Фінанси громадських організацій, профспілкових організацій, політичних партій та доброчинних фондів.Політичні партіїоб'єднують громадян прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництв в їх складі.

Громадські організації створюються для задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів громадян. До них належать професійні, молодіжні і творчі спілки, клуби, спортивні товариства, товариства сліпих, глухих, інвалідів та ін.

Громадські організації та політичні партії у своїй власності мають майно і кошти, необхідні для здійснення їх статутної діяльності. Майно і кошти можуть бути наданими засновниками, учасниками, державою, підприємствами і організаціями.

Для політичних партій діючим законодавством встановлено деякі обмеження. Їм та їх установам заборонено прямо або опосередковано одержувати кошти і майно від:

-іноземних держав та організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства;

-державних органів, державних підприємств, установ та організацій, крім випадків, передбачених законами України;

-підприємств, створених на основі змішаної форми власності, якщо участь держави або іноземного учасника в них перевищує 20 відсотків;

-нелегалізованих об'єднань громадян.

Доходи громадських організацій та політичних партій формуються за рахунок, вступних та членських внесків, поступлень від належних їм комерційних структур, від проведення платних заходів, добровільних та спонсорських пожертвувань фізичних та юридичних осіб.

Добровільні пожертвування надаються неприбутковим організаціям, доходи яких формуються виключно з добровільних пожертвувань чи з бюджетних асигнувань.

Громадські організації та політичні партії це некомерційні організації і тому вони не сплачують податок на прибуток, мають пільги по деяким іншим податкам і зборам; держава не втручається в діяльність вказаних організацій, яка регламентується виключно їх статутом.

Професійні спілки найбільш чисельні самодіяльні громадські організації, метою діяльності яких є вираження, представлення і забезпечення захисту економічних, соціальних, трудових, духовних прав та інтересів своїх членів. Професійні спілки об'єднують на добровільних засадах, без обмеження через національність, стать, партійність та релігійні переконання представників окремих професій.

Функціонування профспілкових організацій забезпечується за рахунок:

-вступних і членських внесків її членів;

-доходів від господарської, комерційної та іншої діяльності належних їм підприємств і організацій;

-благодійних внесків; коштів, що надходять від власників або уповноважених ними органів за колективними договорами.

Кошти, що надходять первинним профспілковим організаціям від членських внесків та з інших джерел витрачаються згідно з кошторисом. Головними напрямками використання коштів профспілок є:

• культурно-виховна робота

• фізична культура і спорт

• адміністративно-господарські та організаційні витрати

• преміювання профактиву.

Особливого значення набуває благодійна безкорислива діяльність. Доброчинна діяльність здійснюється в наступних напрямках:

• поліпшення матеріального становища і соціальна реабілітація малозабезпечених осіб,надання допомоги особам, які через свої розумові здібності обмежені в реалізації

своїх прав та законних інтересів;

• надання допомоги потерпілим від стихійного лиха, конфліктів, жертвам репресій;

• підтримка розвитку охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, науки, культури;

• захист і охорона навколишнього природного середовища та тваринного світу;

• захист та охорона історичних і культурних цінностей.

Однією з форм реалізації благодійної діяльності є створення доброчинних фондів. В залежності від статусу діяльності вони поділяються на всеукраїнські та місцеві.

Кожен доброчинний фонд виступає як юридична особа, має свій бухгалтерський баланс, рахунки в установах банку в національній та іноземній валюті, свої печатки, штампи і необхідні реквізити..

Фінанси доброчинних фондів мають такі особливості:

- відсутність державного втручання,

- надання допомоги і податкових пільг,

- переважання добровільних пожертвувань і спонсорських внесків в джерелах формування коштів фондів.

Доходи доброчинних фондів можуть формуватись за рахунок:

• внесків членів фондів;

• благодійних внесків та пожертвувань фізичних та юридичних осіб;

• коштів, що передаються на договірних засадах фізичними та юридичними особами для фінансування конкретних програм відповідаючих завданням фонду;

• кредитів та інших позик;

• доходів від діяльності фондів;

• частини доходів від діяльності створених благодійними фондами суб'єктів підприємництва в межах передбачених їх установчими документами

• інших надходжень, не заборонених законодавством України.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 214; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