Тема 1. Предмет і система спецкурсу «Правове регулювання банкрутства»Академія адвокатури України

                                                             Кафедра цивільного, господарського

права та процесу

 

 

Правове регулювання

Банкрутства

 

Програма спецкурсу і

плани семінарських занять

 

 

Укладач: кандидат юридичних наук,

доцент Гура Р.М.

                                                                        

Рецензент: кандидат юридичних наук,

зав.кафедрою, доцент Захарова О.С.

                                                                        

                                                                         Затверджено Вченою радою

Академії адвокатури України

 

Київ-200 9


Вступ

 

Банкрутство господарюючих суб’єктів є невід’ємною рисою будь-якої економіки і має для останньої дуже серйозні наслідки, тому інститут банкрутства завжди залишається об’єктом публічного інтересу, оскільки з одного боку він покликаний служити дійовим інструментом реформування економіки, а з другого – зачіпає найсуттєвіші інтереси учасників господарських відносин. Проте вітчизняне законодавство про банкрутство перебуває в стадії становлення і залишається ще досить недосконалим.

У запропонованому спецкурсі системно викладаються основні принципи і проблеми правового регулювання банкрутства. Головне завдання спецкурсу – надати студентам знання і вміння користуватися категорійно-понятійним апаратом, ознайомитись з законодавством України про банкрутство і вірно застосовувати його норми.


 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ пп ТЕМА ЗАНЯТЬ Лекції, годин Семінарські заняття, годин
1. Предмет і система спецкурсу «Правове регулювання банкрутства» 2 2
2. Державне регулювання банкрутства   2 2
3. Сторони в справах про банкрутство та інші учасники процедури банкрутства 2 2
4. Стадії провадження у справах про банкрутство   4 4
5. Розпорядження майном боржника   2 2
6. Санація у справах про банкрутство   2 2
7. Ліквідаційна процедура   4 4
8. Мирова угода у справах про банкрутство   2 2
         Всього:   20 20

ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

Тема 1: Предмет і система спецкурсу «Правове регулювання банкрутства»

1. Предмет та структура спецкурсу «Правове регулювання банкрутства».

2. Призначення банкрутства. Економічні та правові аспекти банкрутства.

3. Поняття та ознаки неплатоспроможності і банкрутства. Мета визначення цих понять та їх роль в обґрунтуванні підстав для порушення провадження у справах про банкрутство.

Тема 2: Державне регулювання банкрутства

1. Загальні питання державного регулювання банкрутства.

2. Роль державних органів у реалізації інституту банкрутства.

3. Принципи, форми, методи державного регулювання запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва.

4. Правове становище державного органу з питань банкрутства: завдання, функції та повноваження.

 

Тема 3: Сторони в справах про банкрутство та інші учасники процедури банкрутства

1. Поняття боржника та банкрута.

2. Особи, які можуть виступати суб’єктами банкрутства.

3. Поняття та види кредиторів у справах про банкрутство.

4. Інші учасники провадження у справах про банкрутство.

Тема 4: Стадії провадження у справах про банкрутство

1. Порушення провадження у справах про банкрутство. Право порушення справи про банкрутство. Заява як підстава для порушення господарським судом справи про банкрутство. Зміст заяви.

2. Прийняття або відмова у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство. Повернення та відкликання заяви про порушення справи про банкрутство.

3. Правові наслідки порушення провадження у справах про банкрутство.

4. Підготовче засідання господарського суду. Мета та завдання підготовчого засідання господарського суду.

5. Процедура розпорядження майном боржника.

6. Виявлення кредиторів та санаторів.

7. Попереднє засідання господарського суду. Мета та завдання попереднього засідання господарського суду.

8. Скликання та проведення зборів кредиторів. Утворення комітету кредиторів. Учасники зборів кредиторів. Компетенція зборів кредиторів. Компетенція комітету кредиторів.

9. Процедура санації боржника.

10. Мирова угода.

11. Визнання боржника банкрутом.

12. Оголошення про банкрутство.

13. Ліквідаційний процес.

14. Припинення провадження у справах про банкрутство. Підстави, порядок та оформлення припинення провадження у справах про банкрутство.

 

Тема 5: Розпорядження майном боржника

1. Поняття, ознаки та мета розпорядження майном боржника.

2. Основні завдання, що вирішуються у процедурі розпорядження майном боржника.

3. Виявлення кредиторів та осіб, які виявляють бажання взяти участь у санації боржника.

4. Формування реєстру кредиторів.

