Основи конституційного права Сполучених Штатів Америки     257Конституція, проведені у відповідності з нею закони і догово­ри, запропоновані Президентом і схвалені Сенатом, превалюють над усіма іншими законами, актами і постановами виконавчої влади.

Усі особи рівні перед законом і користуються однаковим пра­вом на захист закону. Усі штати рівноправні, й жоден з них не має права отримувати спеціальні привілеї від федерального уряду.

У встановлених Конституцією межах кожний штат повинен визнавати і поважати закони інших штатів.

Порядок внесення поправок.Творці Конституції ясно усві­домлювали, що в міру розвитку нації до Конституції доведеться вносити зміни. При цьому вони вважали: порядок внесення змін не повинен бути надто легким, з тим щоб уникнути прийняття недостатньо продуманих і поспішних поправок. У той самий час цей порядок не повинен бути й таким, що дозволить меншості затримати проведення законопроектів, за якими стоїть більшість громадян.

Їх рішення полягало у розробці подвійної процедури зміни Конституції. Пропозиція про внесення поправки може бути зроб­лена Конгресом, якщо за неї буде подано не менш як дві третини голосів у кожній палаті. З іншого боку, законодавчі органи двох третин штатів можуть звернутися до Конгресу з вимогою скли­кання національного Конвенту (з’їзду) для обговорення й скла­дання проекту поправки. У будь-якому випадку для набрання чинності поправка має бути схвалена трьома чвертями штатів.

Крім внесення прямих змін до Конституції, може бути зміне­не юридичне трактування її положень. Ще у перші роки існуван­ня республіки в рішенні у справі «Мербьюрі проти Медіссона», Верховний суд висунув доктрину судового перегляду, яка поля­гала в тому, що суд має право на тлумачення постанов Конгресу і винесення рішень про їх конституційність. Ця доктрина дає суду право на інтерпретацію змісту різних розділів Конституції у зас­тосуванні до юридичних, політичних, економічних і соціальних умов, тобто таких, що змінюються. З роками чимало рішень Вер­ховного суду з обширного кола питань – від урядового регламен­тування роботи радіо і телебачення до встановлення прав обви­нувачених за кримінальними справами – привели до зміни меж застосування конституційних положень, без істотних текстуаль­них змін самої Конституції.

258

Розділ 19

Закони, проведені Конгресом для здійснення положень Основ­ного закону чи для їх пристосування до змінених умов, іноді роз­ширюють і навіть змінюють текст Конституції. Правила і поста­нови численних агенцій федерального уряду деякою мірою здійснюють аналогічний вплив. В обох випадках кінцевою є дум­ка Верховного суду щодо відповідності таких законів і постанов задумам і духу Конституції.

Білль про права. Поправки

З 1789 р., коли Конституція США набрала чинності, до неї було внесено 27 поправок. Найзначніші зміни були зроблені протягом 1789–1791 рр. За цей період було внесено 10 поправок, які скла­ли так званий білль про права. Вони як єдиний документ були схвалені Конгресом у 1789 р. і ратифіковані 11 штатами до кінця 1791 року.

Під час дебатів із проекту Конституції її прихильники зустрі­ли найсерйозніший опір не з боку противників зміцнення феде­рального союзу, а з боку політичних діячів, які вважали за необ­хідне, щоб у Конституції були обов’язково вказані загальні права людини. Одним з таких був Джордж Мейсон, автор Декларації прав штату Віргінія – декларації, яку Можна вважати поперед­ницею білля про права. Коли Дж. Мейсон був делегатом Консти­туційного Конвента, він відмовився підписувати Конституцію, оскільки, на його думку, в ній не було передбачено достатню охо­рону індивідуальних прав. Подібне ставлення Дж. Мейсона тро­хи не стало перешкодою до ратифікації Конституції штатом Віргінія. Штат Масачусетс, з таких самих міркувань, поставив умовою ратифікації внесення доповнення, що гарантує особисті права людини. До відкриття першого Конгресу більшість його учасників була за внесення до Конституції подібних поправок, і Конгресу майже не довелося витрачати час на їх складання.

Ці 200-річні поправки залишилися й досі без змін. Перша по­правка до Конституції гарантує свободу совісті, слова і друку, право на мирні збори і право звернення до уряду з петиціями про припинення зловживань. Друга гарантує право громадян носити зброю. Третя поправка забороняє розміщення військ у приват­них будинках без згоди хазяїна. За четвертою поправкою заборо­няються необґрунтовані обшуки і арешти осіб і майна.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 233; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!