Сформулюйте  їх основні погляди на світ, людину та суспільствоі заповніть таблицю:

 

Представники

античної філософії:

Основні погляди:

Світ Людина Суспільство
       
       
       
       
       
       
       
       
4. Напишіть есе на одну із запропонованих тем:

1. Сучасна оцінка основних філософський ідей Стародавньої Індії.

2. Етика буддизму та можливості її застосування сьогодні.

3. Сучасна оцінка основних ідей конфуціанства.

4. Сучасна оцінка принципу «у-вей» (не-діяння) в даосизмі.

5. Сучасне значення ідей античної філософії.

6. Роль «семи мудреців» у підготовці античної філософії.7. Роль апорій Зенона в історії науки і розвитку логіки. 8. Метод Сократ і сучасні проблеми пошуку істини.9.   Порівняльний аналіз вчень про суспільство і державу Платона та Арістотеля. 10. Суперечливість філософських поглядів Люція Аннея Сенеки, Марка Туллія Цицерона та Марка Аврелія.Есе (від фр. essai «спроба, проба, нарис», від лат. exagium «зважування») – це твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні враження, міркування з конкретного питання, проблеми й свідомо не претендує на повноту й вичерпне тракту­вання теми.

Есе припускає вираження автором своєї точки зору, суб’єктивної оцінки предмета міркування. Воно дає можливість творчого, оригінального висвітлення матеріалу; часто це розмова вголос, вираження емоцій та образність. Це також вільний стиль з можливими елементами імпровізації, певного пафосу та іронії.

Незалежно від форми викладу есе має містити:

1) чіткий виклад суті поставленої проблеми;

2) самостійно проведений аналіз цієї проблеми;

3) сформульовані логічні висновки, що узагальнюють авторську позицію з поставленої проблеми.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 348;