Розділ 2. Проектування інформаційно-довідкового веб-сайтуХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З дисципліни «Прикладна інформатика»

для студентів II курсу, напрям підготовки «Міжнародна інформація»
(денна форма навчання та програма «КРОК-Профі»)

 

Вступ. 1

Теми курсових робіт. 1

Зміст та етапи виконання роботи. 1

Структура роботи. 2

Вимоги до веб-сайту. 3

Оформлення курсової роботи. 3

Оформлення тексту курсової роботи. 4

Оформлення об’єктів у курсовій роботі 4

Береги. 4

Нумерація сторінок. 4

Захист курсової роботи. 4

Критерії оцінювання. 5

 

Вступ

Вивчення дисципліни «Прикладна інформатика» передбачає виконання студентами курсової роботи, яка передбачена навчальним планом спеціальності «Міжнародна інформація». Виконання курсової роботи у визначені навчальним планом терміни є обов’язковим для кожного студента.

Мета курсової роботи: закріплення здобутих під час вивчення дисципліни «Прикладна інформатика» навичок.

Завдання курсової роботи:

— закріпити навички використання стильового оформлення документів засобами текстового редактора;

— закріпити навички здійснення статистичного аналізу в редакторі електронних таблиць;

— закріпити навички побудови діаграм різних типів;

— закріпити навички здійснення комп’ютерного дизайну веб-сторінок за допомогою мови розмітки гіпертексту та веб-редакторів;

— допомогти студентам в оволодінні методами логічного та фізичного проектування веб-сайтів.

Теми курсових робіт

Тема курсової роботи має такий вигляд: «Використання програмних засобів для аналізу nта представлення показників соціально-економічного розвитку [країна]».

Конкретна країна для виконання роботи визначається науковим керівником.

Зміст та етапи виконання роботи

Курсова робота включає в себе такі основні завдання:

1) аналіз статистичних показників соціально-економічного розвитку країни;

2) проектування та безпосереднє створення вбе-сайту, призначеного для представлення результатів проведеного аналізу.

Відповідно до цього виконання курсової роботи складається з таких етапів:

1) збирання необхідних статистичних даних по країні;

2) проведення аналізу зібраних даних;

3) побудова необхідних графіків та діаграм;

4) проектування (логічне та фізичне) презентаційного веб-сайту;

5) створення веб-сайту.

Структура роботи

Курсова робота включає в себе такі структурні частини:

Вступ:

— актуальність (чому важливо та актуально досліджувати дану країну та яка роль використання програмних засобів для дослідження та представлення показників соціально-економічного розвитку країни);

— мета ("за допомогою програмних засобів проаналізувати показників соціально-економічного розвитку [країна] та розробити веб-сайт для їх представлення");

— завдання ("визначити значення показників соціально-економічного розвитку [країна] за роками; проаналізувати динаміку зміни показників; виявити пікові значення показників та визначити причини їх різкої зміни; здійснити прогнозування тенденції подільної зміни показників на найближчі п’ять років; порівняти показники з аналогічними показниками трьох країн-сусідів та виявити рівень кореляції між ними");

— об’єкт дослідження ("країна");

— предмет дослідження ("показники соціально-економічного розвитку [країна]");

— хронологічні рамки дослідження ("з 1990 по 2009 рр.");

— використане програмне забезпечення ("при виконанні роботи було використане таке програмне забезпечення: веб-браузер [назва] для роботи з веб-сайтами [перелік сайтів]; редактор електронних таблиць [назва] для обробки числових статистичних даних та побудови діаграм; текстовий редактор [назва] для підготовки та оформлення курсової роботи; редактор [назва] для створення веб-сайту");

— структура роботи ("Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел").

Розділ 1. Дослідження показників соціально-економічного розвитку країни

1.1. Аналіз показників соціально-економічного розвитку [країна]

Користуючись статистичними довідковими базами даних Підрозділу статистики ООН (UNSD), Конференції ООН з питань промисловості та розвитку (UNCTAD), Програми розвитку ООН (UNDP), Світового банку (World Bank), проаналізувати динаміку зміни запропонованих показників соціально-економічного розвитку країни за останні 20 років.

