ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Предмет, метод, система і

функції трудового права

 

Питання для обговорення

 

1. Трудове право України як самостійна галузь права. Взаємозв’язок трудового права з іншими галузями права.

2. Предмет трудового права.

3. Класифікація відносин, що складають предмет трудового права.

4. Метод трудового права, його особливості.

5.Співвідношення імперативних та диспозитивних елементів у змісті метода трудового права.

6. Функції трудового права.

7. Система трудового права.

Завдання

 

1. До батьків приїхали на свято п’ятеро їхніх дітей і за столом почали з’ясовувати, на кого з них поширюється трудове законодавство. Батько – механік електростанції, мати працює в колективному сільськогосподарському підприємстві, син Олександр – капітан річкового пароплава, донька Марія працює продавцем у торговій палатці свого чоловіка, донька Катерина – вільний художник і продає свої картини, син Володимир – військовослужбовець, а син Іван – фермер, його жінка – домогосподарка.

На кого із перелічених осіб поширюється трудове законодавство? Аргументуйте відповідь.

2.Семенця було прийнято на роботу лаборантом в НДІ з окладом 2000 грн. Через 4 місяці вона дізналася, що за схемою посадових окладів для працівників установлено оклади від 2000 до 2500 грн. У зв’язку з цим Семенець вимагав встановити йому оклад 2500 грн. і виплатити різницю за чотири місяці. Представник власника проти цього заперечував, зазначаючи, що Семенець не має спеціальної освіти і достатнього досвіду роботи.

Як вирішити даний спір? Чия думка є правильною з точки зору особливостей методу трудового права?

3. Підприємство «Укртелеком» побудувало багатоквартирний будинок і надало у ньому квартири для своїх працівників. Серед цих працівників виявилося декілька осіб, які своєчасно не сплачують квартирну плату, не оплачують комунальні послуги. З метою наведення порядку в утриманні будинку генеральний директор підприємства, пославшись на ст. 136 КЗпП України, дав розпорядження бухгалтерії проводити стягнення заборгованості із заробітної плати боржників.

Група працівників звернулась за юридичною консультацією.

Дайте мотивовану консультацію з даного питання.

Список літератури за темою

 

Жернаков В.В. Сфера дії трудового права: історичні та методологічні аспекти // Правова держава. НАН України. Ін-т держави і права ім. Корецького. – К.: ІнЮре. – 1998. – Вип. 9. – С. 177 – 185.

Жигалкін П., Жернаков В., Гончарова Г. Змістовне дослідження охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 5.- C. 160-161.

Кондратьєв Р.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 7.- C. 156-157.

Лазор В. Система трудового права України в сучасних умовах та її співвідношення з системою національного права // Юрид. Україна. – 2006. – № 9. – C. 43 – 48.

Лазор В.В. Некоторые проблемы системы трудового права и системы трудового законодательства Украины в современных рыночных условиях // Право і безпека. - 2006. - №5/2. - C. 98-100.

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія. – Львів, 1999.

Прилипко С.М. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права // Право України. – 1999. – №10. – С. 58 – 61.

Проскуряков П.Д. Сфера дії трудового права: сутність та перспективи (у контексті розробки нового Трудового кодексу України) // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2005 р. №2.- Донецьк: ДЮІ, 2005.- C. 304-313.

Процевський О. Про предмет трудового права України // Право України. – 2001. – №12. – C. 81 – 86.

Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. – М.: Юрид. лит., 1972.

Процевский А.И. Предмет советского трудового права. – М.: Юрид. лит., 1979.

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – Одеса: Юрид. літ., 2001.

Щербина В.І. Теоретичні проблеми охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин. - Д.: Акад. митної служби України, 2004. - 211 c.

Щербина В.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин. - Д.: Акад. митної служби України, 2005. - 266 c.

 

Тема 2. Джерела трудового права

 Питання для обговорення

 

1. Поняття та види джерел трудового права і форми їх вираження.

2. Конституція України як основне джерело трудового права.

3. Міжнародні договори про працю, конвенції, рекомендації МОП у галузі праці, їх співвідношення з законодавством України.

4. Кодекс законів про працю України. Закони та підзаконні нормативно-правові акти як джерела трудового права.

5. Акти соціального партнерства: угоди і колективні договори.

6. Локальні нормативно-правові акти: поняття, види, особливості.

7. Значення рішень Конституційного Суду України та керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України.

8. Сфера дії норм трудового права. Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб.

 

Завдання

 

4.У галузевій угоді в галузі освіти було закріплено: «Вчителям загальноосвітніх шкіл встановити надбавки у розмірі 20% від посадового окладу». Дізнавшись про таке положення, колектив вчителів приватної загальноосвітньої школи «Сонечко» звернувся до директора з проханням встановити і їм такі надбавки. Однак директор відмовив у задоволенні такої вимоги, пояснюючи тим, що школа «Сонечко» є приватною, а вчителі, які в ній викладають, не є членами профспілки, що підписала галузеву угоду.

Чи правомірна відмова директора? Чи поширюється дія галузевих угод на підприємства, установи, організації приватної форми власності? Чи поширюється дія угоди на працівників, які не є членами профспілки, що підписала угоду?

 

5. Романенко, якого було звільнено з посади за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку (п.3 ст. 40 КЗпП України), звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі.

Суд відмовив у поновленні на роботі на тій підставі, що позивач дійсно систематично порушував трудову дисципліну, і за перше порушення йому було оголошено догану. У своєму рішенні суд, встановлюючи факт систематичного порушення, посилався на п.п. 22 і 23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів».

Чи може суд посилатися на зазначену постанову? Яка правова природа таких постанов? Чи є постанови Пленуму Верховного Суду України джерелами трудового права України?

Список літератури за темою

 

 

Єрьоменко В.В. Колізії між Конституцією та іншими актами трудового права // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : В.Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2009. – № 4(59). – С. 144-153.

Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Право України. – 2002. – № 4. – С. 59-63.

Коляда Т. Соціально-правове положення неповнолітніх як підстава диференціації правового регулювання їх трудової діяльності// Право і безпека. – 2004. – №3. – С. 143-145.

Мельник К. Щодо розуміння єдності трудового права // Юридична Україна. – 2010.- №3.- С.79-84.

Феськов М. М. Про адаптацію трудового законодавства України до переглянутої Європейської соціальної хартії // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. –1999. – № 4. – С.60 - 64.

Феськов М. М. Класифікація прав за Європейською соціальною хартією (переглянутою) // Актуальні проблеми держави і права: 3б. наук, праць. Вип. 9. – Одеса; Астропринт, 2000. – С.131 - 137.

Чанишева Г. Вплив міжнародних трудових норм на розвиток трудового права України // Підприємництво, госп-во і право. – 2001. – № 5. – С. 67 – 70.

Ярошенко О. Щодо природи локальних нормативно-правових актів у сфері трудового права //Вісник Академії правових наук України. – 2004. –№ 2(37). – С.131-135.

Ярошенко О. До питання про співвідношення норм міжнародного і національного трудового права // Право і безпека. – 2004. – № 3. – С.192-194.

Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Моногр. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

Т е м а 3.Принципи трудового права

Колоквіум

 

 Питання для обговорення

 

1. Поняття принципів права.

2. Поняття і значення принципів правового регулювання праці

3.Загальна характеристика основних принципів  трудового права.

4. Система принципів трудового права.

5. Принципи окремих інститутів трудового права.

6. Реалізація принципів правового регулювання праці у нормах трудового законодавства.

7. Реалізація принципів трудового права в актах договірного регулювання трудових відносин.

 

Список літератури за темою

 

Вакуленко В.М., Панасюк О.Т. До питання про місце принципів у концепції розвитку трудового права: Концепція розвитку законодавства України. – К., 1996. – С. 293.

