Шкала оцінювання: національна та ECTS. Сума балів за всі види навчальної діяльностіСума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно 

 

 

зараховано

82-89 В

добре

74-81 С
64-73 D

задовільно

60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

Конспект лекцій; комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни; нормативні документи; презентаційні матеріали.

Рекомендована література

Базова

1. Барсук Н. В. Теория, практика и технические средства почтовой логистики. М.: Радиософт, 2010.

2. Слуцкий И. И. и др. Техника почтовой святи. М.: Радио и связь, 1981.

3. Буланов Э. А. и др. Транспортные и погрузочно розгрузочные устройства почтовой связи.

4. Шнирева Н. Н. и др. Организация и эксплуатация почтовой связи. М.: Радио и связь, 1986.

5. Кріль С. С., Ящук Л. 0. Мережі і системи поштового зв’язку. Навчальний посібник / За редакцією докт. техн. наук Л. 0. Ящука.

Одесса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008.

6. Вехова Г. В., Соколов В. П., Ястребов А., С. Технические средства автоматизации почтовой связи: Учебн. для вузов связи. С. Пб.: Изд. «Политехника», 2007.

7. Робототехнические системы и комплексы: Учебное пособие для ВУЗов/И. И. Мачульский, В.П. Запятой, Ю.П. Майоров и др. М.: Транспорт, 1999, 446с.

 

 

Допоміжна

1. Правила надання послуг поштового зв'язку. - К: Укрпошта, 2002.
2. Технологические процессы в почтовой связи. Кн. 1. Основные характеристики и техническое обеспечение: Ученик для вузов./ Б.П. Бутенко, И.А. Мамзелев, В.А. Мицкевич, Б.А. Цибульский; Под ред. Б.П. Бутенко и И.А. Мамзелева. - М.: Радио и связь, 1998.
3. Макодзеб В.М. Автоматизовані системи поштового зв'язку. Частина перша. Машини оброблення письмової кореспонденції. - УДАЗ, 2001.
4. Макодзеб В.М. Автоматизовані системи поштового зв'язку. - Ч. 2. Считуючі пристрої, системи розпізнавання, системи технічного зору роботів: Навчальний посібник. - Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2003. - 283 с
5. Макодзеб В.М. Автоматизовані системи поштового зв'язку. - Ч. 3. Керуючі пристрої, комплекси обладнання, автоматизовані лінії: Навчальний посібник. - Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004. - 263 с.

Інформаційні ресурси

 

1. Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» - http://www.ukrposhta.com/

2. Всесвітній поштовий союз – http://www.upu.int/en.html

3. Журнал "Почтовая связь. Техника и технологии" – http://www.vestnik-sviazy.ru/post/z/content.php?article.php

4. Журнал «Зв’язок» – http://www.duikt.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=779&Itemid=463&lang=uk

5. Журнал Почта России:

http://www.russianpost.ru/rp/company/ru/home/korporativ/magazin  

6. Министерство связи и информатизации Республики Беларусь:

http://mpt.gov.by/new/vesnik/modules/period_izd/index.php

7. АО «Казпочта» – http://www.kazpost.kz/ru/o-kompanii .

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 257; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