ПАСИВ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІТИЧНОГО БАЛАНСУТис. грн.

Пасив

Абсолютні величини

Питома вага, %

Зміна

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду в абсолютних величинах у питомій вазі у % до величин на початок року (гр. 6 : гр.. 2) у % до зміни підсумків балансу (гр. 6 : підсум. гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
І. Власний капітал                
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів                
ІІІ. Довгострокові зобов’язання у тому числі довгострокові кре­дити банків                
V. Поточні зобов’язання у тому числі: короткострокові кредити банків кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                
VI. Доходи майбутніх періодів                
Баланс                

Практичне заняття 12

Робота в аудиторії

● Задача 62. За даними балансу визначте вартість майна підприємства. У складі майна визначіть оборотні (мобільні) та необоротні (іммобілізовані) засоби. Зробіть аналітичні висновки зміни засобів за звітний рік (табл. 54).

Таблиця 54

Показник На початок року На кінець року
Усього майна, тис. грн.    
У тому числі:    
необоротні активи, тис. грн.    
у % до майна    
оборотні активи, тис. грн.    
у % до майна,    
з них:    
матеріальні оборотні засоби, тис. грн.    
% до оборотних активів    
грошові кошти, тис. грн.    
% до оборотних активів    

Самостійна робота

● Задача 63. За даними балансу дайте оцінку джерел формування засобів підприємства. Складіть таблицю джерел формування засобів (за формою табл. 55). Визначте вартість власних оборотних засобів на початок і на кінець звітного року. Зробіть висновки.

Таблиця 55

Показник На початок року На кінець року
Усього джерел покриття майна, тис. грн. У тому числі    
власний капітал, тис. грн.    
% до майна    
власні оборотні засоби, тис. грн.    
% до власного капіталу    
Усі зобов’язання, тис. грн.    
% до майна    
довгострокові зобов’язання, тис. грн.    
% до всіх зобов’язань    
короткострокові зобов’язання, тис. грн.    
% до всіх зобов’язань    
кредиторська заборгованість, тис. грн.    
% до всіх зобов’язань    

Практичне заняття 13

Робота в аудиторії

● Задача 64. За даними балансу визначте показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства. Розрахунки подайте за формою табл. 56. Поясніть, про що свідчать ці розрахунки.

Таблиця 56

Показник і метод розрахунку На початок року На кінець року Відхи-лення
1. Коефіцієнт незалежності (автономії)      
розділ І пасиву балансу      
Підсумок балансу      
2. Коефіцієнт фінансової стійкості      
Джерела власних коштів плюс довгострокові позики      
Підсумок балансу      
3. Коефіцієнт маневреності      
власні оборотні активи      
власний капітал      
4. Коефіцієнт заборгованості      
всі зобов’язання      
власний капітал      
5. Коефіцієнт інвестування      
власний капітал      
необоротні активи      

Самостійна робота

● Задача 65. Визначте показники, що характеризують платоспроможність підприємства. Розрахуйте коефіцієнти ліквідності (табл. 57). Визначте фактори зміни ліквідності. Зробіть висновки.

Таблиця 57

Показник і методика розрахунку На початок року На кінець року Відхи-лення
1. Коефіцієнт покриття підсумок балансу — розділ І активу      
розділ ІV пасиву балансу — позики для робітників і службовців      
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності грошові кошти + короткострокові цін­ні папери      
ІV розділ пасиву балансу      
3. Коефіцієнт загальної ліквідності обо­ротні активи (розділ ІІ активу) позикові засоби (розділ VІ пасиву)      
4. Коефіцієнт співвідношення дебітор­ської і кредиторської заборгованості розрахунки з дебіторами розрахунки з кредиторами      

Практичне заняття 14

Робота в аудиторії

● Задача 66. Проаналізуйте дебіторську і кредиторську заборгованість (табл. 58). Визначте склад, розміри дебіторської і кредиторської заборгованості. Зробіть висновки.

Таблиця 58

Тис. грн.

Показник На початок року На кінець року Відхи-лення
Дебіторська заборгованість      
1. Звичайна, виправдана      
- товари відвантажені, термін розрахунку яких не настав      
- векселі одержані      
- бюджет      
- персонал та інші операції      
- аванси видані      
- інші дебітори      
Разом      

Закінчення табл. 58

Показник На початок року На кінець року Відхи-лення
2. Невиправдана      
- товари відвантажені, неоплачені вчасно      
- векселі одержані      
- бюджет      
- персонал та інші операції      
- інші дебітори      
Разом      
Кредиторська заборгованість      
1. Звичайна, виправдана      
- короткострокові кредити      
- товари та послуги, термін розрахунку яких не настав      
- векселі видані      
- аванси одержані      
- позабюджетні платежі      
- страхування      
- оплата праці      
- з учасниками      
- інші кредитори      
Разом      
2. Невиправдана      
- товари, роботи, послуги, не оплачені вчасно      
- векселі видані бюджету      
- позабюджетні платежі      
- страхування      
- оплата праці      
- дочірні підприємства      
- інші поточні зобов’язання      
Разом      
Усього      

Самостійна робота

1. Формування дебіторської і кредиторської заборгованості.

2. Визначення коефіцієнта співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості. Яке оптимальне значення цього коефіцієнта?

3. Складання табл. 58.

