Шкала оцінювання: національна та ECTS. Сума балів за всі види навчальної діяльностіСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи
90 - 100 A відмінно
80 - 89 B добре
75 - 79 C добре
70 - 74 D задовільно
60 - 69 E задовільно
20 - 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0 - 19 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 


Методичне забезпечення

1. Міжнародна економічна діяльність України: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання / Укладач Озаріна О.В.[Текст] - Донецьк, Дон НУЕТ, 2009.-198 с. 2. Міжнародна економічна діяльність України: Тести для студентів денної та заочної форм навчання / Укладачі Чернега О.Б., Озаріна О.В., Білозубенко В.С. та ін. [Текст] - Донецьк, Дон НУЕТ, 2011.-69 с. 3. Міжнародна економічна діяльність України: Ел. конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання / Укладач Озаріна О.В.[Ел. ресурс] - Режим доступу: http://library.donduet.edu.ua.

 

Рекомендована література

Базова

1. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посіб. під ред. О.Б. Чернеги. – Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. [Текст] – Львів: Магнолія, 2012. – 544 с. 2. Кухарська Н.О., Харічков С.К. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посібник.[Текст] - «Одиссей», 2007.-456 с. 3. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посібник / за ред. І.В. Багрової. [Текст] - К.: «Центр навчальної літератури», 2004.- 384 с. 4. Новицький В.С. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. [Текст] - К.: КНЕУ, 2003.- 948 с.  