 Вєтухова І. До питання про зміст принципу підвищення охорони праці жінок, які мають дітей, як суб`єкта трудових правовідносин // Вісн. Акад. правових наук України. – 1998. – № 2 (13). – C. 166 – 171.

 Волощук О. Принцип забезпечення права на відпочинок як інституційний принцип трудового права // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – C. 13 – 16.

 Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права // Право України. – 2001. – № 9. – C. 56 – 58.

 Єрьоменко В.В. Поняття принципів трудового права та їх застосування // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В.І. Вернадського: Юридичні науки / редкол. : В.Г. Ротань та ін. – Сімферополь: Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського, 2009. – т. 22(61) – №2. – С. 163-176.

Жернаков В. Реализация принципа свободы труда и запрета принудительного труда в законодательстве Украины // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 10. – С. 63-66.

 Жернаков В.В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. – 1999. – № 3. – С. 34 – 36, 55.

 Лавриненко О.В. Відмежування «принципів» від суміжних юридичних категорій у контексті аналізу сучасних наукових розробок: теоретико-методологічні аспекти // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2008. – Вип. 4. – С. 5-19.

 Лукаш С.С. Принцип оптимального поєднання централізованого і локального правового регулювання трудових відносин // Держава і право. Юрид. і політ. науки. Вип. 38: Зб. наук. пр. – К.: Ін-т держави і права НАН України. – 2007. – С. 361-366.

 Щербина В. Про основоположні принципи трудового права України // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 1. – C. 13 – 17.

 Ярошенко О. До питання розмежування єдності та диференціації правового регулювання праці з іншими правовими категоріями // Вісн. Акад. правових наук України. – 2005. – № 3 (42). – C. 226 – 233.

 Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право України. – 2000. – № 7. – С. 53.

Т е м а 4.Суб’єкти трудового права

 

  Питання для обговорення

 

1. Поняття суб’єктів трудового права. Їх класифікація.

2. Трудова правосуб’єктність працівника: виникнення, зміст і припинення, випадки обмеження.

3. Роботодавець як суб’єкт трудових правовідносин. Ознаки трудової правосуб’єктності роботодавця.

4. Трудовий колектив підприємства, установи, організації та його представники як суб’єкти трудового права.

5. Профспілкові організації та їх органи як суб’єкти трудового права.

6. Державні органи як суб’єкти трудового права.

 

Завдання

6.Іванов працював у роботодавця – фізичної особи (суб’єкта підприємницької діяльності), який використовує найману працю. Коли після закінчення роботи Іванов звернувся до роботодавця з проханням внести запис у трудову книжку про зазначений період роботи, той відмовив у цьому, посилаючи на те, що трудові книжки ведуться тільки на працівників, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях. У нього немає бланків трудових книжок, він не знає, як правильно їх оформляти.

Іванов звернувся до юридичної консультації з питанням: «хто має зробити такий запис у трудовій книжці та завізувати його?».

Дайте мотивовану відповідь.

 

7.На засіданні виборного органу первинної профспілкової організації заводу “Центроліт”, який розглядав питання щодо згоди на звільнення електрика Волкова за п. 4 ст. 40 КЗпП України (прогул без поважних причин), із п’ятнадцяти членів були присутніми тільки шестеро. Більшістю голосів прийнято рішення про згоду на звільнення Волкова.

Чи законне рішення виборного органу первинної профспілкової організації?

8. На зборах трудового колективу Запорізького інструментального заводу було оголошено повідомлення, що надійшло від ДАІ, про порушення працівником заводу Морозом правил дорожнього руху і притягнення до адміністративної відповідальності. Збори вирішили звернутися до роботодавця із пропозицію не виплачувати йому місячну премію за це правопорушення.

Чи законне рішення загальних зборів?

9. Під час розгляду позову Климчук про поновлення на роботі було встановлено, що її звільнення проведено без погодження з виборним органом первинної профспілкової організації “Харчовик”, яка, на думку позивачки, діяла на підприємстві і профорганізатором якої було її обрано. У судовому засіданні встановлено, що наказ про звільнення Климчук за п. 1 ст. 40 КЗпП було видано 1 квітня 2002 р.; заснована профспілкова організація 11 березня, первинна організація була прийнята на облік у обласному комітеті профспілки працівників освіти 15 березня, легалізована районним управлінням юстиції 3 квітня 2002 р. Посаду Климчук дійсно було скорочено.

Яке рішення має прийняти суд?

Список літератури за темою

 

 Гончарова Г.С. Повноваження трудових колективів на сучасному етапі // Матеріали наук. конф. "Конституція України – основа модернізації держави та суспільства", 21-22 червня 2001 р., Харків. – Х.: Право, 2001. – C. 193 – 196.

Іванова О. Релігійна організація як суб`єкт трудового права: захист прав її працівників // Право України. – 2000. – №6. – C. 46 – 49.

Костюк В. Трудова правосуб`єктність як основна правова властивість суб`єктів трудового права // Підприємництво, господарство і право. – 2005.– № 8. – C. 35–39.

Лазор В.В. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України. – 2003. – №10. – С. 100–103.

Нікіфоров В.Ю. Профспілки як суб`єкт трудового права // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – Х.: Нац. ун-т внутр.справ, 2004. – Вип. 27.– C. 368 – 373.

Середа О. Обов’язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання // Право України. – 2002. - № 9. – С. 82-86.

Середа О.Г. Проблеми правового регулювання діяльності організацій роботодавців // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України. – 2003. - Вип. 61. – С. 100-105.

Сільченко С. Актуальні проблеми створення професійних спілок і первинних профспілкових організацій // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 10. – С. 111 – 113.

Слюсар А.М. Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект: Монографія. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2011. – 336 с.

Хуторян Н.М. Проблеми визначення "роботодавець" за законодавством України // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2006. – Вип. 31. – C. 207 – 215.

Щербань В.А. Поняття і зміст правового статусу професійних спілок // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – №8. – C. 88 – 99.

Якушев І. Юридичні властивості суб’єктів права // Вісн. Львівського ун-ту. Серія юрид. Вип. 35. – Львів, 2000. – С. 33 – 37.

Яремчук О.В. Трудовий колектив як суб`єкт трудового права // Право і безпека. – 2004. – №3/1. – C. 186 – 189.

Ярошенко О. М. Щодо основних прав та обов’язків працівників // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. – Вип. 39. – С. 64 – 67.

 

 

Тема 5.Трудові правовідносини

  Питання для обговорення

 

1. Поняття й ознаки трудових правовідносин.

2. Відмінність трудових правовідносин від інших відносин, пов’язаних із працею.

3. Сторони та зміст трудових правовідносин.

4. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.

 

Завдання

10. Бригадир Воронов від імені бригади уклав угоду з селянським господарством про те, що бригада зобов’язується відремонтувати токарний верстат, обладнання насосної станції, а також вентиляцію в клубі. Вся робота оцінена в 5000 грн. Угоду підписали бригадир і голова селянського господарства.

Які відносини виникли між бригадиром Вороновим та головою селянського господарства?

11. Дегтяренко працював водієм у НДІ. За дорученням директора інституту він виїхав у відрядження в Богодухівський район, де скоїв аварію, в результаті якої автомашину було пошкоджено. Вартість її ремонту становила 7600 грн. На цю суму інститут подав позов до Дегтяренка. Московський районний суд м. Харкова позов задовольнив повністю на підставі ст. ст. 1166, 1187 ЦК України. Дегтяренко оскаржив рішення суду в апеляційному суді. У скарзі він посилався на важкі умови поїздки по бездоріжжю і просив зменшити суму стягнення.

Нормами якої галузі права повинен був керуватись суд першої інстанції при прийнятті рішення? Чи підлягає скарга задоволенню?

