ГРАФІК ВИКОНАННЯ ТА ЗДАЧІ ЗАВДАННЯМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

юридичний факультет

кафедра цивільного права і процесу

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ

Інтелектуальна власність

 

Тернопіль - 2011


Зміст

1. Структура залікового кредиту з дисципліни “Інтелектуальна власність“.

2. Варіанти завдань та методичні рекомендації щодо їх виконання.

3. Критерії оцінювання КПІЗ.

4. Графік виконання та здачі завдання.

5. Список рекомендованих джерел.

6. Взірець оформлення титульного листа.

РОЗДІЛ 1

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КЕРДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

„Інтелектуальна власність”

 

 

Кількість годин

Лекції Практичні заняття Самостій-на робота Індивідуаль-на робота

Змістовий модуль 1. Система інтелектуальної власності і набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності

Тема 1. Інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки. 2 2 14  
Тема 2. Авторське право та суміжні права 2 2 12 1
Тема 3. Правова охорона об’єктів промислової власності 2 2 13 1

Змістовий модуль 2. Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності і їх правовий захист

Тема 4. Оцінка вартості прав на об'єкти права інтелектуальної власності 2 2 16 1
Тема 5. Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності 2 2 12  1
Тема 6. Захист прав інтелектуальної власності 2 2 12 1
Разом 12 12 79 5

 

 


РОЗДІЛ 2

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

 

Комплексне практичне індивідуальне завдання (надалі КПІЗ) є видом поз аудиторної індивідуальної роботи студента навчального чи навчально-дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і є окремим заліковим модулем з дисципліни.

Комплексне практичне індивідуальне завдання (надалі КПІЗ) є невід’ємною частиною навчального процесу і розцінюється як серйозне осмислення набутих знань отриманих студентом при вивченні дисципліни „Інтелектуальна власність”.

КПІЗ є одним із засобів оволодіння навчальним матеріалом. Навчальний час, відведений для КПІЗ, регламентується Планом підготовки студентів з дисципліни „Інтелектуальна власність”.

Зміст та обсяг КПІЗ з вивчення даної дисципліни узгоджується з іншими видами навчальної діяльності студентів. У зв’язку з цим планування, організація і реалізація КПІЗ є найважливішим завданням у навчанні студента.

КПІЗ забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення курсу: підручники, навчальні та методичні посібники, опорні конспекти лекцій тощо.

Метою КПІЗ є самостійне вивчення частин(и) програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з дисципліни „Інтелектуальна власність” та розвиток навичок самостійної роботи. КПІЗ — це завершена теоретично-практична робота в межах навчальної програми дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських та практичних занять, охоплює декілька тем або зміст навчальної дисципліни „Інтелектуальна власність” в цілому.

Для того, щоб виконання КПІЗ було ефективним, студенту необхідно виконати ряд умов, до яких можна віднести наступні:

· методично правильно організувати свою роботу по виконанню КПІЗ;

· забезпечити виконання індивідуальних завдань з метою перетворення цього процесу в процес творчий;

· самоконтроль та контроль з боку викладача за ходом виконання КПІЗ та інших заходів, що заохочують студента за його якісне виконання.

Специфіка виконання КПІЗ |передбачає інтенсивну роботу студентів із першоджерелами, із законодавством і матеріалами практики, що часто не містять готових відповідей. Виконання ІНДЗ передбачати максимальну активізацію пізнавальної діяльності студентів, сприяє ефективному виробленню навичок первинної обробки інформації, роботи із документами, умінь узагальнювати і інтегрувати отриману інформацію.

Виходячи з багатоплановості КПІЗ слід відмітити, що велику частину часу по його виконанню повинні складати витрати студента на отримання знань з першоджерел (посібників, нормативно-правових актів, судової практики, джерел Інтернет), тому такі навики самостійної роботи слід визначати такими параметрами:

· уміння опрацьовувати джерело інформації;

· уміння узагальнювати отриману інформацію;

· використовувати та практично застосовувати інформацію;

· самоорганізовувати себе на учбову, пізнавальну і творчу діяльність.

В ході виконання КПІЗ студент глибше пізнає суть навчальної дисципліни „Інтелектуальна власність”, вивчає законодавство, літературу, шукає оптимальні способи вирішення практичних завдань і тих цілей, що стоять перед індивідуальним завданням.

Керівник курсу визначає кожному студенту відповідний варіант КПІЗ відповідно до встановленого переліку. КПІЗ виконується у формі робочого зошита, який розміщується на сайті кафедри. КПІЗ видається студенту у перші два тижні навчання та виконується впродовж семестру у відповідності до встановлених графіків.

КПІЗ повинно мати чітку логічно-обумовлену структуру та встановлену форму. Обсяг КПІЗ має становити до 25 сторінок формату А4.

Виконуючи цей вид індивідуальної роботи студент повинен висловлювати власне бачення на проблемні питання КПІЗ, вказувати свою думку на описувані події та сформулювати власну оцінку використовуваній літературі та законодавству, не допускаючи при цьому повторень і суперечностей. Неприпустимим є зловживання цитатами. Автор повинен їх використовувати для підтвердження власних думок і робити відповідні посилання згідно методичних правил.

