ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬПоточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з певних тем програми навчальної дисципліни, а також виконання конкретних завдань.

Поточний контрользнань студентів оцінюється за національною шкалою («2», «3», «4», «5»), з обов’язковим переведенням при підсумковому контролі оцінок в бали за допомогою шкали навчального закладу до національної шкали та шкали ECTS.

Незадовільна оцінка («2») відпрацьовується в обов’язковому порядку, протягом 10 днів з моменту отримання (для підрахунку загальної кількості балів враховується оцінка, отримана при відпрацюванні).

Оцінки, отримані студентом під час поточного контролю, виставляються викладачем в Журналі обліку роботи академічної групи.

Підсумковий контроль здійснюється з метою з’ясування рівня засвоєння теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» та виставлення підсумкової оцінки.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як середньоарифметична результатів поточного контролю або за результатами складання екзамену.

Для отримання підсумкової оцінки студенту необхідно мати не менше 2/3 оцінок від загальної кількості семінарських занять та поточних контрольних заходів (модульної контрольної роботи та самостійних завдань).

Якщо протягом вивчення навчальної дисципліни студент набрав суму балів більше 74 за шкалою оцінювання ECTS, то він отримує оцінки за набраними балами В/Добре, С/Добре, А/Відмінно без складання підсумкового контролю. Якщо студент бажає покращити оцінку, отриману як середньоарифметичну результатів поточного контролю, то він може скласти екзамен.

Студент, який набрав менше 74 балів, тобто менше 2/3 від загальної кількості семінарських занять та поточних контрольних заходів, складає екзамен в обов’язковому порядку.

Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносяться викладачем в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку та індивідуальний навчальний план студента за шкалою оцінювання ECTS та національною шкалою.

Критерії оцінювання знань

Шкала оцінювання: національна та ECTS

За внутрішньою шкалою навчального закладу в балах За шкалою ECTS /За національною шкалою
  Вноситься до відомості
  Екзамен
90 – 100 А/Відмінно
82-89 В/Добре
74-81 С/Добре
64-73 D/Задовільно
60-63 Е/Задовільно
  35-59   0-34 FX/Незадовільно  з можливістю повторного складання
0-34 F/Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

Критерії оцінювання знань на екзамені

Для тих, хто складає екзамен, критерії оцінювання знань наступні.

Оцінка А/ “відмінно– виставляється, якщо студент має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній області; матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо.

Оцінка В, С/“добре” виставляється, якщо студент виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні визначення явищ дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні знання з конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень.

Оцінка D, Е / “задовільно” – студент взагалі засвоїв програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими неточностями у визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками.

Оцінка FX, F/ “незадовільно” – студент виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, з грубими помилками.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 101;