 

12. Після обрання нового складу міської ради і міського голови на посаду головного редактора газети, заснованої міською радою, розпорядженням міського голови було призначено Петрусенка. Гнатюк, що займав цю посаду на протязі п’яти років, був звільнений, але оскаржив це рішення у суді. Суд скасував розпорядження міського голови як таке, що не відповідає вимогам Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». З дня призначення на посаду і до набрання чинності рішення суду Петрусенко пропрацював на посаді головного редактора 4 місяці.

 Сукупність яких юридичних фактів дає підстави для виникнення трудових відносин із головним редактором засобу масової інформації, заснованого органом місцевого самоврядування? Чи були правові підстави для виникнення трудових відносин з Петрусенком?

 

13. Начальник верстаторемонтного цеху ВАТ «Промбуд» Рижко запросив на роботу наладчика Коваленка для виконання тимчасової роботи по налагодженню верстатів, а також водія Сомова для роботи за сумісництвом. Наладчик Коваленко і водій Сомов пропрацювали з 2 листопада по 30 грудня. Однак бухгалтерія відмовилася виплачувати їм заробітну плату, оскільки начальник верстаторемонтного цеху не користується правом найму і звільнення працівників, а тому їх не можна вважати працівниками підприємства. Коваленко і Сомов були не згодні з таким рішенням і звернулися до суду з позовом до ВАТ «Промбуд» про стягнення заробітної плати з 2 листопада по 30 грудня.

Дайте характеристику правовідносин, що  існували у вказаний період.

14. Івченка було прийнято на роботу у фермерське господарство будівельником. Фактично ж він копав колодязі для фермерського господарства та інших організацій за вказівками керівництва фермерського господарства. 15 вересня 2011 р. між головою сільради і керуючим відділенням № 2 фермерського господарства, з однієї сторони, та Івченком – з другої, був укладений договір, за яким Івченко зобов’язувався викопати колодязь у с. Ясне, відділення № 2 – доставити матеріал для зрубу, а сільрада – оплатити роботу.

11 листопада 2011 р., коли Івченко копав колодязь, з ним стався нещасний випадок, унаслідок чого він став інвалідом. Від відшкодування шкоди у зв’язку з ушкодженням здоров’я фермерське господарство відмовилось, вважаючи, що нещасний випадок стався не при виконанні Івченком трудових обов’язків.

Які правовідносини виникли в даному випадку? Як вирішити цей спір?

 

15. Рішенням обласної міжгалузевої профспілкової конференції Чуба було обрано на посаду голови об’єднання профспілкових організацій області. Після двох років роботи він, на думку президії об’єднання, втратив інтерес до цієї роботи, внаслідок чого авторитет профспілок області зазнав суттєвих втрат, а їх права та інтереси постраждали (активність профспілкових організацій зменшилась, майно профспілок використовувалось не за призначенням, приміщення без належного оформленням здавалися в оренду суб’єктам господарської діяльності). Заслухавши пояснення Чуба, президія об’єднання профспілок області ухвалила рішення про усунення його від посади із формулюванням «за втрату довіри і вчинення дій, не сумісних із посадою керівника профспілкового об’єднання».

 Чи є голова об’єднання профспілкових організацій області суб’єктом трудових правовідносин? Які юридичні факти є підставами припинення трудових правовідносин? Чи можна таке рішення профспілкового органу вважати достатньою підставою припинення трудових правовідносин?

 

Список літератури за темою

 

 Барабаш О. Деякі властивості трудових правовідносин // Право України. – 1997. – № 8. – С. 53-55.

Вишновецька С. Трудові правовідносини як об`єкт дослідження науки трудового права // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №1. – C. 60 – 63.

Єрьоменко В.В. Застосування Конституції до трудових і пов’язаних з ними правовідносин // Актуальні проблеми права : теорія і практика : зб. наук. пр. / редкол. : Л.І. Лазор та ін. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2009. – № 14. – С. 65-82.

Жернаков В.В. До питання про правове розуміння праці та трудових відносин // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – К., 2006. – Вип. 34. – С. 307 – 311.

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – №7. – C. 49 – 52.

Мацюк А.Р. Трудовые правоотношения развитого социалистического общества. – К.: Наук. думка, 1984.

 Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003.

 

 

Т е м а  6 . Соціальний діалог. Угоди з соціально-економічних питань та колективні договори

 Питання для обговорення

 

1. Поняття, сторони соціального діалогу.

2. Поняття і види угод з соціально-економічних питань.

3. Зміст угод з соціально-економічних питань.

4. Порядок укладення, зміни угод і контроль за їх виконанням.

5. Поняття і зміст колективного договору.

6. Порядок укладення колективного договору, його реєстрація.

7. Строк чинності колективного договору та угод із соціально-економічних питань.

8. Відповідальність за порушення угод з соціально-економічних питань і колективних договорів.

Завдання

16.При укладенні колективного договору у ТОВ “Кишеня” власник запропонував профспілковій організації внести до нього такі положення:

- усі працівники при прийнятті на роботу мають проходити попередній медичний огляд;

- заробітна плата буде виплачуватися один раз на місяць 16 числа кожного місяця;

- робоча зміна триватиме 8 годин, а переробки компенсуватимуться премією або додатковою відпусткою;

- працівники, які порушили трудову дисципліну, будуть притягатися до відповідальності у вигляді штрафу;

- за прогул без поважних причин працівникам буде скорочуватися щорічна відпустка на кількість днів прогулу.

Голова профспілкового комітету звернувся до юрисконсульта з проханням пояснити, наскільки ці пропозиції відповідають вимогам чинного законодавства України.

Ваша думка.

 17. Бухгалтерія, відповідно до колективного договору, утримує профспілкові внески із заробітної плати працюючих і перераховує їх на розрахунковий рахунок профспілки.

Директор відмовляється доплачувати бухгалтеру за цю роботу, мотивуючи відсутністю такої норми в законодавстві.

Як бути в такій ситуації? Чи можна зазначену доплату встановити у колективному договорі?

 

18. Водій Матвієнко тимчасово не працював на автомобілі у зв’язку з його ремонтом. Він наполягав на тому, що має право отримувати надбавку за класність за ці робочі дні, оскільки готовий був стати до роботи, але був вимушений не працювати з причин, що від нього не залежали. Між бухгалтером і юрисконсультом виникла суперечка: бухгалтер вважав, що надбавку за ці дні не слід виплачувати, а юрисконсульт роз’яснив, що надбавку за класність слід виплачувати. Не сплачувати її можна лише у разі, якщо водія буде переведено на іншу роботу, наприклад, слюсарем.

Чи можна ці питання вирішити у колективному договорі?

19. У результаті перевірок, що проводились органами прокуратури, було виявлено, що в багатьох організаціях колективні договори або не укладалися через відмову власників чи уповноважених ними органів їх укладати, або мали формальний характер.

У деяких колективних договорах передбачалася можливість власника або уповноваженого ним органу направляти працівників у довгострокові відпустки без збереження заробітної плати на період призупинення роботи у зв’язку з відсутністю сировини або тимчасовою затовареністю продукцією.

Чи обов’язкове укладення колективного договору власником або уповноваженим ним органом? У чому полягають особливості колективно-договірного регулювання? Чи законне включення до колективного договору вказаної умови?

20.Власник і профспілкова організація торгівельного центру “Континент”, ураховуючи пропозиції, що надійшли від працівників та керівників торгівельного центру, розробили проект колективного договору.

Після обговорення проекту на загальних зборах колективу було укладено колективний договір, до якого включені такі положення:

1) надавати працівникам соціальні відпустки (весілля – 3 дні, похорон – 3 дні). Проводити виплату допомоги на обрядові послуги за наявності необхідних документів і грошових коштів;

2)  контролювати виконання працівниками магазину трудової дисципліни, застосовувати до її порушників дисциплінарні засоби впливу згідно із законом про працю;

3) заробітну плату виплачувати за місцем роботи по мірі надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок магазину;

4)  усі працівники зобов’язуються без дозволу адміністрації не знаходитись у приміщенні магазину в неробочій час з причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати на робочі місця сторонніх осіб.

