Квадропулды масс-анализаторды неге массалар фильтрi деп атайды?

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ   Пән    Физикалықзерттеу әдістері  

        

 

1. Молекуланың қандай тұрақтыларын ИҚ обылысындағы айналу спектрлерiнен табуға болады?

 1. диссоциация энергиясынан, инерция моментiнен, массасынан;

 2. тербелiс жиiлiктерiнен, инерция моментiнен, ядроаралық қашықтықтарынан;

 3. ангармоникалық коэффициентiнен, ядроаралық қашықтықтарынан;

 4. диссоциация энергиясынан, ангармоникалық коэффициентiнен;

 5. қоздырылған электрон күйiнiң энергиясынан, тербелiс жиiлiктерiнен.

 

 2. Көпатомды молекулалардың тербелу жиiлiктерiн не үшін бiлу керек?

 1. диссоциация энергиясын, ядроаралық қашықтықтары мен күйлерi бойынша айналу суммаларын анықтау үшін;

 2. диссоциация энергиясын анықтау үшін;

 3. күйлерi бойынша тербелу суммаларын анықтау үшін;

 4. идентификация мен құрылым-топтық анализ жүргізу үшін;

 5. электронның қоздыру энергиясын анықтау, идентификация мен құрылым-топтық анализ жүргізу үшін.

 

3. Химиктерге ядроаралық қашықтықтар мен молекулалардың инерция моменттерiн не үшін бiлу қажет?

 1. диссоциация энергиясын анықтау үшін;

 2. ионизация энергиясын анықтау үшін;

 3. тербелiстiң ангармоникалығын есептеу үшін;

 4. электрондық қоздыру энергиясын анықтау үшін;

 5. термодинамикалық функцияларды есептеу үшін.

 

 4. Молекуланың қандай тұрақтыларын микротолқындық және алыс ИҚ обылысындағы айналу спектрлерiнен табуға болады?

 1. инерция моментiнен, ядроаралық қашықтықтарынан;

 2. тербелiс жиiлiктерiнен, ангармоникалық коэффициентiнен;

 3. молекулуның массасынан;

 4. диссоциация энергиясынан;

 5. қоздырылған электрон күйiнiң энергиясынан.

 

5. Тербелiстердiң ИҚ-спектрде байқалуының мiндеттi шарты:

 1. симметриялы тербелiстердiң болуы;

 2. тұрақты диполь моментiнiң болуы;

 3. валенттiк тербелiстердiң болуы;

 4. деформациялық тербелiстердiң болуы;

 5. диполь моментiнiң өзгеруi.

 

 

 6. Қазiргi жұтылу спектрометрлерiнде нелiктен екi сәулелi сызба пайдаланылады?

 1. прибордыңоптикалық элементтерiнiң материалдары жұтылуын автоматты түрде ескеру үшін;

 2. кювета материалы жұтылуын автоматты түрде ескеру үшін;

 3. ерiткiш жұтылуын автоматты түрде ескеру үшін;

 4. ерiткiш, кювета материалы және прибордың оптикалық элементтерi жұтылуын автоматты түрде ескеру үшін;

 5. кювета материалы мен ерiткiш жұтылуын автоматты түрде ескеру үшін.

 

 7. Егер құрал қателiктерi болмаса, Бугер-Ламберт-Бер заңы қандай жағдайда орындалады?

 1. әрқашан;

 2. жұтатын үлгі қалыңдығы жұқа болғанда;

 3. молекулааралық және химиялық әрекеттесу болмаса;

 4. жұтатын үлгі қалыңдығы қалың болғанда;

 5. полюссiз қосылыстар үшін.

 

 8. Конденсирленген жүйенiң электрондық жұту спектрлерiнен қандай мәлiметтер алынады?

 1. заттың сапалық және сандық құрамы жөнiнде, молекуланың тербелу жиiлiктерi мен электрондық ауысулар жөнiнде;

 2. заттың сапалық және сандық құрамы жөнiнде, спектрлердiң белгiлi түріндегi активтi тербелiс жиiлiктерi жөнiнде;

 3. заттың сапалық және сандық құрамы жөнiнде, хромофорларды идентификациялау жөнiнде;

 4. заттың сапалық және сандық құрамы жөнiнде, ядроаралық қашықтықтар мен тербелу жиiлiктерi жөнiнде;

 5. заттың сапалық және сандық құрамы жөнiнде, инерция моменттерi мен спектрлердiң белгiлi түріндегi активтi тербелiс жиiлiктерi жөнiнде.

