Тема №12. Розгляд справ про банкрутствоМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ФАКУЛЬТЕТ №4

Кафедра господарсько-правових дисциплін 

Господарське процесуальне право

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін, к.ю.н., доцент

Кострицький І.Л.

«___» ________________ 2018 р.

 

Методичні рекомендації

Щодо проведення семінарських

Галузь знань 08

Напрям підготовки 081 «Право»

Факультет №4

 

2018 рік


Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» для студентів 4 курсу факультету №4  за напрямом підготовки 081 «Право».

«__» січня 2018 року – 37 с.

 

Розробник:Дрішлюк В.І., професор кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри господарсько-правових дисциплін

Протокол від «__» січня 2018 року № 1

 

 


Семінарські заняття з курсу “Господарське процесуальне право” є важливою формою оволодіння студентами програмним матеріалом, розвитку у них самостійної навчальної роботи, відпрацювання вмінь теоретичного аналізу правових приписів та їх практичного застосування. У процесі цього різновиду занять здійснюється поточний контроль якості знань, застосовуються методичні заходи індивідуалізації навчання.

Підготовка до семінарського заняття розпочинається з:

ü ознайомлення зі змістом відповідної теми в анотації навчальної дисципліни;

ü ознайомлення з питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті;

ü звертання до конспекту лекції;

ü звертання до методичних вказівок лектора щодо особливостей вивчення даної теми;

ü опрацювати рекомендовану для вивчення тем літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми;

ü використовуючи підручники, необхідно добре засвоїти поняття, які є визначними /опорними/ для цієї теми і виділені в плані семінару;

ü зробити в зошиті конспект основних положень теми, яка виноситься на семінар;

ü продумати на кожне питання, що виноситься на обговорення, план відповіді - це допоможе зробити свою відповідь чіткою, логічною та послідовною.

ü повторити основні положення та визначення з попередніх тем;

ü ознайомитися з переліком запропонованих тем рефератів.

Методика семінарських занять передбачає дискусійне обговорення попередньо визначених питань, що потребує вивчення курсантами та студентами рекомендованих монографічних робіт, наукових статей.

Відповіді на теоретичні питання повинні бути докладними та обґрунтованими, містити посилання на нормативні акти. Вирішення практичних завдань здійснюються в письмовій формі. Усі складені документи зачитуються та обговорюються під час проведення занять.

Крім загальних питань деякі виносяться на самостійну роботу. Курсанти та студенти повинні самостійно, за допомогою літератури, підручників та нормативної бази опрацювати питання, що виносяться на самостійну роботу.

Написання реферату - є важливою формою більш глибокого вивчення теми. Ця форма дає можливість курсантам та студентам детально розбирати питання теми з використанням додаткових джерел. Після заслуховування реферату на семінарі, він повинен бути переданий викладачу.

Результати участі курсантів та студентів на заняттях, самостійній роботі та засвоєння теми - оцінюється викладачем.   

 

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Поняття та принципи господарського процесуального права. Господарські суди, їх склад та повноваження.   2
2. Учасники господарського процесу.   4
3. Докази і доказування в господарському процесі.   2
4. Юрисдикція. Процесуальні строки. Судові витрати. Судові виклики та повідомлення. Заходи процесуального примусу. 4
5. Наказне провадження у господарському процесі 2
6. Позов у господарському процесі 4
7. Вирішення господарських спорів у суді першої інстанції 4
8. Перегляд судових рішень у апеляційному порядку     4
9. Перегляд судових рішень у господарських справах у касаційному порядку. 4
10. Перегляд судових рішень за нововиявленими  або виключними обставинами. Провадження щодо оскарження рішень третейських судів 4  
11. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду 4
12. Розгляд справ про банкрутство   4
  Разом:   42

                                                           

Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи

Тема № 1. Поняття та принципи господарського процесуального права. Господарські суди, їх склад та повноваження.

Семінар – 2 години

Мета заняття: закріпити знання про місце господарського процесуального права у системі правових галузей, визначити поняття господарського процесу та його стадій, поняття та зміст принципів господарського судочинства, структуру та особливості господарського законодавства, визначити структуру, склад та повноваження господарських судів, підстави та порядок судового врегулювання спорів господарськими судами, виявити специфіку господарських судів, закріпити знання загальних положень щодо повноважень суду в процесі врегулювання господарських спорів, мету і завдання судового врегулювання господарських спорів, набути навичок роботи з нормативними матеріалами.

 

Опорні поняття теми: господарське процесуальне право; предмет господарського процесуального права; метод господарського процесуального права; господарський процес; господарські процесуальні правовідносини; принципи господарського процесуального права; акти господарського законодавства, поняття господарського суду, місцеві господарські суди, апеляційні суди, Верховний Суд України, правовий статус судді господарського суду.

Питання семінарського заняття:

1. Історія формування та розвитку господарського процесу.

2. Поняття, предмет і метод господарського процесуального права України.

3. Поняття та система принципів господарсько-процесуального права України.

4. Організаційні та функціональні принципи господарського судочинства.

5. Джерела господарсько-процесуального права та їх класифікація.

6. Господарсько-процесуальні правовідносини: поняття та елементи.

7. Поняття господарського процесу та його стадії.

8. Специфіка господарських судів.

