Причини травматизму на підприємстві№ з/п

Чинник

Кількість нещасних випадків

усього

у відсотках

1 2

3

4

1 Дефект обладнання і його незадовільний стан

306

14,49

2 Немає або недостатньо засобів захисту та безпеки

58

2,75

3 Немає (неукомплектованість) або незадовільний стан засобів особистого захисту

10

0,70

4 Незадовільний стан або неправильна організація робочого місця, комунікації

54

2,66

5 Погане освітлення і видимість, шкідливий вплив шуму, вібрацій, кліматичних умов на робочому місці

8

0,98

6 Погана організація праці

39

1,86

7 Немає потрібних відомостей про умови безпеки праці та відповідної кваліфікації (теоретичної підготовки), професійних здібностей, навиків тощо

27

1,28

8 Використання небезпечних методів і способів праці, у тому числі виконання роботи без дозволу, перебування на небезпечній ділянці

1162

66,02

9 Ігнорування або невиконання інструкцій з безпечних методів праці та правил техніки безпеки

48

2,27

10 Невикористання або неправильне використання засобів особистої безпеки та захисту (апаратів пристосування)

71

8,86

11 Загрозливі дії сторонніх осіб (відволікання уваги під час роботи, жарти, особисті конфлікти та ін.)

70

8,31

12

Недостатні особисті передумови для нормального виконання роботи (немає потрібних фізичних даних, розумова відсталість, несприятливі індивідуальні особливості, психічний стан у цей момент)

211

9,39
13

Загрозлива поведінка тварин або вплив явищ природи

5

0,24
14

Нез'ясовані чинники

43

2,08

Разом:

2112

100,00
           

 

Закономірність – це об’єктивно існуючий суттєвий зв’язок явищ природи і суспільного життя, що повторюється в часі.  

За допомогою статистичного підходу можна проаналізувати обмеженішу кількість показників нещасного випадку, які чітко стандартизовані за видами, категоріями. Цей метод вимагає збору великого статистичного масиву даних за всіма необхідними показниками. За допомогою різних видів статистичного аналізу можна знайти деякі закономірності, які є між показниками, що аналізують, вивчаючи особливості виникнення нещасних випадків в окремих професіях, на окремих виробничих ділянках, у відповідних категорій працівників тощо.

Статистичні методи часто доповнюють психологічними методами збирання статистичних даних: інструментальні заміри психофізіологічних показників суб'єктів дослідження; використання бланкових тестових методик для оцінки їхніх відмінностей індивідуальних якостей; застосування методів анкет (запитальників), інтерв'ю і бесід зі збирання стандартизованих даних; збір відомостей методом спостереження.

Для цього підходу важливо, щоб будь-яка методика, яку використовують, давала змогу збирати однорідні відомості за кожним показником, який оцінюють. У таких випадках зібрану переліченими методами інформацію можна подати у вигляді таблиці, стовпці яких визначають відповідні замірювані ознаки, а в кожній лінійці записують оцінки всіх тих ознак, які одержали по окремих працівниках. Подібні таблиці з масивом отриманих даних опрацьовують ЕОМ і різні види статистичних аналізів: визначення середніх значень за окремими ознаками і їхні довірчі інтервали, проведення кореляційного, багатофакторного, дисперсійного, регресивного аналізів, процедури "розпізнавання образів".

Статистичний підхід спрямований на виявлення загальних закономірностей травматизму. Травматизм розглядають як функцію психологічних змінних. Він виявляє загальні закономірності виникнення травматизму і розробляє загальні шляхи боротьби з ним, з окремими його видами.

Важливе значення має моделювання нещасних випадків і їхніх закономірностей. Моделлю явища загалом прийнято називати його відображення, яке використовують як "замісник", а моделюванням — дослідження цього явища на моделі. Моделювання нещасних випадків полягає у відтворенні в натуральному експерименті ситуації, яка була в реальному нещасному випадку, вивчення поведінки працівників у такій ситуації

 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Миколаївський національний аграрний університет

 

 

                                                                       Кафедра: Теорії і практики психолого – педагогічних

                                              дисциплін

 

Індивідуальне контрольне завдання

На тему «Технічні заходи щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму»

з дисципліни «Основи охорони праці»

 

 

Виконав студент:

Калуцький (???)

Група: М4/3

Керівник:

Курепін В.М.

 

Миколаїв 2012


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 74; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!