Розподіл балів, які отримують студенти. Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль 1 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬПрограма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, СУБ’ЄКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ. Тема 1. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності 1.1 МЕД та міжнародне економічне співробітництво як чинники світового економічного зростання та розвитку. 1.2. Принципи міжнародної економічної діяльності держави. 1.3. Форми міжнародної економічної діяльності. 1.4. Україна як суб’єкт міжнародного економічного права та агент світового господарства 1.5. Платіжний баланс України Тема 2. Суб’єкти міжнародних економічних операцій. 2.1. Суб’єкти МЕД. 2.2. МЕД суб’єктів міжнародного права та особливості її регулювання. 2.3. Держава як міжнародний економічний агент. 2.4. Міжнародні організації як суб’єкти МЕД. 2.5. Фізичні та юридичні особи як МЕД суб’єкти МЕД. Тема 3. Регулювання міжнародної економічної діяльності. 3.1. Міжнародні економічні договори як головний інструмент МЕД держав. 3.2. Регулювання МЕД суб’єктів міжнародного права. 3.3. Регулювання ЗЕД в Україні. 3.4. Система центральних органів виконавчої влади України, які здійснюють регулювання МЕД України. Тема 4. Глобальний контекст міжнародного економічного співробітництва. 4.1. Глобалізація економіки та суб'єкти глобалізаційних процесів 4.2. Наслідки та протиріччя глобалізації 4.3. Особливості економічного розвитку України в умовах глобалізації Тема 5. Україна у світових інтеграційних процесах. 5.1.Передумови інтеграції України у світову систему. 5.2. Взаємодія України і ЄС. 5.3. Особливості інтеграції України в рамках СНД. 5.4. Особливості інтеграції України в рамках ГУАМ. 5.5. Особливості інтеграції України в рамках ОЧЕС. 5.6. Україна й ЕЭП. Змістовний модуль 2. ОСНОВНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Тема 6.Експорт і імпорт товарів. 6.1. Міжнародна торгівля товарами як форма МЕД 6.2. Тенденції та місце України на світових товарних ринках 6.3. Регулювання міжнародної торгівлі товарами 6.4. Суб'єкти виконання багатосторонніх і двосторонніх торговельних угод України. 6.5. Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні. 6.6. Сучасний стан зовнішньої торгівлі України товарами та її державного регулювання Тема 7.Особливості міжнародної торгівлі послугами. 7.1. Сутність та показники міжнародної торгівлі послугами як форми МЕД країн. 7.2. Регулювання міжнародної торгівлі послугами. 7.3. Динамізм розвитку світових торговельних процесів у сервісних сферах. 7.4. Особливості МЕД України у сфері торгівлі послугами. Тема 8.Міжнародне пряме та портфельне інвестування. 8.1. Міжнародні інвестиції як форма МЕД 8.2. Регулювання іноземного інвестування в Україні 8.3. Особливості участі України в міжнародному русі прямих і портфельних інвестицій Тема 9.Міжнародні валютно-фінансові операції. 9.1. Міжнародні валютно-фінансові відносини як форма МЕД: сутність, учасники, рівні, регулювання  9.2.Україна у системі міжнародних валютних відносин 9.3. Україна на міжнародних кредитних ринках 9.4. Державний зовнішній борг України Тема 10.Науково-технічні зв’язки. 10.1 Міжнародне науково-технічне співробітництво (НТС) як форма МЕД 10.2. Регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва 10.3. Місце України у міжнародному науково-технічному співробітництві 10.4. Регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва в Україні. 10.5. Міжнародне науково-технічне співробітництво України. Тема 11.Трудова еміграція та іміграція. 11.1. Міжнародна трудова міграція як форма МЕД. 11.2. Участь України у регулюванні міжнародної міграції населення. 11. 3. Регулювання міграційних процесів в Україні. 11.4 Особливості участі України у міжнародних міграційних процесах. Тема 12.Міжнародне виробниче кооперування. 12.1. Міжнародне виробниче кооперування як форма МЕД: сутність, завдання, види, форми. 12.2. Регулювання міжнародного виробничого кооперування. 12.3. Особливості участі України у міжнародному виробничому кооперуванні.


4. Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л с лаб інд с.р.с л с лаб інд с.р.с
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, суб’єкти та особливості.

Тема 1. Особливості міжнародної економічної діяльності. 12 2 2   1 7 12,5 1 0,5     11
Тема 2. Суб’єкти міжнародних економічних операцій 12 2 2   1 7 12,5 1 0,5     11
Тема 3. Регулювання міжнародної економічної діяльності. 12 2 2   1 7 12,5 1 0,5     11
Тема 4. Глобальний контекст міжнародного економічного співробітництва. 12 2 2   1 7 12,5 1 0,5     11
Тема 5. Україна у світових інтеграційних процесах 12 2 2   1 7 12,5 1 0,5     11
Разом за змістовим модулем 1 60 10 10   5 35 62,5 5 2,5     55

