Оформлення КОМПЛЕКСНОЇ курсової роботиЗагальні вимоги

Курсову роботу друкують машинописним способом або за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297мм) через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8мм. Можна також використати папір форматів у межах від 203х288 до 210х297мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20мм.

Вписувати в текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними). Їх включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи і розміщують, як правило, в додатках.

Відстаньміж заголовками (за виключенням заголовку пункту) та текстомповинна дорівнювати 3 - 4 інтервалам.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номеру крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номеру підрозділу повинна стояти крапка, наприклад; “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номеру розділу і порядкового номеру ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад:

 Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера підрозділу і порядкового номера розділу і порядкового номеру таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

Якщо в курсовій роботі одна таблиця, то її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження 1.2”.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номеру розділу і порядкового номеру формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

 

Таблиці

 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Посилання

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в курсовій роботі, або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена курсова робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документу, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі.

Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Криворізький економічний інститут

 

 

Кафедра менеджменту

 

 

КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА

 

на тему:

«___________________________________________»

 

 

студента(ки) 4-го курсу

факультету менеджменту

та економічної кібернетики

спеціальності 6.201

групи _____

____________________

 

Науковий керівник:

_________________

 

Кривий Ріг

200___

Додаток 2

Зразки тем курсових робіт

1. Удосконалення структури управління операційною системою в період переходу до ринкових відносин.

2. Організація та управління підвищенням якості та конкурентоспроможності продукції операційної системи.

3. Організація та управління продуктивністю праці у виробничій системі.

4. Визначення виробничої потужності операційної системи та шляхи її підвищення.

5. Удосконалення операційної системи управління торговою організацією.

6. Обґрунтування просторового розміщення операційної системи.

7. Підвищення ефективності організації та функціонування операційної системи управління підприємством малого бізнесу.

8. Управління процесом реорганізації промислових підприємств в умовах переходу до ринку.

9. Підвищення ефективності організації та функціонування системи забезпечення промислового підприємства.

10.Підвищення ефективності організації та функціонування системи оперативного управління виробництвом.

11.Підвищення ефективності організації та використання робочої сили і робочого часу.

12.Підвищення ефективності організації та використання виробничого устаткування.

13.Підвищення ефективності організації та обліку продукції та розрахунку (визначення) її обсягів.

14.Оптимізація структури витрат на виробництво продукції.

15.Розробка системи ефективного використання ресурсно-виробничого потенціалу підприємства.

16.Розробка гнучкої операційної системи управління виробництвом .

17.Розробка шляхів підвищення обіговості продуктивного капіталу в операційній системі підприємства.

18.Підвищення ефективності організації та використання основних виробничих фондів підприємства.

19.Планування та прогнозування в системі бюджетного управління діяльністю підприємства.

20.Організація ефективного тактичного планування діяльності підприємства.

21.Вдосконалення організації та управління виробничою інфраструктурою підприємства.

22.Вдосконалення організації та управління якістю продукції в умовах ...

23.Підвищення ефективності організації та управління матеріально-технічним постачанням підприємства.

24.Розробка ефективної концепції управління збутом продукції на підприємстві.

25.Розробка ситуаційної операційної системи організації та управління підприємством.

26.Аналіз і розробка шляхів уникнення конфліктних та стресових ситуацій в операційній системі.

27.Підвищення ефективності організації та управління товарним асортиментом підприємства.

28.Організація та управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах перехідної економіки.

29.Удосконалення організації та управління операційною системою підприємства на основі визначених критеріїв ефективності.

30.Вдосконалення засобів мотивації та контролю в операційній системі підприємства.

31.Підвищення ефективності забезпечення та обміну інформацією менеджерів в оперативному управлінні виробництвом.

32.Управління конфліктними ситуаціями в системі операційного менеджменту підприємства.

33.Ситуаційна операційна система управління товарним асортиментом підприємства.

34.Розробка системи аналізу та зменшення ризику в умовах виробничого менеджменту.

35.Організація та управління створенням та освоєнням нових виробів в умовах комерційної діяльності підприємства.

36.Аналіз та управління результативністю виробничої системи підприємства.

37.Розробка ефективної системи управління запасами в умовах недетермінованих ситуацій.

38.Розробка ефективної системи управління запасами в умовах стохастичної невизначеності.

39.Організація ефективного управління виробничими фондами підприємства шляхом оптимізації термінів заміни обладнання.

40.Розробка ефективної організації та системи підтримки рішень в оперативному управління виробництвом.

41.Удосконалення організації праці менеджерів і спеціалістів на підприємстві ВАТ «Терни АВТО».

42.Експертна система управління операційним процесом переробки руди в концентрат.