Чи законні дані положення? Аргументувати свою думку, посилаючись на закон.

 

Список літератури за темою

 

 Гетьманцева Н.Д. Колективні угоди на регіональному рівні // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2002. – Вип. 16. – C. 264 – 269.

 Гончарова Г.С., Жернаков В. Сфера укладення колективного договору // Право України. – 2000. – № 8. – С. 85 – 87.

 Гончарова Г.С. Колективний договір у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації. – Х.: Б.в., 2004.

 Жернаков В. Договірне регулювання соціально-трудових відносин // Вісн. Акад. правових наук України. – 2000. – № 4 (23). – Х.: Право, 2000. – C. 227 – 238.

 Жернаков В. Особливості договірного регулювання праці у трудовому праві. – Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 91: Правознавство. Чернівці: ЧДУ, 2000. – С.43-47.

Комарницький В.І. Правова природа соціального партнерства на державному та низовому рівнях // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – Вип. 12. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2001. – C. 268 – 275.

 Трунова Г.А. Поняття соціального партнерства на сучасному етапі // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 282. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – C. 59 – 62.

 Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – Одеса: Юрид. літ., 2001.

 Чанишева Г. Право на колективні переговори: міжнародні стандарти і законодавство України // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 12. – C. 46 – 50.

Ярошенко О.М. Соціальне партнерство та його акти // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 66. – C. 53 – 58.

 Ярошенко О. Щодо природи локальних нормативно-правових актів у сфері трудового права // Вісн. Акад. правових наук України. – 2004. – № 2 (37). – C. 131 – 138.

 

Т е м а  7.Правове регулювання зайнятості та працевлаштування

Питання для обговорення

1. Поняття зайнятості та її види.

2. Державна політика в сфері зайнятості.

3. Порядок реєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, та безробітних.

4. Порядок працевлаштування окремих категорій громадян.

5. Правовий статус безробітного.

6. Органи, що здійснюють працевлаштування, їх правовий статус.

7. Соціальні гарантії при втраті роботи та безробітті.

 

Завдання

21. 15-річний Степаненко, отримавши згоду від батьків улаштуватися на роботу, звернувся до центру зайнятості за консультацією про можливість отримання роботи. Степаненко був направлений для працевлаштування на підприємство в рахунок установленої виконкомом міської ради броні. Однак директор підприємства відмовився прийняти Степаненко на роботу, мотивуючи відмову тим, що на підприємстві навіть дорослі працівники зайняті неповний робочий тиждень, а для неповнолітніх взагалі роботи немає.

Чи правомірні дії директора? Чи є направлення центру зайнятості обов’язковим для керівника підприємства?

22. У районному центрі зайнятості звільненому за скороченням чисельності штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України) провізору фармацевтичної промисловості Остапчуку запропонували достроково перейти на пенсію за віком, оскільки у нього 35 років страхового стажу. Він від цієї пропозиції відмовився, просив зареєструвати його як безробітного і виплачувати йому допомогу по безробіттю.

Чи правомірна пропозиція центру зайнятості? Чи має право Остапчук на реєстрацію та виплату допомоги?

23. Після закінчення вищого навчального закладу, в якому Трошин навчався на денному відділенні на контрактній основі, він не зміг самостійно знайти роботу. Трошин звернувся до служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні за набутою спеціальністю.

За яких умов він на­буде статусу безробітного? Чи буде надаватися йому до­помога по безробіттю?

Список літератури за темою

 

 Барабаш А.Т., Маркина Т.Г. К вопросу о понятии и правовом механизме обеспечения занятости населения. Проблеми законності. Вип. 38: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. – 213 с. – С. 102-105.

Бойко Ю. Розмежування правового регулювання законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення // Право України. – 1994. – № 10. – С. 39.

 Дуюнова О., Турський В. Правові проблеми регулювання працевлаштування інвалідів // Вісник Академії прокуратури України. – 2006. – № 2. – С. 47-52.

 Іншин М.І. Щодо правового забезпечення права на працю в умовах масового вивільнення робочої сили // Право України. – 1998. – № 3. – С. 77–78.

 Маркіна Т.Г. Окремі аспекти поняття зайнятості населення // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 1999. – Вип. 39. – С. 88-91.

 Прилипко С.М. Правове регулювання зайнятості населення // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2001. – Вип. 49. – С. 104-113.

Сільченко С. Трудові правовідносини з молодими спеціалістами // Право України. – 1998. – № 9. – С. 57-58.

 Щотова Ю.М. Працевлаштування молоді як складова інституту працевлаштування в трудовому праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 1. – С. 80–85.

 

Тема 8.Трудовий договір

 Питання для обговорення

 

1. Поняття і значення трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних із працею.

2. Сторони трудового договору.

3. Зміст, форма, строк трудового договору.

4. Порядок укладення трудового договору.

5. Види трудового договору. Особливості укладання окремих видів трудових договорів.

6. Поняття та види переведень на іншу роботу.

7. Порядок переведення на іншу роботу.

8. Переміщення на інше робоче місце і його відмінність від переведення.

9. Зміна істотних умов праці.

10. Поняття, підстави і порядок відсторонення працівників від роботи. Відмінності відсторонення від припинення трудового правовідносин.

11.Загальна характеристика підстав припинення трудового правовідносин, їх класифікація.

12. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

13. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

14. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

15. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його стороною.

16. Додаткові підстави припинення трудового правовідносин.

17. Порядок звільнення і проведення розрахунку. Вихідна домога.

 

 

Завдання

24. Приймаючи Михайлова на роботу завскладом, роботодавець попросив надати такі документи: 1) паспорт; 2) трудову книжку; 3) диплом про закінчення ВНЗ; 4) характеристику з місця роботи; 5) довідку про забезпечення Михайлова та його сім’ї житлом; 6) довідку про стан здоров’я; 7) ідентифікаційний номер.

Чи правомірна дана вимога роботодавця? Які документи є обов’язковими при прийнятті на роботу, а які можуть надаватися за бажанням працівника?

25. Медвєдєв після закінчення Харківського державного тех­нічного університету був направлений на роботу як молодий фахівець на машинобудівний завод у м. Дебальцево Донець­кої обл. Директор заводу відмовив Медвєдєву у прийнятті на роботу з тієї причини, що на наявне вакантне місце інженера прийнято іншого працівника, який проживає в даній місцевості і має квартиру. Медвєдєв звернувся зі скаргою на незаконні дії директора до прокурора.

Якою повинна буди відповідь прокурора? Чи законна відмова у прийнятті на роботу? В якому нормативному акті визначено статус молодого фахівця, його права та обов’язки?

26.Ковальчук влаштувався на роботу токарем-інструментальником VI розряду. Начальник цеху обіцяв йому щорічну від­пустку тривалістю 30 календарних дні за умови, що Ковальчук буде виконува­ти термінові завдання в надурочний час. За перший рік роботи йому було надано щорічну відпустку тривалістю 24 кален­дарних дні. Ковальчук звернувся до керівника з вимогою надати йо­му 30 днів відпустки у зв'язку з тим, що він неодноразово за розпорядженням начальника цеху в надурочний час викону­вав термінові завдання. Директор заводу заперечив проти ви­мог Ковальчука на тій підставі, що включення до договору такої вимо­ги є незаконним і начальник цеху не мав на це права.

Які умови трудового договору визначаються його сторонами? Як співвідносяться ці умови з нормами трудово­го законодавства? Як буде вирішено даний спір?

27. Механік Струк 3 квітня подав заяву про звільнення за власним бажанням. У зв’язку з цим 10 квітня з Івановим було укладено трудовий договір про те, що він прийнятий механіком і повинен розпочати роботу 18 квітня.

