Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці працівникам ремонтної майстерніДля обліку праці та її оплати використовують різні первинні документи як типової форми, так і спеціалізовані.

Облік відпрацьованого часу відображають у Табелі обліку робочого часу (ф. № 64). Табельний облік у відділках, на фермах, у бригадах, ремонтних майстернях та інших виробничих підрозділах ведуть спеціально призначені працівники (обліковці, бухгалтери) або керівники підрозділів (бригадири, завідуючі фермами, ремонтними майстернями тощо). Для кожного працівника в табелі відводять окремий рядок, у якому записують кількість відпрацьованих годин, умовними літерами зазначають причини невиходу на роботу (наприклад, вихідні або святкові дні — "вс", дні хвороби — "х", службове відрядження — "св", чергові відпустки — "чв" тощо). У табелі також зазначають посаду працівника, його оклад, вид оплати, суму заробітку, табельний номер (код синтетичного та аналітичного обліку). По закінченні місяця табель передають у бухгалтерію, де його використовують для нарахування оплати праці.

Табельний номер присвоюють кожному працівникові, включаючи прийнятих на постійну, сезонну або тимчасову роботу. Одночасно він є номером особового рахунка працівника. Його зазначають в усіх документах з обліку праці та її оплати.

Відповідно до чинного законодавства про використання робочого часу в сільськогосподарських підприємствах у період напружених польових робіт (сівба, догляд за посівами, збирання врожаю і т. ін.) у разі виробничої необхідності може бути збільшена тривалість робочого дня працівників, зайнятих у рослинництві, а також у ремонтних майстернях, на автотранспорті та в інших підрозділах, що обслуговують рослинництво. Для таких працівників ведуть підсумковий облік робочого часу: в рослинництві — за календарний рік, в інших підрозділах — за періодами (сезон, місяць тощо). Для підсумкового обліку робочого часу в табелі наводять дані про кількість невикористаних вихідних днів на початок і кінець місяця, які обчислюють з урахуванням перепрацювання понад робочий час та кількості використаних додаткових днів відпочинку за цей період.

Для контролю за трудовою дисципліною та аналізу використання робочого часу ведуть табель обліку використання робочого часу (ф. № П-13). Є два методи його ведення: 1) суцільної реєстрації — щодня за кожним працівником визначається відпрацьований і невідпрацьований час; 2) метод відхилень — визначаються відхилення від нормальної тривалості робочого дня (простої, наявки тощо), а в кінці місяця підраховують фактично відпрацьований час. Передають табель у бухгалтерію двічі на місяць:

• для коригування суми виплат за першу половину місяця (авансу);

• для розрахунку заробітної плати за місяць.

Табелі усіх форм є єдиною підставою для нарахування оплати праці працівникам з погодинною оплатою.

 

Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці працівникам інших виробничих підрозділів

Первинним документом для обліку праці та нарахованої оплати на транспортних роботах, виконаних вантажними автомобілями, є "Подорожній лист вантажного автомобіля" (ф. № 2). На лицьовому боці листа записують завдання водію, характеристику автомобіля й реєструють видачу палива, на зворотному — виконання завдання, що засвідчується підписом відправника й одержувача вантажу, визначають обсяг виконаних робіт та нараховують оплату праці.

Подорожній лист легкового автомобіля (ф. № 3) є підставою для нарахування оплати праці водіям легкових автомобілів, "Подорожній лист автобуса" (ф. № 6) — для нарахування оплати праці водіям автобусів.

У разі простою заповнюють "Обліковий листок обліку простоїв" (ф. № П-16). У ньому вказують час і причини простоїв, а також вжиті заходи з їх усунення.

На будівництві, у промислових та різних допоміжних виробництвах, а також на ремонтних роботах первинним документом обліку праці та нарахування її оплати є "Наряд на відрядну роботу". Він має два варіанта: перший (ф. № 70) призначений для бригади, а другий (індивідуальний) (ф. № 70а) — для обліку робіт, виконаних кожним працівником за 15 днів або місяць. На лицьовому боці Наряду вказують завдання, розряд роботи та норми часу і розцінки за одиницю робіт. У другому варіанті документа зазначають кількість виготовлених виробів або обсяг виконаних робіт, відпрацьований час і суму нарахованої заробітної плати. На зворотному боці першого варіанта документа заповнюють табель, у якому відмічають час, відпрацьований кожним працівником. Заробіток між членами бригади розподіляють у табелі пропорційно обсягу виконаних робіт чи відпрацьованого часу та кваліфікації працівників (їхнього розряду).

 


Дата добавления: 2019-09-02; просмотров: 216; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!