Розділ IV. Нормативність і правильність фахового мовленняОрфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфографічні та орфоепічні словники. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм. Синтаксичні норми сучасної літературної мови у професійному спілкуванні.

Розділ V. Складання професійних документів

Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів. Укладання документів щодо особового складу. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів. Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки. Контрольна робота

Рекомендована література

Базова

1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб. - К.: Артек, 1999.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник - К.: А.С.К., 2003. - 400 с.

3. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. - Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 480 с.

5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги XXI, 2005. - 572 с.

6. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування - К.: Каравела, 2005.

7. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. - К.: ВЦ "Академія", 2007. - 360 с.;

8. Панько Т.І., Кочан Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство - Львів: Вид-во "Світ", 1994. - 214 с.

9. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів - К. : Знання, 2008. - 413 с.

10. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О.О.Потебні; Інститут української мови - стереотип. вид. - К.: Наукова думка, 2003. - 240 с.

11. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів/ за ред. Л.О.Пустовіт - К.: Довіра, 2000 - 1017 с.

12. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2008. - 424 с.

13. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. - К., 2008 -448 с.

14. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2008. - 160 с.

Допоміжна

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2004. - 344 с.

2. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М.Стилістика української мови: Підручник. - К.: Вища школа, 2003. - 462 с.

3. Лобода В.В., Скуратівський Л.П. Українська мова в таблицях: Довідник. - К.: Вища школа, 1993. - 239 с.

4. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни "Ділова українська мова у державному управлінні" / Укладачі: Плотницька І.М., Калашнікова С.А., Манако А.Ф. - К.: Міленіум, 2003. - 58 с.

5. Мозговий В.І., Семенова Л.П., Лазарева Л.К. Ділова мова у таблицях. - Донецьк: РВ ДонНТУ, 2003. - 106 с.

6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2006. - 291 с.

7. Посібник з теорії і практики ділової української мови / Укладач: Антонюк Т.М. - Чернівці: 2000. - 57 с.

8. Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі / за ред. проф. А.О.Свашенко. - Харків: Світ дитинства, 1996. - 56 с.

9. Шевчук С.В. Службове листування. Довідник. - К.: ЛІТЕРА, 1999. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. -К.: Освіта, 2008 - 254 с.

Словники

1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003. - 896 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007. - 1736 с.

3. Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. - К., 2001.

4. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. - К., 1995.

5. Гринчишин Д.Г. та ін. Словник-довідник з культури української мови. - Львів: Фенікс, 1996.

6. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. - К., 1986. 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2000.

7. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. - К.: Рад. шк., 1986. - 222 с.

8. Економічний словник-довідник / За ред. С.В.Мочерного. - К.: Femina, 1995.

9. Івченко А. Тлумачний словник української мови. - Харків: Фоліо, 2001.

10. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів/ С.Я.Єрмоленко, В.І.Єрмоленко, К.В.Ленець, Л.О.Пустовіт. - К.: Довіра, 1996. - 797 с.

11. Пустовіт Й.О. та ін. Словник іншомовних слів. - К.: Довіра, 2000. - 635 с.

12. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. - К.: Наук. думка, 1994.

13. Словник синонімів української мови: У 2-х томах / Редкол. А.А.Бурячок та ін. - К.: Наукова думка, 2000.

14. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В.М.Білоноженко та ін. - К.: Наукова думка, 2003. - 1104 с. - (Словники України).

15. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. К.: Вища школа, 2008. - 487 с.

 

Інформаційні ресурси

1. www.litopys.org.ua

2. www.mova.info

3. www.novamova.com.ua

4. www.pereklad.kiev.ua

5. www.pravopys.net

6. www.ru.org.ua

7. www.rozum.org.ua

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання державний екзамен

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  усне опитування, письмові роботи, тестові завдання

   


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 546; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!