 

 12. Айналмалы квант саны J өскенде екi атомды молекуланың (қатаң ротатор жуықтауында) таза айналмалы КШ-спектрiнiң сызықтарының ара қашықтықтары қалай өзгередi?

 1. сызықтардың ара қашықтықтары 2В және J-ға тәуелдi емес;

 2. сызықтардың ара қашықтықтары өседi;

 3. сызықтардың ара қашықтықтары максимум арқылы өтедi;

 4. сызықтардың ара қашықтықтары 4В және J-ға тәуелдi емес;

 5. сызықтардың ара қашықтықтары кемидi.

 

 13. Айналмалы квант саны J өскенде таза айналмалы жұтылу (қатаң ротатор жуықтауында) ИҚ-спектрiнiң сызықтарының ара қашықтықтары қалай өзгередi?

 1. сызықтардың ара қашықтықтары 2В және J-ға тәуелдi емес;

 2. сызықтардың ара қашықтықтары өседi;

 3. сызықтардың ара қашықтықтары максимум арқылы өтедi;

 4. сызықтардың ара қашықтықтары 4В және J-ға тәуелдi емес;

 5. сызықтардың ара қашықтықтары кемидi.

 

 

 15. Айналмалы КШ-спектрiндегi релей шашырау сызығы мен бiрiншi стокс сызығының ара қашықтығы қандай?

 1. В;

 2. 2В;

 3. 3В;

 4. 4В;

 5. 6В.

 

 16. Екi атомды молекулаларда атомдарға байланысты ядроаралық қашықтықтардың мәндерi шамамен қандай диапазонда өзгередi?

 1. 100 - 4000 ;

 2. 0,7 - 5 нм;

 3. 0,7 - 5 А;

 4. 0,1 - 10 А;

 5. 0,001 - 0,05 мкм.

 

 17. Екi атомды молекулаларда атомдарға байланысты негiзгi тербелiстердiң жиiлiктерiнiң мәндерi шамамен қандай диапазонда өзгередi?

 1. 100 - 4000 ;

 2. 1 - 8000  ;

 3. 0,7 - 5 А;

 4. 0,7 - 5 нм;

 5. 0,001 - 0,05 мкм.

 

 18. HCN сызықты молекуласының қанша iлгерiлемелi, айналмалы және тербелмелi еркiндiк дәрежелерi бар?

 1. iлгерiлемелi - 3, айналмалы - 3, тербелмелi - 3;

 2. iлгерiлемелi - 3, айналмалы - 2, тербелмелi - 3;

 3. iлгерiлемелi - 2, айналмалы - 3, тербелмелi - 4;

 4. iлгерiлемелi - 3, айналмалы - 3, тербелмелi - 2;

 5. iлгерiлемелi - 3, айналмалы - 2, тербелмелi - 4.

 

 19. Бұрышты  молекуласының қандай тербелiстерi ИҚ-спектрде, қандай тербелiстерi КШ-спектрiнде байқалады?

 1. толық симметриялы валенттiк тербелiс  КШ-спектрiнде активтi, ал деформациялық  және антисимметриялы  тербелiстер ИҚ-спектрде;

 2. барлық тербелiстер , ,  ИҚ- және КШ-спектрлерде активтi;

 3. толық симметриялы валенттiк тербелiс ИҚ-спектрде активтi, ал деформациялық  және антисимметриялы  тербелiстер КШ-спектрiнде активтi;

 4. барлық тербелiстер , ,  тек ИҚ-спектрде активтi;

 5. валенттiк тербелiстер мен КШ-спектрде активтi, ал деформациялық тербелiс  ИҚ-спектрiнде активтi.

 

 20. Көп атомды молекуланың жұтылу ИҚ-спектрiнде 4 жиiлiк, ал КШ-спектрiнде де 4 жиiлiк байқалады, олардың екеуi ИҚ-спектрдiң жиiлiктерiне сәйкес келедi. Тербелiстердiң барлық жиiлiктерi азғындалмаған. Молекулада қанша атом бар?

 1. 6;

 2. 3;

 3. 8;

 4. 7;

 5. 4.

