркеқышқылыерітіндісініңрНнешегетең? a = 1,3 %;В) 2,89;

 

1,590 г өлшендіні (навеска) 250 мл өлшеуішколбадаерітуарқылыалынған натрий карбонатыныңерітіндісініңэквиваленттікконцентрациясы мен титрі (Т)нешегетең?

А) Т = 0,00636; C(1/2 Na2CO3) = 0,12;

 

0,01моль/л КСlерітіндісінің иондық күшін есептеңіз: А) 0,01;  

 

0,01 моль/л NaNO3және 0,00125 моль/л CuSO4 түратын ерітіндінің иондық күшін есептеңіз: Е) 0,015.  

 

1 литр ерiтiндiде 98 гH2SO4 болса, осы ерiтiндiнiң молярлық концентрациясы қандай? M(H2SO4)= 98 г/моль.

С)1,000 моль/л;   

 

100 мл ерiтiндiде 3,4 гAgNO3 ерiтiлген. Ерiтiндiнiң эквиваленттік концентрациясы қандай? M(AgNO3 )=170 г/моль).А) 0,20

 

80 г электролит емесзат2 кг суда 2О)ерiтiлген. Бұлзаттың молярлықмассасы 80 г/моль.. KH2O=1,860. Ерiтiндiнiңқатутемпературасынанықтаңыз (Dt).D) -0,930        

250С температурада 0,5 моль/л глюкоза (C6H12O6) ерітіндінің осмос қысымы неге тең?B) 1,24кПа

ФОРМУЛАЛАР

K2Cr2O7 реагентімен әсер ету арқылы қандай ионды табуға болады:E) Ba2+.

K3[Fe(CN)6] реагентімен әсер ету арқылы қандай ионды табуға болады?D) Fe2+;

K4[Fe(CN)6] реагентімен әсер ету арқылы қандай ионды табуға болады?А) Fe3+;

NH4+ионын анықтау үшін қандай реагент алу қажет?B) NaOH ( t );

(NH4)2C2O4 ерітіндісімен әсер ету арқылы қандай катионды ашуға болады?C) Ca2+;

4ОН ерітіндідегі [OH-] есептеу формуласының дұрыс өрнегін көрсету керек:C) [ОH-] = √Кдис.× С(BOH)

Na2HPO4ерітіндісімен әсер ету арқылы қандай ионды анықтауға боладыA) Mg2+;

Na2CO3 ерітіндісінің сутектік көрсеткіші (pH) қандай? В) pH > 7;  

Na2CO3ерітіндісінің титрі 0,02174 тең, осыерітіндініңэквиваленттікконцен.есептеңіз:D) 0,4102 моль/л

Cr2(SO4)3тұзының эквиваленттік массасынесептеңіз:Е) 65 г/моль;

CaHPO4 тұзының эквиваленттік массасын есептеңіз:B) 68 г/моль;

 

HCI дәл концентрациясын анықтау үшін қандай стандарттық ерітінді қолданылады?C) Na2CO3;

Н+ионының концентрациясын ең аз беретін қышқылды көрсетіңіз:

А)HClO Kд=2,95•10-8        

H2SO4ерітіндісінің титрі (Т) 0,02446 тең. Ерітіндініңэквиваленттікконце.сынесептеңіз.D) 0,4992 моль/л

aA + bB « cC + dDгомогенді реакцияның тепе-теңдік константасының дұрыс өрнегін көрсетіңіз:

C) ;

Ag+ + 2NH3 « [Ag(NH3)2]+ реакцияның тепе-теңдік константасының дұрыс өрнегін көрсетіңіз:

D) ;  

MmNn қосылыстың судағы ерігіштігі қандай теңдеумен есептелінеді?

A)

MgCO3(қ) Û MgO(қ) + CO2 (г) реакциясының тепе-теңдік константасының өрнегі:D) K= pCO2;

Mg(OH)2иондық көбейтіндісінің теңдеуін көрсетіңіз:B) [Mg2+][OH-]2;

СН3СООНерітіндідегі [H+] есептеу формуласының дұрыс өрнегін көрсету керек:B)

СН3СООН + CH3COONa буферлі ерітіндінің [H+] есептеу формуласының дұрыс өрнегін көрсетіңдер:

C)

АААААААААААААААААААААА

 

 

Амфотерлік қасиет қандай ионға тән?

C)Al3+;

 

Анықталатын компоненттің массасын дәл өлшеуге негізделген сандық химиялық талдау әдісі қалай аталады? B)гравиметрлік әдіс;

 

Активтілік коэффициент : A) ерітіндідегі барлық иондардың концентрациясына тәуелді;

Активтіліктің дұрыс өрнегін көрсетіңіз:

B) a = g× C.    

 

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

Әлсіз электролиттің диссоциациялану дәрежесі қандай теңдеумен анықталады?C)

ББББББББББББББББББББББББББ

Берілген реакцияның 2H2 + CО  CH3OH тепе-теңдік константасын анықтаңыз:

A) ;

 

ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ

Гальваникалық элементтегi электродтық потенциалдар: jox = 0,54 В,

jred= - 0,73 В. Жүйенiң ЭҚКесептеңіз.

А) 1,27 В

 

Гетерогендi реакция үшiн S(к)+O2(г) SO2(г)тура жүретін реакция жылдамдығының теңдеуін анықтаңыз:

В)V = k•C(O2)                      

 

Гомогендi реакция үшiн: 2NO(г)+O2(г)  2NO2(г) тура жүретін реакция жылдамдығының теңдеуін анықтаңыз:

С) V = k•C2NO•CO2                

 

Гальваникалық элементтiң (Zn0/Zn2+//Mg2+/Mg0) электр қозғаушы күшi неге тең, егер φ 0Zn/Zn2+=-0,76B; φ 0Mg/Mg2+=-2,37B? В) + 1,61B


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 684; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!