Показники стану виробничого травматизму та захворюваньМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

 

Кафедра "Безпека життєдіяльності"

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 

щодо виконання розділу "Охорона праці" в дипломних роботах

напрям підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

спеціальність 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

освітньо-кваліфікаційний рівень ОКР «Бакалавр»

 

 

    ПОЛТАВА – 2015

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 

до виконання розділу "Охорона праці"

 в дипломних роботах

 

Методичні рекомендації розробив

доцент Лапенко Т.Г.

Затверджені на засіданні кафедри

протокол № _____

від «____» _______________ 2015 р.

 

      Затверджені методичною радою факультету

протокол № _____

від «____» _______________ 2015 р.

 

 


Зміст розділу «Охорона праці»

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-

профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці (ст. 1 Закону України про охорону праці).

У відповідності з Національною програмою України про охорону праці, законодавчими та нормативними актами одним з основних принципів державної політики з охорони праці є використання економічних методів управління. Тому підвищення рівня підготовки техніка-технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва з питань охорони праці є однією з важливіших задач.

Згідно наказу Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти дипломні роботи, в яких не розроблені питання охорони праці або розроблені незадовільно, до захисту не допускаються.

Для розробки питань охорони праці в пояснювальній записці відводиться окрема глава, яка розміщується після розділу «Екологічна експертиза».

Окремі питання можуть бути висвітлені в технологічній частині дипломної роботи, тоді в главі «Охорона праці» ці питання не повторюються, але робиться посилання на сторінки записки, де виконана розробка.

Об'єм глави, як правило, не повинен перевищувати 10% від загального об'єму роботи. Недопустимо заповнення розділу загальними висловлюваннями, переписуванням нормативних положень, правил і т. ін. Написаний розділ разом з темою та планом дипломної роботи подається на перевірку консультанту (кафедра БЖД) не пізніше чим за 10 днів до початку засідання державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджений ректором академії.

 

 

Розділ «Охорона праці» повинен включати такі питання:

- значення охорони праці (0,7-1 сторінки);

- організація служби охорони праці в господарстві, виконання посадовими особами своїх обов'язків в галузі охорони праці (0,5 сторінки);

- навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, інструктажі (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) та 3-х-ступеневий оперативний контроль за охороною праці (0,5-1 сторінка);

- планування заходів з охорони праці інженером, керівниками виробничих підрозділів (0,5 сторінки);

- фінансування заходів по покращенню умов праці, згідно змін та доповнень до закону України "Про охорону праці" (0,5-сторінки);

- аналіз умов праці та травматизму (захворювань) в господарстві (табл.1) за останні 5 роки (1,5-2 сторінки);

- розробка заходів безпеки при виконанні технологічного процесу (1,5-2 сторінки);

- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту (у вигляді таблиці 2) (1 сторінка);

- інженерні розрахунки параметрів виробничого середовища (додаток 1), (1 сторінка);

- висновки та пропозиції щодо покращенню умов та охорони праці в господарстві з вказівкою термінів виконання та посадових осіб, відповідальних за їх виконання (додаток 2), (0,5-0,7 сторінки)

Примітка:

1. У відповідності з темою дипломної роботи та вказівок викладача окремі питання можуть бути виключені або додатково розроблятися.

2. Недопустимо заповнювати розділ загальними висловлюваннями, переписувати нормативні акти, правила та інші матеріали, які не несуть конкретної інформації про господарство.

3. В розділі повинні бути посилання на діюче законодавство про охорону праці, стандарти, СН, СНіПи, додаткову літературу.

4. Аналіз стану охорони праці в господарстві треба виконати таким чином, щоб була можливість вказати на недоліки та розробити пропозиції покращення умов праці в господарстві.

Матеріали по охороні праці безпосередньо пов'язувати з темою та змістом дипломної роботи. Тому студент під час виробничої практики повинен ознайомитися з станом виробничих приміщень, умовами праці, паспортом санітарно-технічного стану, колективним договором (угодою по охороні праці та соціальним питанням), комплексним планом покращення умов праці, показниками статистичної звітності по ф.7-ТНВ сільськогосподарського підприємства, а також з 5-річннм планом його економічного та соціального розвитку і річним виробничо-фінансовим планом. При необхідності він може звернутися за консультацією до головного зоотехніка, головного економіста, головного бухгалтера, інженера по охороні праці та профспілковий комітет.

 

2. Методичні рекомендації по написанню розділу

"Охорона праці"

На початку розділу необхідно показати соціально-економічне значення охорони праці на Україні. Тут і далі цифрами в дужках вказується рекомендована література.

При розкритті питань організації служби охорони праці в господарстві та виконання посадовими особами обов'язків по охороні праці необхідно посилатися на регламентовані документи та нормативні акти.

По питаннях навчання та інструктажів з охорони також необхідно посилатися на нормативний акт (ст.18 Закону "Про охорону праці". Розглянути хто, де, з ким і в які терміни проводяться різні види інструктажів, їх якість; наявність в господарстві та на робочих місцях кабінетів або куточків з охорони праці, їх обладнання, забезпеченість матеріальною базою, регламентованою, нормативною документацією та літературою. Розглянути організацію оперативного контролю за станом охорони праці в господарстві, правильність ведення журналу оперативного контролю.

