АКТИВ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІТИЧНОГО БАЛАНСУ. Задача 50. Оцініть виконання плану за чистим прибутком у поквартальному розрізі, використавши дані таблЗадача 50. Оцініть виконання плану за чистим прибутком у поквартальному розрізі, використавши дані табл. 44. Таблиця 44 Чистий прибуток за даними звітів За планом Фактично Відхилення І квартал — 200   І півріччя 1000 900   9 місяців 2800 3000   За рік 3850 3596   ● Задача 51. Визначте фактори, які вплинули на зміну фактичної суми прибутку від реалізації товарної продукції у звітному році проти минулого року (табл. 45). Таблиця 45 Показник Фактично у минулому році Реалізація у звітному році у цінах минулого року і дотримання інших умов минулого року Фактична реалізація у звітному році, але за умов рентабельності минулого року Фактично у звітному році 1. Чистий дохід (ви­ручка) від реалізації продукції (фор­ма 2, ряд. 035) 43 280     45 828 2. Собівартість реа­лізованої продукції 36 788       3. Валовий прибуток 6 492       4. Витрати на 1 грн. реалізованої продук­ції (2 : 1), коп.         Довідка: Обсяг реалізації у звітному періоді в незмінних цінах становить 70 % від обсягу минулого року. ● Задача 52*. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації за табл. 46. Які резерви зростання прибутку? Таблиця 46 Показник За планом Фактично Відхилення 1. Реалізовано продукції, т 10 000 8000   2. Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. 65 60   3. Ціна за 1 т продукції, грн. 80 85   4. Валовий прибуток від реалізації товарної продук­ції, грн.      

Самостійна робота

● Задача 53*. За даними табл. 47 проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які вплинути на його зміни. Чи є резерви збільшення прибутку?

Таблиця 47

Показник За планом Фактично Відхилення
1. Реалізація продукції      
— у вартісному виразі, тис. грн. 800 600  
— у тоннах 1600 1000  
2. Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. 450 400  
3. Чистий прибуток, тис. грн. 55,0 50,0  

Примітка: виробляється і реалізується один вид продукції.

● Задача 54. На підставі даних табл. 48 проаналізуйте напрями використання прибутку.

Таблиця 48

Показники

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

Сума, тис. грн. % Сума, тис. грн. % Сума, тис. грн. %
1. Використано на:            
— виробничий розвиток 400   595      
— соціальний розвиток 1472   2069      
— заохочування робітників 1001   1067      
— дивіденди   200      
— вилучення виручки        
— поповнення оборотних коштів   25      
— інші цілі        
Разом 2873   3596      

Практичне заняття 10

Робота в аудиторії

● Задача 55. За даними табл. 49 і ф. №2, розрахуйте відповідні показники рентабельності продукції і підприємства. Зробіть висновки щодо зміни їх проти минулого року.

Таблиця 49

Тис. грн.

Показник У минулому році У звітному році Відхилення
1. Чистий прибуток( після утримання податків)      
2 Валовий прибуток від реалізації товарної продукції      
3. Собівартість реалізованої продукції      
4. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ)      
5. Вартість майна 158 490 167 769  
6. Власні кошти 127 258 130 918  

● Задача 56. Розрахуйте за даними табл. 49 вплив факторів на зміну показника окупності інвестицій.

● Задача 57. Проаналізуйте рентабельність окремих видів продукції на підставі даних табл. 50.

Таблиця 50

%

Показник

У
минулому році

У звітному році

Відхилення
фактичних даних

За планом Фактично від плану від даних за минулий рік
1. Середня рентабельність продукції в галузі 20 ´ 16,5 – 4,5
2. Середня рентабельність продукції підприємства У тому числі: 28 30 29,5    
продукція «А» (12)1 1 5 4    
продукція «Б» (25) 40 41 43    
продукція «В» (18) 20 28 35    
продукція «Г» (5) 30 30 20    
продукція «Д» (3) – 15 – 4 – 57    
продукція «Е» (17) 18 15 14    
продукція «Є» (4) 60 65 70    
продукція «Ж»2 5 8 10    
продукція «З» 21 20 26    
продукція «И» 12 10 28    
продукція «І» 48 40 42    
продукція «Ї» 76 78 90    
продукція «К» 40 35 22    
продукція «Л» 15 ´ 12    
продукція «М» 45    
продукція «Н» ´ 8 17    

Примітки. 1 У дужках (тут і нижче) наведено питомі обсяги виробництва окремих видів продукції, %.

2 Продукція «Ж» — «Н» належить до групи «інша».

● Задача 58. Проаналізуйте можливості ліквідації збитковості виробу «Д», якщо відомо, що головною її причиною є недостатній обсяг випуску виробу. Додаткові дані: фактичний обсяг випуску у звітному періоді — 250 шт., постійні витрати на цей виріб — 400 тис. грн., змінна частина собівартості одиниці продукції «Д» — 0,6 тис. грн., а її ціна — 1,4 тис. грн. Визначте критичний обсяг виробництва, при якому виріб «Д» матиме нульову рентабельність. Якою буде рентабельність, якщо обсяг виробництва цього виробу збільшиться у 3 рази? Для розв’язання задачі застосуйте графічний метод обчислення беззбитковості виробництва.

Самостійна робота

● Задача 59. Підрахуйте резерви збільшення прибутку.

Зведення
збільшення чистого прибутку підприємства

Сума, тис. грн.

1. За рахунок збільшення реалізації продукції                                             

2. За рахунок зниження собівартості продукції                                           

3. Усунення інших збитків і непродуктивних витрат                                   

              Разом:

Тема 10.Аналіз фінансового стану підприємства.
Загальна оцінка фінансового стану

Практичне заняття 11

Робота в аудиторії

● Задача 60. Складіть таблицю загальної структури балансу. Дайте загальну оцінку розділів балансу та його зміні за звітний період. Визначте, що відображається в активах і пасивах балансу. Структуру балансу наведено в табл. 51.

Таблиця 51

тис. грн.

Актив На початок року На кінець року Пасив На початок року На кінець року
І. Необоротні активи     І. Власний капітал    
ІІ. Оборотні активи     ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    
ІІІ. Витрати майбутніх періодів     ІІІ. Довгострокові зобов’язання    
      IV. Поточні зобов’язання    
      V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс     Баланс    

Самостійна робота

● Задача 61. Проаналізуйте загальний фінансовий стан підприємства. Складіть таблицю порівняльного аналітичного балансу активу і пасиву (табл. 52, 53). Зробіть висновки.

Таблиця 52.

АКТИВ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІТИЧНОГО БАЛАНСУ

Тис. грн.

Актив

Абсолютні
 величини

Питома вага

Зміна

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду в абсолютних величинах у питомій вазі у % до величин на початок pоку (гр. 6: гр.2) у % до зміни підсумків балансу (гр. 6: підсум. гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
І. Основні засоби та інші необоротні активи                
ІІ. Оборотні активи                
— запаси                
— дебіторська заборгованість та інші оборотні активи                
— грошові кошти та їх еквіваленти                
ІІІ. Витрати майбутніх періодів                
Баланс                

Таблиця 53


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 446; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!