Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку.Заощадження сімейних господарств є єдиним джерелом чистих інвестицій у закритій економіці. При уповільненому їх формуванні відбувається скорочення інвестицій. Така ситуація звичайно виникає в умовах тривалої інфляції, коли населення перестає робити заощадження. Зростання обсягу заощаджень створює нарощування інвестицій. Певна частина заощаджень спрямовується для поповнення запасу грошей (резерви банків, поточна каса економічних суб’єктів), решта використовується як капітал і трансформується через сектор ринок грошей. Заощадження населення, що надійшли на гр. ринок і не мобілізовані урядом для своїх потреб та не осіли в грошових запасах, мають бути позичені сектором "фірми" для інвестування. Зв’язок між інвестиціями і заощадженнями в такому вигляді: Ip= З-Дn, де IP – інвестиційні ресурси, що не входять у розпорядження фірм; З – загальна маса заощаджень; Дn – сума приросту державних позик, що розміщені на грошовому ринку. Зміна % ставки одночасно впливає на I і З тільки в протилежних напрямах. Якщо % ставка зростає, посилюється стимулювання З та розміщення їх на ринку. Одночасно послаблюється стимулювання інвестицій, бо зростуть витрати на кожну одиницю інвестицій. Взаємозв’язок І та З повинен враховуватись при реалізації економічної політики держави: 1) банківська с-ма у ГКП повинна виходити з того, що межі кредитно-інвестиційної діяльності визначаються З, порушення цієї межі – порушення економічної рівноваги та інфляція; 2) для ефективного формування інвестиційного процесу успішно повинні формуватися З; 3) взаємозв’язок між І та З повинен врахуватися в бюджетно-фіскальній політиці держави, при розподілі НД, вилучення податків передує форм-ню З, тому зміни в опод-ні викличуть зрушення З, а отже і на І.

Сутність, призначення та основні елементи грошової системи.

Грошова система – сукупність елементів необхідних для організації грошового обігу к-ни. ГС функціонує у відповідності із законод к-ни, нормативними документами ЦБ. ГС кожної к-ни створилась історично і складається з таких елементів: 1) найменування грошової одиниці; 2) масштаб цін (являє собою величину грошової одиниці даної країни.); 3) види та купюрність грошових знаків, які мають статус законного платіжного засобу (Їх визначає вищий законодавчий орган – ЦБ надає їм статусу законного платіжного засобу); 4) регламентація безготівкових грошових розрахунків; 5)регламентація готівкового грошового обороту; 6) регламентація режиму валютного курсу та операцій з валютними цінностями (використовується для захисту і забезпечення сталості національної валюти) ;7) регламентація режиму банківського проценту (забезпечує регулювання ціни грошей на грошовому ринку, з метою впливу на їх масу в обороті, а отже – на сталість грошей ) ;8) державні органи, які здійснюють регулювання грошового обороту та контроль за дотриманням чинного законодавства (НБУ, Кабмін, Мінекономіки, Мінфін) .

 

Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція.

Грошові системи класифікуюються:1)за характером економічної системи : ринкові та неринкові; 2) в залежності від ступеня втручання держ: відкриті(немає обмежень щодо проведення валютних операцій) та закриті(є обмеження).ГС поділяються на регульовані (паперового та безготівкового обігу) та саморегулюючі.(металевого грош обігу)

Система металевого обігу, поділяється на біметалізм, монометалізм та система паперово-кредитного обігу (паперово-грошова система та система кредитних грошей).

Біметалізм – роль загального еквівалента закріплюється за двома металами. Система паралельної валюти, співвідношення між золотими та срібними монетами встановлювались стихійно на ринку. Система подвійної валюти, полягає у законодавчому встановленні вартісного співвідношення між двома металами. Системи кульгаючої валюти – один з видів монет карбується у закритому порядку.

Знецінення срібла через здешевлення вир-ва призвело до появи золотого монометалізму. Він існував у 3-х формах: 1)Золотомонетний стандарт – банкноти могли вільно бути обміняні на золото, вільне карбування золотих монет, вільний ввіз і вивіз 2) Золотозлитковий стандарт – в обігу відсутні золоті монети та їх вільне карбування, обмін банкнот здійснюється лише на золоті злитки з певними обмеженнями. 3) Золотодевізний стандарт – в обігу відсутні золоті монети та їх вільне карбування, обмін банкнот здійснюється на іноземну валюту (дивізи), яка обмінюється на золото.