5. Вироблення пропозицій щодо можливих шляхів віднов­лення платоспроможності боржника.

6. Основні етапи процедури розпорядження майном боржника.

7. Входження до процедури розпорядження майном боржника.

8. Попереднє засідання господарського суду.

9. Перші загальні збори кредиторів.

10. Підсумкове засідання господарського суду (винесення ухвали про відкриття процедури санації боржника або ухвали про відкриття ліквідаційної процедури).

11. Розпорядник майном боржника.

12. Поняття та вимоги до розпорядника майном боржника.

13. Порядок призначення розпорядника майном боржника та усунення його від виконання ним своїх обов’язків.

14. Права та обов’язки розпорядника майном боржника.

15. Взаємовідносини розпорядника майном боржника з керів­ни­­ком або органом управління боржника.

16. Повноваження керівника боржника або органів управління боржника, припинення повноважень керівника боржника або органів управління боржника.

17. Припинення повноважень розпорядника майна боржника.

Тема 6: Санація у справах про банкрутство

1. Поняття, економічні та юридичні ознаки санації.

2. Підстави для проведення санації неплатоспроможного боржника.

3. Умови проведення санації.

4. Керуючий санацією.

5. Поняття та вимоги до керуючого санацією.

6. Порядок призначення керуючого санацією та його звільнення.

7. Права та обов’язки керуючого санацією.

8. Взаємовідносини керуючого санацією з іншими учасни­ками процедури санації.

9. Основні етапи процедури санації.

10. Входження до процедури санації.

11. Розробка керуючим санацією плану відновлення плато­спро­можності боржника.

12. Поняття плану санації боржника та його зміст, заходи щодо відновлення платоспроможності боржника у плані санації.

13. Схвалення плану санації боржника комітетом креди­торів.

14. Затвердження плану санації боржника господарським судом.

15. Виконання заходів плану санації та проведення розра­хунків з кредиторами.

16. Продаж у процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу.

17. Повноваження керуючого санацією при продажі майна боржника як цілісного майнового комплексу.

18. Продаж у процедурі санації частини майна боржника.

19. Звіт керуючого санацією. Зміст звіту керуючого санацією.

20. Підсумкове засідання господарського суду (винесення ухвали про припинення провадження у справі на підставі звіту керуючого санацією чи укладеної мирової угоди або винесення ухвали про відкриття ліквідаційної процедури).

21. Особливості санації державних підприємств частка держави у майні яких складає більше 50%.

22. Особливості провадження санації боржника його керівником.

Тема 7: Ліквідаційна процедура

1. Поняття ліквідаційної процедури.

2. Загальні наслідки визнання боржника банкрутом.

3. Функції господарського суду у ліквідаційній процедурі.

4. Правове становище ліквідатора та членів ліквідаційної комісії.

5. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії.

6. Склад ліквідаційної комісії.

7. Ліквідаційна маса. Оцінка майна банкрута.

8. Порядок реалізації майна, що входить до складу лікві­даційної маси.

9. Форми продажу майна банкрута та його юридичне оформлення.

10. Принципи задоволення вимог кредиторів. Черговість задоволення вимог кредиторів.

11. Заключний етап ліквідаційної процедури. Звіт ліквідатора. Ліквідаційний баланс.

12. Припинення справи про банкрутство.

Тема 8: Мирова угода у справах про банкрутство

1. Поняття та ознаки мирової угоди.

2. Умови укладення мирової угоди.

3. Укладення мирової угоди та набрання нею чинності.

4. Розгляд мирової угоди в господарському суді.

5. Недійсність мирової угоди або її розірвання.

6. Наслідки невиконання мирової угоди.

Список літератури

Нормативні матеріали

Закон України від 14.05.1992 р. «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції Закону України від 30.06.1999 р.).

Господарський процесуальний кодекс України.

Закон України від 29.11.2001 р. «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна».

Закон України від 07.02.2002 р. «Про судоустрій України».

Указ Президента України від 23.10.2000 р. №1159/2000 «Про міністерство економіки України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2000 р. №515 “Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.1996 р. №1403 «Про Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій».

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.1998 р. №922 «Про особливості са­нації підприємств агропромислового комплексу».

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. №765 «Про реалізацію ста­тей 31 і 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Порядок подання пропозиції арбітражному суду щодо кандидатур арбітражних керу­ючих: Затверджено наказом Міністерства економіки України від 25.04.2001 р. № 87.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (роз­порядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів): Затверджено наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки України від 04.05.2001 р.

