Тема 5. КЛАСИЧНА НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ(Змістовий модуль Ф-ІФ-8)

(2 години)

 

План

 

1. Апріорні форми споглядання, категорії розсудку і ідеї розуму у концепції І.Канта.

2. Становлення діалектичного методу у працях І.-Г.Фіхте, В.-Ф. Шилінга і Г.-В.Гегеля.

3. Соціально-філософські ідеї класичної німецької філософії.

4. Антропологічний принцип у філософії Л.Фейєрбаха. Історичні долі кантіанства та гегельянства.

Література

 

Основна

 

1. Філософія. Курс лекцій / під кер. І.В.Бичко. - К.: Либідь. 1994. - С 128- 158.

2. Введение в философию. Учебник / под ред. И.Т. Фролова. - Ч. 1. - М.: Политиздат, - 1989. - Гл. 2. - 6-8.- С. 169-190.

3. История философии в кратком изложении / под ред И.Богоута. - М.: Мысль, 1991.-С. 495-563.

 

Додаткова

 

1. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Наука логики. — М.: Мысль, 1974.-614 с.

2. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М.: Мысль, 1986.

3. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. в 6 томах. - Т. З,- М.: Мысль, 1964.-412 с.

4. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. - Новое время. - М.: ТОО "Петрополис", 1996. - Гл. 16-20.

5. Философия. Учебник / под ред. В.М.Губина. - М.: ТОН/ТONЕ, 1996. - С. 85-94.

Індивідуальні завдання до семінару

 

1. І.Кант про шляхи формування наукового знання. (Введение в философию. – Ч.1.-С. 169-172).

2. Простір, час, категорії та ідеї як форми пізнавальної діяльності. (Введение в философию. -Ч. 1.-С. 172-176).

3. Суб'єктивний ідеалізм науковчення І.-Г. Фіхте. (Введение в философию. - Ч. 1.-С. 183-186).

4. Натурфілософія Ф. Шеллінга. (Введение в философию. - Ч. 1. - С. 183-185).

5. Діалектичний метод і система Г. Гегеля. (Введение в философию. — Ч. І. — С 185-189).

6. Етика І.Канта. (История философии в кратком изложении. — С. 481-490).

7. Філософія історії Г.Гегеля. (История философии в кратком изложении. — С. 542-550).

8. Філософський матеріалізм Л.Фейєрбаха. (Введение в философию. - Ч. 1. — С. 189-191).

9. Антропологічний принцип філософії Л.Фейєрбаха. (Краткий очерк истории философии. -М.: Мысль, 1981.-С. 379-386).

 

 

Тема 6. ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ XIX – ХХ СТОРІЧЧЯ

(Змістовий модуль Ф-ІФ-8)

(2 години)

 

План

 

1. Західноєвропейський ірраціоналізм:

а) „філософія життя”;

б) психоаналіз;

в) екзистенціалізм

2. Проблема відчуження й витоки соціальної філософії К. Маркса.

3. Раціоналістичний напрямок у розвитку сучасної філософії:

а) позитивізм;

б) емпіріокритицизм;

в) неопозитивізм.

Література

 

Основна

 

1. Філософія. Курс лекцій / під кер. І.В.Бичко. - К.: Либідь, 1994. - С 260- 263,272-279,263-272.

2. Історія філософії України / під кер. І.В.Бичко та інші. - К.: Либідь, 1994. - С 213-216.

3. Введение в философию. Учебник / под ред. И.Т. Фролова. - Ч. I. - М.: Политиздат, 1989. - Гл. 3 пр. 1 -2, Гл. 4 пр. 2. - С. 223-229, 293-296.

4. Краткий очерк истории философии. - М.: Мысль, 1981. - Гл. II, 17: 4. С. 480-484, 484-488, 560-567.

 

Додаткова

 

1. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Т. 42 - М.: ИПЛ, 1974. - С. 86-99.

2. Ницше Ф. Автобиография // По любому изданию.

3. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. - М.: МГУ, 1990. - С. 9-284.

4. Философия. Учебник / под ред. В.М. Губина. - М.: ТОН/ТONЕ, 1996. - С. 96-103.

5. Чанышев А.А. Человек и мир в философии А. Шопенгауэра // Шопенгауэр А. Соч. в 5 томах.-Т. 1.-М.: 1992.

Індивідуальні завдання до семінару

 

1. "Світ як воля та уявлення" А.Шопенгауэра. (Краткий очерк истории философии. - С. 480-484).

2. Иррационализм С. К'єркегора. (Краткий очерк истории философии. - С. 484-488).

3. Криза цінностей вікторіанської епохи та руйнація ідеологічних стереотипів у Ф. Ніцше. (Ніцше Ф. Автобіографія // Будь-яке видання).

4. Оптимізм концепції "одвічного повернення".

5. Надлюдина як мета світової історії. (Ницше Ф. "Гак говорил Заратустра. - С 9-21).

6. Доля ідей Ф.Ніцше у XX столітті. (К.Свасьян. Предисловие к кн.: Ф.Ницше. Соч. в 2 томах. - М.: Мысль, 1993. - Т. І.)

7. Філософські ідеї психоаналізу. (З.Фрейд).

8. Філософські ідеї психоаналізу (К.Г.Юнг).

9. Французький екзистенціалізм (А.Бергсон, А.Камю, Ж.-П.Сартр, М.Мерло Понті, Г.Марсель, С. Де Бовуар).

