Перелік навчально-методичної та нормативної літератури 

1. Закони України "Про господарські товариства"// Все про бухгалтерський облік. – 1999. – № 29.

2. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// Господарське законодавство України: Збірник нормативних актів/ Укл. В.С.Щербина, О.В.Щербина. - К.:Атіка,2001.– 464 с.

3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” із змінами та доповненнями // Бухгалтерія. – 2005. – Випуск1.

4. Державний класифікатор України. Класифікація основних фондів // Все про бухгалтерський облік. – 1998. – № 61.

5. Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: Постанова КМУ від 25.05.98 р. №740.

6. Економіка підприємства: Підручник // За заг. ред. С. Ф. Покропивного.– Вид. 2-е, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

7. Економіка підприємства: Навчальний посібник / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан.– Львів, 1999.

8. Экономика предприятия / Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф.

В.А.Швандара. – М.: ЮНИТИ, 1998.

9. Экономика и статистика фирм / Под. ред. С. Д. Ильенковой. – М., 1996.

10. Основы рыночной экономики / В. Я. Бобров.– К., 1995.

 


 

ДОДАТКИ

Вихідні дані до індивідуальної роботи

 

 


Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

 

Навчально-науковий інститут «Вища школа економіки та менеджменту»

 

Кафедра економіки підприємства

 

Індивідуальна робота

"Трудові ресурси підприємства"

 

з дисципліни “Економіка підприємства”

Варіант **

 

                     ******

 

 

Керівник                                                    к.е.н., доц. С.М.Крапівницька

 

Студент                                                                  А.В.Сергієнко

 

 

Завдання видано ______________________

                                   (дата видачі)

 

Термін захисту роботи _______________________

                                          (впродовж залікової сесії)

 

Донецьк - 2012


Додаток Б

Вихідні дані

Для визначення середньооблікової чисельності персоналу підприємства

Варіант

Середньооблікова чисельність працівників (у тому числі робітників) базового року, чоловік

Чисельність робітників на 1 січня звітного року, чоловік

Надійшло робітників протягом року, чоловік, чисельник –дата надходження, знаменник – чисельність робітників, які надійшли

Вибуло робітників протягом року, чоловік, чисельник –дата вибуття, знаменник – чисельність робітників, які вибули з таких причин:

Чисельність керівників, спеціалістів та службовців, чол.

за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію у зв’язку з призовом на дійсну військову службу за порушення трудової дисципліни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 98(88) 80 15.02/3 20.03/5   13.10/2 16.01/5 5.04/3   15.08/2 6
2 102(92) 90   4.06/1 4.06/1 11.10/3 19.03/8   12.04/2 7.07/2 8
3 110(92) 87 15.03/4 15.07/1   4.09/2 13.04/6 7.06/3 5.09/2   7
4 109(98) 93 10.02/2 7.06/2   4.08/1 7.03/4 10.07/4     8
5 108(97) 89 4.01/1 5.04/2   13.08/4 20.04/7   18.06/3 11.09/3 8
6 114(105) 100 13.03/2 9.07/4     15.03/5 24.18/4     9
7 115(104) 101 3.01/3 5.04/2 6.06/2 10.09/2 7.02/6   3.05/4 8.07/4 10
8 118(108) 104 5.01/2 10.06/3 2.09/1 4.11/1 5.03/7 8.05/2 10.05/3 3.10/2 10
9 96(87) 83 12.01/3     10.08/3 25.02/4 13.04/5   15.10/1 6
10 99(89) 86 13.02/2 18.05/2   19.10/1 10.01/4 20.06/2 28.07/1   7
11 107(97) 91 16.01/3 10.08/2   15.11/2 9.03/3 15.05/3   7.10/1 8
12 117(108) 102 10.03/2 13.09/2   8.11/2 5.01/3 20.04/2 25.07/2 3.12/2 10
13 97(87) 85 18.02/3 10.07/2   3.10/2 10.05/4   13.08/3 5.10/2 9