Наказ Міністерства економіки України від 25.04.2001 р. №87 «Про затвердження По­рядку подання пропозицій арбітражному суду щодо кандидатур арбітражних керуючих».

Положення про Комісію з питань неплатоспроможності: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2001 р.

Наказ Фонду державного майна України від 05.10.2001 р. №1809 «Про затвердження Положення про порядок погодження планів санації господарських товариств та держав­них підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію».

Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави перевищує 25 відсотків, та державних підпри­ємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію: Затверджено наказом Фонду дер­жавного майна України від 12.10.2001 р. №1865.

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банк­рутства: Затверджено наказом Міністерства економіки України від 17.01.2001 р. № 10.

Монографії, підручники, посібники

 Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры связанные с банкротством. – М.: Рось-89, - 1995. – 80 с.

Бірюков О.М. Інститут неспроможності: порівняльно-правовий аналіз. – К.: Видавничий центр “Київський університет”, 2000. – 163 с.

Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні. – Львів: Інститут технологій бізнесу і права, 2000. – 180 с.

Поляков Б.М. Процедура банкротства в Украине: теория и практика. – Донецк: Изд-во «Донбасс», 2001. – 480 с.

Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітраж­ний процес: Навчальний посібник. – Харків: Консул, 1999. – ч. II – С.182-240.

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. – К.: КНУ, 2000. – 412 с.

Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та проце­суаль­ні аспекти// Харків, Національна юридична академія України, 1997 – 191 c.

Статті

Бірюков О.М. Напрямки удосконалення законодавства про банкрутство України. В кн.: Концепція розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції. Київ, травень 1996 р.- Київ., 1996. - С. 258-260.

Бірюков О.М. Реформування законодавства про банкрутство (на прикладі США, Німеччини, Російської Федерації та України)// Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук .пр. – К., - КУ, 1998. - С. 47-52.

Бондаренко В. Особенности рассмотрения дел о банкротстве (в свете принятия дополнений к действующему Закону Украины «О банкротстве»)// Налоги и бухгалтерский учет. – 1999. - №41. – С.30-35.

Бондик В. Трансформація власності в процедурі банкрутства// Право України. – 2001. - №7. – С.34-35.

Брукс В. Законодательство о банкротстве США// Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 1993.-№9.-С.57-63.

Вавилин Е.В. Понятие несостоятельности (банкротства) предприятий// Правоведение: Известия высших учебных заведений. – М., 1997. - №4. – С.120-125.

Волченко А. У нас в стране банкротов нет// Бизнес. – 1999. - №28.- С.24.

Джумадельдиева Г. Арбитражный управляющий как особый субъект хозяйственного права// Предпринимательство, хозяйство и право. – 2001. - №8.

Джунь В. Соціальна детермінація формування і застосу­вання законодавства про банкрутство// Право України. – 2001. - №12. – С.55-60.

Джунь В. Інститут неспроможності у правовому, економічному та соціальному вимірах// Право України. – 2002. - №8. – С.16-20.

Джунь В. Особливості задоволення вимог із зобов’язань щодо сплати обов’язкових платежів у провадженні у справах про банкрутство// Предпринимательство, хозяйство и право. – 2002. - №1. – С.3-5.

Джунь В. Проблеми формування міжнародного законо­давст­ва про транскордонну неспроможність// Предпри­нимательство, хозяйство и право. – 2002. - №9. – С.65-70.

Джунь В. Сучасні тенденції розвитку та визначальні риси законодавства про неспроможність// Вісник господарського судочинства. – 2002. - №3. – С.155-160.

Джунь В. Про необхідність розширення кола реорганіза­ційних процедур інституту неспроможності// Право України. – 1999. - №2. – С.10-14.

Джунь В. Про заходи реформування процесуального режиму інституту неспроможності// Вісник Вищого Арбітражного Суду України. – 1999. - №1. – с.143-147.

Загородній А., Кара Н. Ліквідність як характеристика фінансового стану підприємства//Діло.-1995. - №42.- С.6.

Козляковская О. Кредиторам… сложнее получить причитающееся// Бизнес. – 2000. - №18. – С.17.

Кушина Е. Банкротство: «Пациент скорее мертв, чем жив, или пациент скорее жив, чем мертв?»// Бизнес. – 1999. - №39. – С.25-31.

Лочман Я. Процедура банкрутства банків: нинішній стан та перспективи// Право України. – 2001. - №3. – С.61-63.