 

 21. Оптикалық сызбанұсқадағы спектралдық құралдардың диспергирлеушi элементi не болып табылады?

 1. камералық объектив пен призма;

 2. камералық объектив пен дифракциялық тор;

 3. камералық объектив пен жарық фильтрi;

 4. призма, дифракциялық тор және жарық фильтрлер;

 5. камералық объектив, призма, дифракциялық тор және жарық фильтрлер.

 

 22. Спектрограф саңылауының алдында орнатылған конденсорлық линза не үшін керек?

 1. сәуленi толқын ұзындықтары бойынша жiктеу үшін;

 2. жарықты параллельдi шоғырға айналдыру үшін;

 3. сәуле көзiнен шығатын жарықты спектрографтың саңылауларына фокустеу үшін;

 4. сәуле көзiнен шығатын жарықты жарық фильтрiне фокустеу үшін;

 5. монохроматты жарықты фотопластинкаға фокустеу үшін.

 

24. Көрiнетiн және УК спектрлер обылысында (186-1100 нм) спектрофотометр не үшін қолданылады?

 1. комбинациялық шашырау спектрлерiн алу үшін;

 2. электрондық жұту спектрлерi бойынша сандық және сандық анализ жасау үшін;

 3. қарапайым молекулалардың электрондық шығару спектрлерiн фотопластинкаға түсiру үшін;

 4. жұтудың айналу спектрлерiн алу үшін;

 5. жұтудың тербелу спектрлерiн алу үшін.

 

 25. 2,5-50 мкм диапазонында iстейтiн ИҚ спектрометрлерi не үшін қолданылады?

 1. тербелу және тербелу-айналу спектрлерiн алу үшін;

 2. комбинациялық шашырау спектрлерiн алу үшін;

 3. қарапайым молекулалардың электрондық шығару спектрлерiн фотопластинкаға түсiру үшін;

 4. электрондық жұту спектрлерi бойынша сандық және сандық анализ жасау үшін;

 5. жұтудың айналу спектрлерiн алу үшін.

 

 26. Жақын УК, көрiнетiн және жақын ИҚ обылысында iстейтiн (360-1000нм) спектрограф не үшін қолданылады?

 1. жұтудың тербелу спектрлерiн алу үшін;

 2. жұтудың микротолқындық спектрлерiн алу үшін;

 3. электрондық жұту спектрлерi бойынша сандық және сандық анализ жасау үшін;

 4. жұтудың тербелу-айналу спектрлерiн алу үшін;

 5. қарапайым молекулалардың электрондық шығару және комбинациялық шашырау спектрлерiн фотопластинкаға түсiру үшін.

 

 27. Көрiнетiн обылыстағы (400-750 нм) iстейтiн спектрофотометрлердi не үшін қолданылады?

 1. жұтудың тербелу спектрлерiн алу үшін;

 2. қарапайым молекулалардың электрондық шығару спектрлерiн алу үшін;

 3. комбинациялық шашырау спектрлерiн алу үшін;

 4. электрондық жұту және шағылу спектрлерiн алу үшін;

 5. жұтудың айналу спектрлерiн алу үшін.

 

 28. ИҚ обылысында үздiксiз спектрлердi алу үшін не қолданылады?

 1. лазер;

 2. сынап лампасы;

 3. сутектiк лампа;

 4. Нернст штифтi және глобар;

 5. қыздырылған лампа.

 

 29. Көрiнетiн обылыста үздiксiз спектрлердi алу үшін не қолданылады?

 1. сынап лампасы;

 2. сутектiк лампа;

 3. қыздырылған лампа;

 4. Нернст штифтi және глобар;

 5. лазер.

 

 30. УК обылысында үздiксiз спектрлердi алу үшін не қолданылады?

 1. лазер;

 2. сутектiк лампа;

 3. қыздырылған лампа;

 4. Нернст штифтi және глобар;

 5. сынап лампасы.

 

 31. Комбинациялық шашырау спектрлерiн алу үшін не қолданылады?

 1. Нернст штифтi және глобар;

 2. қыздырылған лампа;

 3. сынап лампасы, лазер;

 4. сутектiк лампа;

 5. электрлiк доға.

 

 32. УК, көрiнетiн және жақын ИҚ обылысында iстейтiн спектрометрлерде қандай қабылдағыштар қолданылады?