Допоміжна

1. Бочан І. О. Глобальна економіка: Підручник/ Бочан І. О., Михасюк І. Р. –К.: Знання, 2007. – 403 с. 2. Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навчаль­ний посіб. / Буряк П. Ю., Гупало О. Г. – К. : Хай-Тек Прес, 2007. – 336 с. 3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник / Под ред. Кредісова О.А. . – К., 2008.-345 с. 4. Герасимчук, В. Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Г.Герасимчук. - К.: Знання, 2009 . - 302 с. 5. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. — Вид. 2-ге, без змін. — К.: КНЕУ, 2006. — 660 с. 6. Голиков, А. П. Международные экономические термины: словарь-справочник : учебное пособие / Голиков А. П., Черномаз П. А. - К.: Центр учебной литературы, 2008. - 376 с. 7. Гордієнко С.Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання: Монографія. – К: Видавничий дім «Скіф», КНТ.–2008. –248 с. 8. Господарський кодекс України N 436-IV від 16 січня 2003 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22. 9. Д.Г. Лук'яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий Міжнародна інвестиційна діяльність. Підручник / Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 483 с. // http://6201.org.ua/load/72-1-0-524 10.  Дахно І. І. Міжнародна торгівля. Видання 2-ге, доповнене. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 296 с. 11. Дахно І. І. Світова економіка: навчальний по­сібник / Видання 2-е перероблене та доповнене. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 280 с. 12. Декрет Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» вiд 19.02.1993 № 15-93 / http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15-93 13. Декрет Кабінету міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” №15-93 від 19 лютого 1993 р.// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст.184. 14. Денисов В.Т., Андреева М.В., Денисов Д.Д. Вопросы управления развитием международных кооперационных связей в самолетостроении // Економіка.- 2008.- №6 (68).- С.322-338. 15. Довгий О.С. Сучасні тенденції міжнародного руху технологій // Стратегія розвитку України. – 2006. – №2-4. – С. 77-80. 16. Закон України «Про міжнародні договори України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 17. Закон «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції й розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатобічного агентства по гарантуванню інвестицій» N 2402-XII від 3 червня 1992 року / Відомості Верховної Ради України вiд 18.08.1992 - 1992 р., № 33. 18. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” № 185-94-ВР від 23.09.1994 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст.364. 19. Закон України ‘Про єдиний митний тариф’ від 18.02.92 р. (статті 16,17); zakon1.rada.gov.ua 20. Закон України “Про промислово-фінансові групи” від 21.11.1995 г. zakon1.rada.gov.ua 21. Закон України “Про страхування” від 7.03.1996 г. zakon1.rada.gov.ua 22. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» // http://zakon.rada.gov.ua 23. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua. 24. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 16.04.91 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 25. Закон України «Про інноваційну діяльність» / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua. 26. Закон України «Про науково-технічну інформацію» / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua 27. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua 28. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua 29. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» // Текст отримано з офіційного джерела - zakon.rada.gov.ua. 30. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» // Текст отримано з офіційного джерела - zakon.rada.gov.ua. 31. Закон України «Про режим іноземного інвестування» от 20.05.93. (www.rada.kiev.ua). 32. Закон України про Державний бюджет України на 2011 рік вiд 23.12.2010 № 2857-VI / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 7-8, ст.52 33. Закон України Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг N 3302-IV від 11 січня 2006 року / Відомості Верховної Ради України вiд 21.04.2006 - 2006 р., № 16, стор. 635 34. Закон України про фінансовий лізинг від 16 грудня 1997 року N 723/97- ВР / http://zakon.rada.gov.ua 35. Закон України“Про захист економічної конкуренції”. zakon1.rada.gov.ua 36. Закону України «Про банки і банківську діяльність» N 2121-III від 7 грудня 2000 року / http://zakon.rada.gov.ua 37. Киреев А. Международная экономика: В 2-х ч.- Ч. 1. Движение товаров и факторов производства. Уч.пособие для вузов. - М.: Международные отношения, 2006. – 416 с. 38. Киреев А. Международная экономика: В 2-х ч.- Ч. 2. Открытая зкономика и макрозкономическое программирование. Уч.пособие для вузов. - М.: Международные отношения, 2006. - 456 с. 39. Коваленко В.М. Основні напрями розвитку міжнародної виробничої кооперації в умовах глобалізації // Економіка і держава. – 2008. – №9. – С. 47-49. 40. Козик В.В., Нанкова Л.А., Даниленко Н.Б.Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. — 7-ме вид., стер. — К.: Знання, 2008. — 406 с. — (Вища освіта XXI сто­ліття). 41.  Лук'яненко Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с. 42. Международная интеграция: Учебное пособие / О.Б. Чернега, В.С. Белозубенко, И.С. Бондаренко, А.Ю. Молчанова, Л.М. Самосьонок, А.А. Семенов; под ред. О.Б. Чернеги. – 2-е. изд, обновл. и доп. – Донецк: «Каштан», 2009. – 350 с. 43. Митний кодекс України [Електронний документ] : за станом на 17 листопада 2010 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92-15. 44.  Международное право: Учебник [Текст] / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. М.: Междунар. отношения, 1994. – 608 с. 45.  Міжнародна економіка [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Г. Козак [та ін.]; за ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. Лук’яненка, Ю.В. Макогона. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Центр учбової літератури, 2009 . - 560 с. 46. Міжнародна торгівля [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Г. Козак [та ін.]; за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, О.