9. Повноваження та склад господарських судів. Місцеві суди. Апеляційні суди. Верховний Суд України.

10. Правовий статус суддів господарських судів. Порядок обрання на посаду та звільнення з посади суддів господарських судів.

Теми рефератів:

1. Класифікації принципів господарського судочинства та особливості їх застосування.

2. Господарське процесуальне право як наука та навчальна дисципліна.

3. Історія становлення господарських судів в Україні.

4. Конституційні норми господарського процесуального права.

5. Місце господарських судів у судовій системі України.

6. Триланкова система господарських судів України.

7.Практика застосування господарським судом принципів господарського судочинства.

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Дайте визначення поняття «господарське процесуальне право».

2. Надайте визначення поняття «господарський процес».

3. Які методи господарського процесуального права ви знаєте?

4. Які відносини є предметом регулювання господарського процесуального законодавства?

5. Які відносини становлять сферу господарських процесуальних відносин?

6. В чому полягають особливості господарського процесуального законодавства?

7. Назвіть види нормативних актів господарського процесуального законодавства?

8. Визначте роль принципу законності в господарському процесуальному праві.

9. Господарсько-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна.

10. Дайте визначення специфіки господарських судів.

11. Назвіть основні принципи судової системи.

12. Визначте основні завдання господарських судів.

13. Назвіть загальні права та обов’язки судді при розгляді господарських спорів.

14. Визначте склад та повноваження Пленуму Верховного Суду України.

 

Тема 2. Учасники господарського процесу

Семінар – 4 години

Мета заняття: розкрити поняття та групи учасників процесу, виходячи із їх правового статусу; а також виявити норми господарського процесуального права, які встановлюють правові гарантії та правове становище кожного із учасників процесу.

Опорні поняття теми: сторони, треті особи, представники, прокурор, експерт у господарському процесі; процесуальна співучасть; процесуальне правонаступництво, свідок, інші учасники процесу.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття та склад учасників судового процесу. Їх права та обов’язки.

2. Суддя як учасник господарського процесу. Відвід судді в процесі розгляду господарських спорів.

3. Сторони в судовому процесі. Особливості правового статусу сторін в господарському процесі.

4. Процесуальна співучасть у господарському процесі.

5. Залучення співвідповідача. Заміна неналежного відповідача.

6. Процесуальне правонаступництво.

7. Треті особи у господарському процесі, поняття та види.

8.Представники сторін та третіх осіб. Їх повноваження.

9. Адвокат у господарському процесі. Його правовий статус, повноваження.

10. Участь у процесі прокурора,

11.Участь у господарському процесі осіб, яким за законом надано право захищати права інших осіб. Їх права та обов’язки.

12. Інші учасники судового процесу.

Теми рефератів:

1. Суб’єктний склад учасників господарських правовідносин.

2. Господарсько - процесуальна правосуб’єктність.

3. Представництво осіб, які беруть участь в справі.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Назвіть суб’єктів господарських правовідносин, що можуть бути сторонами в судовому процесі.

2. Загальні та окремі права сторін у судовому процесі. Обов’язки сторін.

3. Заміна неналежного відповідача.

Тема № 3. Докази і доказування у господарському процесі.

Семінар – 2 год.

Мета заняття: визначити місце та роль доказів у господарському процесі; розкрити поняття судового доказування та класифікація судових доказів; виявити факти, які не підлягають доказуванню; забезпечення доказів у господарському процесі, набути навичок роботи з нормативними матеріалами.

Опорні поняття теми: судове доказування; письмові та речові докази; електронні докази; пояснення осіб, які беруть участь у судовому процесі; висновок експерта; належність і допустимість доказів; оцінка доказів; забезпечення доказів.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття та стадії процесу доказування.

2. Предмет і межі доказування. Суб’єкти доказування.

3. Поняття і види доказів у господарському процесі. Класифікація доказів. Необхідні докази.

4. Ознаки (властивості) доказів – належність і допустимість. Інші властивості доказів.

5. Звільнення від доказування в господарському процесі. Обставини, що не підлягають доказуванню.

6. Письмові докази. Порядок їх представлення та особливості дослідження.

7. Речові докази. Порядок їх представлення та особливості дослідження.

8. Електронні докази та їх особливості.

9. Судова експертиза. Висновок експерта.

10. Показання свідків

11. Витребування доказів.

12. Огляд та дослідження доказів у місці їх знаходження. Повернення письмових та речових доказів.

13. Процесуальний порядок забезпечення доказів.

Теми рефератів:

1. Процедура призначення та проведення експертизи.

2. Порядок застосування письмових та речових доказів.

3. Місце судових доказів у процесі розгляду господарських спорів.

4. Поняття, сутність та предмет доказування в господарському процесі.

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Господарсько-процесуальне доказування. Стадії доказування.

Тема № 4. Юрисдикція. Процесуальні строки. Судові витрати. Судові виклики та повідомлення. Заходи процесуального примусу

Семінар – 4 годин

Мета заняття: визначити поняття та види юрисдикції; закріплення знань про місце судових витрат та процесуальних строків у господарському процесі; визначити поняття, мету та характеристику судових витрат та процесуальних строків, заходів процесуального примусу.

