ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Данила Галицького

 

 

КАФЕДРА БІОлогіЧНОЇ ХІМІЇ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять

З БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ

(для студентів медичного факультету)

 

Частина ІI

 

ЛЬВІВ 2013

 

Методичні вказівки підготували:

Проф. Скляров О.Я., доц. Бондарчук Т.І., доц. Макаренко Т.М., в.о.доц. Федевич Ю. М., ст. викл. Хаврона О.П., ас. Білецька Л.П.., ас. Гринчишин Н.М., ас. Мазур О.Є.

 

За редакцією акад. УАН, д. мед. н., проф. Склярова О. Я.

 

Рецензент:

проф. кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького                               проф. Музиченко В. О.

 

 

Затверджено на засіданні методичної комісії з хімічних дисциплін та фізики фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

від „ 7     травня          2012 року

протокол № 2

 

ЗМІСТ

  стор
Загальні правила техніки безпеки при роботі студентів у навчальній хімічній лабораторії  
Модуль 4. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. 3
Тематичний план практичних занять з модуля 4. 3
Тематичний план лекцій модуля 4  
Завдання для самостійної роботи студентів (СРС) 3
Змістовий модуль № 12. Основи молекулярної біології. 5
Тема № 1. Дослідження біохімічного складу пуринових та піримідинових нуклеотидів. Біохімічні функції нуклеотидів та нуклеїнових кислот. 5
Тема № 2. Дослідження катаболізму пуринових нуклеотидів. Визначення кінцевих продуктів їх обміну. Спадкові порушення їх обміну. 10
Тема № 3. Дослідження реплікації ДНК та транскрипції РНК. Аналіз механізмів мутацій, репарацій ДНК. Засвоєння принципів отримання рекомбінантних ДНК, трансгенних білків. 14
Змістовий модуль № 13. Основи молекулярної генетики. 20
Тема № 4. Біосинтез білка у рибосомах. Дослідження процесів ініціації, елонгації та термінації в синтезі поліпептидного ланцюга. Інгібіторна дія антибіотиків. Засвоєння принципів генної інженерії та клонування генів, їх застосування в сучасній медицині. 20
Змістовий модуль № 14. Молекулярні механізми дії гормонів на клітини-мішені. 27
Тема № 5. Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів білково-пептидної природи на клітини-мішені. Механізми дії гормонів – похідних амінокислот та біогенних амінів. Гормональна регуляція гомеостазу кальцію. 27
Змістовий модуль № 15. Біохімія нейро-гуморальної регуляції метаболізму. 33
Тема № 6. Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії стероїдних та тиреоїдних гормонів на клітини-мішені. 33
Тема № 7. Дослідження нервової тканини. Патохімія психічних порушень. 39
Змістовий модуль № 16.Біохімія м’язової тканини і механізми її скорочення. 42
Тема № 8. Дослідження процесів м’язового скорочення. 42
Тема № 9. Підсумковий контроль. Модуль 4. 47
Модуль 5. Біохімія тканин та фізіологічних функцій 57
Тематичний план практичних занять з модуля 5 57
Тематичний план лекцій модуля 5  
Завдання для самостійної роботи студентів (СРС) 57
Змістовий модуль № 17.Біохімія харчування людини. Вітаміни як компоненти харчування. 59
Тема № 1. Дослідження процесу перетравлення поживних речовин (білків, вуглеводів, ліпідів) у травному тракті. 59
Тема № 2. Дослідження функціональної ролі водорозчинних (коферментних) та жиророзчинних вітамінів у метаболізмі та реалізації клітинних функцій. 67
Змістовий модуль № 18. Біохімія та патобіохімія крові. 75
Тема № 3. Дослідження кислотно-основного стану крові та дихальної функції еритроцитів. Патологічні форми гемоглобінів. 75
Тема № 4. Дослідження білків плазми крові: білки гострої фази запалення, власні та індикаторні ферменти. Дослідження небілкових азотовмісних і безазотистих компонентів крові. 81
Тема № 5. Дослідження згортальної, антизгортальної та фібринолітичної систем крові. Дослідження біохімічних закономірностей реалізації імунних процесів. Імунодефіцитні стани. 88
Змістовий модуль № 19.Функціональна та клінічна біохімія органів і тканин. 95
Тема № 6. Дослідження обміну кінцевих продуктів катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць. 95
Тема № 7. Дослідження процесів біотрансформації каенобіотиків та ендогенних токсинів. Мікросомальне окиснення, цитохром Р-450. 100
Тема № 8. Дослідження водно-сольового та мінерального обмінів. 108
Тема № 9. Сечоутворювальна функція нирок. Нормальні та патологічні компоненти сечі. 113
Тема № 10. Дослідження біохімічних складників сполучної тканини. 126
Тема № 11. Підсумковий контроль. Модуль 5. 131

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ

1. Перебуваючи в хімічній лабораторії, необхідно суворо дотримуватись загальних правил техніки безпеки, пам’ятаючи, що будь - яке порушення може призвести до нещасного випадку.

2. У хімічній лабораторії працювати тільки в медичних халатах та шапочках. Довге волосся має бути акуратно підібране.

3. На робочому місці залишати тільки необхідні речі (книгу, зошити, ручки), всі інші речі (портфелі, сумки, одяг) зберігати в спеціально відведеному для цього місці, одяг у гардеробі.

4. Кожен студент повинен працювати за закріпленим за ним місцем, перехід на інше робоче місце без дозволу викладача не допускається.

