Інформаційний обсяг навчальної дисципліни                                

 

        Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

 

Чернівецький державний комерційний технікум

 

Українська мова

(за професійним спрямуванням)

 

Програма

Навчальної дисципліни

підготовки  молодшого спеціаліста

                            

 

напряму підготовки 030509 Облік і аудит

       спеціальності 5.03050901 Бухгалтерський облік

напряму підготовки 030510 Товарознавство і торговельне підприємництво

       спеціальності 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність

       напряму підготовки 051701 Харчові технології та інженерія

       спеціальності 5.05170101 Виробництво харчової продукції

 

                   

 

Розроблено та внесено викладачами Чернівецького державного комерційного технікуму: Добровольською В. В., Помирляну Л. О. Никифорук Т. М., на основі навчальної програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшоо спеціаліста:

 Т. М. Антонюк - викладач-методист ДВНЗ „Чернівецький індустріальний коледж”, голова обласного методичного об’єднання; О.С.Стрижаковська– викладач-методист Чернівецького медичного коледжу БДМУ; Л.М.Борис– викладач-методист Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу.

Обговорено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін.

 

“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

 

Голова циклової комісії _____________ Помирляну Л. О.

 

 


Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки молодшого спеціаліста напряму 030509 Облік і аудит, спеціальності 5.03050901 Бухгалтерський облік; напряму 030510 Товарознавство і торговельне підприємництво, спеціальності 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність; напряму 051701 Харчові технології та інженерія, спеціальності 5.05170101 Виробництво харчової продукції.

Предметом вивчення  навчальної дисципліниє мова фахової галузі. Тому велика увага під час вивчення всіх тем приділяється засвоєнню мовних стереотипів комунікацій певного фаху. Робота над культурою мови студентів проводиться з урахуванням двох аспектів: підвищення загальномовної культури майбутніх спеціалістів та їх фахової мовної культури.

Міждисциплінарні зв’язки: реалізація міждисциплінарних зв'язків відбувається на всіх етапах заняття: при актуалізації - методом проблемних запитань, інтерактивних вправ, при мотивації - шляхом розповіді - переконання та доведення практичного значення даної теми при вивченні теми. В процесі вивчення нового матеріалу наводимо приклади, які імітують майбутню професію, використовуємо технічні засоби навчання, методи бесіди, дискусії, вправ тощо. При узагальненні заняття практикуються вирішення інтегрованих завдань. Наприклад, з метою забезпечення предметної компетенції (суть та значення документів, їх класифікацію, обов'язкові реквізити документів, порядок їх обробки та узагальнення і передачі на зберігання) при вивченні теми «Документ, вимоги до оформлення» наголошуємо на важливості вивчення класифікації документів, адже знання теми будуть необхідні при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік». Для студентів комерційної діяльності проводимо дискусію на тему «Шляхи реалізації товару», яку будуємо так, щоб студенти мали можливість самостійно приймати рішення, як організувати продаж  (оптом чи вроздріб), аналізувати власні ідеї та підходи, будувати свої дії відповідно до своїх же рішень.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

Розділ І. Культура фахового мовлення

Розділ ІІ. Етика ділового спілкування

Розділ III. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Розділ IV. Нормативність і правильність фахового мовлення

Розділ V. Складання професійних документів

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Українська мова за (професійним спрямуванням)” є сформувати національно-мовну особистість, ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, навчити їх професійного мовлення, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, формувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності.

 

1.2.Основними завданнямививчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” є:

- сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

- забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;

- виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

- розвивати творче мислення студентів;

- виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.

- сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- Значимість вивчення курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)".

- Особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови.

- Поняття "літературна мова", "мовна норма", функції мови.

- Основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу.

- Прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане.

- Сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи.

- Основні функції, рівні ділового спілкування, міжособові стосунки.

- Мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови.

- Особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні, правила написання складноскорочених слів, абревіатур, географічних скорочень.

- Основні правила українського правопису.

- Синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми викладу матеріалу, структуру речень і словосполучень, труднощі узгодження підмета з присудком.

- Призначення, кваліфікацію документів, вимоги до складання та оформлення різних видів документів та правила їх оформлення.

 

вміти:

- Здійснювати регламентування спілкування, застосовувати орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови в усному спілкуванні, доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості,

- Володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу.

- Знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, науково-технічні професіоналізми; користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою.

- Знаходити в тексті і доречно використовувати у професійному мовленні синоніми, пароніми, омоніми; користуватися різними видами словників.

- Перекладати тексти українською мовою, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники.

- Правильно записувати числівники та цифрову інформацію у професійних текстах; узгоджувати числівники з іменниками.

- Правильно використовувати найпоширеніші дієслівні форми у професійному спілкуванні; користуватися додатковою літературою.

- Правильно вживати прийменникові конструкції у професійних текстах, перекладати прийменникові конструкції українською мовою; користуватися довідковою літературою.

- Користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні.

- Правильно використовувати синтаксичні конструкції при складанні документів.

Сформовані компетенції

Компетенції соціально-особистісні: КСО
- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки стосовно інших людей і стоcовно природи (принципи біоетики); КСО.01
- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; КСО.02
- здатність учитися; КСО.03
- здатність до критики й самокритики; КСО.04
- креативність, здатність до системного мислення; КСО.05
- адаптивність і комунікабельність; КСО.06
- наполегливість у досягненні мети; КСО.07
- турбота про якість виконуваної роботи; КСО.08
- толерантність; КСО.09
- екологічна грамотність. КСО.10
Загальнонаукові компетенції: КЗН
- базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін; КЗН.4
- базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін. КЗН.5
Інструментальні компетенції КІ
- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; КІ.1
- знання іншої мови (мов); КІ.2
- навики роботи з комп’ютером; КІ.3
- навики управління інформацією; КІ.4
- дослідницькі навики. КІ.5

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/1кредит

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Розділ І. Культура фахового мовлення.Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі і типи мовлення. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії. Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки). Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.

Розділ II. Етика ділового спілкування.Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання.Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет.Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону

Розділ III. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні.Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни

Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)

Типи термінологічних словників (відповідно до фаху). Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 261; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!