Опорні поняття теми: юрисдикція; суб’єктивний критерій підвідомчості; об’єктивний критерій підвідомчості; підсудність; територіальна підсудність; виключна підсудність; судові витрати; судовий збір; ціна позову; процесуальний строк; обчислення строків; припинення строків; поновлення строків; продовження строків, заходи процесуального примусу, судові виклики та повідомлення.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття юрисдикції господарських судів.

2. Предметна та суб’єктна юрисдикція господарських судів.

2. Інстанційна юрисдикція.

3. Поняття, значення та види підсудності (територіальної юрисдикції).

4. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду.

5. Поняття та види процесуальних строків.

6. Визначення та обчислення процесуальних строків. Закінчення процесуальних строків. Відновлення та продовження процесуальних строків.

7. Поняття та склад судових витрат. 

8. Судовий збір та його сплата. Визначення розміру та ставок судового збору. Повернення судового збору із бюджету. Звільнення від сплати судового збору.

9. Загальна характеристика витрат, пов’язаних з розглядом господарської справи та порядок їх визначення.

10. Розподіл господарських витрат.

11. Поняття та види заходів процесуального примусу

12. Застосування окремих заходів процесуального примусу (штраф, попередження та видалення з залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом)

13. Судові виклики та повідомлення.  

14. Відновлення втраченого судового провадження.

Теми рефератів:

1. Поняття судових витрат та порядок визначення розміру сплати судових витрат в господарському судочинстві.

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Юрисдикція і підвідомчість справ господарським судам.

2. Розмежуйте юрисдикцію між господарськими та третейськими судами.

3. Визначте та охарактеризуйте територіальну підсудність.

4. Визначення розміру сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи та послуги перекладача.

5. Категорії осіб, що звільняються від сплати судового збору та повернення судового збору.

6. Загальна характеристика процесуальних строків.

7. Інститут позовної даності у господарському процесі.

 

Тема № 5. Наказне провадження у господарському процесі

Семінар – 2 години

Мета заняття: визначити наказне провадження, виявити його специфічні ознаки; закріпити процесуальний порядок розгляду заяви в наказному провадженні; порядок скасування судового наказу. 

 

Опорні поняття теми: наказне провадження; наказ; вимоги, що розглядаються в порядку наказного провадження; зміст наказу; скасування судового наказу.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття наказного провадження в господарському процесі. 

2. Форма та зміст заяви про видачу судового наказу.

3. Підстави для відмови у видачу наказу. Наслідки відмови.

4. Підсудність. Судовий збір. Порядок розгляду заяв про видачу наказу.

5. Зміст судового наказу.

6. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання. Розгляд заяви.

7. Набрання судовим наказом законної сили. Виправлення помилки в судовому наказі, визнання судового наказу таким, що не підлягає виконанню, відстрочення чи розстрочення або зміна способу та порядку його виконання.

 

Теми рефератів:

1. Загальна характеристика наказного провадження.

2. Особливості наказного провадження в зарубіжному законодавстві.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Процесуальний порядок пред’явлення заяви про видачу наказу.

2. Скасування судового наказу.

3. Назвіть вимоги, за якими може бути виданий наказ.

Тема № 6. Позов у господарському процесі

Семінар – 4 години

Мета заняття: визначити позовне провадження, виявити його специфічні ознаки; закріпити поняття позову та порядок його подання; визначити елементи позову; способи захисту відповідача від заявленого позову; способи забезпечення позову; з’ясувати процесуальний порядок пред’явлення позову, поняття та передумови права на звернення до суду; підстави відмови в прийняті заяви і підстави повернення позовної заяви; розкрити задачі підготовчого засідання та його значення; процес порушення господарської справи.

Опорні поняття теми: позовне провадження; позов; предмет позову; підстава позову; зміст позову; зустрічний позов; позов про присудження; позов про визнання; перетворювальний позов; забезпечення позову, позовне провадження; позов; право на звернення; порушення справи; підготовка справи до розгляду; зміст підготовки справ до розгляду.

Питання семінарського заняття:

1. Право на позов. Поняття, елементи позову.  

2. Форма та зміст позовної заяви. Порядок подання позовної заяви.

3. Відзив на позовну заяву.

4. Відповідь на відзив.

5. Заперечення. Пояснення третіх осіб.

6. Зустрічний позов, форма і зміст.

7. Відкриття провадження у справі.

8. Об’єднання і роз’єднання позовних вимог.

9. Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви.

10. Відмова у відкритті провадження.

11. Порушення провадження у справі.

12. Завдання та строки підготовчого засідання.

13. Порядок проведення підготовчого засідання. Судові рішення у підготовчому засіданні.

14. Врегулювання спору за участю судді.

15. Забезпечення позову. Поняття та види.

16. Процесуальний порядок розгляду питання про забезпечення позову.

Виконання ухвали про забезпечення позову.

17. Скасування заходів забезпечення позову. Відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову.

 

Теми рефератів:

1. Загальна характеристика видів позовних заяв.

2. Загальна характеристика заходів забезпечення позову.

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Процесуальний порядок пред’явлення позову. Документи, що додаються до позовної заяви.

2. Мирова угода, поняття та загальна характеристика в господарському процесі.

3. Дії судді по підготовці справи до розгляду.

