A)Дистилденген суда ерітуден.D)Қышқылдардың қоспасында ерітуден.

Қосылыстың сапалық анализін неден бастайды:

A)дистилденген суда ерітуден .

C)күшті қышқылда ерітуден .

E)қосылысты әртүрлі еріткіштерде ретімен ерітуден .

Құрамы 0,1 М және0,1 М сәйкес буфер қоспасының қышқылдығы :

C) .D) .

G)

Құрамында 0,1 M қышқыл ( Ка= 10-4) және 0,01 M бар формиат буфері ерітіндісінің (HCOOH + HCOONa) қышқылдығы:

D)pH = 3,0.

F)pH = -lg 10-3.

H)[H+] = 10-3M.

Қышқылдық буфер ерітінділеріне тән қасиеттер:

B)рН –ы сұйылтқанда өзгермейді.

D)рН – ы қышқыл қосқанда белгілі бір шекке дейін аз өзгереді.

Қышқыл-негіздік жүйе бойынша катиондар неше топқа бөлінеді:

B)6 топқа .

Қышқыл-негіздік жүйе бойынша катиондар неше топқа бөлінеді:

B)6 топқа .

F)алты топқа.

М

Мына заттардың қайсысы электролиттерге жатады:

C)калий хлориді.

Н

Негіздік буфер ерітінділеріне тән қасиеттер:

B)рН –ы сұйылтқанда өзгермейді.

D)рН – ы қышқыл қосқанда белгілі бір шекке дейін аз өзгереді.

H)рН – ы сілті қосқанда белгілі бір шекке дейін аз өзгереді.

Нейтралды ерітінді сутек иондарының қандай концентрациясымен сипатталады:

A) .

С

Сапалық анализде химиялық реакцияларға келесі шарттар қойылады:

A)Реакция тез өтуі қажет.

C)Реакция сыртқы эффектімен бірге жүруі қажет.

Сапалық анализдің негізгі мақсаты не болып табылады:

C)зерттелетін қосылыстың құрамына кіретін жеке элементтерді немесе иондарды анықтау.

Судын көбейтіндісі қандай теңдеумен көрсетіледі:

B)

Судын көбейтіндісінің теңдеуі:

A) B) .

Судың иондық күші температура жоғарылауымен қалай өзгереді:

B)жоғарылайды.

Сулы ерітінділеріндегі рН мәндері бірдей қышқылдар:

А)0,1MHNO3.

F)0,1M HCl.

H)0,05MH2SO4.

Сулы ерітінділеріндегі рОН мәндері бірдей негіздер:

B)0,1M NH3 · H2O (K=2·10-5).

D)0,1M NaOH.

Сулы ортада амфолиттік қасиет көрсететін заттар:

C)KH2PO4.

F)Na2HPO4.

Сутектік және гидроксидтік көрсеткіштер арасындағы байланыс қай формуламен өрнектеледі:

A) .

Сұйық аммиак үшін сутектік көрсеткіш 11-ге тең. Ерітіндінің ортасын қандай:

A)қышқылдық

B)негіздік.

C)қышқыл-негіздік.

Сілтінің сулы ерітіндісінде сутек асқын тотығының қатысында тотығатын катиондар:

A)Sn2+.

C)As3+

F)Cr3+.

Т

Температураның әрбір 10°С өсуі реакция жылдамдығын қалай өзгертеді:

C)2-4 есе артады.

F)екі және төрт есе артады.

Топтық реагенттің артық мөлшерінде аммиакты комплекстер түзетін катиондар:

A)Cd2+.E)Ni2+.G)Cu2+.

Ү

Үшінші аналитикалық топтың катиондарын бірінші аналитикалық топ катиондарынан қандай реагентпен бөліп алуға болады:

C) .

Х

Хлорсутек қышқылымен әрекеттесіп ерiмейтін хлоридтер түзетін катиондар:

A) Ag+.D)Cu2+.G)Pb2+.

Э

Электролиттік диссоциациялану теориясы қашан және кіммен ұсынған:

A)С. Аррениус, 1887.


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 625; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!