18 квітня Іванов дізнався, що напередодні Струк відкликав свою заяву про звільнення за власним бажанням, отже, роботи для нього немає. Оскільки Іванов уже залишив попереднє місце роботи, він подав позов до суду з вимогою надання йому роботи на підставі трудового договору від 10 квітня.

Чи правомірне укладення трудового договору з Івановим? Чи підлягає його позов задоволенню?

28. Смирнова 21 червня була прийнята на роботу вихователь­кою дитячого садка, а 23 липня цього ж року була звільнена у зв’язку із закінченням строку тимчасової роботи. Смирнова звернулася до суду із заявою про поновлення її на роботі на підставі того, що при прийнятті на роботу вони домовились із власником про роботу до вересня, а на день звільнення вона була вагітна. Представник власника позову не визнав, оскільки Смирнову, яка не має спеціальної освіти для роботи вихователем у дитячому садку, приймали на посаду тимчасово, поки не підшукають кваліфікованого працівника. Під час розгляду справи встановлено, що посада, на яку була прийнята Смирнова, була ва­кантна, а її звільнення викликане запрошенням на цю посаду Ященко, яка має спеціальну педагогічну освіту.

Чим регулюються умови праці тимчасових працівників? У чому їх особливості? Чи можна приймати працівника на тимчасову роботу, якщо ця робота є постійною? Чи законне звільнення Смирнової?

 

29.Головапрофспілкового комітетууніверситету, у підпорядкуванні якого знаходиться спортивно-оздоровчий табір, наказом від 30 квітня звільнив охоронників Чаленка і Сокола у зв’язку із початком  1 травня сезону  роботи табору.  Водночас обов’язки з охорони майна на період сезону було покладено на  завідувача господарством табору Хижняка і комірника Сауткіна.

Не погодившись із звільненням, Чаленко і Сокіл звернулися до суду із позовом про поновлення на роботі. У позовній заяві вони вказали, що робота з охорони табору не має ознак сезонної, у наказі про їх прийняття на роботу строк дії договору зазначено не було, а тому їх звільнення є незаконним. 

       Які роботи вважаються сезонними і у якому порядку вони визначаються? Чи є підстави для звільнення Чаленка і Сокола за вказаних обставин?

30. Робітника Леонтьєва прийняли на завод слюсарем VI роз­ряду з місячним випробувальним строком. Після трьох тиж­нів роботи його перевели в інший цех. При цьому кері­вник повідомив Леонтьєва, що результати його випробування в пер­шому цеху незадовільні і йому необхідно пройти випробу­вання в іншому. Після того як Леонтьєв пропрацював у другому цеху два тижні, директор звільнив його як такого, що не витримав випробування. Леонтьєв звернувся до суду з позовом. Суд визнав дії директора правильними, оскільки тривалість випробування у кожному з виробничих підрозділів складала менше місяця. Крім того, про незадовільні результати випробування в першому цеху Леонтьєв був повідомлений.

Який порядок установлення випробування у разі прийняття на роботу і якими є його строки? Чи правильне рішення суду?

31.  Завідувач їдальні відсторонила від роботи кухаря  Висоцьку, бо та не пройшла своєчасно медичного огляду і в неї немає відповідної відмітки в особистій медичній книжці. Висоцька, не погодившись із такою дією безпосереднього керівника, звернулася до заступника директора заводу із кадрів і побуту Оркуша із проханням допустити її до роботи, оскільки медичний огляд вона пройшла своєчасно, про що в неї є довідка медичної установи. Відмітку в особистій медичній книжці зробити не можна, бо в ній закінчилися чисті сторінки, а нової книжки завідувач їдальні їй не надає, тому що хоче влаштувати на її місце свою знайому.

Отримавши заяву Висоцької,  Оркуш пообіцяв вжити відповідних заходів, але наступного дня поїхав у відрядження на два тижні. Висоцька, дізнавшись про це через тиждень, звернулася із заявою до комісії з трудових спорів. Голова комісії, інженер із торгівельного обладнання, попросив юрисконсульта заводу надати консультацію із вирішення цього спору.

Що таке відсторонення від роботи і чим воно відрізняється від звільнення? Хто і у якому порядку може відсторонити працівника від роботи? Яку відповідь юрисконсульт має надати голові КТС?

32.Вименець працював в автобусному парку шофером-кондуктором автобуса в автоколоні № 4, що обслуговувала міжміські перевезення. За отримання грошей з двох пасажирів і невидачу їм квитків наказом директора автобусного парку йому було винесено догану. Одночасно Вименець був переміщений в автоколону № 2, що обслуговує внутрішньоміські перевезен­ня. Вименець звернувся у КТС з вимогою скасування наказу, але отримав відмову. Суд, що розглянув позов Вименця, задовольнив його частково: накладене дисциплінарне стягнення визнав необґрунтованим, оскільки, як було з’ясовано судом, гроші з пасажирів брав не Вименець, а його напарник, проте переміщення в автоколону № 2 визнав обґрунтованим. Вименець оскаржив рішення в апеляційному суді. У своїй скарзі він посилався на те, що районний суд не повністю дослідив матеріали справи, з яких слід зробити єдиний висновок: мало місце не переміщення, а переведення на іншу роботу (на що потрібна його згода), бо змінилися ре­жим та умови праці, зменшився розмір премії.

Який з видів зміни змісту трудового договору мав  місце в даному випадку? Що є підставою для переведення, переміщення і зміни істотних умов праці? Як повинен вирішити справу апеляційний суд?

 

33. Наказом від 14 січня власник мережі салонів “Світ краси” перевів майстра салону «Сяйво» Онищенко в перукарню «Світанок» тієї ж мережі, що розташована в іншому районі міста. Це рішення мотивоване тим, що Онищенко неодноразово сварилася з колегами і загальні збори трудового колективу салону «Сяйво» прийняли рішення про її переміщення в інше місце з метою нормалізації соціально-психологічного клімату колективу. Онищенко від переміщення відмовилась і звернулася до суду з позовом про поновлення на попередній роботі. У заяві позивачка зазначила, що перукарня «Світанок» розташована далеко від її місця проживання і знаходиться в малолюдній місцевості, внаслідок чого вона має витрачати багато часу на дорогу до роботи, а заробіток значно зменшився через малу кількість клієнтів.

Що має місце в даному випадку: переведення чи переміщення? Яке правове значення має рішення трудового колективу? Як повинен вирішити справу суд?

34. Кисіль звернувся 5 січня з письмовою заявою до власника підприємства, де працював економістом, із проханням звільнити його з роботи, бо він має намір перейти на роботу в іншу установу. 25 січня власник видав наказ про звільнення Кисіля за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України). Кисіль оскаржив звільнення, пояснивши при цьому, що посада, на яку він збирався перейти, вже зайнята.

Який порядок звільнення за власним бажанням? Чи підлягає вимога задоволенню?

35. Кухар ресторану Войтенко 25 березня подала заяву з про­ханням звільнити її у зв’язку з переведенням чоловіка в іншу місцевість.2 квітня Войтенко на роботу не вийшла і, як з'ясувалося, того ж дня виїхала до місця проживання чоловіка. Коли за її проханням було вислано трудо­ву книжку, вона виявила у ній такий запис: "Звільнена за п. 4 ст. 40 КЗпП України". Дізнавшись про зміст цієї статті, Войтенко звернулася до прокурора зі скаргою на дії власника.

Яким чином поважні причини впливають на порядок розірвання трудового договору за ініці­ативою працівника? Чи законне звільнення Войтенко за прогул? Яку відповідь мають дати їй у прокуратурі?

36. Сташко після закінчення технічного університету пропрацював за направленням 2 роки на заводі прокатних валків. Знайшовши роботу з більш привабливими умовами праці, він написав заяву про звільнення за власним бажанням з посади, яка була надана йому як молодому фахівцю. Директор відмовив Сташку на тій підставі, що він зобов’язаний пропрацювати на заводі 3 роки, оскільки його підготовка в університеті здійснювалася на замовлення заводу. В свою чергу, Сташко вказав керівництву підприємства на невиконання зобов’язань за договором, оскільки йому не надали житла за рахунок роботодавця.