 

Тема №7. Вирішення господарських спорів у суді першої інстанції

Семінар – 4 години

Мета заняття: порядок ведення судового засідання, зупинення чи припинення провадження по справі, залишення позову без розгляду; охарактеризувати складові частини, елементи та реквізити судового рішення; скласти проект рішення, ухвали; визначити порядок вирішення господарських спорів у господарському суді; порядок прийняття рішення; види судових актів господарського суду; порядок введення судового засідання.

Опорні поняття теми: перерва у судовому засіданні; судове засідання; розгляд справи по суті; порядок розгляду справи; судове засідання; протокол судового засідання; відкладення судового розгляду; зупинення судового розгляду; поновлення і припинення судового розгляду; рішення суду; ухвала суду; додаткове рішення, постанова; окрема ухвала; мирова угода.

Питання семінарського заняття:

1. Порядок вирішення господарських спорів у господарському суді. Строк розгляду справи.

2. Розгляд справи по суті. Поняття та завдання.

3. Розгляд справи в режимі відеоконференції.

4. Відкриття розгляду справи по суті.

5. З’ясування обставин справи та дослідження доказів.

6. Перерва та відкладення справи.

7. Судові дебати та ухвалення рішення.

8. Фіксування судового процесу.

9. Залишення позову без розгляду. Закриття провадження у справі

10. Зупинення провадження у справі.

11. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем.

12. Мирова угода сторін.

13. Судові рішення у суді першої інстанції.

14. Поняття, порядок прийняття, форма і зміст рішення.

15. Поняття, порядок прийняття, форма та зміст ухвали.

16. Проголошення рішення. Набрання ним законної сили. Вручення рішення учасникам процесу.

17. Додаткове рішення, ухвала, їх поняття та значення.

18. Порядок роз’яснення та виправлення рішень, ухвал. Окрема ухвала господарського суду.

19. Спрощене провадження в господарському процесі. Справи, що розглядають в порядку спрощеного провадження.

20. Особливості розгляду справи в порядку спрощеного провадження. 

 

Теми рефератів:

1. Повноваження судді господарського суду в процесі розгляду спору.

2. Способи виправлення недоліків судового рішення.

3. Умови і порядок відкриття провадження у справі.

4. Правила подачі позовної заяви до господарського суду.

5. Повноваження господарського суду при вирішені господарських спорів.

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Визначте ускладнення в процесі судового розгляду.

2. Назвіть види судових актів господарського суду.

3. Розкрийте порядок ведення протоколу судового засідання.

4. Порядок оголошення судового рішення та набрання ним законної сили.

5. Процесуальний порядок розсилання рішень, ухвал господарського суду.

6. Порядок та підстави прийняття додаткового рішення, ухвали.

 

Тема №8. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

Семінар – 4 години

Мета заняття: набути знання щодо оскарження в апеляційному порядку рішень та ухвал суду першої інстанції; отримати навички використання теоретичного матеріалу для вирішення конкретних практичних завдань.

Опорні поняття теми: апеляція; суди апеляційної інстанції; апеляційне провадження; апеляційне оскарження; апеляційна заява; апеляційна скарга; повноваження суду апеляційної інстанції; постанови та ухвали суду апеляційної інстанції.

Питання семінарського заняття:

1. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.

2. Право апеляційного оскарження. Суб’єкти апеляційного оскарження.

3. Підстави перевірки рішення, ухвали, постанови в апеляційному суді.

4. Строк подання апеляційної скарги. Форма та зміст апеляційної скарги.

5. Залишення апеляційної скарги без руху. Повернення апеляційної скарги.

6. Відкриття апеляційного провадження. Відмова у відкритті апеляційного провадження.

7. Зміна, доповнення, відкликання апеляційної скарги. Приєднання до апеляційної скарги. Закриття апеляційного провадження. Відзив на апеляційну скаргу.

8. Підготовка розгляду справи апеляційним судом.

9. Призначення справи до розгляду. Межі та строк розгляду справи в суді апеляційної інстанції. 

10. Процесуальний порядок розгляду апеляційної скарги.

11. Повноваження суду апеляційної інстанції.

12. Підстави для скасування або зміни рішення місцевого господарського суду апеляційною інстанцією.

13. Підстави для скасування судового рішення і направлення справи для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю. Підстави для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.

14. Ухвала апеляційної інстанції.

15. Постанова суду апеляційної інстанції.

 

Теми рефератів:

1. Повноваження суду апеляційної інстанції.

2. Підстави для скасування або зміни рішення суду першої інстанції.

3. Постанова апеляційної інстанції.

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Структура апеляційних судів.

2. Стадії господарського процесу, на яких здійснюється перегляд судових актів.

3. Які вимоги ставляться до форми і змісту апеляційної скарги?

4. Які підстави є обов’язковими для скасування апеляційною інстанцією рішення місцевого господарського суду у разі порушення процесуальних норм?

5. Порядок оскарження в апеляційному порядку ухвал місцевого господарського суду.

Тема №9. Перегляд судових рішень у господарських справах в касаційному порядку.

 

Семінар – 4 години

Мета заняття: набути знання щодо оскарження в касаційному порядку рішень, ухвал та постанов суду першої та апеляційної інстанцій; встановити форму, частини, елементи та зміст касаційної скарги; закріпити порядок оскарження рішень, ухвал в касаційній інстанції, суб’єктний склад учасників касаційного оскарження, завдання касаційної інстанції та мету касаційного оскарження; скласти проект рішення, ухвали, постанови касаційної інстанції; оскарження в касаційному порядку рішення суду першої інстанції, яке було предметом розгляду суду апеляційної інстанції; отримати навички використання теоретичного матеріалу для вирішення конкретних практичних завдань.

