Клініко-анатомічна характеристика захворювання.МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Запорізький державний медичний університет

"Рекомендовано"

на методичній нараді

кафедра факультетської педіатрії          Завідуюча кафедрою

професор Недельська С.М. _______________________

(ПІП, підпис)

                                                                          "_____" ____________200....р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

 

Навчальна дисципліна Факультетська педіатрія
Модуль № 1 Найбільш поширені кардіоревматологічні захворювання, хвороби травної та сечової систем у дітей
Змістовний модуль №4 Кардіоревматологія дитячого віку  
Тема заняття 1 5 Ювенільний ревматоїдний артрит та реактивний артрит у дітей
Курс 4
Факультет медичний

 

 

Розробила асистент Шумна Т.Є.

 

Запоріжжя 2012

1. Актуальність теми: Розповсюдженість ЮРА в дитячому віці складає 0,01-0,03% дитячого населення. Найбільший пік захворюваності відноситься до віку 2 – 5 років та в пубертатному віці. В усі вікові періоди частіше хворіють дівчатка. Актуальність теми визначається клінічною значимістю захворювання, обумовленою тяжкістю уражень органів-«мішеней», на які направлений аутоімунний процес.

2. Конкретні цілі:

1.  Визначати етіологічні фактори ЮРА та реактивних артропатій у дітей.

2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину ЮРА та реактивних артропатій.

3. Визначати особливості клінічного перебігу ЮРА та реактивних артропатій у дітей і ставити попередній клінічний діагноз.

4. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при ЮРА, реактивних артропатіях: загальноклінічний, біохімічний аналізи крові, коагулограма, дослідження синовіальної рідини, імунологічні дослідження, ЕКГ, рентгенологічне дослідження, ехокардіографія, ультразвукове дослідження суглобів.

5. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики ЮРА, реактивних артропатій.

6. Ставити діагноз при ЮРА, реактивних артропатіях у дітей.

7. Проводити диференціальну діагностику ЮРА, реактивних артропатій у дітей.

8. Здійснювати прогноз при ЮРА, реактивних артропатіях.

9. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації в кардіоревматології дитячого віку.

 

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Дисципліна Отримані навики
Анатомія, Фізіологія Знати анатомо-фізіологічні особливості імунної, кістково-суглобової, м´язової систем та сполучної тканини у дітей
Пат.анатомія, Пат.фізіологія Визначити стадії імунних реакцій, механізми реактивності, взаємозв´язок реактивності та сполучної тканини
Пропедевтика дитячих хвороб Володіти методикою дослідження та семіотикою захворювань імунної, кістково-суглобової, м´язової систем та сполучної тканини, проведенням лабораторних та інструментальних методів дослідження (клінічного аналізу крові, біохімічний аналізи крові, коагулограма, дослідження синовіальної рідини, імунологічні дослідження, рентгенологічне дослідження, ЕКГ, ехокардіографія, ультразвукове дослідження суглобів).  
Променева діагностика Володіти рентгенологічними методами діагностики патології структур кісткової тканини та суглобів, знати ознаки остеопорозу. Призначити і оцінити результати рентгенологічних методів обстеження.
Фармакологія Виписувати препарати: глюкокортикостероїди, не стероїдні протизапальні, хінолінові, імуномодулюючі, імунодепресивні препарати, D-пеніциламін (купреніл, метилкаптаза). Визначити показання, призначити і виписати рецепти з відповідними препаратами.

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

Записати в зошиті:

- етіологію та епідеміологію ЮРА та реактивних артритів у дітей;

- основні патогенетичні аспекти розвитку ЮРА та реактивних артритів у дітей;

- класифікацію ЮРА у дітей;

- клінічні прояви ЮРА та реактивних артритів у дітей;

- диференційно-діагностичні ознаки ЮРА, реактивних артритів;

- додаткові методи діагностики ЮРА та реактивних артритів;

- показання для рентгенологічного обстеження косино-суглобової системи у дітей;

- які рентгенологічні ознаки ЮРА та реактивних артритів;

- принципи лікування ЮРА та реактивних артритів у дітей;

- профілактика ЮРА та реактивних артритів у дітей;

- прогноз при ЮРА та реактивних артритах у дітей.            