КПІЗ виконується кожним студентом індивідуально в письмовій або електронній формі відповідно до цих вказівок та пропонованого варіанту. Виконання роботи не відповідно до вказаного варіанту чи компіляція окремих положень та змісту робіт інших авторів є підставою для не зарахування її, із обов’язковим виконанням у строк, визначений викладачем.

Підготовка КПІЗ включає такі етапи:

· вивчення навчальної літератури за темою КПІЗ;

· складання структури КПІЗ відповідно до розділів робочого зошита;

· підбір і вивчення спеціальних літературних джерел та законодавства;

· добір фактичного та статистичного матеріалу та його обробка;

· оформлення списку використаних джерел;

· консультації з викладачем;

· передання роботи викладачеві для оцінювання або усний виступ перед студентами всієї групи на семінарському занятті на основі матеріалів КПІЗ.

Виконанню КПІЗ має передувати глибоке вивчення рекомендованих джерел, основної та додаткової літератури, періодичних видань, наукових статей, законодавчих та підзаконних актів, узагальнень діючої практики, джерел-Інтернет. Робота повинна мати творчий, аналітичний, критичний і самостійний характер з тим, щоб забезпечити всебічно і добре обґрунтовані висновки. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень.

Роль викладача у виконанні студентом КПІЗ зводиться, як правило, до перевірки і оцінювання якості виконання пакету індивідуальних завдань, навиків вирішувати навчальні, практичні та інші пропоновані завдання і юридичні задачі чи тести, рівень розвитку здібностей, порівнювати різні правові елементи окремих сфер господарювання, його інститути, формувати уміння зробити доповідь або повідомлення по запропонованій темі на семінарському занятті, уміння користуватися термінологією, економічною енциклопедією тощо.

Невиконання вищенаведених вимог є підставою для повернення КПІЗ студенту на доопрацювання для уточнення окремих положень та/чи висновків. Після відповідних доробок робота може бути подана для повторної перевірки і остаточної оцінки викладача.

Виконання індивідуального завдання є обов’язковим для кожного студента, який вивчає „Інтелектуальна власність” рівень виконання якого оцінюється за 100-бальною шкалою відповідно до вагового коефіцієнта як окремий заліковий модуль.

КПІЗ включає в себе систему як теоретичних завдань, так і завдання творчого характеру по окремих темах, що входять в Програму курсу „Інтелектуальна власність”, які реалізуються студентами у поза аудиторний час, але під методичним і організаційним керівництвом викладача. Обсяг і види КПІЗ визначається викладачем і доводиться до відома студентів протягом двох тижнів навчання.

Студенту може бути запропоновано наступні видиКПІЗ |:

1. Написання наукових повідомлень на теми, пов’язані із програмою дисципліни.

2. Складання економіко-правових схем, таблиць, кросвордів, тестів та інше; - обсяг, складність і зміст яких можуть варіюватися самим студентом.

3. Написання наукової статті, її тез чи постановка економіко-правової проблематики та шляхи її вирішення, проблеми-дискусії, зміст яких визначаються відповідно до інтересів студента.

4. Розгорнуте конспектування наукових статей чи окремих нормативно-правових актів з критичними коментарями і аргументованою оцінкою їх основних положень і/чи головної ідеї.

5. Розв’язування практичного завдання (задачі).

Усі види КПІЗ можуть виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах і лабораторіях, комп’ютерних класах, а також в домашніх умовах.


Зразок КПІЗ

ВАРІАНТ 1

Завдання 1.

Складіть 15 тестів, економіко-правові схеми, таблиці, кросворди у вигляді слайдів до теми: Оцінка вартості прав на об'єкти права інтелектуальної власності

 

Завдання 2.

Тема наукового повідомлення:

Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства

Описати соціально-економічні стратегії в країнах, що розвиваються. Дослідити зв'язок між промисловою власністю і розвитком, вплив промислової власності на науково-технічний і економічний розвиток держави. Виявити роль авторського права і суміжних прав у розвитку культури суспільства. Звернути увагу на зростаючу роль об'єктів інтелектуальної власності в міжнародній торгівлі, у забезпеченні конкурентноздатності товарів”

При виконанні даного завдання слід охарактеризувати положення нормативно-правових актів, наукової та навчальної літератури, а також додати ксерокопії наукових статей, використаних при написанні наукового повідомлення.

РОЗДІЛ 3

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КПІЗ

Оцінювання КПІЗ повинно сприяти реалізації таких завдань:

· підвищення мотивації студентів до систематичного активного навчання протягом семестру та навчального року, їх переорієнтація з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;

· відповідність переліку, форм та змісту контрольних заходів і завдань робочій програмі дисципліни „Інтелектуальна власність”;

· відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення курсу „Інтелектуальна власність” з переліком, формами та змістом контрольних заходів, критеріями та порядком їх оцінювання;

· подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується системою контрольних заходів із застосуванням 100-бальної шкали оцінювання, а також врахуванням усіх видів навчальної роботи студента протягом семестру;

· забезпечення належних умов для вивчення програмного матеріалу з дисципліни „Інтелектуальна власність” підготовки до контрольних заходів, що досягається їх чітким розмежуванням за змістом і термінами проведення;

· розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального процесу.

