Які з перелічених чинників впливають на попит населення?Пояснювальна записка

         

     Проведення семінарських занять з курсу «Економіка торговельного підприємства» має метою:

1.Сприянню глибокому вивченню, систематизації та узагальненню знань з предмету «Економіка торговельного підприємства».

2.Допомагає студентам набути навичок та вмінь з питань економічного обґрунтування практичних завдань під час проведення семінарів.

 

Семінарські заняття надають найбільш сприятливі умови для поглибленого вивчення економічних категорій та для формування самостійного творчого мислення у студентів.

 

Функції семінарських занять:

1. Учбово-пізнавальна – закріплення, поглиблення та розширення знань отриманих на лекціях та під час самостійної роботи.

 

2. Навчальна функція – передбачає розвиток навичок відбору та узагальнення інформації.

3. Контрольна функція – перевірка знань та вмінь студентів.

Для виконання поставлених цілей, кожне семінарське заняття має план проведення, тести для контролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу, практичні завдання, проблемні питання. На всі задачі та тести є правильні відповіді, що дає змогу підвищити зацікавленість у самостійному вивченні предмету, тобто активізувати самостійну роботу студентів.


Тематика семінарських занять

Номер семінару

Тема семінару

Максимальна кількість балів

Модуль № 1
Семінар №1 Економічна сутність та функції торгівлі. Основні елементи споживчого ринку та їх взаємозв’язок 7
Семінар № 2 Підприємство як суб’єкт господарювання. Організація діяльності підприємства 7
Семінар № 3 Економічна діяльність та стратегічні цілі розвитку підприємства 7
Семінар №4 Показники роздрібного обороту, їх аналіз та планування 7

 


Семінарське заняття № 1

 

Тема:Економічна сутність та функції торгівлі. Основні елементи споживчого ринку та їх взаємозв’язок.

Мета:Закріпити та поглибити знання студентів суті торгівлі, її функцій, видів та особливостей і тенденцій розвитку у сучасних умовах, а також основних елементів споживчого ринку, сукупного попиту та товарної пропозиції, їх взаємозв’язку.

І. Контрольні питання

1. Торгівля як форма товарного обігу.

2. Сутність торгівлі у сучасних умовах.

3. Функції торгівлі, їх особливості у сучасних умовах.

4. Роль торгівлі у розвитку суспільного виробництва.

5. Нові форми торгівлі в умовах переходу до ринку.

6. Форми впливу торгівлі на розвиток і нормалізацію споживчого ринку.

7. Сутність та елементи споживчого ринку.

8. Поняття потреб, споживання та попиту населення.

9. Купівельні фонди населення.

10.  Платоспроможний попит населення.

11.  Чинники які впливають на платоспроможний попит.

12.  Від чого залежить рівень споживання?

13.  Що означає поняття «споживчий кошик» і як він визначається?

14.  Товарна пропозиція як елемент ринку.

15.  Поняття товарних ресурсів, джерела їх утворення.

16.  Місткість ринку, її визначення.

 

II.Проблемні питання для обговорення

1. Який зв’язок між розвитком торгівлі і рівнем життя населення, обґрунтуйте?

2. Які форми торгівлі на Ваш погляд будуть мати пріоритетне значення на Україні, їх особливості в зрівнянні з формами торгівлі розвинутих країн? Ваші пропозиції.

3. Особливості розвитку ресурсів, потреб і споживання у сучасних умовах, їх вплив на розвиток торгівлі. Які напрямки розвитку на Ваш погляд? Ваші пропозиції.

ІІІ. Самостійна робота (письмова)

1. Дайте порівняльну характеристику видам торгівлі у самостійно-розробленій таблиці.

2. Дайте порівняльну характеристику видам споживчих ринків:

Види ринків, або види торгівлі Характеристика Переваги Недоліки
1.      
2.      
3.      

 

IV. Реферати

1. Розвиток нових форм торгівлі в умовах переходу до ринку.

2. Перспективи розвитку торгівлі.

3. Розвиток торгівлі у зарубіжних країнах.

4. Торгівля в системі ринкових відносин.

5. Розвиток торгівлі в м. Одеса.

 

V. Тести та практичні завдання (див. додаток)

 

Література:

1. Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К.,1999 р

2. Брагін Л.А. “Торгове діло” – М, 2000 р.

3. Бланк І.А. “Торговий менеджмент” – К., 1997 р.

4. Івахненко В.М. “Економічний аналіз” – К., 1999 р.

5. Брютіна М.С. “Економічний аналіз торгової діяльності” – М., 2000 р.

6. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі: Навч. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2004 р.


Додаток до семінару № 1

Тести:

1. Складові елементи внутрішнього ринку товарів народного споживання:

а) ціна;

б) місткість ринку;

в) конкуренція;

г) попит;

д) грошові доходи населення;

е) пропозиція.

 

2. Попит це:

а) процес задоволення різноманітних потреб людей в матеріальних і духовних благах;

б) потреба, що забезпечена грошовими доходами;

в) усвідомлена людиною необхідність у тих чи інших продуктах, послугах, соціальних благах;

г) потреба в придбанні на ринку визначеної кількості матеріальних благ, забезпечених грошовими коштами.

Які з перелічених чинників впливають на попит населення?

а) грошові доходи населення;

б) мода;

в) обсяг і структура виробництва;

г) матеріально-технічна база торгівлі;

д) товарна пропозиція.

 

4. Які види попиту формуються на рику товарів і послуг:

а) задоволений (реальний);

б) незадоволений;

в) комплексний;

г) ажіотажний;

д) попит, що формується;

е) змінний;

ж) постійний.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 300; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!