Назвіть  основних представників античної філософії,Семінарське заняття №1.

Тема: Філософія Стародавнього Сходу. Основні ідеї філософії Античності

План:

1. Провідні ідеї та напрями філософської думки Стародавньої Індії.

2. Школи індійської філософії.

3. Основні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю.

4. Ідеї даосизму та конфуціанства.

5. Антична філософія досократичного періоду.

6. Філософія класичного періоду та доби еллінізму.

Завдання для самостійної роботи:

Дайте визначення наступних понять

і занотуйте їх у філософському словнику:

 

веди, брахман, атман, ахімса, араньяки, сансара, Пракріті, Пуруша, карма, нірвана, вайшешика, санкх’я, ньяя, чарвака-локаята, йога, нірвана, буддизм, дао, ян, інь, де, лі, конфуціанство, космологія, космос, порядок, космоцентризм, гармонія, символ, атом, буття, матерія, субстанція, гносеологія, ідея, діалектика, сутність, форма, хаос, душа, етика, маєвтика.

 

2. Підготуйте усні відповіді на наступні питання:

1. Як розуміється шлях етичного самовдосконалення в Упанішадах?

2. Чому і яким чином в VI в. до н.е. в Індії посилюється критика ведичного брахманізму?

3. Чому філософію чарваки (локаяти) називають спробою боротьби з догматизмом?

4. Як розумілася суть особистості та її відношення з матеріальним світом в джайнізмі?

5. Який характер носить проповідь аскетичного життя в джайнізмі: егоїстичний або егоцентристський?

6. У чому виразилася етико-практична спрямованість філософії буддизму?

7. Чим відрізняються трактування Дао в конфуціанстві та даосизмі?

8. Яким чином в конфуціанстві поєднуються антропоцентризм і утвердження колективізму?

9. Як даоси уявляли безсмертя і шляхи його досягнення?

10. Яким чином легісти обгрунтовували несумісність політики й моралі?

11. Чому виникнення філософії пов'язують з представниками Мілетської школи? Чому саме Мілет став «колискою» античної філософії?12. Що об’єднує всіх досократиків у вирішенні проблем буття?13. Чому Сократ вважав, що той, хто мудрий, – той добрий?14. Що змусило Платона створити свій проект ідеальної держави?15. Що було підґрунтям такого широкого охоплення Арістотелем існуючих форм державного устрою  в книзі «Політика»?16. Який з проектів державного устрою більш реалістичний: Платона чи Арістотеля? Чому?17. Які філософські методи пізнання навколишнього світу зародилися в античній філософії?

Література:

1. Аврелий Марк. Размышления. – Магнитогорск, 1994. – 292 с.

2. Антология мировой философии. – Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство ACT», 2001.

3. Асмус В.Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 2005. – 402 с.

4. Арістотель. Категорії // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009. – С.88–98.

5. Арістотель. Метафізика. – К.: Основи, 2000. – 346 с.

6. Арістотель. Нікомахова етика / Пер. з давньогр. В. Ставнюк. – К.: Аквілон-плюс, 2002. – 480 с.

7. Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2000. – 239 с.

8. Беседы и суждения Конфуция. – СПб.: ООО «Издательство «Кристалл»», 1999. – 1120 с.

9. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / АН СССР, Ин-т философии; Общ. ред. и вступит. статья А.Ф. Лосева. – М.: Мысль, 1979. –  620 с.

10. Історія філософії: Підручник / А.К. Бичко, І.В. Бичко, В.Г. Табачковський – К.: Либідь, 2001. – 408 с.

11. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та   

ін..; за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. – 1200 с.

12. Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга. – 2005. – 528 с.

13. Платон. Держава / Пер. з давньогрец. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. –   

355 с.

14. Платон. Діалоги / Пер. з давньогрец. – К.: Основи, 1999. – 395 с.

15. Платон. Бенкет. Тімей // Читанка з історії філософії. Книга І. Філософія Стародавнього світу. – К.: Довіра, 1993.

16. Сенека Л.А. Моральні листи до Луцілія. – К.: Основи, 1999. – 608 с.

17. Філософія: Навч. посіб. /Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. – 7-ме вид., стер. – К.: Вікар, 2008. – 356 с.

18. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009. – 621 с.

19. Філософія: підручник / за ред. О.П. Сидоренка. – К.: Знання, 2008.–891 с.

20. Філософія. Підручник /За заг. ред. В.Г. Кременя, М.І. Горлача. – Харків: Прапор, 2004. – 736 с.

21. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В.П. Андрущенко, Г.І.Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. за ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2009. – 376 с.

22. Філософія: світ людини: Курс лекцій: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. / В.Табачковський, М.Булатов, Н.Хамітов. – К.: Либідь, 2004. – 257 с.

23. Ціцерон М. Про державу; Про закони; Про природу богів / Пер. з латин. В. Литвинова. – К.: Основи, 1998. – 476 с.

24. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1991. – 354 с.

                            

3. Назвіть основні філософські школи Стародавньої Індії та Китаю, сформулюйте їх основні ідеї та заповніть таблицю:

 

Філософські школи: Основні ідеї:
   
   
   
   
   
   
   

Назвіть  основних представників античної філософії,


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 554;