 

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

 

 

Термін Визначення
1.. Ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА) 2.Реактивні артрити –     – системне запальне захворювання сполучної тканини з переважною локалізацією процесу в опорно-руховому апараті та з ураженням суглобів у дітей, в основі якого лежить дисфункція імунної системи, виражена аутоагресія, що веде до розвитку патологічних імунних реакцій.   –  «стерильні» запальні захвоювання суглобів, що виникають в тісному взаємозв´язку з тривалістю за часом (1 – 1,5 міс.) та з якою-небудь визначеною інфекцією.    

4.2. Теоретичні питання до заняття:

Питання для контролю.

1. Етіологія та епідеміологія ЮРА та реактивних артритів у дітей.

2. Основні патогенетичні аспекти розвитку ЮРА та реактивних артритів у дітей.

3. Класифікація ЮРА у дітей.

4. Клінічні прояви ЮРА та реактивних артритів у дітей.

5. Диференційно-діагностичні ознаки ЮРА, реактивних артритів.

6. Додаткові методи діагностики ЮРА та реактивних артритів.

7. Показання для рентгенологічного обстеження косино-суглобової системи у дітей.

8. Які рентгенологічні ознаки ЮРА та реактивних артритів.

9. Принципи лікування ЮРА та реактивних артритів у дітей.

10. Профілактика ЮРА та реактивних артритів у дітей.

11. Прогноз при ЮРА та реактивних артритах у дітей.            

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

- зібрати анамнез і провести обстеження дитини з підозрою на ЮРА та реактивні артрити;

- виявити основні симптоми та згрупувати їх у синдроми;

- призначити план додаткового лабораторно-інструментального обстеження з метою підтвердження попереднього діагнозу;

- провести диференційну діагностику ЮРА та реактивних артропатій;

- оцінити результати лабораторно-інструментальних досліджень (загальний аналіз крові, рентгенографії, імунограми);

- встановити та сформулювати клінічний діагноз ЮРА згідно з класифікацією;

- призначити режим, дієтотерапію, план лікування ЮРА та реактивних артропатій;

               

Зміст теми:

Ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА) – системне запальне захворювання сполучної тканини з переважною локалізацією процесу в опорно-руховому апараті та з ураженням суглобів у дітей, в основі якого лежить дисфункція імунної системи, виражена аутоагресія, що веде до розвитку патологічних імунних реакцій.

       У міжнародній класифікації хвороб (МКХ-10) ювенільний ревматоїдний артрит представлений під шифром М08.

Епідеміологія. Дані про розповсюдженість ЮРА в дитячому віці дуже різні. Найбільш близькими є цифри 0,01-0,03% дитячого населення. Найбільший пік захворюваності відноситься до віку 2 – 5 років та в пубертатному віці. В усі вікові періоди частіше хворіють дівчатка. 

Роль спадковості. При ЮРА спостерігається сімейна агрегація, що обумовлена як спадковими факторами, так і впливом факторів зовнішнього середовища, перенесеними інфекціями, психічними травмами, переохолодженням.

Етіологія та патогенез. Єдиного етіологічного фактора не існує, а виникнення патологічного процесу пов´язане з різними факторами (бактеріальна та вірусна інфекції, лікарські препарати, фізичні фактори), які виявляють генетично детерміновану неповноцінність імунної відповіді, насамперед, зниження «цензорної» функції Т-клітинної популяції лімфоцитів, з розвитком аутоімунних реакцій з направленням аутоантитіл проти імуноглобулінів. Нозологічна належність захворювання визначається не стільки особливостями патогенезу, скільки органами-«мішенями», на які направлений аутоімунний процес. Враховуючи некерований процес розмноження імунокомпетентних клітин, ці захворювання схильні до рецидування та прогресування.

 

Класифікація ЮРА (А.В. Долгополова та співавт., 1981)

Клініко-анатомічна характеристика захворювання.

Ревматоїдний артрит, переважно суглобова форма (з ураженням або без ураження очей):

- поліартрит;

- олігоартрит (2 – 3 суглоби);

- моноартрит.

Ревматоїдний артрит, суглобово-вісцеральна форма:

- з обмженими вісцеритами (ураження РЕС, серця, судин, нирок, легень, нервової системи, серозних оболонок, шкіри, очей, амілоїдоз внутрішніх органів), синдром Стілла, алергосептичний синдром.

Ревматоїдний артрит у сполученні з:

- ревматизмом,

- дифузними захворюваннями сполучної тканини.


Дата добавления: 2023-01-08; просмотров: 109; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!