Мельник А. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: окремі проблеми// Право України. – 2001. - №10. – С.60-65.

Мінін Л. Санація і банкрутство: дві сторони однієї медалі// Урядовий кур’єр - 1996. - №176-177.

Поляков Б.М. Деякі питання по ініціюванню провадження справ про банкрутство// Вісник господарського судочинства. – 2002. - №1. – С.109-114.

Поляков Б.М. Ліквідація як процедура банкрутства в Україні// Вісник господарського судочинства. – 2002. - №2. – С.34-44.

Поляков Б.М. Правове регулювання процедури розпоряд­ження майном боржника у справі про банкрутство// Вісник господарського судочинства. – 2002. - №4. – С.122-132.

Поляков Б. Новое законодательство о банкротстве и новые проблемы// Предпринимательство, хозяйство и право. – 2002. - №8. – С.29-31.

Поляков Б. Правове становище кредиторів у процедурі банкрутства// Право України. – 2001. - №7. – С.39-43.

Поляков Б. Принципи інституту банкрутства// Предприни­мательство, хозяйство и право. – 2002. - №1. – С.6-10.

Поляков Б. Методы правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) в Украине// Предприни­мательство, хозяйство и право. – 2002. - №2. – С.7-11.

Поляков Б. Понятие неплатежеспособности и банкротства// Предпринимательство, хозяйство и право. – 2002. - №4. – С.47-51.

Поляков Б. Про концепцію реформування законодавства про неспроможність (банкрутство)// Право України. – 2002. - №7. – С.59-62.

Пронська Г.В. Деякі питання удосконалення законодавства про банкрутство// Збірник рішень та арбітражної практики Вищого Арбітражного Суду України. - 1995. - №3/4. - С.284-289.

Радзивилюк В.В. Некоторые вопросы ключевой терминологии Закона Украины «О банкротстве»// Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. - №5. - С.30-33.

Радзивілюк В.В. Санація як процедура банкрутства: історично-правове дослідження// Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. - №4. – С.115-119.

Радзивілюк В.В. Проблеми зближення національних законодавств на прикладі законодавства про банкрутство// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Європа-Японія-Україна: шляхи демократизації державно-правових систем” (Київ, жовтень 2000р.).

Радзивілюк В.В. Деякі питання, пов’язані з регламентацією введення судової процедури санації// Тези виступів учасників Круглого столу “Проблеми вдосконалення господарського законодавства України” (Київ, 17-18 квітня 2001р.) – С.104-106.

Радзивілюк В.В. Суб’єкти судової процедури санації// Юридичний вісник України – 2002. - №21. – С.4.

Радзивілюк В.В. Судова процедура санації: проблеми визначення та термінології// Вісник Господарського судочинства – 2002. - №2. – С.197-203.

Радзивілюк В.В. Основні моделі ініціювання судових процедур банкрутства (неспроможності)// Українське комерційне право - 2002. -№3. – С.33-38.

Рябцева Я.Г. Поняття та ознаки банкрутства// Вісник господарського судочинства – 2002. - №4. – С.213-217.

Сгара Э. Особенности заключения мирового соглашения в процедуре банкротства финансовых учреждений// Пред­прини­­мательство, хозяйство и право. – 2002. - №9. - С.19-21.

Сугоняко О. Антикризове керування – один з важливих етапів економічної реформи// Предпринимательство, хозяйство и право. – 2001. - №7. - С.24-27.

Тітов М., Бондаренко В. Новий закон про банкрутство: проблеми застосування// Право України – 2000. - №8. – С.95-98.

Федоровський В. Що призводить до банкрутства?// Діло-1995.-№18.-С.11.

Фролов Ю., Шмарицкая Е. Преобразованное законодательство о банкротстве – решение проблем или новые проблемы// Предпринимательство, хозяйство и право. – 2001. - №7. - С.30-31.

Практичні матеріали

Рекомендації президії Вищого господарського суду України «Про деякi питання практики застосування Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» від 04.06.2004 N 04-5/1193.

Плани семінарських занять з спецкурсу

“Правове регулювання банкрутства”

 

Тема 1. Предмет і система спецкурсу «Правове регулювання банкрутства»

1. Предмет та структура спецкурсу «Правове регулювання банкрутства».

2. Призначення банкрутства. Економічні та правові аспекти банкрутства.

3. Поняття та ознаки неплатоспроможності і банкрутства. Мета визначення цих понять та їх роль в обґрунтуванні підстав для порушення провадження у справах про банкрутство.


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 48; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!