ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ. Міністерство освіти і науки УкраїниМіністерство освіти і науки України

Запорізький гідроенергетичний коледж

Запорізької державної інженерної академії

 

“ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ”

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання практичних робіт

Для студентів денної форми навчання

За спеціальністю 5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової,

Графічної та образної інформації»

З галузі знань 0515 «Видавничо-поліграфічна справа»

 

 

 

Розробив викладач ЗГЕК ЗДІА

Васильковська О.А.

Розглянуто і схвалено на

Засіданні ЦМК _____________

Протокол №___ від _________

Голова ЦМК _______________

2010

Основи охорони праці. Методичні вказівки до виконання практичних робітдля студентів Запорізького гідроенергетичного коледжу ЗДІА за спеціальністю 5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації» з галузі знань 0515 «Видавничо-поліграфічна справа»

денної форми навчання / Укл.:О.А.Васильковська.- Запоріжжя, 2010.

 

Містять інструкції для проведення практичних робіт, критерії оцінювання.

 

 

Укладач – Васильковська О.А., викладач ЗГЕК ЗДІА, спеціаліст першої категорії.

 

Відповідальний за випуск: Гринь С.Й., голова ЦМК спеціальності 5.05150103 ЗГЕК ЗДІА, спеціаліст другої категорії.

 

 

ЗМІСТ

 

1. Пояснювальна записка……………………………………………………. 4
2. Тематичний план проведення практичних робіт……………………... 5
3. Інструкції до виконання практичних робіт…………………………… 6
  Практична робота №1. «Складання акту за формою Н-1 розслідування нещасного випадку на виробництві».  
  Практична робота №2«Оволодіння засобами надання першої медичної допомоги при нещасних випадках на виробництв».  
  Практична робота №3. «Розробка інструкції з охорони праці» Практична робота №4 «Ознайомлення з захисновимикаючими приладами та засобами індивідуального захисту від електроструму. Безпечні засоби звільнення потерпілого від дії електричного струму  
  Практична робота №5. «Ознайомлення і порядок використання первинних засобів гасіння пожеж».    
4. Критерії оцінювання …………………………………………………. .  
5. Рекомендована література ………………………………………………  

 

 

 

 

 

1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальним планом спеціальності 5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації» Запорізького гідроенергетичного коледжу Запорізької державної інженерної академії передбачено проведення студентами денного відділення практичних робіт з дисципліни “Основи охорони праці”.

   У тематичному плані даних методичних вказівок зазначений перелік практичних робіт, що охоплює різні розділи дисципліни “Основи охорони праці”, та загальна кількість годин, відведених на практичні роботи.

Проведення практичних робіт формує у студентів практичні навички і вміння на практиці застосувати свої знання з охорони праці. Розвиває у студентів вміння передбачати різні ситуації та приймати вірне рішення, робити на їх підставі висновки

   Під час виконання практичних робіт студенти навчаються розслідувати нещасні випадки, користуватися засобами індивідуального захисту, надавати першу медичну допомогу при нещасних випадках, тушити пожежі.   Звіт з практичних робіт оформлюється студентами у вигляді альбому і здається викладачу.         

   Оцінювання практичних робіт ведеться за двобальною шкалою - зараховано та не зараховано.

   Здача альбому з практичних робіт є обов’язковою умовою для отримання студентом семестрової оцінки.

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Тема практичної роботи Кількість годин
Практична робота №1: «Складання акту за формою Н-1 розслідування нещасного випадку на виробництві».   2
Практична робота №2: «Оволодіння засобами надання першої медичної допомоги при нещасних випадках на виробництві».   2
Практична робота №3: «Ознайомлення з захисновимикаючими приладами та засобами індивідуального захисту від електроструму. Безпечні засоби звільнення потерпілого від дії електричного струму».   2
Практична робота №4: «Ознайомлення і порядок використання первинних засобів гасіння пожеж».   2
Разом 8

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

ТЕМА:Складання акту за формою Н-1 розслідування нещасного випадку на  

         виробництві.

МЕТА:Вивчити нормативні документи про порядок розслідування та облік   

         нещасних випадків на виробництві. Навчитись складати Акт за  

         формою Н-1 про нещасний випадок.

ОБЛАДНАННЯ:

1. ДНАОП 0.00 – 4.03.04 “Положення про порядок розслідування та    

облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на   

виробництві”.

          2. Бланки Акту за формою Н-1 про нещасний випадок.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Використовуючи Положення, вивчаємо порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

2. Використовуючи бланки Актів форми Н-1 вчимося вірно заповнювати усі пункти Акту.

 

ХІД РОБОТИ

1. Використовуючи Положення визначаємо порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві. Склад та обов’язки комісії з розслідування. Вчимося вірно визначити обставини та причини нещасних випадків, зробити висновки, визначити осіб, які допустили порушення вимог законодавчих актів, що призвели до нещасного випадку. Розробляємо заходи, щодо усунення причин нещасних випадків.

2. Користуючись придбаним знанням та класифікаторами подій і причин нещасних випадків, заповнюємо всі пункти Акту за формою Н-1 розслідування нещасного випадку.

3. Виконати розрахунки кількісних та якісних показників травматизму.

