C)протонды беріп жібере алатын.Сендар  гомогендік жүйесінің тепе-теңдік константысының теңдеуін көрсет: E ) .  катиондарына ортақ қасиет: A)олар хлорсутек қышқылымен әрекеттесіп еремейтін хлоридтер түзеді. F)олар хлорсутек қышқылымен әрекеттеседі. H)еремейтін хлоридтер түзеді. тұңбасы еритін реагенттер: D) . F) . G) .  катионының сулы ерітіндісінің түсі қандай: B)ашық қызыл .  қай топ катиондарының арнайы реагенті:

C) II топ.

 қай топтың катиондары:

A)I топ .

PbSO4 тұнбасы еритін реагенттер:

В)NaOH.

F)NH4 Ac (30%).

H)H2SO4 конц.

 тең болғанда лакмустың түсі қандай болады:

C)көк .

F)көгілдір

pH –тың қандай мәнінде ерітінді қышқыл болады:

D)1.

pH –тың қандай мәнінде ерітінді сілтілік болады:

D)13.

pH= 0,15 болғанда ерітіндідегі сутек-иондарының молярлы концентрациясын анықтаңдар:

D) 7,1 × 10 - 1 моль/л.

 –тің артық мөлшерінде тиотұз түзіп еритін сульфидтер тобы:

B)

D) .

E) .

(хлорлылау қышқылы) ерітіндісінің қышқылдығы :

B) .

E) .

H) .

0,001 M NaHCO3 катионының иондық күші, активтілік коэффициенті:

A)0,1.B)0,9999.

0,001 M NaNO2 иондық күші, активтілік коэффициенті:

A)0,001.E)0,96.

0,003 M NaH2PO4 катионының иондық күші, активтілік коэффициенті:

C)0,003.

F)0,94.

0,004 М NH4ClO рН көрсеткіші және гидролиздену дәрежесі:

B)8,17.

E)8,12 %.

0,005 M CH3COONa иондық күші, активтілік коэффициенті:

C)0,005.

E)0,94.

0,01 M HCOONa иондық күші, активтілік коэффициенті

B)0,01.

E)0,90.

0,01 моль/л  ерітіндісінің иондық күшін есепте:

C)0,01.

0,01 моль/л натрий нитраттынан тұратын ерітіндінің иондық күшін есептеніз:

C)0,01 .

0,02 M Na3PO4 анионының активтілік коэффициенті, активтілігі:

D)0,0014.

F)0,07.

0,02 M NH4Br иондық күші және белсенділік коэффициценті:

C)0,02.

D)0,867.

0,04 M Al2(SO4)3 иондық күші, активтілігі:

E)0,6.

F)0,0015.

0,05М мырыш хлориді ерітіндісіндегі мырыш және хлор иондарының белсенділік коэффициенттерін есепте:

C)0,56 және 0,87.

0,07 M Na2SO4 иондық күші, активтілік коэффициенті:

B)0,21.

E)0,29.

0,5 н.  -тің иондық күші нешеге тең:

B ) 7,5.

0,85 M  ерітіндісінің   қаншаға тeң:

D)2,41 .

0,85 M  ерітіндісінің :

D)2,41 .

F) 2,4 .

1л ерітіндіде 0,2 г. . Ерітіндінің  есептеңіз:

B)2,26 .

1л ерітіндіде 0,2 г. . Ерітіндінің  есептеңіз:

B)2,26 .

F) 2,2 610.

200 мл ерітіндіде 1г  бар. Ерітіндінің  есептеңіз:A)13,10 .

200 мл ерітіндіде 1г  бар. Ерітіндінің  есептеңіз: A)13,10 .

500 мл ерітіндіде 0,5 г  бар. Ерітіндінің  есептеңіз:A)12,25.F)12,2.H)12,255.

I топ катиондары:A) K+. D)Na+ . F)NH4+ .

III топ қатиондары:B)Ba2+.E)Sr2+.G)Ca2+.

III топ қатиондарын құрайды:B) .

III топқа қандай аниондар жатады:C) .

А

Алтыншы аналитикалық топ катиондарының гидроксидтері қандай химиялық қасиетімен сипатталады:A)амфотерлі F) сілтінің артық мөлшерінде ериді .

Алтыншы аналитикалық топтың қандай катионы ерітіндіде бар, егер ерітіндіге   мен изоамилды спиртты қосқанда көк-көгілдір түсті сақина түзілетін болса:

C) .

Алтыншы аналитикалық топтың қандай катионы ерітіндіде бар, егер ерітіндіге  мен изоамилды спиртты қосқанда көк-көгілдір түсті сақина түзіді:

C) .

F ) кобальт катионы

Алюминий, хром және мырыш тұздары ерітіндісіне  –пен әсер еткенде түзілетін қосылыстар:

A) .

F)

G) .

Анализ үшін әдетте 30-50 мл еріткіште еритін 0,1 ден 1 г дейін алынатын татпа әдісіжәне талданатын заттың массасы 0,001 ден 0,01-ге дейін алынатын әдістер:

A)Макроәдіс.

D)Микроәдіс.