 

Опорні поняття теми: касаційне провадження; суд касаційної інстанції; право касаційного оскарження; форма і зміст касаційної скарги; підготовка касаційного розгляду справи; повноваження суду касаційної інстанції; рішення і ухвала суду касаційної інстанції; повноваження Верховного Суду України.

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття касаційного провадження в господарському процесі. Завдання касаційної інстанції.

2. Право касаційного оскарження. Суб’єкти касаційного оскарження.

3. Форма та зміст касаційної скарги. Порядок подання касаційної скарги.

4. Залишення касаційної скарги без руху. Повернення касаційної скарги.

5. Відкриття касаційного провадження. Відмова у відкритті касаційного провадження. Закриття касаційного провадження.

6. Доповнення, зміна, відкликання касаційної скарги. Приєднання до касаційної скарги. Відзив на касаційну скаргу. 

7. Підготовка справи до касаційного розгляду. Межі розгляду справи в касаційній інстанції.  

8. Порядок розгляду касаційної скарги. Строк розгляду касаційної скарги.

9. Підстави та порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.

10. Розгляд скарги, що надійшла після касаційного перегляду. Відмова від позову. Мирова угода в касаційному провадженні.

11. Повноваження касаційної інстанції.

12. Підстави для скасування або зміни рішення або постанови в касаційному порядку.

13. Підстави для залишення рішення в силі, закриття провадження в касаційному провадженні.  

14. Касаційні скарги на ухвали господарських судів.

15. Постанова суду касаційної інстанції. Порядок її ухвалення.

16. Законна сила постанови суду касаційної інстанції. Вручення постанови. Повернення справи.

 

Теми рефератів:

1. Характерні риси апеляційного та касаційного провадження.

2. Повноваження суду касаційної інстанції в процесі оскарження рішень та ухвал в господарському судочинстві.

3. Порядок порушення і розгляд справ Верховним Судом України.

4. Порядок подання скарги про перегляд постанови чи ухвали.

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Загальні положення касаційного оскарження судових актів.

2. Відмінність касаційного провадження від апеляційного.

3. Постанови суду касаційної інстанції в господарському судочинстві.

4. Визначте повноваження Верховного Суду України.

5. Назвіть підстави для скасування судових актів Верховним Судом України у касаційному порядку.

6. Надайте визначення поняття та змісту постанови касаційної інстанції.

7. Виявите основні вказівки, що містяться в постанові касаційної інстанції.

 

Тема №10. Перегляд судових рішень за нововивявленими або виключними обставинами. Провадження щодо оскарження рішень третейських судів.

Семінарське заняття – 4 години

Мета заняття: встановити форму, частини, елементи та зміст рішення, порядок оскарження рішень, ухвал за нововиявленими або виключними обставинами, завдання та мету даного оскарження; а також засвоїти порядок перегляду рішень і ухвал судів першої, апеляційної та касаційної інстанції у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами; порядок оскарження рішень третейських судів; отримати навички використання теоретичного матеріалу для вирішення конкретних практичних завдань.

 

Опорні поняття: нововиявлені обставини; підготовка розгляду справи за нововиявленими або виключними обставинами; повноваження суду при перегляді справи за нововиявленими або виключними обставинами.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття перегляду судових актів господарського суду за нововиявленими або виключними обставинами.

2. Підстави для перегляду за нововиявленими або виключними обставинами.

3. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами.

4. Форма та зміст заяви про перегляд за нововиявленими або виключними обставинами.

5. Відкриття провадження. Відмова від заяви та наслідки такої відмови.

6. Процесуальний порядок перегляду судових актів за нововиявленими або виключними обставинами.

7. Порядок оскарження рішення третейського суду.

8. Форма та зміст заяви про скасування рішення третейського суду.

9. Підготовка та розгляд заяви про скасування рішення третейського суду.

10. Підстави для скасування рішення третейського суду.

11. Ухвала у справі про скасування рішення третейського суду.

12. Видача наказу про примусове виконання рішення третейського суду.

 

Теми рефератів:

1. Провадження у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами.

2. Порівняльний аналіз перегляду рішень, ухвал, постанов суду за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному та господарському процесах.

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Визначте загальні правила перегляду справи у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами.

2. Підстави та перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами.

3. Повноваження суду, що здійснює перегляд справи за нововиявленими або виключними обставинами.

4. Строки розгляду справи за нововиявленими або виключними обставинами.

5. Суб’єктний склад учасників справи, яка переглядається за нововиявленими або виключними обставинами.

Тема №11. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського

Суду

Семінарське заняття – 4 години

Мета заняття: поглибити і закріпити теоретичні знання про виконавче провадження, виконавчі органи та виконавчі документи; набути необхідних вмінь використовувати одержані знання при вирішенні практичних завдань.

Опорні поняття теми: виконавче провадження; виконавчі органи; примусове виконання; учасники виконавчого провадження; стягувач і боржник; виконавчі документи; поворот виконання; відстрочка або розстрочка виконання.

Питання семінарського заняття:

1. Загальна характеристика інституту виконання судових рішень.