В. Мирошниченка. - К.: Центр учбової літератури, 2009 . - 668 с. 47. Міжнародне економічне право: Підручник [Текст] / В. Опришко, А. Коста, К. Квінтано та ін.; за наук. ред. В. Опришко. – К.: КНЕУ, 2006. – 496 с. 48. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки регламентування. Навч. Посібник [Текст] / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. – К.: Центр учбової літератури, 2010.-648 с. 49. Міжнародні ринки грошей і капіталів. Навчально-методичний посібник [Текст] – Тернопіль: – ТНЕУ, 2008. – 120 с. 50. Міжнародні угоди про співробітництво в галузі освіти і науки / Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.mon.gov.ua 51.  Основні засади грошово-кредитної політики на 2011 рік [Електронний ресурс]: офіційний сайт НБУ http://www.bank.gov.ua 52. Паладій, М. Державна система правової охорони інтелектуальної власності як складова інноваційної моделі розвитку суспільства [Текст] / М. Паладій // Інтелектуальна власність. – 2009. – №9. – С. 4-8. 53. Партнерство Європейського Союзу та України. Співробітництво в галузі вищої освіти . [Текст] - К.:КПФ "А-Скрін", 2006 . – 16 с. 54. Петрашко, Л. П. Міжнародні фінанси: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. [Текст] / Л. П. Петрашко — К.: КНЕУ, 2003. — 221 с. ISBN 966–574–517–4 55. Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому [Текст] // Інтелектуальна власність. – 2009. – №.4. – С. 28-33. 56. Податковий кодекс України [Електронний документ] : за станом на 1 січня 2011 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov. 57. Політика європейської інтеграції: Навчальний посібник [Текст] / Під ред. д. ф. н., проф. В. Г. Воронкової – К.: ВД «Професіонал», 2007. -– 512 с. 58. Положення про Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://in.gov.ua 59. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодательство України [Текст] / За ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 1104 с. 60. Про Єдиний митний тариф України [Електронний документ] : Закон України : за станом на 13 січня 2011 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2097-12. 61. Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності [Електронний документ] : Постанова Кабінету міністрів України № 1863 від 12 грудня 2002 р. : за станом на 18 липня 2007 р. / Кабінет міністрів України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 62. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України : за станом на 16 травня 2008 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 63. Про Митний тариф України [Електронний документ] : Закон України : за станом на 14 січня 2011 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 64. Платіжний баланс України 2011 року (за попередніми даними) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Publication/econom/Balans/State_2011_pr.pdf. 65. Пуригіна О.Г. Міжнародна міграція: навч. посібник / О.Г. Пуригіна, С.Е. Сардак. – К.: Академія, 2007. – 311 с. – (Альмаматер). 66. Романчиков, В. І. Міжнародні економічні відносини: навч. пос. / Романенко І. О. - К.: Центр учбової літера­тури, 2008. - 256 с. 67. Румянцев А.А., Соколова О.І. Інтеграція України в інноваційний простір ЄС // Стратегія розвитку України. – 2008. – №1/2.– С. 365-369. 68. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Світовий ринок послуг: Навчальний посібник. [Текст] — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 456 с. 69. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. В. Савельєв. - К.: "Знання", 2008 . - 622 с. 70. Сазонець І. Л. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник [Текст] / Сазонець І. Л. та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 304 с. 71. Солонінко, К. С. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. / К. С. Солонінко. - К.: Кондор, 2008 . – 382 с. 72. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія; За заг. Редакцією Д.Г. Лук’яненка, В.І. Чужикова. [Текст] – К.: КНЕУ, 2007. – 544 с. 73. Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України // Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua. 74. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 75. Указ президента України № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documentsl. 76. Хаустов, В. Механізми трансферту технологій на національному та міжнародних рівнях [Текст] / В. Хаустов // Економіст. – 2009. – №1. – С. 3-41. 77. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV / http://zakon.rada.gov.ua 78. Шеставин Н.С. Европейская научно-технологическая интеграция Украины: возможности и риски [Текст] // Проблеми науки. – 2006 – №6. – С. 38-41. 79. Шумилов, В.М. Международное публичное экономическое право: учеб. пособие [Текст] / В.М. Шумилов. – М.: НИМП, 2001. – 288 с.  


15. Інформаційні ресурси

1 World Investment Report 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unctad.org/en/docs/wir2010_en.pdf. 2. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15-93 3. Офіційний сайт Державної служби експортного контролю України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/index. 4. Офіційний сайт Державної митної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/index. 5. Офіційний сайт Державної міграційної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dmsu.gov.ua/uk/pro-gmsu.html. 6. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 7. Офіційний веб-портал Національного інформаційного центру зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.fp6-nip.kiev.ua/>. 8. Офіційний веб-сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.wipo.int/portal/index.html.ru>. 9. Офіційний веб-сайт Міжнародної торговельної палати [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.iccwbo.org 10. Офіційний веб-сайт офісу Європейської економічної комісії ООН [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.un.org/ru/ecosoc/unece>. 11. Офіційний веб-сайт Державного агенства з питань науки, інновацій та інформації України [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.dknii.gov.ua/index.php/uk  

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 340; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