Зміст окремих розділів визначається найменуванням теми комплексної курсової роботи.Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Криворізький економічний інститут

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Щодо виконання комплексної курсової роботи

Для студентів IV-го курсу

Спеціальності 6.201 «Менеджмент організацій»

Денної та заочної форми навчання

 

 

Затверджено на засіданні

Кафедри менеджменту

Протокол № 2від 19.09.2006

Завідувач кафедри ______________

(підпис)

В.П.Хорольський

Кривий Ріг

2006


Методичні вказівки щодо виконання комплексної курсової роботи для студентів IV-го курсу спеціальності 6.201 «Менеджмент організацій» денної та заочної форми навчання. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - 2006.

 

 

Укладачі:  Хорольський В.П., докт. техн. наук, професор

Афанасьєв Є.В., канд. техн. наук, професор

 

 

Рецензент: Астаф'єв О.Ю., к.т.н., доцент кафедри інформатики

 

 

Відповідальний за випуск:Хорольський В.П., докт. техн. наук, професор, зав. кафедрою менеджменту

 


КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА, ЇЇ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

 

Виконання комплексної курсової роботи заплановано учбовим планом у 8-му семестрі для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» денної та заочної форми навчання .

Ціль комплексної курсової роботи: застосувати знання теоретичних основ організації управління промисловим підприємством, операційного менеджменту, управління персоналом, антикризового управління, інноваційного менеджменту, управління конкурентоспроможністю, інформаційних систем в менеджменті та продемонструвати вміння розробляти та приймати управлінські рішення в умовах ринкових перетворень, а також направлені на підвищення ефективності функціонування підприємства.

Основні завдання роботи - поглиблення теоретичних та практичних знань по курсах «Організація управління промисловим підприємством», «Операційний менеджмент», «Управління персоналом», «Антикризове управління», «Інноваційний менеджмент», «Управління конкурентоспроможністю», Інформаційні системи в менеджменті», “Економічна діагностика” та формування у студентів навиків проводити комплексний теоретико-аналітичний аналіз менеджменту, сучасного фінансово-економічного стану підприємства та розробляти рекомендації щодо вдосконалення організації управління підприємством, підвищення ефективності його функціонування в умовах ринкової економіки.

Таким чином, метою комплексної курсової роботи є поглиблення і закріплення набутих на лекціях і практичних заняттях теоретичних та практичних знань; розробка і поглиблення навичок самостійної роботи з літературними джерелами та матеріалами виробничої і економічної діяльності підприємства; вивчення стратегії розвитку операційних систем управління підприємством в ринкових умовах.

Вибір підприємства як об'єкта управління кожен студент може здійснювати самостійно в залежності від особистих нахилів і уподобань, а також доступу до матеріалів виробничої та господарської діяльності підприємства.

 

ТЕМАТИКА ТА СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Об'єктом комплексної курсової роботи як правило, є промислове підприємство (організація), що функціонує в реальному виробничому секторі.

Курсова робота виконується в розвиток курсової роботи по курсів «Організація управління промисловим підприємством», «Операційний менеджмент», «Управління персоналом», «Антикризове управління», «Інноваційний менеджмент», «Управління конкурентоспроможністю», Інформаційні системи в менеджменті».

Зміст комплексної курсової роботи включає: теоретичну частину, комплексний теоретико-аналітичний аналіз менеджменту та сучасного фінансово-економічного стану підприємства, рекомендації щодо вдосконалення організації управління підприємством, підвищення ефективності його функціонування в умовах ринкової економіки.

Нижче приведено варіант детального змісту комплексної курсової роботи.

 

Структура комплексної курсової роботи.

Вступ.

1. Теоретико-аналітична частина.

2. Комплексний теоретико-аналітичний аналіз менеджменту та сучасного фінансово-економічного стану підприємства.

2.1. Загальна характеристика підприємства.

2.2. Організація управління підприємством.

2.2.1. Менеджмент підприємства (організаційна структура, структура менеджменту).

2.2.2. Організація виробництва та операційний менеджмент.

2.2.3. Управління персоналом.

2.2.4. Антикризове управління (інноваційний менеджмент, управління конкурентоспроможністю, управління ризиками, і т.п. )

2.3. Аналіз виробничо-господарської діяльності.

3. Методологічні розробки (рекомендації щодо вдосконалення організації управління підприємством, підвищення ефективності його функціонування в умовах ринкової економіки).

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

 

Зміст окремих розділів визначається найменуванням теми комплексної курсової роботи.

У вступінеобхідно розкрити народногосподарське (галузеве) значення проблеми та питань, що розглядаються в даній курсовій роботі, і обґрунтувати актуальність теми, в ньому визначаються мета і задачі курсової роботи. Вступ повинен бути коротким і конкретним (2-3 стор. друкованого тексту.).

У першому розділі необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, для чого розглянути і творчо осмислити відповідну наукову та періодичну літературу, стосовно тематики курсової роботи визначити своє ставлення до дискусійних питань. Викладення теоретичних положень має визначити методи аналізу соціально-економічних та інших явищ і процесів, що будуть використані в наступному розділі роботи.

Рекомендується структуру першого розділу доцільно будувати з трьох параграфів.

При цьому у першому параграфі навести проблемні теоретичні аспекти щодо вдосконалення організації управління підприємством, підвищення ефективності його функціонування в умовах ринкової економіки, що досягається на основі вирішення задач обумовлених темою кусові роботи.

У другому параграфі навести теоретичні та методологічні аспекти стосовно аналізу та вирішення задач щодо досягнення цілей поставлених темою курсової роботи.

