РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ЙОГО РОЗВИТКУІнститут права та суспільних відносин вищого навчального закладу Університет “УКРАЇНА”  

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

На правах рукопису

ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему: «Міжнародний туризм, стан та перспективи розвитку»

 

Випускна робота на здобуття другого (магістерського) освітнього рівня

 

спеціальність:291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

другий (магістерській) освітній рівень

галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»;  

 

 

Виконала:

студентка групи МІ – 61/16м

денної форми навчання

Нікіфорова Анастасія Андріївна

Науковий керівник:

Кандидат економічних наук,

Доцент 

Афанасьєв Борис Анатолійович

 

Київ – 2018

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

МКОАПТ     Міжнародний конгрес офіційних асоціацій пропагандитуризму

 

МКОТО       Міжнародний конгрес офіційних туристських організацій

 

МСОТО       Міжнародний союз організацій та пропаганди туризму

ООН            Організація Об’єднаних Націй

 

ЄС                 Європейського Союзу

 

НАТО           Організація Північноатлантичного договору

 

ВТО              Всесвітньої Організації з Туризму

 

ВВП              Валовий внутрішній продукт

 

СНД             Співдружність Незалежних Держав

 

США             Сполучені Штати Америки

 

ВНП              Валовий національний продукт

 

ЕКОСОР  Економічної і соціальної Рада

 

ЮНЕСКО    Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури

 

ІАТА            Міжнародна асоціація транспортної авіації

 

КСБ               Комп'ютерна система бронювання

 

СГР                Система глобального розподілу

 

ФРН               Федеративна Республіка Німеччина

 

ЧЕС               Організації Чорноморського економічного співробітництва

 

ЦЄІ                 Центральноєвропейська ініціатива

 

ВРПТ             Всесвітня рада з подорожей та туризму

 

МАРНОТРАТ  Міжнародна організація праці

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ЙОГО РОЗВИТКУ

1.1.Виникнення та етапи розвитку міжнародного туризму

1.2.Види міжнародного туризму

1.3.Функції туризму, умови та фактори його розвитку

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, ЙОГО ОЦІНКА І ПРОГНОЗИ НА МАЙБУТНЄ

2.1 .  Оцінка та сучасний стан розвитку міжнародного туризму

2.2.   Прогнози на майбутнє у розвитку міжнародного туризму

2.3.   Вклад міжнародного туризму у збереження світового миру

РОЗДІЛ 3 .ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

3.1.     Перспективи розвитку та шляхи удосконалення міжнародного туризму в Україні

3.2.    Розвиток українського туристичного бізнесу та його роль в міжнародному туризмі

3.3.   Підвищення ефективності використання туристичного потенціалу України

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ВСТУП

 

  Туризм як форма задоволення потреб людей у відпочинку справляє великий вплив на життя світової спільноти. Розвиток туристських зв'язків є важливим засобом нормалізації міжнародного становища, зміцнення дружби між народами і поглиблення взаєморозуміння. Туризм став об'єктивною потребою сучасної цивілізації. Розвиток туристичної галузі сприяє збільшенню надходжень до бюджету, створенню нових робочих місць, розвитку інфраструктури, будівництву нових туристичних об’єктів, посиленню охорони та реконструкції існуючих історико-культурних пам’яток, охороні природи. У багатьох країнах світу туризм став важливим джерелом доходів бюджету і належить до найперспективніших галузей національної економіки. Розбудова рекреаційно-туристичної галузі та посилення її впливу на економічний розвиток стали одним із пріоритетних напрямків розвитку світового господарства.

Актуальність теми магістерської роботи характеризується тим, що на сьогодні міжнародний туризм у всьому світі став на індустріальну основу і являє собою галузь економіки, яка забезпечує значні валютні надходження за рахунок розвитку іноземного туризму. Виникає необхідність проводити поглиблене вивчення механізмів функціонування міжнародного туризму. Послуги міжнародного туризму займають величезну нішу в індустрії туризму. Тільки цього вже достатньо, щоб зрозуміти, наскільки актуальна тема місця міжнародного туризму в індустрії сучасного туризму, визначення їх сучасних тенденцій і майбутніх прогнозів, аналіз минулих помилок і планування нових стратегій управління.