Чи має право Сташко звільнитися за власним бажанням за вказаних умов?

37. 26 серпня Черкашина, яка працювала інженером дванадцять років, була попереджена, що у зв’язку з реорганізацією підприємства її буде звільнено за скороченням штату. 18 вересня за згодою виборного органу первинної профспілкової організації її звільнили з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП України з виплатою місячної вихідної допомоги. Вважаючи звільнення незаконним, Черкашина звернулася з позовною заявою до суду. Свої вимоги обґрунтовувала тим, що вона є студенткою заочного відділення технікуму, має на утриманні двох малолітніх дітей, а залишений на роботі Гущин, який хоч і має вищу освіту, працює на підприємстві один рік і два місяці, самотній, має дисциплінарне стягнення. До того ж, це питання не узгоджувалося з трудовим колективом відділу.

Хто має переважне право, а хто – перевагу на залишення на роботі при звільненні за скороченням штату? Чи дотримано порядок звільнення Черкашиної? Як повинен вирішити справу суд?

38. Слинько працювала маляром-штукатуром ЗАТ “Інвестбуд”. Вона часто хворіла і ЛКК дійшла висновку, що ця робота протипоказана їй за станом здоров’я. Перейти на іншу роботу вона відмовилась і за згодою виборного органу первинної профспілкової організації була звільнена за п. 2 ст. 40 КЗпП України. Слинько звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, мотивуючи свої вимоги тим, що доручену їй роботу вона виконувала, ніяких зауважень не мала, а на іншу роботу переходити не бажає, бо там менша заробітна плата, а на її утриманні двоє дітей (віком один і чотири роки).

Чи обов’язковий висновок ЛКК для роботодавця? Чи вправі Слинько відмовитися від переведення на іншу роботу? Як суд повинен вирішити справу?

39. 1 вересня 2011 р. сантехнік Носов, перебуваючи у нетверезому стані, вчинив скандал у квартирі, куди його запросили для ремонту пошкодженого водогону. За це він вироком від 20 жовтня 2011 р. був засуджений до обмеження волі на строк до 3 років. Після оскарження вироку в апеляційному порядку Носов приступив до роботи. 27 жовтня 2011 р. Носов не виконав завдання власника по ремонту гідранту. Власник, одержавши згоду виборного органу первинної профспілкової організації, звільнив його з роботи за п. 3 ст. 40 КЗпП України, оскільки за перше порушення трудової дисципліни 5 вересня 2011 р. йому було оголошено догану. Носов не погодився із звільненням і звернувся до суду з позовною заявою, у якій вказав, що за одне правопорушення 1.09. 2011 р. він був двічі притягнутий до юридичної відповідальності.  

Чи були підстави для застосування до Носова п. 3 cm. 40 КЗпП України? Дайте аргументовану відповідь.

40. Тищук працювала інженером-нормувальником відділу праці і зарплати державного підприємства. За наказом дирек­тора її було звільнено з роботи за п. 4 ст. 40 КЗпП України через відсу­тність на роботі без поважної причини більше трьох годин. Тищук вважала звільнення неправильним і звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. Свій позов вона мотиву­вала тим, що запізнилася на роботу на 2 год. 50 хв., тобто за­мість 7 год. 30 хв. прийшла на завод о 10 год. 20 хв., про що свідчить талон запізнення, заповнений нею і зданий контролеру на прохідній. Представник власника запе­речував проти позову на тій підставі, що до роботи на своєму робочому місці вона приступила із запізненням на 3 год. 10 хв.

Як кваліфікувати дії  Тищук? Яким повинно бути рішення суду?

 

41. Проти Безенчука за скоєння з його вини ДТП, у якому постраждали пішоходи, було порушено кримінальну справу. У зв’язку з відсутністю на роботі протягом двох днів, коли проводились слідчі дії за його участю, його звільнили за прогул за п. 4 ст. 40 КЗпП України. Безенчук подав до суду позов про поновлення на роботі та оплату вимушеного прогулу.

Чи обґрунтоване звільнення Безенчука з роботи? Яким повинно бути рішення суду?

42. Савченко прохворіла 4 місяці й 3 дні. Директор супермаркету звільнив її за п. 5 ст. 40 КЗпП України. У позовній заяві про поновлення на роботі Савченко повідомила, що вона – єдиний працездатний член сім’ї і на її утриманні після смерті чоловіка знаходяться двоє малолітніх дітей. При розгляді справи встановлено, що під час хвороби Савченко її заміняла інша працівниця супермаркету.

Чи є підстави для звільнення Савченко? Як повинен вирішити справу суд?

43. Скичко працювала на посаді інженера з техніки безпеки. У листопаді 2009 р. вона була обрана звільненим головою виборного органу первинної профспілкової організації підприємства, а на її посаду прийняли Скрипнюк. У жовтні 2011 р. Скичко від обов’язків була звільнена у зв’язку із закінченням строку повноважень на виборній посаді і приступила до виконання своїх попередніх обов’язків. Наказом директора підприємства від 12 жовтня 2011 р. Скрипнюк звільнено з роботи за п. 6 ст. 40 КЗпП України. Не погодившись із звільненням і вважаючи дії директора незаконними, вона звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі на посаді інженера з техніки безпеки та стягнення середнього за­робітку за час вимушеного прогулу.

Чи законне звільнення Скрипнюк? Яке рішення має винести суд?

44. Експедитор Мунтян і водій вантажного автомобіля Степаненко, знаходячись у відряджені, були затримані працівниками міліції за бійку у придорожньому кафе, де вони  вечеряли у компанії місцевої молоді. Отримавши повідомлення органу внутрішніх справ та пояснення Мунтяна і Степаненка, керівник підприємства звернувся до профспілкового комітету з поданням про надання згоди на звільнення їх за п. 7 ст. 40 КЗпП. На засідання профкому Мунятн заперечував вживання спиртних напоїв, а Степаненко пояснив, що він дійсно випив, але не на роботі і не у робочий час, а після 21-ї години.  За кермом він вже не перебував, оскільки поруч з кафе розташовані автостоянка та мініготель, де вони збиралися зупинитися. Автомобіль на стоянку мав поставити Мунтян. Медичного обстеження не проводилось, а свідчення наряду міліції про те, що вони знаходяться у нетверезому стані, давали знайомі дівчат, невдоволені тим, що «немісцеві чіплялися до них».

Присутній на засіданні профкому юрисконсульт пояснив, що експедитор Мунтян не має права управління вантажним автотранспортом, а тому Степаненка слід вважати таким, що не закінчив роботу, оскільки він мав спочатку поставити автомобіль на стоянку. Факт вживання спиртних напоїв підтверджується показами свідків, у тому числі бармена кафе, який викликав міліцію.

Чи є підстави для звільнення за появу на роботі у нетверезому стані Мунтяна і Степаненка?

45. Перевіряючи структурні підрозділи, начальник відділу режиму ЗАТ «Імпекс» Задорожній виявив в одному з приміщень бухгалтерії декілька банок із фарбою виробництва ЗАТ «Імпекс», запакованих у тару разом із бухгалтерськими матеріалами минулих років, підготовленими для перевезення до архіву, розташованого за межами основного виробництва підприємства.

Задорожній склав відповідний акт і разом із рапортом направив його заступнику генерального директора. У рапорті було вказано, що хоча жодна із трьох працівниць бухгалтерії, робочі місця яких знаходяться у цьому приміщенні, не змогла пояснити появлення фарби, за місцем проживання (у гуртожитку ЗАТ) однієї з них - бухгалтера Ривкіної - триває ремонт.