Змістовий модуль 2. Основні форми міжнародної економічної діяльності

Тема 1. Експорт і імпорт товарів. 12 2 2   1 7 12,5 1 0,5     11
Тема 2. Особливості міжнародної торгівлі послугами. 12 2 2   1 7 12,5 1 0,5     11
Тема 3. Міжнародне пряме та портфельне інвестування. 12 2 2   1 7 12,5 1 0,5     11
Тема 4. Міжнародні валютно-фінансові операції. 18 4 4   2 8 12,5 1 0,5     11
Тема 5. Науково-технічні зв’язки. 13 2 2   1 8 13,5 1 0,5     12
Тема 6. Трудова еміграція та іміграція. 13 2 2   1 8 13,5 1 0,5     12
Тема 7. Міжнародне виробниче кооперування. 13 2 2   1 8 13,5 1 0,5     12
Разом за змістовим модулем 2 93 16 16   8 53 90,5 7 3,5     75
Усього годин 153 26 26   13 88 153 12 6     135

Модуль 2

Курсова робота 27   - -   27 27   - - - 27
Усього годин 180 26 26   13 115 180 12 6     162

Теми семінарських занять

N з/п Назва теми Кількість годин
1 Фактори розвитку, форми та принципи міжнародної економічної діяльності України 2
2 Держави та міжнародні організації як суб’єкти міжнародної економічної діяльності 2
3 Особливості регулювання міжнародної економічної діяльності України 2
4 Вплив глобалізації на розвиток економіки України 2
5 Особливості інтеграції України 2
6 Особливості зовнішньої торгівлі України 2
7 Особливості становлення ринку послуг в України 2
8 Режим іноземного інвестування в Україні. 2
9 Участь України у міжнародних валютно-фінансових відносинах 4
10 Особливості участі  України у науково-технічних зв’язках 2
11 Регулювання міграційних процесів в Україні 2
12 Особливості участі України у міжнародному виробничому кооперуванні 2


6. Теми практичних занять

N з/п Назва теми Кількість годин
1 -  
2 -  
...    


7. Теми лабораторних занять

N з/п Назва теми Кількість годин
1 -  
...    

Самостійна робота

N з/п Назва теми Кількість годин
1 Фактори розвитку, форми та принципи міжнародної економічної діяльності України 7
2 Держави та міжнародні організації як суб’єкти міжнародної економічної діяльності 7
3 Особливості регулювання міжнародної економічної діяльності України 7
4 Вплив глобалізації на розвиток економіки України 7
5 Особливості інтеграції України 7
6 Особливості зовнішньої торгівлі України 7
7 Особливості становлення ринку послуг в України 7
8 Режим іноземного інвестування в Україні. 7
9 Участь України у міжнародних валютно-фінансових відносинах 8
10 Особливості участі  України у науково-технічних зв’язках 8
11 Регулювання міграційних процесів в Україні 8
12 Особливості участі України у міжнародному виробничому кооперуванні 8
  Разом 88


9. Індивідуальні завдання

1. Виконати аналіз однієї з форм міжнародної економічної діяльності України (за узгодженням з викладачем) і представити в формі наукової довідки.

2. Підготувати доповідь щодо сучасних інструментів регулювання однієї з форм міжнародної економічної діяльності України (за узгодженням з викладачем).

3. Виконати аналіз законодавчої основи (міжнародного та національного рівня) з регулювання однієї з форм міжнародної економічної діяльності України (за узгодженням з викладачем).

4. Підготувати есе на тему «Необхідність розвитку МЕД України» (або на прикладі однієї з форм міжнародної економічної діяльності країни - за узгодженням з викладачем).

Методи навчання

Навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань; розв'язання задач і ситуаційних вправ.

Методи контролю

Відповідно до системи оцінювання знань студентів, передбаченої наказом № 346 від 16.06.06 р., здатності студента виконувати визначені стандартом для студентів класи професійних завдань оцінюються на протязі семестру (60 балів) та при проведені підсумкового контролю - екзамен (40 балів).

Система нарахування балів

 

№ теми практичного заняття

Розподіл балів

Обговорення теоретичних питань теми, опитування Ситуаційні завдання, задача   Виконання індивідуального завдання / самостійної роботи ПМК Сума балів

             Змістовний модуль 1                                                                                    

 
Тема 1 1       1
Тема 2 1 1     2
Тема 3 1 1     2
Тема 4 1 1     2
Тема 5 1 1     2
Усього 5 4 5 10 24

            Змістовний модуль 2

 
Тема 6 1 1     2
Тема 7 1 1     2
Тема 8 1 1     2
Тема 9 1 1     2
Тема 10 1 1     2
Тема 11 1 1     2
Тема 12 1 1     2
Усього 7 7 5 17 36
Усього за дисципліною 12 11 10 27 60

Розподіл балів, які отримують студенти

 

 

Поточне тестування та самостійна робота

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Підсум-ковий тест (екза-мен)

Сума

(в ба-лах)

24,в т.ч. інд. завдання -5 б., ПМК – 10 б.

36, в т.ч. інд. завдання -5 б., ПМК – 17 б.

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Інші види робіт Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Інші види робіт
1 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 22 40 100


за виконання курсової роботи

 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума в балах
до 60 балів до 20 балів до 20 балів 100Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 243; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