2. Виконавчі органи та виконавчі документи. Наказ господарського суду і порядок його виконання.

3. Звернення судових рішень до виконання.

4. Виправлення помилки в наказі. Визнання його таким, що не підлягає виконанню.

5. Відстрочка або розстрочка виконання судового рішення. Зміна способу та порядку виконання судового рішення.

6. Зупинення виконання судового рішення.

7. Поворот виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

8. Оскарження дій або бездіяльності органів примусового виконання рішень.

9. Розгляд скарги. Рішення за скаргою.

10. Окремі питання виконання судових рішень (обмеження у виїзді, визначення частки у спільному майні і т.д.)

 

Теми рефератів:

1. Суб’єкти і порядок примусового виконання рішень.

2. Відповідальність за ухилення від виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

3. Порядок та способи виконання судових рішень.

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Визначте порядок виконання судових актів.

2. Назвіть процесуальні дії, що складають виконавче провадження.

3. Склад та правовий статус учасників виконавчого провадження.

4. Яка відповідальність встановлюється за ухилення від виконання рішення, ухвали.

5. Визначте повноваження господарського суду у виконавчому провадженні.

6. Пред’явлення наказу господарського суду до примусового виконання.

7. Порядок видачі дубліката наказу господарським судом.

8. Процесуальні заходи щодо виконання судового рішення.

Тема №12. Розгляд справ про банкрутство

Семінарське заняття – 4 години

Мета заняття: закріпити знання про банкрутство та неплатоспроможність суб’єктів господарської діяльності; визначити порядок ліквідації суб’єкта господарювання в разі визнання його банкрутом, визначити заходи, які можуть застосовуватись щодо запобігання визначення неплатоспроможності суб’єкта господарювання.

 

Опорні поняття теми: суб’єкт банкрутства, неплатоспроможність, банкрутство, санація, мирова угода, розпорядження майном, арбітражний керуючий, кредитор, боржник, комітет кредиторів, ліквідація.

Питання семінарського заняття:

1. Визначення неплатоспроможності суб’єкта господарювання та її види.

2. Основні заходи запобігання визнання суб’єкта господарської діяльності банкрутом.

3. Учасники справи визнання суб’єкта господарювання банкрутом.

4. Арбітражний керуючий. Його правовий статус та повноваження. 

5. Подання заяви про визнання суб’єкта господарювання банкрутом.

6. Відзив боржника.

7. Відмова у відкритті провадження. Повернення заяви. Відкликання заяви.

8. Відкриття провадження у справі.

9. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника.

10. Процедура санації.

11. Розпорядження майном боржника.

12. Процедура ліквідації.

13. Продаж майна у процедурі банкрутства.

14. Мирова угода.

15. Відповідальність суб’єктів за порушення законодавства про банкрутство.

16. Закриття провадження у справі про банкрутство.

 

Теми рефератів:

1. Особливості процедури банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємництва.

2. Процесуальний порядок розгляду та вирішення справ про банкрутство.

3. Підстави припинення провадження зі справ про банкрутство.

4. Ліквідаційна процедура при визнанні боржника банкрутом.

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Підстави та порядок подання позовної заяви про визнання боржника банкрутом.

2. Процесуальні особливості розгляду справ про визнання боржника банкрутом.

3. Правовий статус учасників справ про визнання боржника банкрутом.

4. Порядок припинення провадження по справі про банкрутство.

5. Поняття, види та особливості реструктуризації підприємства.

 

Рекомендована література

 

Базова:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Закон України від 06.11.1991р. №1798–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №6. – ст.56.

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 № 435–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40–44. – Ст. 356.

4. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 № 436–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18–22. – Ст. 144.

5. Про судоустрій та статус суддів [Текст]: Закон України від 02.06.2016 р. // Офіційний Вісник України. – 2016. – № 56 від 26.07.2016. – Ст. 1935.

6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Текст]: Закон України від 18 січня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №42-43. – Ст. 79.

7. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя [Текст]: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.96. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах. – Х.: “Одіссей”, 2000.

8. Про виконавче провадження [Текст]: Закон України від 02.06.2016 р. // [Електронний документ] : [режим доступу] – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.

5. Про доступ до судових рішень [Текст]: Закон України від 22 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.

6. Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

7. Про інвестиційну діяльність [Текст]: Закон України від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646.

8. Про міжнародний комерційний арбітраж [Текст]: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 25. – Ст. 198.

9. Про нотаріат [Текст]: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

10. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності [Текст]: Постанова Верховної Ради України від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 66.

11. Про судовий збір [Текст]: Закон України від 8 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 59. – Ст. 110.

12. Про третейські суди [Текст]: Закони України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412.

13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 131 Конституції України стосовно внесення Вищою радою юстиції подань про призначення суддів на посади (справа про призначення суддів) від 16 жовтня 2001 р. [Текст] // Офіційний вісник України. – 2001. – № 43. – Ст. 159.

14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (справа щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) від 11 липня 2011 р. [Текст] // Офіційний вісник України. – 2011. – № 60. – Ст. 2418.

