Показники стану і руху основних виробничих фондівТаблиця 2.1.

Назва показника Методика розрахунку Значення показника
1. Показник руху коефіцієнта надходження (Кн) Вартість основних фондів, що надійшли/ Вартість основних фондів на кінець звітного періоду 0.27/3.00=0.09
Коефіцієнт оновлення (Кон) Вартість нових ОФ/ Вартість ОФ на кінець звітного періоду 0.20/3.00=0.067
Коефіцієнт вибуття основних фондів Вартість всіх вибувших ОФ/ Вартість ОФ на початок звітного періоду 0.25/3.50=0.071
Коефіцієнт ліквідації (Кл) Вартість ліквідованих ОФ/ Вартість ОФ на початок звітного періоду 0.22/3.50=0.062
2. Показники стану. Коефіцієнт зносу (Кзн) Сума зносу/ Первісна вартість наявних ОФ 1.25/3.40=0.37
Коефіцієнт придатності (Кпр) Залишкова вартість ОФ/ Первісна вартість ОФ або Кпр = 1 - Кзн 3.00/3.40=0.88

За наведеними даними визначаємо темпи приросту вартості основних фондів

Тпр = (ОФнад – ОФвиб)/ОФпр *100=(0.27-0.25)/3.50*100=0.57

Де ОФнад – вартість ОФ що надійшли на підприємство, млн. грн.,

ОФвиб – вартість ОФ що вибули , млн. грн.

ОФп.р. – вартість ОФ на початок року, млн. грн.

Відношення вартості ОФ, що вибули внаслідок зносу (ліквідованих), до вартості нових ОФ характеризує інтенсивність заміни засобів праці (Кзам):

Кзам = ОФвиб/ОФнов= 0.25/0.20=1.25

2.2. Показники оснащеності підприємства і робітників основними фондами

Таблиця 2.2.

Назва показника Методика розрахунку Значення показника
1.Показники забезпеченості підприємства ОФ Фондозабезпеченість (Фз) Первісна вартість ОФ/ Обсяг продукції (робіт) 3.40/9.20=0.37
Механозабезпеченість (Мз) Вартість акт. частини ОФ/ Обсяг продукції (робіт) 70.0/9.20=7.61
2.Показники забезпеченості робітників ОФ Фондоозброєність праці (Фоз) Первісна вартість ОФ/ Чисельність робітників 3.40/230=0.015
Механозабезпеченість (Моз) Первісна вартість ОФ/ Чисельність робітників 3.40/230=0.015

2.3. Показник ефективності використання основних фондів

Таблиця 2.3.

Назва показника Методика розрахунку Значення показника
1. Вартісні показники Фондовіддача (Ов) - по валовій продукції; - по чистій продукції Обсяг продукції (робіт)/ Первісна вартість ОФ Вартість чистої продукції/ Первісна вартість ОФ 9.20/3.40=2.71 5.20/3.40=1.52
Коефіцієнт віддачі спожитих основних фондів Обсяг продукції (робіт)/ Річні амортизаційні відрахування 5.20/(3.40-3.00)=13
Рентабельність основних фондів Прибуток балансовий/ Середньорічна вартість ОФ 5.20-4.40=0.8
2. Натуральні показники Коефіцієнт використання робочого часу (Кр.ч.) Факт. фонд. часу роботи обладнання/ Календарний фонд роботи обладнання 226657,6/70080=3,23
Коефіцієнт використання режимного фонду (Кф.ф.) Факт. фонд часу роботи обладнання/ Режимний фонд роботи обладнання 226657,6/33008=6,87  
Коефіцієнт використання планового фонду (Кп.ф.) Факт. фонд роботи обладнання/ Плановий фонд роботи обладнання 226657,6/237657,6=0,01
Коефіцієнт змінності (Кзм.) Загальна трудомісткість продукції/ Плановий фонд часуроботи обладнання 65000/218=298.1651
Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання (Кекс.) Час фактичної роботи обладнання Максимально можливий час (режимний) роботи обладнання 4000/33008=0.1212
Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (Кінт.) Фактична продуктивність обладнання Паспортна продуктивність обладнання 4000/8=500
Коефіцієнт інтегрального навантаження (Кінтг.) Кінтг = Кекс* Кінт 0.1212*500=60.6

 

Календарний фонд роботи обладнання = 8760*8=70080

Режимний фонд = 4126*8=33008

Плановий фонд = (33008*(100-10)/100)*8=29707,2*8=237657,6

Фактичний фонд = 237657,6 – 15000 + 4000 = 226657,6

 

2.4. Показники ефективності використання оборотних засобів

Таблиця 4.

Назва показника Методика розрахунку Значення показника
1.Коефіцієнт оборотності (Коб) Обсяг реалізованої продукції/ Середньорічний залишок оборотних засобів 5,20/0,75=6,93
2. Тривалість одного обороту (Тоб) Період/ Коефіцієнт оборотності   360/6,93=51,95
3.Коефіцієнт завантаження оборотності засобів Середньорічний залишок оборотних засобів/ Обсяг реалізації продукції   0,90/5,20=0,17
4.Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (То) Обсяг продажів у кредит/ Середня вартість дебіторської заборгованості   38,00/5,00=7,6
5. Тривалість інкасації дебіторської заборгованості (То.д.з) 360 х Середня вартість дебіторської заборгованості/ Обсяг продажів у кредит   360*5,00/38,00=47,37
6.Коефіцієнт використання оборотних засобів (сукупності матеріальних витрат) Обсяг реалізованої продукції/ Матеріальні витрати 5,20/3,00=1,73
7.Коефіцієнт ефективності використання оборотних засобів Прибуток від реалізації/ Середньорічний залишок оборотних засобів (5,20-4,40)/0,90=0,89

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 19;