Заступник генерального директора ЗАТ, отримавши пояснення Ривкіної, що ніякого відношення до прихованої фарби вона не має, доручив юрисконсульту ЗАТ підготувати письмовий висновок щодо можливості звільнення бухгалтера Рявкіної за п. 8 ст.40 КЗпП.

Підготуйте письмовий висновок із відповідним обґрунтуванням.  

46. З вини Кулик, завідувачки відділу обліку та розподілу тари бухгалтерії торгівельної організації, мали місце грубі порушення під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складі, яким завідує її сестра. Головний бухгалтер зажадав від неї пояснень і, вважаючи, що вона подає поганий приклад підлеглим, підготував проект наказу про її звільнення за п. 1 ст. 41 КЗпП України. Юрисконсульт відмовився завізувати цей проект, пояснюючи, що Кулик не може бути звільнена на цій підставі.

Проаналізуйте ситуацію, що викладена в умові завдання. Хто і за що може бути звільнений за п. 1 ст. 41 КЗпП України?

47. Громова працювала бібліотекаркою в школі. Під час інвентаризації було встановлено, що вона замінила книжки, які мають великий попит, на інші книжки такої ж вартості. За згодою виборного органу первинної профспілкової організації її було звільнено за п. 2 ст. 41 КЗпП України. Звер­нувшись до суду з позовом про поновлення її на роботі, Громова не заперечувала факту підміни книжок, але зазначила, що договір про повну матеріальну відповідальність з нею не укладався, матеріальних збитків школі вона не завдала.

Що є підставою для звільнення за п. 2 ст. 41 КЗпП України? Чи є такі підстави в діях Громової? Як вирішити справу?

48. Викладач математики приватної гімназії   Олійник розмістила на власній сторінці в соціальній мережі фотографії, зроблені у період її відпустки. На фотографіях вона була зображена у відомому нічному клубі м. Ялти із двома келихами пива в руках.

Про дані фото після початку навчального року стало відомо переважній більшості учнів, а також їхнім батькам. Окремі батьки учнів у місцевій газеті опублікували статтю із засудженням такої поведінки викладача і вимагали звільнення її з посади, пов’язаної зі здійсненням виховної діяльності.  Директор гімназії розірвав трудовий договір з Олійник на підставі п.3 ст. 41 КЗпП України.

Олійник звернулася до суду із позовом про поновлення на роботі та оплату вимушеного прогулу. У позові вона зазначала, що її електронна сторінка містить інформацію про її приватне життя, а сама вона не вчиняла дій щодо поширення фотографій серед учнів та інших осіб. Фотографії відображають святкування її дня народження, що відбулося поза місцем розташування навчального закладу та мешкання її учнів, до того ж в період, коли вона перебувала у відпустці. 

Яке рішення має прийняти суд?

49.  Викладача фізкультури загальноосвітньої гімназії

№ 4 Шкуренка було звільнено 12 лютого 2011 р. за п. 3 ст. 41 КЗпП України за вчинення аморального проступку. У скарзі батьків учнів гімназії від 1 грудня 2010 р. зверталась увага на те, що Шкуренко на уроці фізкультури ображав учнів, сварився у їх присутності непристойною лайкою.

Чи законне звільнення Шкуренка?

50. Завідуюча відділенням дитячої поліклініки Цушко грубо поводилася з хворими дітьми та їх батьками. Не звертаючи уваги на чисельні скарги пацієнтів, головний лікар ніяких заходів до Цушко не вживав. Згодом все це було викладено у статті, надрукованій місцевою газетою. Обком профспілки медичних працівників, розглянувши викладені факти,  направив головному лікарю поліклініки рішення президії обкому з вимогою про звільнення Цушко. Після звільнення за ст. 45 КЗпП України вона звернулася до юридичної консультації, оскільки була не згодна із звільненням.

Який порядок розірвання трудового до­говору за ст. 45 КЗпП? Якою має бути відповідь юриста?

Список літератури за темою

 

 Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством України: Навч. посіб. – К.: Вид. Паливода А.В., 2002.

Бущенко П.А. Порядок укладення трудового договору як стадія реалізації права на працю // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 51. – С. 19–27.

Веренич Н.В. Юридичне значення суміщення професій (посад) //Право і безпека. – 2005. – №4/2. – C. 129–132.

Височина О.В. Тимчасові та постійні переведення працівників на іншу роботу за станом здоров’я // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2005. – Вип. 29. – С. 316–321.

Єрьоменко В. Правові форми реалізації громадянами права на працю // Право України. – 1999. – № 1. – С. 16–19.

Жернаков В.В. Запрет необоснованного отказа в приеме на работу как гарантия реализации права на труд // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 7. – С. 68–71.

Занфірова Т.А. Особливості виникнення трудових правовідносин за участю роботодавців–фізичних осіб // Право і Безпека. – 2004.– №3/2.– C. 135–138.

Лавриненко О.В. Испытание при приеме на работу: понятие, правовая природа, порядок установления и последствия его прохождения (исследование теоретических аспектов) // Економіка, фінанси, право. – 2006.– № 3.–C. 22–32.

Лазор В.В. Теоретические и социальные аспекты сущности трудового договора и порядок разрешения споров при невыполнении его условий: Монография. – Луганск: ВНУ им. В.Даля. – 2002. – 250 с.

Мірошніченко О. Проблеми правового регулювання зміни умов трудового договору у проекту Трудового кодексу України // Юрид. України. – 2009. – № 7. – С. 73–75.

Пилипенко П.Д. Про істотні умови трудового договору та проблеми, пов’язані з переведенням і переміщенням працівників // Вісн. Львівського ун-ту. Серія юрид. – Вип. 37. – Львів: ЛДУ, 2002. – С. 337–342.

Сільченко С.О. Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, види, умови укладання, зміни та припинення: Монографія. – Х.: Золоті сторінки, 2005 – 204 с.

Юшко А.М. Переведення чи зміна істотних умов праці? // Право України. – 1998. – № 5. – С. 68–73.

 

Тема 9.Робочий час

 Питання для обговорення

 

1. Поняття і види робочого часу. Відмінності скороченого робочого часу від неповного.

2. Режим робочого часу.

3. Надурочні роботи.

4. Гарантії для працівників з ненормованим робочим днем.

5. Особливості впровадження багатозмінного та вахтового режиму роботи.

6. Особливості залучення до роботи працівників у святкові та неробочі дні.

7. Облік робочого часу.

 

Завдання

51. Група працівників авіаційного заводу, які часто працювали в другу зміну, звернулася з проханням скоротити їм робочий час на одну годину із збереженням заробітної плати у зв’язку з тим, що у вечірній та нічний час погано працює громадський транспорт. Директор порадив працівникам звернутися до виборного органу первинної профспілкової організації заводу.

Як вирішити дане питання?

52.Працівниця друкарні Ус, яка мала на утриманні двох дітей віком до 8 років, звернулася до директора з проханням установити їй на півроку неповний робочий день (3 год.) у зв’язку з частою хворобою дітей. Директор відмовив на тій підставі, що обсяг роботи збільшується, а простій обладнання призведе до зменшення доходу підприємства.

       Як вирішити дане питання?

53.Економіст Хоменко звернулася до директора заводу з проханням установити їй на 8 місяців режим гнучкого робочого часу, який допускає саморегулювання початку і закінчення робочого дня (зміни) з фіксованим часом, від 9 год. 30 хв. до 16 год. 30 хв., коли вона обов’язково буде на робочому місці. Директор не задовольнив прохання на тій підставі, що нікому здійснювати контроль за виконанням Хоменко обов’язкової міри праці.

Як вирішити дане питання?

54.Директор автотранспортного підприємства пасажирських перевезень з метою обслуговування пасажирів наказом запровадив для водіїв автобусів, які працюють на міських і приміських маршрутах, робочий день з поділом його на дві частини. Тривалість перерви складає 3 год. Група водіїв, вважаючи наказ незаконним, звернулася до комісії по трудовим спорам.