У третьому параграфі визначити найбільш раціональні методики дослідження та критерії прийняття управлінських рішень.

Обсяг теоретико-аналітичної частини повинен бути в межах 10-15 сторінок друкованого тексту.

Наведемо основні питання, що рекомендується розглянути у другому розділі комплексної курсової роботи.

У першому параграфі другого розділу наводиться техніко-економічна характеристика об'єкта (підприємства (організації), цеху, управління і т.п.) в якій необхідно висвітлити коло питань:

загальну характеристику підприємства; характеристику продукції, що виробляється на підприємстві, її споживачів та рівень конкуренції; характеристику сировинної, матеріальної та енергетичної баз і т.п.

У другому параграфі другого розділу наводиться оцінка ознак та загальних рис організації її структура, дається характеристика внутрішнього та зовнішнього середовища організації; принципи та функції менеджменту; місія та цілі, дерево цілей; технологія менеджменту; система методів: адміністративні, економічні, соціально-економічні.

При аналізі організації виробництва та операційного менеджменту рекомендується розглянути наступні питання:

- принципи організації праці; проектування робіт і нормування праці по операціях; опис організації технологічного процесу (типи виробництва, призначення та послідовність здійснення окремих стадій процесу виробництва, недоліки застосовуваної технології, світовий досвід по удосконаленню технології тощо.

- операційна система та складові підсистем; формування операційної стратегії; стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій; оперативне та диспетчерування виробництва; управління матеріально-технічним забезпеченням; управління запасами; управління якістю.

- менеджмент персоналу; трудові ресурси, робоча сила, персонал, кадри організації; кадрова політика організації.

- антикризове управління: основні підсистеми механізму антикризового управління на підприємстві; програма антикризового управління; управління конкурентоспроможністю продукції; створення прогресивної структури виробництва і впровадження нових технологій.

У третьому параграфі наводиться аналіз техніко-економічних показників виробничо-господарської роботи підприємства чи її великого підрозділу (цеху). Основна мета розділу - виявлення найбільш суттєвих недоліків в управлінні, технології, економіці та організації виробництва: визначення напрямків вирішення задач, поставлених в курсовій роботі.

В цьому параграфі висвітлюються наступні питання:

• загальна оцінка виконання плану з обсягу виробництва;

• аналіз (плану) виконання плану реалізації (обсягу продаж) продукції:

• аналіз виконання плану випуску продукції основними цехами;

• аналіз виконання плану з технічної о оновлення та якості продукції:

• аналіз виконання плану з асортименту комплектності та ритмічності виробництва і реалізації;

• оперативний аналіз виконання плану виробництва, обсягу продаж та якості продукції.

• динаміка техніко-економічних показників роботи підприємницької організації або цеху та їх стислий аналіз.

В залежності, від заданої теми в третьому параграфі можуть бути більш широко проаналізовані такі питання, як:

• аналіз виконання плану з собівартості продукції;

• аналіз виконання плану по прибутку та рентабельності;

• аналіз фінансової о плану підприємства.

Також втретьому параграфі другого розділу може бути проведено аналіз та прогнозування організаційно-технічного рівня виробництва та використання виробничих ресурсів. При цьому розглядаються наступні питання:

• аналіз організаційно-технічної о рівня виробництва:

• аналіз складу та використання основних фондів;

• аналіз ефективності використання трудових ресурсів:

• аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами та ефективності їх використання;

• прогнозування організаційно - технічного рівня виробництва.

Обсяг другого розділу курсової роботи повинен складати 20-25 сторінок друкованого тексту.

В залежності від теми курсової роботи окремі питання другого розділу можуть мати невеликі обсяги або випускатись зовсім.

У третьому розділі повинні бути розроблені рекомендації щодо вдосконалення організації управління підприємством, підвищення ефективності його функціонування в умовах ринкової економіки.

Третій розділ комплексної курсової роботиможе бути присвячений інноваційним розробкам щодо удосконалення та оптимізації роботи операційної системи підприємства.

В загальному підході цей розділ може розкривати наступні питання:

* удосконалення організаційної структури управління виробництвом продукції;

* розробка раціонального балансу робочого часу;

* проектування раціональних робочих місць, мотивація та контроль в умовах випуску конкурентноздатної продукції;

* проектування інформаційних зв'язків та інформаційного забезпечення;

* проектування організації трудового процесу;

* удосконалення операційної системи за рахунок автоматизації технологічних процесів, впровадження САПР (системи автоматизованого проектування робіт).

В третьому розділі повинні можуть розрахунки економічної ефективності від впровадження ГАВ (гнучкі автоматизовані виробництва), результати імітаційного моделювання на ПЕОМ процесів виробництва товарів та послуг.

Зміст третього розділу повністю визначається особливостями теми курсової роботи, а також специфікою підприємства та умовами його функціонування.

Загальний обсяг третього розділу складає 10-15 сторінок друкованого тексту.

Висновки комплексної курсової роботи повинні бути об’єктивними і конкретними. В них студент на основі аналізу трьох розділів курсової роботи показує можливість впровадження у виробництво розроблених заходів, які приведуть підприємство до зростання його потенціалу, доходів, зменшення збитків та підвищення конкурентоспроможності продукції.

При виконанні курсової роботи студенти повинні використовувати програмне забезпечення, яке є в наявності на кафедрі менеджменту та в обчислювальному центрі КЕІ КНЕУ.

Результати розрахунків на ПЕОМ повинні бути документально оформлені.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 405; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!