Продовження додатка Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 119(109) 100 15.03/2 9.08/2   5.11/2 15.04/4 20.06/3 18.08/3 2.11/2 9
15 107(100) 92 4.02/2 3.07/2   9.11/2 12.03/5 10.06/3 15.08/1 20.09/1 8
16 109(89) 88 20.01/3 5.05/2 20.10/2   20.02/5   7.06/2 14.09/1 7
17 109(100) 95 17.02/3 7.06/1 12.10/2   20.03/4 12.05/3   25.09/2 8
18 116(106) 103 25.01/3 8.05/1 10.07/2 9.11/1 20.02/5   5.04/3   10
19 120(110) 108 20.02/3 5.06/2 10.08/3 1.09/2 5.01/4 20.03/3 10.05/2 2.12/1 10
20 109(99) 97 28.01/2 17.05/2 8.06/2 9.10/2 5.02/3 3.07/2 12.09/2   9
21 125(115) 110 10.02/3 9.05/2 18.07/3 20.10/3 13.01/3   15.03/ 3.11/2 11
22 108(98) 95 7.02/1 8.08/1 5.09/2 7.11/4 10.01/6 15.04/4 17.06/3   8
23 102(92) 89 5.02/3 16.05/3 7.09/1 13.11/1 3.03/4     8.10/1 7
24 98(88) 86 20.02/4 17.06/2 8.09/1 5.11/4 10.01/5 20.04/2 3.07/3 15.08/1 6
25 110(100) 99 25.02/1 5.07/2 18.10/4 9.11/2 15.01/4 17.03/3 9.06/2 10.09/2 9
26 112(102) 100 20.01/2 5.06/2 18.09/3 20.11/1 13.02/6   15.05/2 20.08/4 10
27 125(115) 113 17.02/2 20.06/1 3.09/2 15.11/3 15.03/5 10.05/2 13.07/2 10.10/2 11
28 115(105) 100   3.06/3 8.09/3 3.10/3 20.01/6 15.02/3 25.05/3 5.11/1 10
29 128(118) 115 10.01/4 5.02/2 17.08/3 15.09/1 15.02/5 17.06/2 9.07/1 15.10/4 11
30 98(88) 86 25.01/2 17.05/4 9.09/3 17.11/2 20.03/5   20.04/1   6
31 100(90) 89 12.01/2 11.06/2 9.07/3     11.04/2 7.05/3 12.09/2 6
32 92(80) 78 7.02/2 3.07/2 5.10/2   28.01/2 11.05/2 10.06/2 15.09/1 5
33 95(83) 80 9.02/2 17.07/2 4.09/1   15.03/3 7.04/2 20.06/2 20.10/1 5
34 90(79) 75 12.01/2 15.06/1 20.09/1   13.03/3 11.05/2 7.07/2   5
35 92(80) 78 20.01/1 13.05/2 20.07/1   20.04/3 15.06/1 20.08/1 15.09/1 5

 

 


Додаток В

Вихідні дані для розрахунку фінансових результатів, показників

Використання ресурсів та узагальнюючих показників ефективності

Діяльності підприємства

 

Варіант

Показники, грн.

Базового року

Звітного року

Обсяг виготов леної продукції (товарів, робіт, послуг) Чистий дохід Обсяг виготовленої продукції (товарів, робіт, послуг) Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Податок на додану вартість Акцизний збір Інші відрахування з доходу Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 829220 867181 910540 980720 163450 1520 1020 680371
2 833650 819524 860500 992600 165410 1380 - 690275
3 861240 825238 866500 990785 165130 - 1820 687710
4 934370 908210 953620 995890 165980 1721 2010 673520
5 1104000 1137143 1194000 976818 162802 1480 - 666415
6 1231130 1244667 1272250 978840 163140 - 1645 674715
7 1115000 1087916 1142312 1000613 166760 2050 1314 747520
8 1102780 1072321 1125938 1003415 167235 2120 1473 760230
9 1136940 1113562 1169240 1002370 167060 1980 2005 771520
10 1116500 1101919 1157015 1001387 166895 1993 1735 780610
11 922080 8825881 926710 978415 163060 1240 945 690104
12 1194020 1157067 1214920 996240 166040 1174 1034 692167
13 959000 939490 986465 1004140 167350 1094 985 694540
14 1078100 1047162 1099520 1024163 170690 963 1240 704615
15 980700 959333 1007300 1025170 170860 987 1315 712380
16 754000 728114 764520 1028204 171360 - 1560 743270
17 1003200 970676 1019210 1030163 171690 - 1483 760217
18 897500 858105 901010 1031206 171860 1021 - 757980
19 940680 908119 953525 1034194 172360 1217 - 760212
20 942450 910481 956005 1038201 173030 1243 - 764603
21 1027500 991871 1041465 1029207 171530 - 1517 780907
22 935030 896302 941117 1014214 170700 - 1487 791785

 

 


 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Методичні вказівки

до індивідуальної роботи студентів

 з дисципліни "Економіка підприємства"

для студентів спеціальності

6.030504 "Економіка підприємства"

всіх форм навчання

 

 

Укладачі – Крапівницька Світлана Миколаївна,

Лаврик Уляна Валеріївна,

Бондаренко Юлія Юріївна

 

                          

 

 

 


Формат 60х84 . Ум. друк. арк. – 1,67

Тираж – 50 екз.

83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58, ДВНЗ "ДонНТУ"


 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 267; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!