Чи правомірні дії директора підприємства? Чи допускається поділ робочого дня на дві частини для водіїв автотранспорту?

Список літератури за темою

 

Барабаш Г. Про правове регулювання робочого часу і часу відпочинку наукових працівників // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №10. – С. 63 – 66.

Венедиктова В. Регулювання ненормованого робочого часу в умовах ринкової економіки // Право України. – 1999. – №7. – С. 104 – 106.

Гетьманцева Н. Договори про встановлення тривалості та режиму робочого часу // Тернопільська Академія народного господарства. Актуальні проблеми правознавства. Вип. 4. Тернопіль, 2002. – С. 199-206.

Козак З. Поєднання договірного та нормативного правового регулювання неповного робочого часу // Вісн. Львів. ун-ту. – Вип. 35. – Львів: ЛДУ, 2000. – С. 335 – 340.

Кришталь А.М. Ненормований робочий день // Юрид. Україна. – 2003. – №11. – C. 70 – 72.

Прокопенко В.І. Робочий час і час відпочинку: історія та сучасність // Право України. – 1995. - № 7. – С. 24-29.

Сапсай І. Правомірність застосування надурочних робіт // Юридичний вісник України. – 2003. – 12-18 липня. – № 28. – С. 8.

Турський В.М. Правові аспекти регулювання робочого часу працівників-інвалідів в Україні // Адвокат. – 2005. – №2. – C. 14 – 18.

Тема 10.Час відпочинку

 П л а н

 

1. Поняття та види часу відпочинку.

2. Щорічна основна відпустка і порядок її надання.

3. Щорічні додаткові відпустки, їх види, порядок надання.

4. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творчі відпустки.

5. Соціальні відпустки.

6. Відпустки без збереження заробітної плати і порядок їх надання.

 

 

 Питання для обговорення

 

55. Бухгалтер Семко повернулася із відпустки по вагітності і пологах. Тривалість відпустки – 126 календарних днів. Того ж дня вона подала заяву про надання їй чергової відпустки. Адміністрація відмовила Семко на тій підставі, що в цілому вона працювала на заводі менше 6 місяців.

Чи правомірна така відмова?   

56. Директор підприємства «Колос» запросив на роботу двох зварників для ремонту обладнання. Трудовий договір у письмовій формі з ними не був укладений, з наказом про прийняття на роботу їх не ознайомили, однак у відділі кадрів повідомили, що вони можуть розпочати роботу. Оплата провадилася в кінці кожного місяця. Через шість місяців, коли робота була закінчена, зварникам оголосили, що вони звільнені. Зварники проти звільнення не заперечували, але вимагали, щоб їм виплатили грошову компенсацію за невикористану відпустку.

Чи є законною вимога?

57.У зв’язку зі спадом виробництва за наказом керівника підприємства і з його ініціативи інженеру Войтенко з вересня по листопад 2011 р. була надана відпустка без збереження заробітної плати. У колективному договорі надання такої відпустки не передбачалося.

Чи зараховується час цієї відпустки без збереження заробітної плати в стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку?

58.Комірник ТОВ “Інтертрейд” Потапов вийшов на роботу із відпустки на три дні пізніше, ніж було зазначено у наказі. Генеральний директор товариства Березюк запропонував Потапову дати письмові пояснення в його присутності з приводу відсутності на роботі. Потапов відмовився дати письмові пояснення і, порадившись з адвокатом, наступного дня в усній формі пояснив Березюку, що, оскільки його не ознайомили з наказом про відпустку і не повідомили про день виходу на роботу, він вправі сам зробити розрахунок і визначити день закінчення відпустки.

Чи допустив Потапов порушення трудової дисципліни? Який порядок надання чергової відпустки?   

Список літератури за темою

 

Венедиктов В.С. Правове регулювання часу відпочинку в службово-трудових відносинах. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2004.

 Венедиктов В.С. Правове регулювання часу відпочинку в службово–трудових відносинах. – Х.: Нац. ун–т внутр. справ, 2004. 

Гаращенко Л.П. Правове регулювання відпусток за законодавством України: Монографія. – К.: Редакція газети «Іменем Закону», Павлім, 2003. – 172 с.

Гончарова Г.С., Жернаков В.В., Жигалкин П.И. Научно-практический комментарий к Закону Украины “Об отпусках”. – Х.: Консум, 1997.

Домбругова А. Умови надання основної щорічної відпустки // Юрид. вісн. України. – 2005. - № 24. – С. 14, 15.

Зубковський В. Компенсація за невикористану відпустку // Право України. – 1999. № 2. – С. 103, 104.

Хуторян Н. Удосконалення порядку надання відпусток у проекті Трудового кодексу України // Юрид. Україна. – 2006.– № 1.– C. 44 – 48.

 

Тема 11.Оплата праці

 Питання для обговорення

 

1. Поняття, структура та особливості заробітної плати.

2. Методи регулювання оплати праці.

3. Поняття заробітної плати та її структура.

4. Форми, строки, періодичність і місце виплати заробітної плати.

5. Системи оплати праці.

6. Тарифна система оплати праці, її структура.

7. Обмеження відрахувань із заробітної плати.

8. Гарантійні та компенсаційні виплати, їх розмір.

 

Завдання

59. Двойніков працював сторожем на Харківському промкомбінаті з помісячним обліком робочого часу. Крім основної роботи, йому доручали розвантаження транспортних засобів і складування матеріалів.  Одного разу він працював у свято (8 березня). Два місяця йому не оплачували понаднормової роботи, хоча він працював цілодобово з розрахунку: 1 день роботи, 2 дні відпочинку.

Чи має право Двойніков на оплату часу, витраченого на вантажно-розвантажувальні роботи, за тарифною ставкою вантажника? Чи працював він понаднормово?

60. Михайлов, який працював оператором газового обладнання, звернувся з позовом про стягнення заробітної плати за понаднормову роботу. Місцевий суд відмовив йому в позові на тій підставі, що позивач та інші працівники працюють за графіком, який вони самі склали.

Чи правильне рішення суду? Яка робота вважається понаднормовою? Як вона оплачується?

61. Медична сестра медичного пункту Дацковська звернулася до суду із заявою про стягнення додаткової плати за суміщення професій, яке полягало в тому, що вона, крім своєї роботи, виконувала обов’язки прибиральниці. Представник власника проти позову заперечував на тій підставі, що позивачка виконувала сумісну роботу за своєю ініціативою в той час, коли не була завантажена основною роботою, і власник цієї роботи їй не доручав.

Чи підлягає заява задоволенню? Чи є в даному випадку суміщення професій? Як оплачується суміщення професій?

62. Інженер Антоненко перебував у відрядженні з 3 по 10 травня. Після повернення з відрядження він почав вимагати надання йому двох днів відпочинку (замість вихідного дня та святкового дня 1 травня) або оплатити ці дні в подвійному розмірі.

Чи підлягає вимога задоволенню? Які гарантії установлені для осіб, що направляються у відрядження?

 

Список літератури за темою

 

 Божко В.М. Поняття заробітної плати // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип. 29. - Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2005. - C. 267-275.

Гетьманцева Н. Співвідношення централізованого і локального методів правового регулювання оплати праці // Право України. – 1997. - № 12. – С. 66-70.

Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. – К.: фірма “Праця”. – 1997 р.

Кучма М.И., Хлыстова Е.А. Гарантии и компенсации. – М.: Профиздат, 1982. – 192 с.

Матвієнко П. До питання державного регулювання оплати праці в Україні //Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України.- 2006.- № 4.-C. 79-89.

Лаптій І. Оплата праці і заробітна плата: щодо питання термінології // Право України.- 2005.- № 7.- C. 81-84.

Сімутіна Я.В. До питання про поняття заробітної плати //Часопис Київського ун-ту права. - 2004.- № 1.-C. 75-81.

 

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 2598; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!