Контрольні завдання і запитання. 1. Яке предметне поле філософії релігії?1. Яке предметне поле філософії релігії?

2. Що таке релігійна філософія?

3. В чому полягає специфіка феноменологічних досліджень релігії?

4. Окресліть предметне поле соціології релігії.

5. В чому полягає особливість психології релігії?

6. Перерахуйте відмінності історії й історіософії релігії?

Тематика рефератів

1. Місце філософії релігії в структурі релігієзнавства.

2. Співвідношення філософії релігії, релігійної філософії і теології.

3. Методологічні принципи феноменології релігії.

4. Специфіка соціологічного осмислення релігії.

5. Предметне поле психології релігії.

6. Історіософія релігії як релігієзнавча дисципліна.

7. Лінгвістичне релігієзнавство: специфіка і тенденції розвитку.

Рекомендована література

1. Гараджа В, Социология религии. - М., 1996.

2. Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2-х т. - М., 1977.

3. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. - К., 1996.

4. Кимелев Ю.Н. Философия религии. - М., 1998.

5. Классики мирового религиоведения. - М., 1996.

6. Угринович Д.М. Психология религии. - М., 1986.

7. Религия и общество. - М., 1996.

8. Самыгин С. и др. Религиеведение: социология и психолої религии. - Ростов-на-Дону, 1996.

9. Торчинов Е. Религии мира. - СПб, 1998.

10. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. - М., 1985.

11. Яблоков И. Социология религии. - М., 1979.

12. Phillips S. Philosophy of Religion. - 1996.

13. Hargrove В. The sociology of Religion. - 1989.


РОЗДІЛИ

ФІЛОСОФСЬКЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ

ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ

Тема V МЕТАФІЗИКА РЕЛІГІЇ

Термін "метафізика" запровадив Андронік Родоський - упорядник праць Арістртеля (384-322 pp. до н. е.). Так він назвав книгу філософських творів давньогрецького мислителя і вченого-енциклопедиста, що йшла безпосередньо після "Фізики" - твору про природу. В подальшому зміст терміну зазнав значних змін. Зокрема, Гегелем він вживався для означення і умоглядного вчення про буття та пізнання, і методу, протилежного діалектиці. В марксизмі термін пов'язується виключно з поняттям філософського діалектичного методу, як протилежність йому. Але останнім часом, особливо у західноєвропейській традиції, термін "метафізика" здебільшого вживають, як і раніше, коли йдеться про вищі принципи буття, пізнання та діяльності. У цьому ж плані даний термін використовують і для виразу уявлень про визначальне та найбільш істотне у певній сфері діяльності ("метафізика історії", "метафізика релігії" тощо).

За змістом поняття "метафізика" не тотожне поняттю "філософія". В нашому випадку вираз "метафізика релігії" означає розділ, частину філософії релігії - поряд з її епістемологією та праксеологією. Останні мають своїм предметом відображальне релігійне відношення, проблему богопізнання, з'ясування діяльнісних аспектів функціонування релігії, вивчення власного змісту релігійного феномену та ін. Багаторазово перетинаючись із цими розділами та проблемами філософії релігії, метафізика релігії зосереджує увагу на соціумних, буттєвих витоках віри в надприродне, сутності релігійного практично-духовного входження людини в світ, на природі і сенсі відношення "Людина-Бог", питаннях вічності та часу, відносного й абсолютного у релігійному світорозумінні тощо. Релігія як соціально-історичний феномен є однією з вузлових, вихідних проблем метафізики релігії в академічному релігієзнавстві.

Важливо зазначити, що вирішення метафізикою релігії її проблем тісно пов'язане з іншими розділами філософії релігії та релігієзнавства в цілому, в останньому відношенні - з соціологією, психологією, феноменологією, історією та історіософією релігії. Так, з'ясування праксеологією релігії діяльнісних аспектів функціонування розглядуваного феномена засвідчує не лише значимість його впливів на суспільство й особу, а й розширення релігії за межі традиційного ratio, осягнення її як цілісності розумового, почуттєвого й інтуїтивного "зрізів"


176


Розділ //. Філософське витлумачення Феномену релігії


та, що особливо важливо, - як специфічного способу практично-духовного входження людини в світ.

Розглянемо ще один такий аспект порушеного питання. Як відомо, феноменологія релігії, що виникла в п. пол. XX ст. як реакція на класичний гносеологізм (Л.Фейєрбах) та апріорно-дедуктивний логіцизм (Гегель) у підході до релігії, зосереджується увага на з'ясуванні власних якостей релігійних явищ -рис, ознак, яких безпосередньо не дає відображувальний процес і які є мисленно-фантазійним виповненням сущого й творенням належного. Це передумови для більш глибокого, ніж досі, розуміння буттєвих витоків віри в надприродне, розкриття сенсу релігійності, а відтак і природи та сутності релігії, для з'ясування меж її залежності від зовнішніх впливів. Користуючись здобутками інших розділів релігієзнавчої думки, метафізика релігії, в свою чергу, відіграє щодо них роль теоретико-методологічної основи досліджень та змістовного синтезу їх результатів.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 232;