Оформлення тексту курсової роботиОформлення тексту курсової роботи повинно базуватись виключно на використанні стильового оформлення текстових елементів.

Зміст роботи створюється виключно засобами автоматичного генерування змісту текстового редактора.

Всі елементи — шрифт Times New Roman, розмір 14 пунктів, полуторний інтервал, вирівнювання по ширині (якщо не вказано інше).

Заголовки 1 рівня — вирівнювання по центру, текст напівжирний, всі прописні. Абзац починається з нової сторінки, абзацний відступ відсутній.

Заголовки 2 рівня — вирівнювання по ширині, текст напівжирний. Абзацний відступ 1,25 см.

Абзаци тексту — вирівнювання по ширині, текст звичайний. Абзацний відступ 1,25 см.

Елементи змісту 1-го рівня — текст напівжирний.

Елементи змісту 2-го рівня — текст звичайний.

Текст у таблицях — абзацний відступ відсутній. Для оформлення великих таблиць у додатках дозволяється зменшувати розмір шрифту (але він не повинен бути меншим від 10 пунктів) та робити одинарний міжрядковий інтервал.

Назви таблиць та малюнків — текст звичайний, вирівнювання по центру.

Назви додатків — текст напівжирний, вирівнювання по центру.

Оформлення об’єктів у курсовій роботі

Малюнки. Вирівнюються по центру. Обов’язково повинні мати підпис у форматі "Рис. X.Y. будь-який текст", де X — номер розділу, Y — номер малюнку в межах розділу. Підпис вирівнюється по центру і не може відриватись від малюнку (розміщуватись на іншій сторінці).

Таблиці. Кожна таблиця повинна мати назву та номер, які розміщуються перед таблицею і оформлюються таким чином: спочатку вказується назва, яка вирівнюється по центру, далі з нового рядка з вирівнюванням вправо вказується номер у форматі "Табл. X.Y.", де X — номер розділу, Y — номер таблиці в межах розділу. Після номеру з нового рядка розміщується сама таблиця, яка не може відриватись від назви та номеру (розміщуватись на іншій сторінці).

У разі, якщо таблиця не поміщається на одну сторінку, заголовна частина таблиці (рядок із комірками з назвами стовпців) повинна повторюватись на кожній сторінці.

Додатки. Додатки повинні мати порядковий номер та назву. Номер додатку вирівнюється вправо і записується у форматі "Додаток Х", де Х — номер додатку (додатки послідовно нумеруються прописними літерами українського алфавіту, починаючи з літери А, причому літери Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь не використовуються). Назва додатку вирівнюється по центру, починається з нового рядка відразу після номера, і містить довільний опис змісту додатку.

Кожен додаток починається з нової сторінки. Самі додатки у зміст роботи не включаються (лише назва структурного розділу — "ДОДАТКИ").

Береги

Верхній та нижній береги — 2 см, лівий — 3 см, правий — 1 см.

Нумерація сторінок

Всі сторінки роботи нумеруються послідовно, починаючи з номера 1. Номер розміщується у правому верхньому куті аркуша. На першій сторінці (титульному листі) номер не ставиться.

Захист курсової роботи

Захист курсової роботи проводиться у визначені робочим навчальним планом терміни. Конкретні дати захисту в кожній академічній групі визначаються відповідними деканатами у погодженні з випусковою кафедрою (міжнародної інформації).

Не пізніше як за тиждень до захисту студент повинен подати на кафедру міжнародної інформації такі матеріали:

— друкований варіант курсової роботи, підписаний студентом, з резолюцією "До захисту" та підписом наукового керівника;

— електронний варіант курсової роботи;

— створений веб-сайт.

Без наявності вищезазначених матеріалів студент до захисту не допускається.

Під час захисту студент демонструє результати проведеного аналізу статистичних показників соціально-економічного розвитку країни, використовуючи створений веб-сайт як презентацію.

Критерії оцінювання

Курсова робота оцінюється за такими критеріями:

· 90…100 балів — «відмінно» / A

· 80…89 балів — «дуже добре» / B

· 70…79 балів — «добре» / C

· 60…69 балів — «задовільно» / D

· 50…59 балів — «достатньо» / E

· 25…49 балів — «незадовільно» / FX

· 0…24 бали — «неприйнятно» / F

Структура оцінки:

· 20 балів — захист роботи;

· 60 балів — зміст роботи;

· 20 балів — якість створеного веб-сайту.

За неякісне виконання веб-сайту нараховуються такі штрафні бали:

· непрацюючі посилання на сайті — мінус 5 балів;

· відсутня стартова сторінка чи сторінка з контактною інформацією — мінус 5 балів;

· орфографічні помилки, недбале оформлення — мінус 5 балів.

 

 

кандидат політичних наук,

доцент кафедри міжнародної інформації                                                     Терещук В. І.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 399; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!