Аналитикалық химия

Аниондардың классификациясы бойынша III топтағы аниондар

:D)NO2-.

E)IO3-

F)NO3-.

Ашу минимумының өлшем бірлігі мен Шекті сұйылтудың өлшем бірлігі:

A)(m, мкг)

C)(Vlim, мл/г).

 

Б

Бесінші аналитикалық топ катиондарының гидроксидтері қандай химиялық қасиетімен сипатталады:B)сілтінің артық мөлшерінде ерімейді .

Бесінші аналитикалық топ катиондарының гидроксидтері қандай химиялық қасиетімен сипатталады:

B)сілтінің артық мөлшерінде ерімейді .

Бөтен иондардың қатысында керекті ионды анықтау тәсілі қалай аталады:

A)бөлшектік анализ.

F)бөлшектеп анықтау.

Бренстед-Лоури теориясы бойынша қышқыл дегеніміз не:

C)протонды беріп жібере алатын.

F)протон беретін.

H)электрон қабылдайтын.

Бренстед-Лоури теориясы бойынша негіздерге жататын иондар мен қосылыстарды көрсетіңіз.

B) .

D) .

F) .

Бренстед-Лоуридің протолиттік теориясы протон қабылдайтын бөлшектерді не деп атайды:

A)негіз .

Буферлі ерітінділер дегеніміз не:

A)әлсіз қышқыл мен оның өзіне тән аттас иондас тұзы.

F)әлсіз қышқыл және оның тұзынан тұрады.

H)ерітіндінің рН өзгертпейді.

Бірінші аналитикалық топқа жататын аниондар:

B)I- .

D)Br- .

G)Cl- .

Г

Гидролиздену реакциясына ұшырайтын тұздар:

C)Ca(CN)2 .

D)NH4Cl .

F)Na2SO3

Гидролиздену реакциясына ұшырайтын тұздар:

C)KCN .

D) .

Диссоциациялану дәрежесі ерітіндіні сұйылтқанда қалай өзгереді:

B)өседі .

Е

Екінші аналитикалық топтың катиондарын бірінші аналитикалық топ катиондарынан қандай реагентпен бөліп алуға болады:

A) .

К

Kүміс нитратымен әсер еткенде ақ ірімшікті тұнба түзетін тұздар:

A)AgCl.

E)AgIO3.

Kүміс нитратымен әсер еткенде ақшыл-сары түсті тұнба және сары тұнба түзетін тұздар:

D)AgBr.

F)AgI.

Калий ионын  арқылы анықтауға кедергі жасамайтын қосылыстар:

B) .

D) .

E) .

Калий катионын -мен ашу реакциясы қаңдай ортада жүреді:

F) .

G)әлсіз қышқыл.

H)суық ортада.

Катиондардың күкіртсутектік классификациясы бойынша топтық реагенті HCI ерітіндісіне тең V топ катиондары:

A)Pb2+.

E)Ag+,

H) Hg22+.

Катиондардың қышқыл-негіздік классификациясы бойынша топтық реагенті H2SO4 ерітіндісіне тең II топ катиондары:

A)Ca2+.

F)Ba2+

G) Sr2+.

Катиондардың қышқыл-негіздік классификациясы бойынша топтық реагенті артық мөлшердегі NaOH (KOH) ерітіндісіне тең IV топ катиондары:

A)Zn2+, Al3+.

F) As3+,As5+

H) Sn4+, Cr3+.

Келесі әдістердің қайсысы сандық химиялық әдістеріне жатады:

A)Гравиметрия.

C)Титриметрия.

Келтірілген реакциялардың қайсысы автопротолиз реакциясына жатады:

D)CH3COOH + CH3COOH ↔ CH3COO- + CH3COO .

F)H2O+ H2O ↔ OH- + H3O+.

Көрсетілген қоспалардың қайсысы буферлі ерітінділерге жатпайды:

A) .

Көрсетілген қоспалардың қайсысы буферлі ерітінділерге жатпайды:

A) .

F) .

G) .

Күміс нитратымен әсер еткенде ақ түсті тұнба түзетін тұздар:

C)AgCN.

D)AgSCN..

Күміс нитратымен әсер еткенде қара түсті тұнба түзетін және ақшыл-сары түсті тұздар:

 B)Ag2S.

D)AgBr.

Қ

Қай теория бойынша протон қабылдайтын кез-келген бөлшекті негіз деп айтады:

A)Бренстед-Лоури.

F)протолиттік теория.

Қалыпты жағдайда сірке қышқылында еритін фосфаттар қатары:

В)MgNH4PO4, CaHPO4,Mn3(PO4)2.

D)Mn3(PO4)2,MnNH4PO4, BaHPO4.

G)CaHPO4,MnNH4PO4, MgHPO4.

Қатарласқан қышқыл мен негіздің тепе – теңдік константаларын (Ка және Кb) байланыстыратын теңдеулер:

D) .

F) H) .

Қорғасын және кальций сульфаттарын бөлу үшін қолданылатын раегенттер:

B) (30%)F) .

H) .

Қосылыстың сапалық анализін бастайды:


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 655; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!