      Коефіцієнт частоти Кч розрахований на 1000 працюючих:

Кч = Н · 1000 / С,

де Н – число нещасних випадків і професійних захворювань, що   

       сталися на підприємстві за звітній період;

С – середньоспискова чисельність працюючих на підприємстві за 

       звітній період.

      Коефіцієнт тяжкості травматизму Кт характеризує середню втрату працездатності в днях, що випадають на одного потерпілого за звітний період:

Кт = Д / Н,

де Д – сумарне число днів непрацездатності всіх потерпілих, які втратили працездатність під час звітного періоду.

Коефіцієнт мінімальних матеріальних збитків, або коефіцієнт трудових втрат:

Ктв = Кч · Кт = 1000Д / С

 

 

Для виконання практичної роботи студенти повинні знати:

1. Основні законодавчі акти щодо розслідування нещасних випадків на виробництві.

2. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

3. Обов’язки роботодавця та керівника структурного підрозділу в якому трапився нещасний випадок.

4. Склад та обов’язки комісії з розслідування нещасного випадку, термін роботи комісії.

5. Як правильно скласти Акт форми Н-1.

6. Розрахунки статистичного методу аналізу травматизму.

 

Після виконання практичної роботи студенти повинні вміти:

1. Організувати розслідування нещасного випадку на виробництві.

2. Вірно заповнити всі пункти акту за формою Н-1 розслідування нещасного випадку на виробництві.

3. Визначити коефіцієнт частоти Кч, коефіцієнт тяжкості травматизму Кт   

та коефіцієнт мінімальних матеріальних збитків Ктв для конкретних   

умов на основі даних щодо травматизму і кількості працюючих.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

 

1. Назвіть основні причини травмування та профзахворювань на роботі.

2. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

3. Укажіть склад комісії по розслідуванню нещасних випадків на виробництві. Термін роботи комісії.

4. Обов’язки керівника підрозділу в якому трапився нещасний випадок.

5. Назвіть основні заходи запобігання травматизму.

6. Методи аналізу травматизму. Статистичний метод.

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

ТЕМА:Ознайомлення з захисновимикаючими приладами та засобами  

         індивідуального захисту від електроструму. Безпечні засоби 

         звільнення потерпілого від дії електричного струму.

 

МЕТА:Навчитися, користуючись засобами індивідуальними захисту від 

         електроструму та підручними електрозахисними засобами, 

         звільнювати потерпілого від дії електроструму.

ОБЛАДНАННЯ:

1. Плакати з електробезпеки.

2. Плакати по правилам надання першої медичної допомоги при ураженні електрострумом.

3. Засоби індивідуального захисту (діелектричні рукавиці, діелектричні боти ), підручні засоби.

   

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Вивчаємо основні електрозахисні засоби та правила їх використання.

2. Використовуючи плакати, засоби захисту від ураження електрострумом та підручні засоби вчимося виконувати заходи по звільненню потерпілого від дії електроструму.

 

ХІД РОБОТИ

 

1. Електрозахисні засоби поділяються на ізолюючи (ізолюючи штанги, кліщі, накладки, діелектричні рукавиці тощо ), огороджуючи (огородження, щитки, ширми, плакати) та запобіжні (окуляри, каски, запобіжні пояса, рукавиці тощо).

         Ізолюючи електрозахисні засоби поділяються на основні і допоміжні.

          2. Перша допомога при нещасних випадках від дії електричного струму складається з двох етапів:

1. звільнення потерпілого від дії струму,

2. надання йому першої допомоги.

При ураженні потерпілого електричним струмом потрібно використовувати такі безпечні методи:    

1. вимикати напругу рубильником, або вимикачем,

2. забезпечити безпеку шляхом захисного вимикання аварійної ділянки або мережі в цілому.

Якщо вимикання не може бути виконано досить швидко, треба терміново звільнити потерпілого від дії струмоведучих частин, до яких він доторкається. При цьому особа, що надає допомогу, повинна попіклуватися про власну безпеку. Використати засоби захисту від ураження електрострумом або підручні засоби (дерево, тканину суху, дошку тощо).

 

Звільнення потерпілого від дії електроструму в установках до 1000В відкиданням проводу дошкою.

 

                     Звільнення потерпілого від дії електроструму в   

          установках до 1000В пере рубанням проводів   

          сокирою з сухим дерев’яним топорищем.

 

Відтягнення потерпілого від струмоведучих частин, що знаходяться під напругою до

1000 В, за сухий одяг.

 

 

Звільнення потерпілого від дії електроструму в установках понад 1000 В відкиданням проводу ізольованою штангою.

 

 

Для виконання практичної роботи студенти повинні знати:

1. Значення питань електробезпеки.

2. Фактори, що впливають на характер ураження електричним струмом.

3. Порогові значення струму за дією на організм людини.

4. Види електротравм.

5. Причини електротравм.

6. Електрозахисні засоби класифікація перелік правила використання.

7. Вимоги до організації безпечного проведення робіт в електроустановках.

8. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

 

Після виконання практичної роботи студенти повинні вміти:

1. Вибрати заходи попередження електротравматизму при переході напруги на нормальнонеструмоведучі частини.

2. Користуватися засобами індивідуального захисту від ураження струмом.

3. Звільнити потерпілого від дії електроструму в установках до і понад 1000 В.

4. Надати потерпілому першу медичну допомогу.

 

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 42; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!