Ароматты гетероциклдерге жатады: ИМИДАЗОЛ443. Бір азот гетероатомы және бір күкірт атомы бар ароматты бес мүшелі гетероцикл: Тиазол          

444. Пиран былайша жіктеледі: Оттек атомы бар алты мүшелі гетероцикл

445. Нейромедиатор серотонин және α-аминқышқылы трипофанның негізінде жатқан гетероцикл: Индол

446. Химиялық реакцияларда имидазол мына қасиеттердікөрсетеді: Амфотерлік қасиеттер

447. Зәр (несеп) қышқылы – организмдегі ...... қосылыстар метаболизмінің ақтық өнімі: Пуринді

448. Айқын физиологиялық әсер танытатын, өсімдік тектес гетероциклді азоты бар негіздердің аталуы: Алкалоидтар

449. Никотин алкалоидының құрылымына кіретін гетероциклдер: Пиридин және пирролидин

450. Порфиринді кешен мен металл катионының арасындағы сәйкестікті көрсетіңдер: 1b, 2b, 3d, 4a

1. Гемоглобин   2. Цитохром  3. Хлорофилл    4. В12 дәрумені

a) Co2+, b) Fe2+, с) Zn2+, d) Mg2+

451. Пиридинге тән реакцияның типі:

452. Барбитур қышқылы таутометриясының түрлері: ЛАКТАМ-ЛАКТИМДІ ЖӘНЕ КЕТО-ЕНОЛЬДЫ

453. Хлорсутек қышқылымен бейтараптау реакциясына түсетін гетероцикл: Пиридин

454. Ацидофобты гетероцикл: Пиррол

455. Пуриннің туындыларына жататын нуклеинді негіз: 1,2

Аденин       2. Гуанин      3. Тимин   4. Цитозин      5. Урацил

456. Цитозиннің таутомерлік өзгерісінің түрі: Лактам- лактимді (лактамды)

457. АТФ (аденозинтрифосфат) молекуласындағы байланыстардың түрі: 3, 4,5,

Сутектік

Амидтік

3. Күрделіэфирлік

Ангидридтік

N-Гликозидтік

O-Гликозидтік

458. Нуклеин негіздері және рибозамен (немесе дезоксирибозамен) түзілген қосылыстар былайша аталады: Нуклеозидтер

459. Нәруыздардың синетезі кезінде энергияны тасымалдайтын негізгі нуклеотид-кофермент:  АТФ

460. РНҚ-да кездеспейтін нуклеинді негіз: Е.ТИМИН

 

461. Мына формула сәйкес келетін нуклеозид: УРИДИН

462. Нуклеотидті атаңдар: 3- Аденил қышқылы

463. Гетероциклді қосылыстың туындысы ретінде нуклеинді негіз аденин былайша аталады: 6-аминопурин

464. ДНҚ мономерлік бірліктеріндегі көмірсу компонентінің толық атауы: 2- дезокси – -D-рибофураноза

465. Комплементарлық жұпты атаңдар: Цитозин - Гуанин

466. Нуклеозидті атаңдар: Гуанозин

467. Коферментті атаңдар: Никотинамидадениндинуклеотидфосфат НАДФ

         

468. ДНҚ-ның басқа тізбегіндегі АЦТ негіздерінің кезегіне комплементарлы болатын ДНҚ тізбегінің учаскесі: ТГА

469. ДНҚ-ның маңызды қызметі – тұқым қуалаушылық белгілерді сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа берудің химиялық негізінде жатқан қасиет: Тізбектердің комплементарлығы

470. Майлар, балауыздар қосылыстардың мына класына жатады: ЖАЙ ЛИПИДТЕР

471. Олеин қышқылының класы: ЖОҒАРҒЫ ҚАНЫҚПАҒАН МАЙ ҚЫШҚЫЛДАРЫ

472. Кортикостероидтардың көмірсутек қаңқасының негізін құрайды: ПРЕГНАН

473. Триацилглицериндердің құрамын мына жалпы формуламен өрнектеуге болады: А

474. Төменде келтірілген заттардың ішінен триацилглицериндердің гидролизі кезінде түзілетіндерін таңдап алыңдар:  2.4

1. Сфингозин                       2. Глицерин               3. Фосфор қышқылы

4. К+ немесе Nа+ сабындарының қоспасы     5. Холин   6. Этаноламин

475. С17Н29СООН қышқылының аталуы: ЛИНОЛЕН ҚЫШҚЫЛЫ

476. Мына терпенді атаңдар: МЕНТОЛ

477. Терпенді көмірсутектердің басым бөлігінің жалпы формуласы (С5H8)n

478. Стероидтарға жататындар:  2,3,4,6

1. Фосфолипидтер       2. Өт қышқылдары      3. Жыныстық гормондар

4. Бүйрекбезі гормондары    5. Майлар            6. Д тобының дәрумендері

7. А дәрумені

479. Гидроксохоль қышқылы қосылыстардың мына класына жатады: Өт қышқылдары

480. Бүйрекбезі қыртысының гормондары (кортикостероидтар) тобына жататын стероидтардың құрылымы негізіндегі көмірсутек: Прегнан

481. А1 дәрумені кіретін қосылыстардың класы: Терпеноидтар

482. Мына қосылыстардың ішінен гидролизденетіні: Трипальмитоилглицерин

483. Төменде келтірілген фосфатидилхолиннің құрамына кіретін майлы қышқылдар: ПАЛЬМИТИН, ЛИНОЛЕН

484. Мына формула сәйкес келетін фосфоглицерид: Фосфатидилэтанопаламин (коламинкефалин)

485. Жоғары қаныққан майлы қышқыл: Пальмитин

486. Мына липидті атаңдар:

 1- пальмито

Олео

Линолен

487. Арахидон қышқылының формуласы: COOH

488. ИЮПАК номенклатурасы бойынша изопреннің СН2=С(СН3)-СН=СН2 аталуы: 2 метилбутадиен-1,3

489. Формуласы төменде келтірілген α–токоферолды терпеноидтарға жатқызуға болады, себебі: ОНЫҢ ИЗОПРЕОНОИДЫ БҮЙІР ТІЗБЕГІ БАР

490. Терпиндегі спирт топтарын ашуға болатын реакция: Жай және күрделі эфирлер түзіледі

491. Дитерпендердегі изопрен звеноларының саны тең: 4

492. Монотерпендердегі изопрен звеноларының саны тең:  2

493. Изопреннің құрылысы төмендегідей:   С.

            

494. Келтірілген қосылыс дәрумендердің мына тобына жатады: А.

495. Мына келтірілген триацилглицеринді атаңдар: 1-пальмито-2-олеостеарин

496. Сфингофосфолипидтер қосылыстардың мына класына жатады: Күрделі липидтер

497. Ерлердің жыныстық гормондарындағы көміртек қаңқасының негізінде жатқан қаныққан көмірсутек: Андростан

498. Қосылысты атаңдар:  Холь қышқылы


499. Қосылысты атаңдар: ФОСФОДИЛХОЛИН

                 

500. Дәнекер тіндірінің құрамына кіретін полисахарид: ГИАЛУРОН ҚЫШҚЫЛЫ

\

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 2061; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!