Методичні підходи до функціонування операційної системи виробничого підприємства 

       Для досягнення своєї мети кожне підприємство створює організаційні та виробничі структури. Кожного разу менеджер має визначити, яка структура чи прийом управління операційною системою найбільше відповідає даній ситуації. Крім того менеджер повинен вирішити, як необхідно відповідно змінити структуру, щоб зберегти ефективність виробництва. Будь-яка вироб­нича система постійно перебуває під дією зовнішніх і внутрішніх фак­торів, тому для забезпечення її ефективного функціонування менеджер повинен уміти чітко оцінювати наявні ситуації і приймати відповідні рішення.

Аналіз теорії і практики вітчизняного управління операційнимисистемами виробничого підприємства дозволив виділити специ­фічні причини появи методологічних проблем на сучасному етапі: ще не повністю відійшла ідеологія управління виробничим підприємством в умовах командно-адміністративної системи, і тому активне насичення управління фактичним матеріалом, заснованим на вітчизняному досвіді управління, потребує глибоких змін, теоретичних узагальнень, розвитку та пристосування до сучасних умов господа­рювання; розвиток нових наукових напрямків, що досліджують управ­ління операційними системами підприємства, які виникли в процесі диференціації та інтеграції різних наук (теорії організації виробництва, виробничого менеджменту, теорії управління операціями, логістики, кі­бернетики, економічних наук тощо), має своєю основою досвід за­рубіжних економік, через що і виникають проблеми невідповідності у застосуванні деяких методів до конкретної ситуації [5, c.31].

Аналіз теорії та практики економіки управління різ­ними об'єктами дозволив встановити необхідність застосування нау­кових підходів до системи управління виробництвом та операційного менеджменту виробничого підприємства (табл. 1).

Таблиця 1 – Методологічний апарат операційного менеджера [5, c.31-32]

Сфера застосування Підхід Методологічне забезпеченн
Забезпечення функціонування операційної системи виробничого підприємства Системний, ситуаційний, комплексний, моделювання Модель оптимізації виробничих запасів. Статистичні розподіли. Оптимізація використання обмежених ресурсів. Методи порівняння. Економіко-математичне моделювання. Програмування. Інструменти прийняття рішень.
Виробнича підсистема Системний, процесний, цілісний, комплексний, відтворювальний, соціально-технічний Моделі оптимізації вироб­ничих процесів. Економіко-математичне моделювання. Програмування. Теорія черг. Статистичні розподіли. Функціонально-вартісний (АВС-аналіз). Факторний аналіз. Оперативно-виробниче планування дискретного ви­робництва. Управління проектами. Графічний метод.
Підсистема планування та контролю Системний, динамічний, маркетинговий, моделювання Інструменти прийняття рішень. Методологія економічного аналізу. Графічний метод. Економіко-математичне моделювання. Інструменти прийняття рішень. Прогнозування.Розробка стратегій (стратегія товару, стратегія процесів). Тактика агрегатного пла­нування. Оперативно-виробниче планування дискретного ви­робництва. Управління проектами. Методи порівняння, індекс­ний, балансовий, ланцюгових підстановок, елімінування. Функціонально-вартісний (АВС-аналіз).

Основи проектування операційної системи виробничого підприємства

 

Загальний стан операційної системи на виробничому підпри­ємстві характеризується змінами в технологічних процесах, управлінні персоналом, системі якості, системі забезпеченості виробництва ін­формацією, технологічною документацією, нововведеннями, сировин­ними, енергетичними, аналітичними ресурсами. Об'єктивна необхід­ність виділення операційної діяльності в окрему систему обумовлена особливостями сучасних умов господарювання вітчизняного підприємства [5, c.113].

Зазвичай проектування операційної системи розглядають на рів­нях проектування підприємства, продукту, виробничих процесів, потуж­ностей. Ф.І. Хміль виділяє також проектування матері­ально-технічної бази. Але проектування системи управління опе­раційної системи не зустрічається в жодній з методик. Саме управлінська ланка є визначальною, адже від якості прийняття управлінських рішень залежить ефективність функціонування операцій­ної системи [5, c.114].