 

Система оцінювання знань студентів по ви конанню КПІЗ здійснюється шляхом проведення кредитно-модульних контрольних заходів, які включають:

 

Форма контролю Напрямки контролю Об’єкти контролю Результат
Оцінюван-ня виконання КПІЗ Виконуєть-ся кожним студентом індивідуально в письмовій і/або електронній формі відповідно до рекомендованих вказівок та пропонованого варіанту · пізнавальна діяльність студентів, їх творчість, аналітичність, критичність і самостійність; · ефективність вироблення навичокчок первинної обробки інформації, роботи із документами; · уміння узагальнювати і інтегрувати отриману інформацію; · робота із першоджерелами, із чинним законодавством і матеріалами практики; · рівень оволодіння навичками самостійної роботи. Рівень виконання КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою, а оцінка включається до залікового кредиту як окремий заліковий модуль

РОЗДІЛ 4

ГРАФІК ВИКОНАННЯ ТА ЗДАЧІ ЗАВДАННЯ

 

КПІЗ в роздрукованому та належним чином скріпленому вигляді передаються та реєструються на кафедрі цивільного права і процесу до закінчення 12-го тижня навчання. До початку проведення екзамену з дисципліни „Інтелектуальна власність” керівник курсу доводить до відома студентів результати оцінювання КПІЗ.

Негативна оцінка за результатами оцінювання виконання КПІЗ, а також неподання на перевірку КПІЗ у встановлені строки є підставою для не допуску до екзамену з курсу „Інтелектуальна власність”.

 

 

РОЗДІЛ 5

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Основна

  1. Гордієнко С.Г. Пізнання сфери захисту інтелектуальної власності в Україні: методологічні проблеми. Монографія. – К.: Видавничий дім “Скіф”, КНТ, 2008. – 140 с.

2. Дроб'язко В.С., Дроб'язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 512с.

  1. Захист інтелектуальної власності в господарському судочинстві / Вищ. госп. суд України; за заг. ред. В.С. Москаленка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 384 с.

4. Основи інтелектуальної власності. - К.: Видавничий Дім "ІнЮре", 1999.-578с.

5. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та ін. - К.: Форум, 2002. -319с.

6. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г, Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю. Монографія / За ред. П.М. Цибульова. - К.: "К.І.С.", 2005 - 448 с.

Додаткова

1. Крайнев П.П., Роботягова Л.I., Дятлик 1.1., Патентування винаходів в Україні. Монографія / За ред. П.П. Крайнева. - К.: Видавничий Дім "ІнЮре", 2000. - 340 с.

2. Демченко Т.О. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз): Монографія. - К.: Інст. держави і права ім. М.В. Корецького НАН України, 2004 - 184 с.

3. Камил Идрис. Интеллектуальная собственность - мощный инструмент экономического развития. Публикация ВОИС №888. ISBN 92-805-1113-0, www.wipo.int

4. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Популярно про інтелектуальну власність / За заг. ред. к.е.н. М.В.Паладія. - К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. -56 с.

5. Крайнев П.П., Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: Монографія. - К.: Видавничий Дім "ІнЮре", 2004 - 448 с.

6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів / За ред. О.Б. Бутніка-Сіверського. - К.: Видавничий Дім "ІнЮре", 2000. - 348 с.

7. Мендрул А.Г. Карцев В.С. Оценка стоимости нематериальных активов. - К.: ООО "Полиграф-Информ", 2004. - 264с.

8. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності.     - К.: Інст. інт. власн. і права, 2004. - 296 с.

9. Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности. - К.: Інст. інт. власн. і права, 2005. - 192 с.

10. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. - К.: Інст. інт. власн. і права, 2004 - 188 с.

11. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності в Україні: Навч. посібник. - К.: Інст. інт. власн. і права, 2005. - 88 с.

12. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: Навчальний посібник. - К.: Інст. інт. власн. і права, 2004. - 260с.

13. Кожарская И.Ю., Прахов Б.Г. Патентное право. - К.: Інст. інт. власн. і права, 2003. - 140 с.

14. Тофило А.В. Экспертиза объектов интеллектуальной собственности: заявки на изобретения и полезные модели. - К.: Інст. інт. власн. і права, 2005 - 176 с.

15. Інтелектуальна власність: Словник-довідник / За заг. ред. О.Д. Святоцького. - у 2-х т.: Том 16. Авторське право і суміжні права / за ред. О.Д. Святоцького, Р.В. Дроб'язка. Уклад.: В.С. Дроб'язко, Р.В. Дроб'язко. - К.: Видавничий Дім "ІнЮре", 2000. - 356 с. Том. 2 Промислова власність / За ред. О.Д. Святоцького, Р.В. Дроб'язка. Уклад.: Г.П. Добриніна, А.В. Кочеткова, Н.І. Мова та ін. - К.: Видавничий Дім "ІнЮре", 2000. - 272 с.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 351; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!