43.Перебудова роботи операційної системи управління виробничого об'єднання в умовах переходу до ринкової економіки.

44.Організація та управління підготовкою виробництва і організація роботи акціонерного товариства в умовах трансформації економіки.

45.Створення ефективної операційної системи управління багато профільною будівельно-комерційною структурою в трансформаційній період економіки.

46.Підвищення рівня організації та ефективності праці планової служби акціонерного товариства.

Список рекомендованої літератури

 

1) Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы: Пер. с англ. — М.:ИНФРА-М, 1996.

2) Вітлинський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті: - Київ: ТОВ “Борисфен-М”, 1996.-326с.

3) Герасимчук В.Г. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія, ефективність. - К. : Вища школа, 1993 - 265с.

4) Герчикова И.Н. Менеджмент. Практикум: Учебн. пособие для вузов М.: Банк и биржи, ЮНИТИ, 1098 - 335с.

5) Гончаров Б.В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала /в 2-х томах - М.: Международный научно-исследовательский институт проблем управления, 1996.

6) Друкер П. Управління, націлене на результати. - М.: Технічна школа бізнесу, 1992 - 192с.

7) Дункан У. Дж. Основополагающие идеи в менеджменте: Пер. с англ. —М.:Дело, 1996.

8) Ильин Н.И., Лукманова И.Г. и др. Управление проектами.-СПб: “ДВА-ТРИ”, 1996.-610с.

9) Исикава К. Японские методы управленая качеством. - М.: Экономика, 1966.

10)Куме X. Статистические методы повышения качества. - М. : Экономика, 1996.

11)Курочкин А. С. Организация управления предприятием: Учебник - К.: ПАУП, 1996.

12)Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учебн. пособие для вузов. - М.: Изд-во “ПРИОР”, 1998. - 384с.

13)Менеджмент организации. Учебн. пос./ Под ред. З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатика - М.: ИНФРА-М, 1995 - 429с.

14)Мескон М., Альберт М., Хедоури Р. Основы менеджмента: Пер.с англ. / Общ. ред. и вст. ст. Л.М. Евенко. — М.: Дело, 1992.

15)Организация, планирование и управление машиностроительным производством / Общ, ред. Б.Н. Родионова.—М.: Машиностроение, 1989.

16)Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навчальний посібник; Збірник вправ. - Львів: Державний університет “Львівська політехніка”, 1999. - 258 с.

17)Производственный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова А.В.

18)Саломатин Н.А. Управление производством: системное представление. — М.: МИУ, Ротапринт, 1993.

19)Саломатин Н.А. Формирование производственных программ для обрабатывающих цехов машиностроительного предприятия: Проблемная лекция. — М.: ГАУ, Ротапринт, 1993.

20)Саломатин Н.А., ФельА.В., Шаламова Н.Г. Новые информацион­ные технологии в управлении производством. — М.: ГАУ, 1996.

21)Скотт Синк. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение. М.: Прогресс, 1989, 492с.

22)Слоан Д.А. Управление горными предприятиями / Пер. с англ. - М.: Недра, 1987 - 253с.

23)Словарь-справочник менеджера. / Под ред М.Г. Лапусты. - М.: ИНФРА-М, 1996, - 608с.

24)Соколицын С.А„ Кузин Б.И. Организация и оперативное управле­ние машиностроительным производством. — М.: Машиностроение, 1988. - 527с.

25)Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты -М.: ИНФРА-М, 1996 - 704с.

26)Теория и практика антикризисного управления: Учебник / Под ред. С.Г. Беляева - В.Н. Кошкина - М.: ЮНИТИ, 1990 - 4б9с.

27)Управление качеством: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, В.С.Мхитарян и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 199с.

28)Управление организацией: Учебник/ Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Саламатина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 1999.-669 с.

29)Управление проектами (Зарубежный опыт). Под ред. В.Д.Шапиро. – Санкт-Петербург: «ДваТрИ», 1993.

30)Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учебник для вузов. - М.:ЗАО “Бизнес школа “Интел-Синтез””,1998.- 272 с.

31)Фахтутдинов Р.А. Производственный менеджмент. М.: Банки и биржи. ЮНИГИ. 1997 - 447с.

32)Хан. Планирование и контроль: концепция контроллинга. - М.: Финансы и статистика , 1997.

33)Харрингтон Дж. Управленеє качеством в американских корпорациях. - М.: Экономика, 1990 - 272с.

34)Ховард К., Коротков Э. Принципы менеджмента: Управление в системе цивилизованного предпринимательства: Учебн. пос. - М.: ИНФРА-М., 1996 - 224с.

35)Хруцкий Е.А. и др. Проблемы эффективности принятия решений: На примере материально-технического снабжения. М.: Наука 1983, 297с.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 330; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!