5. Категорично забороняється виконувати в лабораторії роботи, не пов’язані із виконанням навчального практикуму.

6. Реактиви після їх використання необхідно ставити на відведене місце.

7. Роботи з концентрованими кислотами, лугами слід проводити обережно, під витяжною шафою, щоб виключити можливість їх потрапляння в очі, а також появи опіків і пошкодження одягу.

8. Бути обережним при роботі з електроприладами. Працювати тільки із заземленим обладнанням.

9. При запалюванні газу, кран пальника відкривати поступово.

10. Для уникнення нещасних випадків не працювати з леткими та легкозаймистими речовинами поблизу запаленого пальника.

11. Користуватись горючими і токсичними речовинами (галогени, концентровані кислоти, луги, сірководень і т.д.), а також проводити досліди, які супроводжуються виділенням шкідливих парів, газів, дозволяється тільки у витяжній шафі.

12. При нагріванні речовин у пробірці - не направляти її отвір у бік товариша, який працює, або до себе.

13. Не можна залишати в лабораторії без нагляду включені фотоелектроколориметри, водяні бані, газові пальники, центрифуги тощо.

14. У випадку пожежі негайно погасити найближчі пальники і гасити вогонь використовуючи вогнегасник, покривало, пісок.

15. При опіках: а) сильними лугами – необхідно промити уражені ділянки тіла водою і накласти компрес, змочений 1% розчином оцтової кислоти; б) сильними кислотами – необхідно промити уражені ділянки тіла водою і накласти компрес, змочений 1% розчином соди; в) фенолом – необхідно розтерти побілілу від опіку ділянку до нормального стану шкіри, а потім промити водою і накласти пов’язку з гліцерином.

16. У разі потрапляння кислоти або лугу в очі необхідно промити їх великою кількістю води, а потім 2% розчином соди або борної кислоти.

17. Не виливати в раковину вміст пробірок з концентрованими кислотами та лугами.

18. Не кидати папір, сірники, побитий посуд в водостічну раковину, для цього користуватись ящиками для сміття.

19. Після закінчення роботи привести в порядок своє робоче місце, протерти полиці і стіл вологою ганчіркою, поставити посуд з реактивами на відведене місце виключити воду та газ.

20. Під час заняття мобільні телефони повинні бути виключеними.

 

 

Електронні версіі навчально-методичної літератури та тести ліцензійного іспиту « Крок -1» студенти можуть отримати на кафедрі біохімії в комп’ютерній кімнаті на робочому столі комп’ютера в папці «Навчально-методична література для студентів» та на університетському web-сайті: www.meduniv.lviv.ua та на сайті кафедри: 

http://www.meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=182&lang=uk 

З тестовими завданнями з біохімії до ліцензійного іспиту «Крок-1» можна ознайомитися на сайті  http://www.testcentr.org.ua (база даних Центру тестування).

 

 

Модуль 4. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій

Тематичний план практичних занять з модуля 4 

 

№ з/п Тема Кіл-сть годин
1 Дослідження біохімічного складу пуринових та піримідинових нуклеотидів. Біохімічні функції нуклеотидів та нуклеїнових кислот. 3
2 Дослідження катаболізму пуринових нуклеотидів. Визначення кінцевих продуктів їх обміну. Спадкові порушення їх обміну 3
3 Дослідження реплікації ДНК та транскрипції РНК. Аналіз механізмів мутацій, репарацій ДНК. Засвоєння принципів отримання рекомбінантних ДНК, трансгенних білків. 3
4 Біосинтез білка у рибосомах. Дослідження процесів ініціації, елонгації та термінації в синтезі поліпептидного ланцюга. Інгібіторна дія антибіотиків. Засвоєння принципів генної інженерії та клонування генів, їх застосування в сучасній медицині. 3
5 Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів білково-пептидної природи на клітини-мішені. Механізми дії гормонів – похідних амінокислот та біогенних амінів. Гормональна регуляція гомеостазу кальцію. 3
6 Дослідження молекулярно – клітинних механізмів дії стероїдних та тиреоїдних гормонів на клітини-мішені. 3
7 Дослідження нервової тканини. Патохімія психічних порушень. 3
8 Дослідження процесів м’язового скорочення. 3
  Індивідуальна самостійна робота студентів 10
9 Підсумковий модульний контроль 3
  Разом (годин, балів) 27

 

Тематичний план лекцій з модуля 4 

 

  Модуль 4: Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій  
1  Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів. 2
2  Біосинтез нуклеїнових кислот: реплікація ДНК; транскрипція РНК. Біосинтез білків в рибосомах. Регуляція експресії генів. Молекулярні механізми мутацій. 2
3 Гормони –1: біохімічні та молекулярно-біологічні механізми дії гормонів; гормони білково-пептидної природи. 2
4 Гормони –2: гормони та біорегулятори – похідні амінокислот; гормони та фізіологічно активні сполуки ліпідного походження. 2
  Разом 8

 

 

Завдання для самостійної роботи студентів (СРС)

№ п/п Тема Кількість годин
1. Підготовка до практичних занять:  

1.1

Набути практичні навики з молекулярної біології та генетики:

Малювати схеми послідовних етапів процесів реплікації, транскрипції та трансляції. 1
Пояснювати молекулярні механізми регуляції в реалізації генетичної інформації. 1
Оцінювати вроджені вади метаболізму (молекулярні хвороби) як наслідок генетичних пошкоджень та точкових мутацій. 1

1.2

Набути практичні навики з біохімії та молекулярної біології гормональної регуляції:


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 310; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!