КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВПідсумкова оцінка з навчальної дисципліни вистав-ляється у відомості та в залікову книжку згідно з такою шкалою:

Оцінка за шкалою ECTS   Визначення За національною системою За системою НУ «ЮАУ ім..ЯрославаМудрого»
A Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 5 90-100
B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

4

80-89
C Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю незначних помилок 75-79
D Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

70-74
E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-69
FX Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти

2

35-59
F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс 1-34

 


Розподіл балів за модулями

Модуль І (обов’язковий)

поточне тестування

Модуль ІІ (факультативний) індивідуальна робота Сума балів за 2 модулі Підсум- ковий іспит Сума загальна (два модулі і іспит)  
3М 1   5-9 3М 2   5-11 ЗМ 3   5-10 3М 4   5-10     4-10 20 - 50     1-50     21-100
               

Примітка: ЗМ – змістовий модуль.

 

ЗМІСТ

 

1. Вступ. 4
2. Опис предмета курсу 5
3. Загальний розрахунок годин навчальної дисципліни “Трудове право” 6
4. Програма навчальної дисципліни “Трудове право” 8
5. Завдання до практичних занять 14
6. Словник основних термінів трудового права 78
7. Самостійна робота студентів 87
8. Індивідуальна робота студентів 88
9. Теми курсових робіт. 89
10 Контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “Трудове право” 91
11 Критерії оцінки успішності студентів 95

 


 

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 417; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!