 1. болометр немесе термоэлемент;

 2. фотокөбейткiш;

 3. фотоэлемент;

 4. фотопластинка немесе фотопленка;

 5. фотокедергi.

 

 33. 2,5-50 мкм диапазонындағы ИҚ обылысында қандай қабылдағыштар қолданылады?

 1. болометр немесе термоэлемент;

 2. фотокөбейткiш;

 3. фотоэлемент;

 4. фотопластинка немесе фотопленка;

 5. фотокедергi.

 

 34. УК, көрiнетiн және жақын ИҚ обылысында iстейтiн спектрографтарда қандай қабылдағыштар қолданылады?

 1. болометр немесе термоэлемент;

 2. фотокөбейткiш;

 3. фотоэлемент;

 4. фотокедергi;

 5. фотопластинка немесе фотопленка.

 

 35. Көрiнетiн обылысында iстейтiн спектрофотометрлерде қандай қабылдағыштар қолданылады?

 1. болометр немесе термоэлемент;

 2. фотокөбейткiш;

 3. фотопластинка немесе фотопленка;

 4. фотоэлемент;

 5. фотокедергi.

 

 36. 2,5-50 мкм ИҚ спектроскопияда қандай оптикалық материалдар қолданылады?

 1. тұз кристалдары;

 2. кристалдық кварц;

 3. балқытылған кварц;

 4. шағылу коэффициентi жоғары шыны;

 5. шағылу коэффициентi төмен шыны.

 

37. Жұту спектрлердi зерттейтiн әдiстердiң сезiмталдығы немен анықталады?

 1. ауысу ықтималдығымен;

 2. спектралдық сызықтардың енiмен;

 3. жоғарғы энергиялық деңгейдiң толықтырылуымен;

 4. төменгi энергиялық деңгейдiң толықтырылуымен;

 5. жоғарғы және төменгi энергиялық деңгейлердiң толықтырылу қатынасымен.

 

 38. Жұту спектрлердi зерттейтiн әдiстердiң бөлу қабiлетi немен анықталады?

 1. жоғарғы энергиялық деңгейдiң толықтырылуымен;

 2. төменгi энергиялық деңгейдiң толықтырылуымен;

 3. жоғарғы және төменгi энергиялық деңгейлердiң толықтырылу қатынасымен;

 4. спектралдық сызықтардың енiмен;

 5. ауысу ықтималдығымен.

 

 39. Шығару спектрiндегi жолақтар не бередi?

 1. молекулалар мен бос радикалдардың бөлшектерiн;

 2. қатты бөлшектердi;

 3. атомдар бөлшектерiн;

 4. атомдық иондар;

 5. атомдар мен атомдық иондар.

 

40. Газ- тасымалдағышты таңдау неге тәуелдi?

 1. детектордың түріне;

 2. сорбенттiң табиғатына;

 3. қоспаның құрамына;

 4. хроматографтың маркасына;

 5. колонканың ұзындығына байланысты.

 

41. Хроматогафиялық анализ температурасы неге әсер етедi?

 1. компоненттердiң шығу тәртiбiне;

 2. анализдiң ұзақтығына;

 3. бөлiну критерийiне;

 4. газды және сұйық фазадағы диффузия коэффициентiне;

 5. барлық атап өтiлген факторларға.

 

 42. Хроматографтағы нөлдiк сызық деп ненi айтамыз?

 1. таза газ- тасымалдағыш колонкадан шыққан кезiнде тiркелген детектордағы сигнал;

 2. сорбцияланбайтын компонент сызығына (сигналына) сәйкес келетiн хроматограмма аймағы;

 3. компоненттердiң сорбциялану уақытына сәйкес келетiн хроматограмма аймағы;

 4. шың енiне сәйкес келетiн хроматограмма аймағы;

 5. компонент сигналы тiркелетiн хроматограмма аймағы.

 

 

45. Хроматографиялық зерттеу әдiсiнде ұсталу уақытына не әсер етедi?

 1. газ- тасымалдағыш жылдамдығы;

 2. температура;

 3. колонка ұзындығы;

 4. газ- тасымалдағыштың табиғаты;

 5. барлық аталған жағдайлар.

 

 46. Газды хроматографта детектор қайда орналасқан?