Особливу увагу звернути на планування заходів по охороні праці. За основу взяти комплексний 5-річний та річний плани покращення умов праці, колективний договір або угоду.

 Аналіз причин нещасних випадків, захворювань, стану виробничого травматизму проводиться на основі змісту актів по формі Н-1, звітної форми 7-ТНВ, лікарняних листків за останні 5 років. Вихідні та розрахункові дані зводяться в таблицю 1.

Аналіз умов праці та травматизму в господарстві слід проводити по даним 5 попередніх років. В цій частині розділу дається, з точки зору охорони праці, санітарно-гігієнічна оцінка об'єктів господарства або даних технологічних процесів з рахуванням раніше проведеної паспортизації робочих місць, стан санітарно-побутових приміщень, забезпеченість працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту (табл.2), характеристика та аналіз потенційних небезпек і шкідливостей на об'єктах.

Таблиця 1

Показники стану виробничого травматизму та захворювань

В ___________________________________________________

 

Показники __р. ___р. ___р.
1. Середньорічне число працюючих (Р), чоловік      
2.Число нещасних випадків(N н/вип), у тому числі: - з тимчасовою втратою працездатності - зі стійкою втратою працездатності - зі смертельним наслідком      
3. Втрати працездатності по травматизму, днів (В тр.)      
4. Число захворювань (N захв.)      
5. Втрати працездатності по захворюванням, днів (В захв.)      
6. Коефіцієнт частоти нещасних випадків (К ч. н/вип. = N*1000 /Р);  захворювань (К ч. захв. = N*100 / Р)      
7. Коефіцієнт тяжкості нещасних випадків:  К т. н/вип. =В тр. / N н/вип, тяжкості захворювань: К т. захв. = В захв. / N захв.      
8. Коефіцієнт втрат робочого часу  К в.роб.ч. = КчхК т      

Примітка: Після таблиці зробити короткі висновки змін показників, які аналізуються, та причин, що визвали ці зміни.

В кінці розділу зробити короткий висновок і дати конкретні пропозиції покращення умов і охорони праці в господарстві (організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні заходи), з указанням відповідальних за виконання, матеріально-технічне та фінансове забезпечення

 

 

Таблиця 2

Необхідна кількість спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту

Найменування професії і посади Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту Термін зносу засобів захисту, в місяцях Необхідна кількість
1 2 3 4
       

 

Примітка: Після таблиця зробити короткі висновки по забезпеченості засобами індивідуального захисту.

 

Додаток №1

Природний повітрообмін

Природна вентиляція відбувається внаслідок різниці температур внутрішньої і зовнішньої. Повітря у приміщенні переміщується знизу-уверх.

Розрахунок природного повітрообміну виконують у слідуючій послідовності.

1. Визначають повітрообмін – L по вище приведеним формулам, або він задається.

2. Знаходять щільність повітря в залежності від температури в приміщенні – Рт та зовні – Рх по формулі

ρ=353/(273+t)

3. Розраховуємо швидкість V (м/с) повітряного потоку у витяжній трубі, каналі по формулі:

або

де h – висота каналу (h – приблизно 3м)

τ12 – різниця температур внутрішнього і зовнішнього повітря, град.;

μ – 0,5 – коефіцієнт, що враховує опір повітряного потоку в трубі, каналі;

q=9,8м/с2 – прискорення вільного падіння;

h – умовна висота труби;

Px, Pm – відповідна щільність зовнішнього (холодного) та внутрішнього (теплого) повітря, кг/м3;

4. Знаходять сумарну площу поперечного перерізу витяжної труби, каналу по формулі

Sсум=L/360·Vм2

5. Визначають кількість витяжних труб, каналів, знаючи розміри перерізу труби, каналу – Sм.

n=Sc/Sм

Умова задачі

Визначити для приміщення кількість вентиляційних труб розміром 0,7х0,7м, якщо відомо, що умовна висота труби 3,5м, температура повітря в приміщенні +80, зовні – 240С, необхідний повітрообмін 11574м3/год

Дано:L=11574м3/год, Smp=0,7x0,7=0,49

                       h=3,5м; tm=+80C, tx=-240C

Рішення.

1. Знаходимо щільність холодного і теплого повітря

Рх=353/(273-24)=1,428кг/м3

Рт=353/(273+8)=1,256кг/м3

2. Знаходимо швидкість повітряного потоку в трубі

3. Знаходимо сумарну площу труби

Sc=11,574/3600·1,4=2,3м3

N=2,3/0,49=4,69

4. Кількість витяжних труб

Приймають 5 труб

Кратність повітрообміну

Годинна кратність повітрообміну для приміщень утримання молодняку раннього віку і маточного поголів’я не >3 раз у годину, для решти тварин не >5. При <3 вибирають природну вентиляцію, при К=3:5 – примусову без підігріву свіжого повітря і при К>5 з підігрівом.

Умова задачі

Визначити кратність обміну повітря в приміщенні розмірами 18х12х4, якщо продуктивність вентилятора, що подає повітря складає 2000м3/год.

Дано: L=2000м3/год, об’єм приміщення 18х12х4=864м3

Рішення.

Кратність повітрообміну розраховується по формулі:

де L – повітрообмін, м3/год;

    V – об’єм приміщення, м3

Теплові розрахунки

Теплові розрахунки із створенням нормального теплового режиму повітря в приміщенні в опалювальний період.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 609;