Поняття інф-х технологій і їх класифікаціяПредмет, зміст, завдання курсу

Організація управл. та обліку на підпр. сьогодні практично неможливі без застосув. інф.технологій(ІТ).Викор. засобів автоматизації дозволяє практ. повністю вирішити проблему точності та оперативності інф-ії(протягом декількох хв.. можуть бути підготовлені звіти з будь-яким рівнем деталізації).

Завдання курсу:1.вивч. основ облік. інформатики,складу облік.задач,особлив.їх розв’яз. в умовах використ. різних технологій обробки ек.інф.;2. набуття вмінь виконувати постановку типових бух. задач, розробл. алгоритм їх розв’яз. з викор-ям систем управління базами даних і пакетів прикладних програм.

В якості предмета висупає: облік. аналіт. інф-ія підпр.;автоматизов. роб. місця; автоматизов. система управління.

Даний курс є логічним продовженням курсу комп. техніка та програмув. у поєдн. з базовими дисциплінами спец. о. і а.

 

Пон. та мета створ. інф. систем обліку (ІСО), їх роль в управл. екон.об’єктом

Система-сукупн. елем.,які працюють разом під час викон. завдань.Її різновидом є ІС-організований набір елементів, що збирає,обробляє,передає та зберігає дані.

Термін «система» вжив. у 2-х знач.: 1-певний метод(поляг. у поєдн. всіх елем. у часі та просторі в найб. раціон. спосіб);2-як об’єкт, який має складну внутр. структуру.

Компоненти ІС: 1.структура с-ми;2.ф-ії кожного елементу с-ми;3.вхід і вихід кожного елементу;4.мета і обмеження кожного елементу і с-ми в цілому.

За ступенем автоматизації перетв. екон.інф-ії ІС поділ. на такі групи: 1-немеханізовані (ручні)- в яких обробку обліково-екон. інф-ії здійсн. вручну, а найпростішу обчислюв. техніку викор-ть в індивід. порядку для окремих обчислень;2-напівмеханізовані- в яких обробку обліково-екон. інф-ії виконували за допом. обчислюв. машин з ручним введ. даних (клавішні машини);3-механізовані- в яких обробку облік.-екон. інф-ії виконували за допом. обчислюв. машин з механізов. введ. даних, зафіксованих на машинних носіях; 4-автоматизовані - в яких фіксацію, збір та обробку облік.-екон. інф-ції виконують за допом. ЕОМ, технічних засобів зв'язку; частина функцій (підсистем) управління або обробки даних здійснюється автоматично, а частину здійснює Людина;5-автоматичні- усі ф-ії управління й обробки даних здійсн. технічними засобами без участі людини (н-д, автоматичне управл. технолог. процесами).

За сферою функціонув. ІСО поділ на:ІСО пром. підпр.;ІСО підприємств транспорту;ІСО бюдж. організацій;ІСО підприємств зв'язку;ІСО підприємств СГ і т.д.

За рівнем управління:галузеві ІСО ;терит. ІСО;корпоративні ІСО.

За ступенем обхвату задач обліку, контролю і аудиту:комплексна автоматизація обліку, контролю і аудиту з взаємозв'язком з ін. автоматизов. ІС;автоматизація окремих комплексів завдань ( окремих ділянок обліку);автоматизація окремих задач обліку, контролю та аудиту.

5.4. Єдина с-ма класиф. та кодув. Категорії класифікаторів. Після присвоєння кодів створ-ся класифікатор- це систематик. зібрання однорідних найменувань та їх позначень. Єдина с-ма класиф-рів та кодув. – комплекс взаємопов’яз класифікаторів техніко-економ. інформ. пристосованих до обробки комп’ют-ми засобами. ЄСК склад-ся з класифікаторів, систем їх ведення, науково-метод. та нормат-техн. докум з розробки та ведення, а також організації, які викон роботи по класиф. та кодуванню. Розрізн. такі види класифікаторів: 1) загальнодерж (ЄДРПОУ; КВЕД; УКВ; КОПФГ). 2) міжгалузеві. 3) галузеві. 4)класифікатори підприємств. 

Загальна хар-ка і класиф. складових частин ІСО(інф.систем обліку)

ІСО—сукупн. Ін.-ції,методів,моделей,технічних,програм.засобів і рішень,засобів телекомунікації,баз і банків даних від-дних спеціалістів,які викон. Функції збору,нагромадж,обробки інформації і прийм. Управлінські рішення.

У структурі ІС виділ.2 част.:-забезпечувальна ;  -функціональна.

Забезпечувальна частина охоплює підсистеми,що реаліз.технологію автоматиз. обробл. інформації.До них належать інформаційне,програмне,технічне,матем, організац, прав. забезпечення.