15. Щодо перевищення розумних строків розгляду справ : лист Верховного Суду України від 25 січня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

16. Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 11 від 29.05.2013 року. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

17. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам : Постанова Пленуму Вищого Господарського Суду України № 10 від 24.10.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

18. Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26.12.2011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

19. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

20. Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 7 від 17.05.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

21. Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 11 від 24.10.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

22. Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами: Постанова Пленуму Вищого Господарського суду України № 17 від 26.12.2011 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

23. Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України: Постанова пленуму вищого господарського Суду України № 2 від 11.10.2010 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

24. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з кредитних договорів: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 1 від 24.11.2014 року. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

25. Про судову практику у справах про банкрутство: постанова Пленуму Верховного Суду України № 15 від 18.12.2009 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

26. Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 15 від 26.12.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

27. Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 29.05.2013 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

28. Про судове рішення : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 6 від 23.03.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

29. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 6 від 17.05.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

30. Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України №14 від 17.12.2013 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

31. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин : Постанова Пленуму Вищого господарськьго суду України № 4 від 25.02.2016 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

32. Абрамов Н. А. Обновленный Хозяйственный процесс Украины [Текст]: [учеб. пособ. (курс лекций)] / Н. А. Абрамов. – [3 изд., обнов. и доп.] – Х : Бурун книга, 2012. – 192 с.

33. Абрамов Н. А. Хозяйственно-процессуальное право Украины (курс лекций) [Текст]: [учеб.пособ.] / Н. А. Абрамов. – Х. : Одиссей, 2002. – 253 с.

34. Арбитражный процесс [Текст]: [учеб.] / под ред. М. К. Треушникова, В. М. Шерстюка. – М. : Городец-издат, 2001. – 480 с.

35. Балюк І. А. Господарське процесуальне право [Текст]: [навч.-метод. посіб.] / І. А. Балюк. – К. : КНЕУ, 2002. – 224 с.

36. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: (зі змінами і допов.) [Текст]: [Наук.–практ. комент.] – Вид. 2-ге / В.Е. Беляневич – К.: Видавництво „Юстініан”, 2006. – 672с.

37. Беляневич О. А. Процесуальні аспекти укладання мирової угоди в господарському суді [Текст]/ О. А. Беляневич // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 4. – С. 20-26.

38. Беляневич О. Верховенство права і законність як принципи господарського процесуального права [Текст] / О. Беляневич // Право України. – 2011. – № 6. – С. 13-20.

39. Васильев С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины [Текст]: [учеб. пособ.] / С. В. Васильев. – Х. : Эспада, 2002. – 368 с.

Васильев С. В. Хозяйственный процесс [Текст]: [учебное пособие для подготовки к зачету и екзамену] / С. В. Васильев – Х. : Эспада, 2003. – 200 с.

40. Господарське процесуальне право [Текст]: [навч. посіб.] / уклад.: І.А.Балюк; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана»; [редкол.: В.Ф.Опришко (голова) та ін.] – К.: КНЕУ, 2008. – 221 с.

41. Господарське процесуальне право [Текст]: [практикум]. / уклад.: С.Ф. Демченко , Г.М. Остапович. – К.: Преса України, 2008. – 120 с.

42. Господарське процесуальне право України [Текст]: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / уклад.: В.Д.Чернадчук, В.В.Сухонос, В.П.Нагребельний, Д.М.Лук’янець; За заг. ред. В.Д.Чернадчука; Нац. банк України. Укр. акад. банк. справи. Юрид. ф-т. – Суми: Унів. кн., 2006. – 330 с.

43. Господарське процесуальне право України [Текст]: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / За заг. ред. О.С. Підцерковного: НУ «Одеська юридична академія». – Одеса: Одісей, 2011. – 410 с.

44. Зейкан Я.П. Захист у господарській справі [Текст]: [Наук.-практ. комент.] / Я.П. Зейкан. – К.: КНТ, 2009. – 536с.

45. Навчально-методичний посібник «Господарське процесуальне право» [Текст] – Одеса, ОДУВС. – 2013. – 148 с.

46. Ніколенко Л.М. Доказування в господарському судочинства [Текст]: [Навч. посіб.] / Л.М. Ніколенко. – Одеса: Фенікс; Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 415с.

47. Ніколенко Л. М. Господарське процесуальне право України : підручник / Л. М. Ніколенко ; Маріуп. держ. ун-т. – О. : Фенікс, 2011. – 512 с.

48. Подцерковний О.П., Квасніцька О.О., Степанова Т.В. Господарське процесуальне право [Текст]: [Підручник]. – Одеса, 2012. – 400 с.

49. Роїна О.М. Господарський процес [Текст]: [Навчальний посібник]. – Київ, 2012. – 192 с.

50. Руденко М.В., Васильєв С.В., Рибалко Г.С. Господарський процес [Текст]: [Підручник]. – Київ, 2014. – 368 с.

51. Степанова Т. В. Хозяйственный процесс Украины в схемах : учеб. пособие / Т. В. Степанова. – Изд. 4-е, обновл. и доп. – Одесса : Атлант, 2012. – 146 с.

Допоміжна:

 

1. Васильєв Д. Мирова угода в господарському процесі: деякі практичні аспекти [Текст]/ Денис Васильєв // Юридичний радник. – 2009. – № 3. – С. 61-65.

2. Господарсько-процесуальне право: [практикум] [Текст]: / уклад.: А.П. Гаврилішин, В.П. Козирєва; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2006. – 170 с.