Практичне заняття 15

● Задача 67. Визначте системи показників ефективної діяльності підприємства. Проаналізуйте одержані дані.

Рентабельність продажу

.

Рентабельність усього капіталу підприємства

Рентабельність
власного капіталу

Рентабельність основ­них засобів та інших позаоборотних активів

       

● Задача 68. Визначте систему коефіцієнтів ділової активності підприємства. Проаналізуйте одержані дані. Зробіть висновки.

Коефіцієнт загальної оборотності капіталу

Коефіцієнт оборотності мобільних засобів

Коефіцієнт оборотності готової продукції

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності
кредиторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

         

● Задача 69. Розрахуйте показники оборотності оборотних засобів. Використайте дані балансу та звітні дані про фінансові результати. Розрахунки занесіть в табл. 59. Зробіть висновки.

Таблиця 59

Показник У минулому році У звітному році
1. Обсяг реалізації, тис. грн. 63 124  
2. Середньорічні залишки оборотних коштів, тис. грн. 41 200  
3. Оборотність оборотних активів, днів    
4. Прискорення (–), уповільнення оборотності оборотних активів    
5. Швидкість оборотності активів    
6. Одноденний оборот (ряд. 1 : 360)    

● Задача 70. Зробіть загальні висновки про фінансовий стан підприємства. Визначте основні напрями щодо його поліпшення.

Форма № 1

Баланс

на 01 січня 2000 р.

Тис. грн.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звіт- ного періоду
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010    
первісна вартість 011    
знос 012    
Незавершене будівництво 020 1618 3567
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 117 603 120 384
первісна вартість 031 251 095 245 932
знос 032 133 492 125 548

Продовження форми 1

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040    
інші фінансові інвестиції 045    
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 1000 2000
Відстрочені податкові активи 060    
Інші необоротні активи 070    
Усього за розділом I 080 120 221 125 951
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 20 124 30 926
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110  
незавершене виробництво 120 403 1248
готова продукція 130 1042 961
товари 140 1287
Векселі одержані 150 1141 153
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 4000 1200
первісна вартість 161 4340 1370
резерв сумнівних боргів 162 340 170
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170    
за виданими авансами 180 88 286
з нарахованих доходів 190    
із внутрішніх розрахунків 200    
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 8100 5200
Поточні фінансові інвестиції 220 1510  
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
у національній валюті 230 124 527
в іноземній валюті 240
інші оборотні активи 250 3191 231
Усього за розділом II 260 39 723 42 019
III. Витрати майбутніх періодів 270 56 30
Баланс 280 160 000 168 000

Продовження форми 1

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 90 402 90 402
Пайовий капітал 310    
Додатковий вкладений капітал 320 11 572 23 200
Інший додатковий капітал 330 335  
Резервний капітал 340 23 000 11 029
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 – 98  
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом I 380 125 211 124 631
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 87 92
Інші забезпечення 410    
Цільове фінансування 420 960 1430
Усього за розділом II 430 1047 1522
III. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків 440 1000 800
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450    
Відстрочені податкові зобов’язання 460   4765
Інші довгострокові зобов’язання 470    
Усього за розділом III 480 1000 5565
IV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 500 4510 2041
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510   200
Векселі видані 520    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2000 7248

Закінчення форми 1

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 18 039 17 528
з бюджетом 550 4343 269
з позабюджетних платежів 560    
зі страхування 570 1255 2004
з оплати праці 580 1167 879
з учасниками 590    
із внутрішніх розрахунків 600 400 150
Інші поточні зобов’язання 610 1005 5950
Усього за розділом IV 620 32 719 36 269
V. Доходи майбутніх періодів 630 23 13
Баланс 640 160 000 168 000

Керівник __________________________________________

Головний бухгалтер _________________________________

Форма № 2

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати за _________________2000 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 54 988 51 936
Податок на додану вартість 015 9160 8656
Акцизний збір 020    
  025    

Продовження форми 2

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Інші вирахування з доходу 030    
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 45 828 43 280
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 38 037 36 788
Валовий:      
прибуток 050 7791 6492
збиток 055    
Інші операційні доходи 060 737 588
Адміністративні витрати 070 785 684
Витрати на збут 080 315 295
Інші операційні витрати 090 177 121
Фінансові результати від операційної діяльності:   7251 5980
прибуток 100    
збиток 105    
Дохід від участі в капіталі 110    
Інші фінансові доходи 120 75 90
Інші доходи 130 15 10
Фінансові витрати 140 599 876
Втрати від участі в капіталі 150  
Інші витрати 160 1500 1100
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 5242 4104
збиток 175    
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1571 1231

Продовження форми 2

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Фінансові результати від звичайної ді- яльності:      
прибуток 190 3671 2873
збиток 195    
Надзвичайні:      
доходи 200    
витрати 205 75 -
Податки з надзвичайного прибутку 210    
Чистий:      
прибуток 220 3596 2873
збиток 225    

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні витрати 230 30 076 27 084
Витрати на оплату праці 240 3233 2855
Відрахування на соціальні заходи 250 1932 1830
Амортизація 260 3673 3221
Інші операційні витрати 270 1799 1610
Разом 280 40 713 36 600

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330    
Дивіденди на одну просту акцію 340    

Керівник __________________________________________________

Головний бухгалтер ________________________________

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 151;