Інформац.забезп. охоплює методичні та інструктивні докум.,єдину систему класиф. і кодування, інф-ц. базу.

Техн.забезпечення- це комплекс різних видів техніки(обчислювальна,засоби зчитування даних).

Програмне забезпечення-це сукупн. програм,які реаліз.мету і завд. інф-ц. сис-м та забезп. функціонування техн..засобів.

Програми класифікують: 1)операц. сис-ми; 2)с-мне програмне забезпечення; 3)прикладні програми; 4)мови програмув; 5) ін..програми(ігри,віруси).

Всі програми для вирішення екон.задач належать до прикладних програм.

Матем.забезпеч.– сукупн. Екон.-матем. Методів,моделей,алгоритмів р-зання екон.задач.

Організац.забезп. передбач.наявн.спеціалістів,які обслуговують системи.

Прав.забезп.-сукупн. Докум,які регулюють функціонув. інф.сис-ми.

Функціонал. Частина реалізує розв’язання задач предметної сфери.

Інф. Сис-ма бух.обліка традиційно охоплює підсистеми:-облік НА;-облік кас.опер;-облік ТМЦ; -облік з\п; -складання звітності.

6.1. Організація автоматизованого обліку ОЗ.

Організація автоматиз. обліку ОЗ здійснюється із застосуванням типових форм первинної документації, починаючи з ОЗ-1 і далі до ОЗ-15, ОЗ-16. З первинних док-тів формується вхідна інф-я під час автоматиз. розв’язання задач, осн. з яких є:

1) правильне документ. оформлення всіх операцій з ОЗ;

2) контроль за збереженням ОЗ;

3) правильне обчислення амортизації.

Ці задачі можна вирішувати по-різному:

• із застосуванням електронних таблиць;

• із застосуванням власних розроблених програм;

• із застосуванням типових універсальних програм.

Нормативно-довідковою (умовно постійною) інф-цією задачз обліку ОЗ є:

1.Інвентарна картка або довідник Необ. Активів (містить код, назву об’єкта, рах-к обліку, норму аморт-ї);

2. Довідник норм та методів аморт-ї;

3.Довідник структурних підрозділів;

4.Довідникмат.-відпов. осіб;

5. Журнал операцій з ОЗ;

Вихідною інформацією є облікові звітні показники, представлені у вигляді:

− відомості ОЗ за основними підрозділами, місцями зберігання;

− відомість нарахування амортизації;

− стандартна бух. звітність (обор.-сальд. відомість, Головна книга).

 


Поняття інф-х технологій і їх класифікація

Інформац.технологія-це система методів і способів пошуку, збору накоп.,зберіг.інформ-ї на основі застосування обч.техніки. Кожна інф.технолог.орієнтована на обробку інф-ї певних видів, текстової, статистичної, графічної і т.д. Автоматиз.інф.технолог.в обліку-це людино-машинна система, яка функціонує на базі локальних обчисл.мереж та сучасної обч.техніки і забезп.автоматиз.виконання функцій б.о. Інф.технолог.залежать від багатьох компонентів:1.технічних засобів;2.персоналом;3.поєднання засобів із персоналом у 1-н процес;4.прикладних програм.

Інформ.технолог.можнакласифік.за рядом ознак:1*за способом реалізації:традиційні, нові, високі інф.техн.-ї.2*за ступенем охоплення задач упр-я:інф.техн.обробки даних;автоматиз.функційупр-я;підтримки прийняття рішень.3*за класом реалізуючи технолог.опер.:робота з текстовими редакторами, електронними таблицями;СУБД.4* за типом інтерфейсу користувача:пакетні, діалогові, мережеві.5*за способом побудови мережі:локальні, глобальні,багаторівневі, розподілені.6*за обслуговуючими предметними сферами:інф.технолог.обліку;..аудиту;банківської сфери;податкової д-сть.

Одна із сучасн.тенден.розвиткуінф-хтехн.-це технологія КЛІЄНТ-СЕРВЕР.Цей підхід реалізується за допомогою реаліз.локальних мереж та мережевих,глобальних мереж типу Інтернет, створення систем упр-я базами даних та пакетів і прикладних програм. Як серверна частина частіше всього вибирається потужна система упр-я БД класу Майкрософт, MSSQL,SERVER,ORAC.Термінальний доступ(режим) .

2.3. Автоматизовані роб. місця бухгалтера.