Дослідження проблематики розвитку туризму набули значної актуальності з другої половини XX - початку XXI ст. Проблеми міжнародного туризму досить глибоко досліджувались такими російськими та українськими вченими як А.Ліманський, Я.Ружковський, Д.Осипова, В.Ю.Воскресенський, М.Е.Немоляєва, Г.А. Панирян , Л.Ф. Хадоркова, В.Ф. Кифяк , О.О. Бейдик , Л.П. Дядечко.

  Вітчизняний та світовий ринок міжнародного туризму є досить динамічним. Основну різницю між вітчизняним та світом ринком туризму складає те, що світовий ринок має більш досконалу інфраструктуру та достатню кількість туроператорів, які в змозі задовольнити потреби споживачів послуг міжнародного туризму.

  При виконанні магістерської роботи використані теоретичні та аналітичні дослідження розвитку міжнародного туризму таких іноземних вчених як    Г.Харріса, К. М. Каца, Р. А. Браймера та інших.

  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Випускна робота виконана відповідно до Наказу Університету «Україна» від 31 жовтня 2017 року № 2400 - С «Про затвердження тем випускних робіт студентів спеціальності: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) освітнього рівня галузь знань: 29 «Міжнародні відносини».

  Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження опубліковані в збірнику тез доповідей Наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «ПРАВА ЛЮДИНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»(Київ 2017 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської работи є розгляд стану міжнародного туризму та потенціалу і перспектив участі України в міжнародного туризмі. Дізнатись,що може покращити стан міжнародного туризму в Україні на основі досвіду європейських країн.

З даної мети випливають такі завдання:

1. Розглянути історію розвитку міжнародної туризму;

2. Розкрити сутність поняття міжнародний туризм, виявити його види;

3. Оцінити сучасний стан розвитку міжнародного туризму;

4. Проаналізувати на майбутнє розвиток міжнародного туризму;

5. Оцінити перспективи розвитку та шляхи удосконалення міжнародного туризму в Україні.

 

Об'єкт дослідження: Міжнародний туризм

Предмет дослідження: Міжнародний туризм: сучасний стан та перспективи розвитку.

Методи дослідження. Основою магістерської роботи є сукупність загальнонаукових методів дослідження, серед яких необхідно виділити діалектичний метод наукового пізнання та загальнонаукові методи пізнання: метод аналізу та синтезу (дослідження сутності міжнародного туризму); порівняльний аналіз (визначення ефективності розвитку міжнародного туризму в Україні), методи узагальнення даних (аналіз розвитку міжнародного туризму в Україні); у процесі дослідження використано структурний аналіз (для аналізу змін в розвитку міжнародного туризму), історичний і логічний методи застосовувались для дослідження аналізу розвитку міжнародного туризму, системно-структурний аналіз - для обґрунтування суті, складових, проблем та напрямів покращення розвитку міжнародного туризму в Україні; порівняльний метод - для оцінки динаміки і стану показників розвитку міжнародного туризму в Україні та світі.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що запропоновано напрямки подальшого вдосконалення туристичної індустрії України та пріоритетні завдання для збільшення туристичних потоків, в роботі вирішено ряд недостатньо розроблених теоретичних та практичних проблем управління комплексом міжнародного туризму. До наукових результатів, отриманих особисто автором відноситься наступне: уточнено з точки зору системного підходу понятійний апарат: “туризм”. Удосконалено класифікацію видів міжнародного туризму на основі цілей поїздок і попиту на окремі види туристичних послуг за спонукальними мотивами: лікувальний (санаторно-курортний); екскурсійний; науковий; діловий; етнічний; пригодницький; спортивний; релігійний; розважальний; шоп-тури.

Практичне значення одержаних результатівполягає в розробці пропозицій щодо удосконалення управління в галузі міжнародного туризму.

 

Структура випускної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел(33 найменування). Повний обсяг роботи – 94 сторінки, з яких основний зміст викладено на 88 сторінках, список використаних джерел –3 сторіноках.

     

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ЙОГО РОЗВИТКУ


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1171; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!