3. Горевий В.Г. Організація юридичної служби на підприємстві [Текст]: Навч. посіб. / В.Г. Горевий. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 301с.

4. Господарське судочинство в Україні [Текст]: суд. практика: застосування процес. норм: [збірник] / уклад.: В. В. Сердюк, Н. М. Кириченко, Е. О. Ємельяненко – К.: Ін Юре, 2008. – 830 с.

5. Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах) [Текст]: [навч. посіб] / Б. М. Грек. – К. : Прецедент, 2006. – 181 c.

6. Осетинський А.Й. Правові позиції Вищого господарського суду України з питань застосування податкового законодавства [Текст]: [Навч.-практ. посіб.] / А.Й. Осетинський. – К.: Концерт „Видавничий дім „Ін Юре”, 2005. – 198с.

7. Роїна О.М. Господарський процес [Текст]: [Практ. Посіб.] / О.М. Роїна. – [Вид. 3-тє, доп. і перероб.] – К.: КНТ, 2007. – 180с.

8. Совершенствование механизма принудительного исполнения судебных решений [Текст] / уклад.: Г.Д Джумагельдиева.; НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк: Юго-Восток, 2007. – 39 с.

9. Судова практика у справах господарського судочинств : Справи про банкрутство. Справи пов’язані із захистом інтелектуал. власності: (2004-2006 рр.) [Текст] / за заг. ред. І.І.Балаклицького; [упоряд. В.А.Литвинюк]; Держ. суд. адмін. України. – К.: Юристконсульт: КНТ, 2007. – 523 с.

10. Харитонов Е.О. Хозяйственное процессуальное право Украины [Текст]: Учебник / Е.О Харитонов., Е.И. Харитонова, В.М. Коссак и др. Под ред. д.ю.н., профессора Е.И.Харитоновой. – Х.: Одиссей, 2007. – 440с.

11. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины [Текст]: [Научно-практический комментарий] / Под ред.. д.ю.н., профессора Е.И.Харитоновой . – Х.: Одиссей, 2008. – 464 с.

12. Господарське судочинство в Україні. Судова практика [Текст]: [Зб. з судової практики Верхов. Суду і Вищ. госп. суду України] / Верхов. Суд України; за заг. ред. В. В. Онопенко; [упоряд.: Е. О. Ємельяненко, Н. М. Кириченко, В. В. Сердюк] – Офіц. вид. – К.: Ін Юре, 2008. – 522 с.

13. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелект. Власності [Текст]: [Зб. нормат.-правових актів, судові акти Вищ. госп. суду України] / Вищий госп. суд України та ін.; Відп. ред. В.С.Москаленко; [упоряд.: В.С.Москаленко та ін.] – К.: Праксіс, 2007. – 406 с.

14. На допомогу судді господарського суду, призначеному на посаду вперше [Текст]: [метод. рекоменд.] / уклад.: С.Ф. Демченко, І.О. Федоров; Акад. суддів України. – К.: Пульсари, 2007. – 22 с.

15. Гордієнко К.Д. Юридична служба на підприємстві. Типові положення. Зразки документів. Судова практика [Текст] / К.Д. Гордієнко. – К.:КНТ, 2007. – 304 с.

16. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм [Текст] / Відп ред.. І.Б. Щицький. – К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре”, 2005. – 219с.

17.  Григор’єва В.В. Рішення господарського суду, як засіб розв’язання господарських (економічних) спорів / [Текст] В.В.Григор’єва // Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. (Маріуполь, 8 груд. 2006 р.). – Маріуполь: МДГУ, 2006. – С. 10-12.

18. Григор’єва В.В. Види рішень господарського суду [Текст] / В.В. Григор’єва. // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2006. – С.95-99.

19. Полумордвинов Д.И. Законная сила судебного решения / Д.И. Полумордвинов. – Тбилиси: Изд-во Акад. наук Груз. ССР, 1964. – 190 с. Треушников М.К. Судебные доказательства / [Текст] М.К. Треушников. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2004. – 368 с.

20. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні [Текст]: [Навч. посібник.] – К., 2002. – 211 с.

21. Хозяйственное право. [Текст] : [Учебник] Институт экономико-правовых исследований НАН Украины / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хохулина, П.Г. Скрипник, А.А. Чувпило; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – 910 с.

22. Штефан М.Й., Омельченко М.П., Штефан С.М. Виконання судових рішень [Текст]:[Навч. посібник]. – К., 2001. – 219 с.

23. Навчально-методичні матеріали з курсу “Господарське процесуальне право”. [Текст] – Одеса, ОЮІ ХНУВС, НД РВВ ОЮІ ХНУВС, 2007. – 43 с.

 

Інформаційні ресурси Інтернету,що стосуються актуальних та дискусійних питань вищої школи, які можна знайти через пошукові системи

 

1. www.rada.gov.ua - Верховна Рада України

2. www.scount.gov.ua - Верховний Суд України

3. www.ccu.gov.ua - Конституційний Суд України

4.www.vgsu.arbitr.gov.ua – Вищий господарський суд України

5.www.reyestr.court.gov.ua - Єдиний державний реєстр судових рішень

6. www.liga.kiev.ua - останні юридичні та економічні новини (інформація оновлюється щохвилини)

7. www.lawschool.lviv.ua - український юридичний портал

8. www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 204; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!