Під АРМ розуміють професійно-орієнтований програмно-апаратний комплекс,який забезпечує вирішення проблем користувача безпосередньо на його місці. Створення АРМ бухгалтера ґрунтується на принципах персоніфікації обчислень,комп’ютеризації основних облікових даних на без паперовій технології ведення обліку,на раціональному поєднанні централізованої і децентралізованої обробки інформації. Ефективним є використання АРМ саме в локальних мережах. Для облікових працівників найчастіше створюються автоматизація на ділянках обліку. Розрізняють 3-рівневу автоматизацію роб. місць:

1. АРМ технологічних виконавців(касир,оператор,продавець) – формуються первинні дані,здійснюється їх обробка та розрахунок.

2. АРМ спеціалістів (бухгалтер,економіст)- інформація узагальнюється за ділянками обліку,виконується контроль та внутрішній аудит.

3. АРМ керівників (гол. бухгалтер) – здійснюється формування зведених даних,контроль,аналіз,аудит діяльності підприємства.

Основні етапи розв. ІСО

ІС в своєму розвитку пройшла кілька поколінь.

В ІС 1 покоління(сис-ми обробки даних,автоматиз.сис-ми управл.) для кожної задачі окремо готували дані і створювали матем.модель.Їх створ. належить до поч.60-х ХХст.

ІС 2 покоління відомі з 70-х р.як »управлінські ІС». Основною функцією цих систем є забезп.керівництво інфою.Ці сис-ми створ. На основі баз даних.

ІС 3 покоління-це сис-ми підтримки прийняття рішень(СППР)

ІС нового покоління не витісняли попередні,а розширювали діапазони застосування та створ. Гібридні ІС,в яких об’єднано ознаки всіх попередніх.

 


2.4. Класифікація програм для ведення бух. обліку. Сьогодні на ринку пропонується досить різноманітне забезпечення,що є результатом впливу на його розвиток таких факторів:

- постійно зростаючі вимоги його користувачів;

- світогляд різних розробників;

- нестійке нормативно – правове середовище.

Всі програми можна класифікувати таким чином:

1.Системи для малих підприємств –сюди належать програми для використання в бухгалтерії з чисельністю працівників до 3 осіб,які не мають чіткої спеціалізації за ділянками обліку. Такі програми реалізують функції ведення аналітичного і синтетичного обліку,працюють з невеликим набором первинних документів та формують деяку звітність. Основними вимогами – простота та зручність в роботі ( «Фінансист», « Фінанси без проблем», « Ажур»).

2. Універсальні бух. системи– відносять програми призначені для використання у бухгалтеріях малих та середніх підприємств,які у спрощеному виді забезпечують ведення всіх ділянок обліку. Програми цього класу мають найбільший попит на ринку та цілком задовольняють вимоги користувачів. Вони є відносно недорогими та можуть бути легко пристосовані для конкретних умов кожного підприємства ( «Парус», «1 С – підприємство», « Дт +», « Турбобухг.»).

3. Бух. конструктори – це системи з розширеними інструментальними можливостями. Ці програми не пристосовані для виконання специфічних завдань обліку,але мають вбудовану мову програмування та засоби адаптації конкретних умов обліку самим користувачем. При оволодінні цією мовою можна самостійно налаштовувати програму на виконання будь – яких розрахунків та формування будь – яких звітів ( « Finexpert», « Толстый Ганц»).

4. Автоматизовані роб. місця – ці програми знаходяться на найнижчому рівні розвитку, відповідають найменшій кількості вимог користувачів та призначені для вирішення окремих облікових задач. Перевагою АРМ є високий рівень спеціалізації та здатність ефективно автоматизувати найбільш важливі ділянки ( « 1 С – затрати та кадри», « 1 С – торгівля та склад).

5. Комплекси пов’язаних АРМ – системи, призначені для використання в бухгалтеріях з чисельністю працівників більше 8 чоловік при чіткому розподілу функцій між ними ( « Парус»).

6. Системи,що індивідуально допрацьовуються – за базову програму цього класу береться універсальна бух. система або комплекс взаємопов’язаних АРМ та допрацьовується до потреб конкретного замовлення. Програмне забезпечення цього класу є одним з найбільш дорогих.

7. Банківські програми– забезпечують ведення обліку банківських структур.

8. Програми для ведення домашньої бухгалтерії – використовуються для обліку особистих доходів та витрат, планування сімейного бюджету,складання податкових декларацій («1 С – деньги», « MS Money»).

9. Управлінські системи – системи організації управління з елементами бух. обліку,планування,діловодство, а також з модулями підтримки прийняття рішень ( « Галактика», « Platinum», « 1 С – 8 версія», « SAP R/3»).

10. Фінансово – аналітичні системи – це програми для фінансового аналізу на основі бух. даних за допомогою яких також автоматизується завдання зовнішнього та внутрішнього аудиту ( « Форт – аналітик»).

11. Правові бази даних – системи,що містять законодавчі акти з питань обліку (« Ліга : Закон», «Дінай», «Імфодиск»).


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 151; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!