ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИNbsp;   ЗМІСТ     ПЕРЕДМОВА                                                                            3   ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ           5   ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 7   СТРУКТУРА ТА ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ                                                                                     10   ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ                                              14   КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇРОБОТИ               15   ДОДАТКИ                                                                                 17   РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ                 26

ПЕРЕДМОВА

 

Однією з профілюючих дисциплін підготовки товарознавців-комерсантів є «Комерційна діяльність», мета якої – дати майбутнім спеціалістам глибокі знання сучасної теорії комерційної діяльності на ринку товарів та послуг (відповідно до дії законів ринкової економіки на вільному від централізованого управління ринку), забезпечити майбутнім комерсантам можливість оволодіти професійними знаннями, вміннями і навичками практичного виконання завдань, що пов’язані зі встановленням господарських зв’язків, укладанням угод, організацією роботи суб’єктів комерційної діяльності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Навчальний процес у Миколаївському державному коледжі економіки та харчових технологій передбачає різні форми індивідуальної роботи студентів, зокрема виконання курсової роботи, рівень підготовки якої значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих фахових знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію.

Метою виконання курсової роботи є суттєве розширення загальнотеоретичних знань студентів, глибоке й творче дослідження одного з конкретних питань теорії і практики комерційної діяльності, оволодіння методами дослідницької роботи.

У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння:

- самостійно формулювати проблему дослідження;

- визначати мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження;

- здійснювати пошук і добір потрібної інформації;

- аналізувати практичну діяльність різних організацій та підприємств;

- логічно і аргументовано висловлювати свої думки, робити висновки та формулювати пропозиції;

- правильно узагальнювати та оформляти зібраний матеріал;

- публічно захищати підготовлену роботу (робити повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).


 

Мета цієї методичної розробки – допомогти студентам в написанні та оформленні курсової роботи. В основу покладено вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення роботи, а також використано рекомендації, що містяться в різних довідкових матеріалах.


ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Перш ніж розпочати писати курсову роботи, студент повинен ознайомитися з основними вимогами до її виконання:

1. Актуальність теми.Актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість проблеми, що розглядається. Курсова робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку бізнесу, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури діяльності комерційного підприємства, його економічних, організаційних, правових, психологічних та інших сторін.

2. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити добрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку відповідної науки, використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події у практиці комерційної діяльності з позицій сьогодення. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, включити у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади.

3. Дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститись елементи теоретичних та експериментальних досліджень:

- вивчення достатньої кількості джерел інформації (підручників, навчальних посібників, статей у періодичних виданнях, на Інтернет-сайтахта ін.) вітчизняних і зарубіжних авторів;

- систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору на проблему, що досліджується;

- порівняння теоретичних поглядів вчених з практичною діяльністю торговельних підприємств;

- формулювання висновків та надання власних рекомендацій.

4. Грамотність та охайність оформлення.Це важлива вимога до курсової роботи, що підвищує її якість. У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок, а також помилок комп’ютерного набору. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення зносок, переліку джерел інформації. Крім того, виконання цієї вимоги виховує у студента культуру оформлення наукових робіт, яка може знадобитись в майбутній практичній діяльності. Якість оформлення курсової роботи – це перше, що помічається при її читанні і створює відповідне враження, яке може суттєво позначитися на загальній оцінці роботи. Змістовна, але неохайно оформлена робота не може претендувати на високу оцінку.


ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота є результатом вивчення курсу дисципліни «Комерційна діяльність», виконується під керівництвом викладача, який допомагає студенту у виборі теми та об’єкту дослідження, виконанні та оформленні роботи, надає індивідуальні консультації.

Підготовка курсової роботи охоплює кілька етапів.

Добір теми курсової роботи

Тематика курсових робіт визначається змістом навчального курсу; розробляється і затверджується цикловою комісією.

Тема курсової роботи має становити інтерес для студента, бути пов’язаною з діяльністю об’єкту дослідження та сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду. Слід зауважити, що студент має право запропонувати свою тему курсової роботи, але таку, що відповідає змісту курсу дисципліни «Комерційна діяльність». При цьому він повинен обґрунтувати викладачу доцільність її розробки, написати заяву на ім’я завідувача відділення з проханням дозволити йому написання курсової роботи на запропоновану і узгоджену з викладачем тему і додати до заяви її план. Об’єктами дослідження можуть бути будь-які торговельні підприємства незалежно від форми власності, які мають самостійну звітність.

Не допускається виконання кількома студентами однакових тем на тих самих підприємствах.

Обрана тема закріплюється підписом студента в спеціальній відомості.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 117; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