Системи паперово-кредитного обігу – обіг обслуговують гр. знаки, що не мають внутрішньої вартості.

39. Створення та розвиток грошової системи України.

По становленню України як незалежної держави постала необхідність створення нової гр. сис-ми. 1-й етап З-н Укр-ни "Про банки та банківську діяльність" 1991р.надав монопольне право НБУ здійснювати емісію грошей, проводити єдину ГКП. 1992р - паралельне використання двох валют - рублі та купоно-карбованці. 2-й етап Основні напрямки етапу: 1)розбудова власного емісійного механізму, через: - створення Банкнотно-монетного двору НБУ, що має повний цикл вир-ва паперових гр. та монет; - розроблення дизайну, установлення номіналу, платіжних ознак, забезпечення с-ми захисту гр. знаків та монет; - розроблення правил випуску з обігу, зберігання інкасації, вилучення з обігу готівки, ведення касових операцій тощо.2)формування мех-му регулювання НБУ пропозиції гр., завданням якого є: відпрацювання мех-му централізованого регулювання банківськими резервами; запровадження мех-му рефінансування ком-х банків; роз-к операцій на відкритому ринку; 3) розроблення методики та методології ГКП НБУ, накопичення досвіду практичного застосування інстр-в ГКП, розмежування сфер застосування фіскально-бюджетної та ГКП; 4) розбудова національних платіжних сис-м, що охоплює створення сис-ми ел-х платежів на міжбанківському рівні, розроблення методичних та інструктивних документів щодо організації безготівкових роз-ків на міжгосподарському рівні; 5) формування мех-му валютного рег-ня: розвиток інфрастр-ри, регламентація, контроль тощо; 6) розроблення та випробування на практиці спец-х заходів з подолання гіперінфляції. 3-й етап: відбувається подальше вдосконалення мех-в та інструментів гр.сис-ми, що були розроблені на попередньому етапі. Прийняття ВР з-ну “Про НБУ", з чітким описом функцій НБУ, прав та обов’язків.


40.Державне регулювання грошового обороту як складова економічної п-ки, його задачі, методи та наслідки.

Через недосконалість ринку ,як такого для забезпечення ефективного за Паретто розподілу д-ва змушена втручатися в економіку к-ни. Для реалізації свого впливу д-ва має розробляти спеціальну ек. п-ку, яка в свою чергу включає в себе такі сегменти: структурна п-ка, п-ка, конкуренції, соц. п-ка, кон’юнктурна п-ка.

Регулятивний вплив д-ви на гр. оборот реалізується через кон’юнктурну п-ку, що впливає на співвідношення TD і TS. Оскільки сукупний платоспроможний попит формується і реалізується в грошовій формі то в процесі формування, розподілу і використання НД, кон’юнктурна п-ка забезпечується д-вним регулюванням гр. обороту.

Через регулювання окремих грошових потоків, маси грошей, %, швидкості обігу грошей д-ва впливає не лише на зміну D, а й S. Групи заходів кон’юнктурної п-ки (за способом та х-ром впливу на поведінку ек. суб’єктів): заходи фіскальної п-ки (ек. регулювання через механізми оподаткування); заходи грошово-кредитної п-ки (– через механізми зміни S грошей та їхньої ціни, може бути експансійна (неконтрольоване зростання S грошей і як наслідок інфляція) та рестрикційна (різке обвальне скорочення S грошей і вони швидко дорожчають.) заходи прямого втручання (допускається в таких випадках, коли заходи фіскальної та монетарної п-ки не діють. До таких заходів належать заморожування цін, раціонування споживання. Такі заходи суперечать ринковому господарюванню і застосовуються як виняток.) Головне завдання кон’юнктурної п-ки: згладжування коливань ринкових процесів з метою підтримання загального стану ринкової кон’юнктури на рівні, що забезпечував би досягнення визначених цілей економічної п-ки.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 242; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