10. Німецький екзистенціалізм (М.Хайдеггер, К.Ясперс, Т.Адорно, Г.Маркузе, Ю.Хабермас)

11. Іспанський екзистенціалізм (Х.Ортега-і-Гасет)

12. Формування філософської позиції К. Маркса. (Введение в философию. - Ч. І.- С 223-226).

13. К. Маркс про економічне та соціальне відчуження. (Введение в философию. -Ч. І.-С. 226-230).

14. Основні ідеї позитивізму О.Конта та Г.Спенсера.

15. Філософські ідеї „другого позитивізму” (емпіріокритицизму) Е.Маха та Р.Авенаріуса.

16. „Третій позитивізм” (неопозитивізм) Л.Вітгенштейна, Б.Рассела, К.Поппера та ін.

17. Сучасний пост позитивізм (Т.Кун, І.Лакатош, П.Фейєрабенд)

18. Сучасні релігійно-філософські вчення (Ж.Марітен, Е.Жильсон, Д.Мерс”є, П.Тейяр де Шарден).

19. Філософській зміст постмодерністських ідей структуралізму (К.Леві-Строс, Ж.Лакан, М.Фуко) та деконструктивізму (Д.Ж.Дерріда, Ж.Делез, Ж.-Ф.Ліотар).

 

Тема 7. ВІТЧИЗНЯНА ФІЛОСОФІЯ

(Змістовий модуль Ф-ІФ-4,5,9)

(2 години)

 

План

 

1. Язичницький світогляд східних слов’ян.

2. Прийняття християнства та зміна світогляду людини Київської Русі (ІХ-ХІУ ст..).

3. Розвиток філософських ідей в Україні в ХVI-ХVIII віках.

4. Проблеми філософії в українській культурі ХIX-ХХ століть.

5. Філософсько-світоглядна думка в сучасній Україні

 

Література

 

Основна

 

1. "'Повести временных лет" // Златоструй. Древняя Русь Х-ХІІ1 вв. - М.: Мол. гвардия, 1990.-С. 36-104.

2. Попов В.Г. Философия Киевской Руси. Лекция. - Макеевка. - ДонГАСА,1995.

3. Иванов В.В.. Топоров В.П. Славянская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия. - Т. 2. - М.: Сов. энциклопедия, 1992. - С. 450-456.

4. Из повести временных лет // Златоструй, Древняя Русь Х-ХІ11 в. - М: Мол. гвардия. 1990. -С. 41-48, 58-64, 71-74, 77, 80, 88-90.

5. Иларион. Слово о законе и благодати //Златоструй.... - С. 101.

6. Історія філософії України / під кер. 1.В.Бичко та інші. - К.: Либідь, 1994. - С 42-86.

7. Історія філософії України / під кер. І.В.Бичко та інші. - К.: Либідь, 1994. - С 22-41.

8. Мономах. В. Поучение // Златоструй.... - С. 163-169.

9. Плюш Л. Шаманская поэтика Шевченко // Философская и социологическая місль. - 1992. - № 6-7. - С. 27-50.

10. Попов В.Г. Языческое мировоззрение восточных славян. - Текст лекций. - Макеевка: ДГАСА, 1995. - 29с.

11. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. -- К.: Наук. думка, 1985. - 167с.

12. Філософія традиційного суспільства / В.Г. Попов, Т.А.Макушина, Т.О. Кірсанова. - Донецьк, 2002. - С 29-31.

13. Філософія традиційного суспільства / В.Г. Попов, Т.А.Макушина, Т.О. Кірсанова. - Донецьк, 2002. – С. 26 - 29.

14. Філософія. Курс лекцій / під кер. І.В.Бичко. - К.: Либідь, 1994. - С. 230 - 238.

15. Філософія. Курс лекцій / під кер. І.В.Бичко. - К.: Либідь, 1994. - С 219 - 230.

 

Додаткова

 

1. Апокриф о вознесении Еноха // Златоструй.... - С. 266-274.

2. Апокрифические сказания об Адаме // Златоструй... - С. 256.

3. Весела трех святителей // Златоструй.... - С. 262-265.

4. Древнерусские афоризмы // Златоструй... - С. 146-147. 243.

5. Змійові вали. Українські легенди та перекази. - К.: Веселка, 1992. - С. 6-39.

6. Иоанн, экзарх Болгарский. Шестеднев. // Златоструй... - С. 266-274.

7. Кайсаров А.С. и др. Мифы восточных славян. Велесова книга. - Саратов: Надежда, 1993.-320 с.

8. Костомаров М. Слов'янська міфологія. - К.: Либідь, 1994. - С. 201-256.

9. Наставления богатым // Златоструй.... - С. 150-151.

10. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. - К.: Обереги, 1992. - 86 с.

11. Плачинда СП. Словник давньо-української міфології. - К.: Укр. письм., 1993.-С. 3-57.

12. Поляков О.М. Образ философии в Киевской Руси // Отечественная и общестеннаяа мысль эпохи Средневековья. - К.: Паук, думка, 1988. - С. 77-91.

13. Рапов О.М. Русская церковь в ІХ-ХШ вв. - М.: Высш. Школа. 1988. - С. 416.

14. Сказание, как Бог сотворил Адама // Златоструй... - С. 257-260.

15. Слово о полку Игореве. - К.: Рад. школа, 1986.

16. Українські міфи, демонологія, легенди. - К.: Муз. України, 1992. - С. 7-111.

17. Хождение Богородицы по мукам // Златоструй... - С. 282-290.

18. Шевченко Т.Г. Причинна. - Тополя, - та інші поеми // Будь яке видання „Кобзара".

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 304; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!