Перелік показників для аналізу (на 2010/11 н.р.):

1. Споживання електроенергії (кВт / год. на душу населення)

2. Користувачі Інтернету (на 100 осіб)

3. Загальна чисельність населення

Для кожного зазначеного показника виконати такі завдання:

1. Створити таблицю значення показника за роками.

2. Побудувати діаграму динаміки значення показника за роками.

3. Побудувати таблицю динаміки зміни значення показника за роками (в абсолютних одиницях та у відсотках). Засобами умовного форматування виділити червоним кольором комірки зі значенням більше як 10% або менше як -10%.

4. Побудувати діаграму динаміки зміни значення показника (у відсотках) за роками.

5. Визначити точки найбільшого зростання та зменшення (зростання або зменшення більш як на 10%).

6. За допомогою відповідних формул визначити мінімальне та максимальне значення показника.

7. За допомогою відповідних формул обрахувати тенденцію зміни показника на найближчі 5 років.

1.2. Порівняння показників соціально-економічного розвитку [країна] з основними країнами-сусідами

Для кожного із запропонованих показників соціально-економічного розвитку країни провести порівняння з аналогічними показниками трьох країн-сусідів (конкретний перелік країн визначається студентом самостійно):

— Для кожної країни побудувати таблицю динаміки зміни значення показника за роками (в абсолютних одиницях та у відсотках). Засобами умовного форматування виділити червоним кольором комірки зі значенням більше як 10% або менше як -10%.

— Побудувати порівняльну діаграму динаміки зміни значення показника (у відсотках) за роками для всіх чотирьох країн.

— Обрахувати коефіцієнт кореляції між даними для досліджуваної країни та даними по кожній з трьох країн-сусідів. Зробити висновки щодо наявності зв’язку між даними.

— На підставі порівняння зробити загальні висновки.

Розділ 2. Проектування інформаційно-довідкового веб-сайту

2.1. Логічне проектування веб-сайту

Включає в себе такі елементи:

— визначення цілей і завдань, які повинен виконувати створюваний сайт;

— побудова логічного проекту веб-сайту (створення ієрархічної моделі розділів та підрозділів сайту, обґрунтування їх необхідності відповідно до визначених завдань);

2.2. Фізичне проектування веб-сайту

Включає в себе такі елементи:

— опис файлів та папок, як мають бути створені для сайту;

— опис принципу найменування файлів та папок сайту;

— побудова фізичного проекту веб-сайту (структури папок та файлів веб-сайту, опис системи навігації по сайту);

Висновки

Повинні містити узагальнені результати виконання кожного з поставлених завдань, а також загальний підсумок роботи.

Додатки

Додатки повинні містити

— зведені таблиці показників за роками для всіх чотирьох країн (досліджуваної країни та країн, обраних для порівняння).

Список використаних джерел

Елементи списку використаних джерел розташовуються за алфавітним порядком.

Всі використані джерела описуються згідно з правилами (зразок додається).

Вимоги до веб-сайту

Вимоги до створюваного сайту:

1. Сайт може бути виконаний як за допомогою використання HTML, так і за допомогою веб-редакторів.

2. Кодова таблиця для всіх сторінок — Windows-1251.

3. Єдиний дизайн для всіх сторінок сайту.

4. Структурування файлів сайту (окрема папка для зображень, для підрозділів тощо).

5. Наявність стартової сторінки – заставки, яка повинна містити назву веб-сайту, дані про студента (ПІБ, шифр академічної групи) та керівника (ПІБ, науковий ступінь, посада).

6. Для кожного показника створюється окремий розділ сайту, який повинен містити всі створені у Розділі 1 курсової роботи таблиці та діаграми.

7. Обов’язковою є наявність сторінка з контактною інформацією студента, що виконав роботу.

Оформлення курсової роботи

Матеріали курсової роботи розташовуються у такій послідовності:

1. Титульний аркуш (зразок додається).

2. Зміст.

3. Вступ, розділи роботи, висновки.

4. Додатки.

5. Список використаних джерел.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 651; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!