Процес проектування операційної системи включає такі основні етапи [5, c.114]:

- збір аналітико-інформаційних даних;

- проектування виробів і процесів виробництва;

- проектування потужності операційної системи;

- проектування та розробка виробничих операцій;

- проектування системи управління операційною системою;

- проектування забезпечення функціонування операційної системи.

          Вагомий акцент при вирішенні даної проблеми слід робити на логічній послідовності виконуваних менеджером робіт при прийнятті управлінських рішень щодо функціонування операційної системи на кожному етапі проектування.

          Збір аналітико-інформаційних даних передбачає збір оператив­но-технологічної, обліково-економічної та іншої інформації, що відоб­ражає перебіг виробничого процесу, стан систем забезпечення, якості, виробничої логістики [5, c.114].

          Після збору необхідної інформації варто перейти до проекту­вання виробів і виробничих процесів. Проектування виробів спря­моване на задоволення потреб споживачів. При аналізі конкретних вимог споживача до виробу слід розглядати відносну значимість таких критеріїв проектування виробу, як вартість, якість, економічність екс­плуатації, елементи розкоші, розмір, потужність, міцність, термін екс­плуатації, надійність в експлуатації, вимоги до обслуговування, його простота, універсальність використання, безпека експлуатації тощо [5, c.117].

Проектування виробничих операцій передбачає ряд послідовних дій: формулювання цілі; розробка завдань персоналу; розбивання робіт на операції; визначення необхідного часу виконання операцій; визначення часу очікування та часу простою; оптимізація виконання операцій у часі; розробка графіка виконання робіт; визначення якості виконання операцій; розробка календарного плану. Серед найважли­віших аспектів проектування операційних систем виділяються проек­тування робіт і нормування праці. Проектування робіт включає точне визначення змісту кожного виду робіт в організації, їх розподіл між працівниками, визначення ступеня спеціалізації. Нормування праці полягає у встановленні часу, що вимагається для виконання тієї чи іншої операції [5, c.120].

Важлива роль у проектуванні операційної системи належить управлінській діяльності, яка включає системи оперативного управ­ління виробництвом, якістю, матеріально-технічними запасами і тех­нічним обслуговуванням, що побудовані на тих самих основних принципах. Мета усіх цих систем - забезпечення економічно ефектив­ної реалізації цілей операційної стратегії підприємства [5, c.121].

Останнім етапом пропонованої методики є проектування забезпечення функціонування операційної системи. На цьому етапі потрібно проводити визначення потреби в ресурсах [5, c.122].

 

 

Висновок

 

          Операційний менеджмент як особлива галузь управлінських дисциплін виник для вирішення проблемних індустріальних управлінських завдань. Попри своє індустріальне походження, операційний менеджмент сьогодні перетворився на більш широкий i глибокий управлінський, ніж просте керування промисловими операціями. Внаслідок швидкого технологічного розвитку виникають принципово нові види операцій або відбуваються істотні якісні зміни в колишніх видах i типах операцій.

          На сучасному етапі розвитку економіки виникають нові ви­моги до методичних розробок щодо формування системи менедж­менту на підприємстві. Із зарубіжної практики до нас входить поняття "операційний менеджмент", сутність якого досі чітко не окреслена, і тому він часто замінюється на поняття "виробничий менеджмент". Більшість науковців, не достатньо досліджуючи природу операційного менеджменту, ідентифікують його з виробничим і тим самим стри­мують розвиток нових виробничих відносин у межах реально діючих принципів і підходів опера­ційного менеджменту. Ідентифікація понять "виробничий" та "операційний менедж­мент" призводить до того, що поняття "операційна система" перево­диться до поняття "система технологічних операцій".

          Операційна система – поняття значно ширше, так як носить регулюючий характер з явно вираженими управлінськими функціями. Операційна система створюється та функціонує враховуючи стратегію операційної діяльності, яка в свою чергу, є однією з функціональних стратегій розвитку організації.

          Методичне забезпечення функціонування операційних сис­тем виробничого підприємства на сьогоднішній день вимагає бажати кращого. Відсутність систематизації методичного забезпечення функ­ціонування операційної системи призводить до певного дисбалансу в практичному застосуванні окремих методик.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 352; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