Яке із наведених співвідношень між обсягом потреб, попитом і споживанням матеріальних благ є правильним?а) потреби > споживання;

б) попит = потребам;

в) споживання = попиту;

г) попит > споживання;

д) потреби = споживання;

е) попит < потреби.

 

Для чого необхідно знати платоспроможний попит населення працівниками торгівлі?

а) для обґрунтування обсягу виробництва;

б) для обґрунтування обсягу товарообігу;

в) для обґрунтування обсягу надходження товарів;

г) для обґрунтування нормативу товарних запасів;

д) для підвищення заробітної плати працівникам торгівлі.

 

7. Предметом вивчення ринку товарів є:

а) пропозиція товарів і попит на них;

б) взаємовідносини між покупцями і продавцями;

в) розвиток і спеціалізація виробництва;

г) місткість ринку;

д) матеріальна забезпеченість населення.

8. Товарна пропозиція це:

а) обсяг виробленої продукції;

б) обсяг товарів, призначених для реалізації через систему торгівлі;

в) обсяг товарів, передбачених для реалізації;

г) обсяг товарів на певний період, призначений для покриття потреб населення та колективних потреб господарств;

д) план випуску товарів.

 

Які чинники безпосередньо впливають на місткість ринку?

а) розмір грошових доходів населення;

б) обсяг і структура товарної пропозиції, якість товарів;

в) чисельність і склад населення за статтю, віком;

г) сезонність;

д) маркетингова діяльність;

е) рівень співвідношення роздрібних цін на товари і послуги.

Конкурентний ринок – це...

а) де достатнє число продавців, а частка продажу кожного з них невелика;

б) це ринок де більш п’яти учасників контролюють 70-80% усіх продаж;

в) один продавець контролює всі 100% продажу.

Практичні завдання:

Задача 1

     Визначити структуру попиту на товари.

     Загальна купівельна спроможність по району діяльності 2375 тис. грн.

     За звітний рік, порівняно з попереднім (за даними обстеження сімейних бюджетів), частка витрат на харчування в структурі використання грошового доходу сім’ї скоротилася з 43,1% до 40,8%, на непродовольчі товари – з 27,5% до 24,9%.

     На плановий рік частка витрат на купівлю продуктів харчування скоротиться на 0,6%, а на непродовольчі товари залишиться на рівні звітного року.

Задача 2

     Визначити місткість ринку товарів народного споживання на плановий період.

1.Грошові доходи населення району на плановий рік – 2280 тис. грн.

2.Нетоварні витрати і приріст збереження вкладів населення складають 20,5% від суми доходів.

3.Інорайонний попит населення складе 4,2% від купівельних фондів населення.

4.Оборот з продажу товарів організаціям, підприємствам, колгоспам планується у розмірі 3,5% місткості ринку.

 

Задача 3

     Визначити місткість ринку району на плановий рік на підставі таких даних:

1.Грошові доходи населення – 5700 тис. грн.

2.Нетоварні витрати і приріст збережень – 22% від суми доходів

3.Інорайонний попит складає 5% купівельного фонду населення.

4.Оборот по реалізації товарів організаціями планується у розмірі – 1600 тис. грн.

Задача 4

 Ціни та товари і платні послуги і 2010 р. збільшилися на 39,5%.

Визначити індекс купівельної спроможності гривні.

 

Задача 5

Номінальна середньомісячна заробітна плата робітників і службовців за 2010 р. у цілому по галузях економіки склала 2380 грн.

У 2009 р. темп росту заробітної плати відставав від темпу росту цін і тарифів, внаслідок чого реальна заробітна плата зменшилася на 13,8%.

Визначити реальну середню заробітну плату по галузях.

Дати відповідь на запитання: як вплинула дана ситуація на попит всього населення?

Задача 6

Визначити величину сукупного попиту населення, яке обслуговується підприємством, на плановий рік за умови, що:

1)чисельність населення складе 20000 чол., із них 85% обслуговується підприємством;

2)індекс інфляції передбачається у розмірі 128%;

3)реальна заробітна плата внаслідок росту цін знизиться на 10%;

4)дані про продаж і доходи на одну людину за 2 попередніх роки наведені у таблиці:

 

Таблиця

Показники

Варіанти

1 2
Базовий рік    
Продаж товарів 1161 1148
Грошові доходи 1445 1482
Звітний рік    
Продаж товарів 1203 1181
Грошові доходи 1514 1581

Семінарське заняття № 2

 

Тема: Підприємство як суб’єкт господарювання. Організація діяльності підприємства.

Мета: Закріпити та поглибити знання сутності та напрямів організації діяльності торговельних підприємств. Розглянути їх класифікацію, ефективність використання торгової мережі.

 

І. Контрольні питання

1. Підприємство як господарська система, цілі, напрями діяльності.

2. Нормативно-правова база діяльності підприємств.

3. Організаційно-правові форми діяльності підприємств.

4. Зовнішнє середовище функціонування підприємства.

5. Державне регулювання діяльності підприємств.

6. Конкуренція в торгівлі.

7. Роздрібна торговельна мережа, її функції, класифікація.

8. Показники роздрібної торгової мережі.

9. Торгово-оперативні процеси в магазині.

10.  Організація системи товаропостачання.

 

II.Проблемні питання для обговорення

1. За якими типами магазинів, на Ваш погляд, є майбутнє, їх переваги, недоліки. Обґрунтуйте.

2. З чого складається якість обслуговування і як можливо її підвищити. Обґрунтуйте. Чи впливає якість обслуговування на конкурентоспроможність підприємства?

3. Обґрунтуйте необхідність державної підтримки підприємств.

 

ІІІ. Самостійна робота (письмова)

1. Сутнісна і порівняльна характеристика організаційно-правових форм підприємств.

2. Сутнісна і порівняльна характеристика типів об'єднань підприємств.

Оформити відповіді у таблиці.

Організаційно –правова форма

Сутнісна характеристика

Організаційно-економічні та соціальні

Переваги Недоліки
       
       

3. Самостійно розробити схему організаційної структури підприємства.

IV. Реферати

1. Франчайзинг та можливості його розвитку.

2. Лізинг в торговельній діяльності.

3. Прогресивні методи продажу товарів, їх розвиток.

 

V. Тести та практичні завдання (див. додаток)

 

 

Література:

1. Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К.,1999 р

2. Брагін Л.А. “Торгове діло” – М, 2000 р.

3. Бланк І.А. “Торговий менеджмент” – К., 1997 р.

4. Івахненко В.М. “Економічний аналіз” – К., 1999 р.

5. Брютіна М.С. “Економічний аналіз торгової діяльності” – М., 2000 р.

6. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі: Навч. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2004 р.


Додаток до семінару № 2

Тести:

1. Підприємство — це:

а) група людей, які домовилися організувати виробництво і внести певні засоби в статутну фундацію;

б) господарська одиниця, що володіє правом самостійного ухвалення рішень з усіх питань виробництва і реалізації продукції і послуг;

в) організація, що поставила перед собою мету проводити деякі товари і послуги;

г) колектив людей, то забезпечує здійснення виробничого процесу виготовлення товарів, які користуються підвищеним попитом на ринку.

 

2. Статутом підприємства називається:

а) правовий акт, що регулює господарську діяльність підприємства, його взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання;

б) внески засновників підприємства у грошовій та майновій формі;

в) розклад робочого дня на підприємстві;


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 483; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!