 1. газ ағынының колонкадан шығар жолында;

 2. хроматографиялық колонка алдында;

 3. дозатордан кейiн;

 4. дозатормен хроматографиялық колонка ортасында;

 5. дозатор алдында.

 

47. Жалынды ионизациялық детектормен жұмыс iстегенде қай заттың жалыны қолданылады?

 1. пропан;

 2. сутек;

 3. оттек;

 4. ацетилен;

 5. бутан.

 

 49. ЭПР әдiсiнiң:

 1. бөлу қабiлетi төмен;

 2. бөлу қабелетi орташа;

 3. бөлу қабелетi жоғары;

 4. сезiмталдығы жоғары;

 5. сипаттаушы уақыттары кiшi.

 

 50. ЭПР әдiсiнде пайдаланылатын энергия деңгейлерi:

 1. меншiктi;

 2. iшкi магниттiк өрiсте пайда болады;

 3. шкi электрлiк өрiсте пайда болады;

 4. сырткы электрлiк өрiсте пайда болады;

 5. сыртқы магниттiк өрiсте пайда болады.

 

 51. ЭПР әдiсiнде пайдаланалатын энергия неге тәуелдi? 

 1. элементтiң атомдық номерiне;

 2. заттың молекулалық массасына;

 3. заттың масасына;

 4. бөлшктердiң химиялық құрылысына;

 5. заттың агрегаттық күйiмен байланысты.

 

52. ЭПР құбылысы қандай бөлшектерде байқалады?

 1. спинi жоқ;

 2. компенсирленген электрондық спинi бар;

 3. электрондарының компенсирленген магниттiк моментi бар;

 4. жұптаспаған электрондары бар;

 5. жұптаспаған электрондары жоқ бөлшектерде.

 

53. Спин-орбиталдық байланыста g-фактордың мәнi неге тең?

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 1 мен2 арасында;

 5. 2 мен 3 арасында.

 

 54. Тепе-теңдiкте жиілiктерiнiң ауысуларындағы электрондардың аралысындағы деңгей:

 1. жоғарғыдан төменгiге қарай басымды;

 2. төменгiден жоғарғыға қарай басымды;

 3. жиiлiктерi нольге тең;

 4. жиiлiктерi жуық шамамен бiрдей;

 5. жиiлiктерi деңгейлердiң бөлiнуiне тәуелдi.

 

 55. Релаксация күштi болғанда ЭПР сигналының қанығуы:

 1. тез басталады;

 2. жәй басталады;

 3. болмайды;

 4. парамагниттiк бөлшектердiң концентрациясына тәуелдi;

 5. деңгейлердiң бөлiнуiне тәуелдi.

 

56. Температура өсуiмен спиннiң жоғарғы деңгейдегi спин-тордық релаксация себебiнен орташа өмiр сүру уақыты

 1. өседi;

 2. төмендейдi;

 3. өзгермейдi;

 4. кездейсоқ өзгередi;

 5. экспонента бойынша өзгередi.

 

57. ЭПР-дегi жұтылатын қуат неге пропорциональды?

 1. жоғарғы деңгейдегi электрондардың санына;

 2. төменгi деңгейдегi электрондардың санына;

 3. жқпталмаған электрондардың жалпы санына;

 4. электромагниттiк сәуленiң қуатына;

 5. магниттiк өрiстiң индукциясына.

 

58. ЭПР сызығының енiне не әсер етедi?

 1. бөлшектiң деңгейдегi орташа өмiр сүру уақыты;

 2. диполь-дипольдiк әрекеттесу;

 3. әртүрлі парамагниттiк бөлшектердiң болуы;

 4. бөлшектердiң арасындағы қашықтықтар;

 5. жоғарыда келтiрiлген факторлардың бәрi.

 

59. ЭПР сызығының алмасу тарылтуы неде байқалады?

 1. электрондардың кiшi жиiлiкпен алмасуында;

 2. электрондардың жоғары жиiлiкпен алмасуында;

 3. алмасу жиiлiгiмен байланысты емес;

 4. температура төмендегенде;

 5. спиндердiң концентрациясы төмендегенде.

 

60. Деңгейлердiң бөлiнуi магниттiк өрiстiң индукциясы өсуiмен

 1. азаяды;

 2. өзгермейдi;

 3. өседi;

 4. периодтық заңы бойынша өзгередi;

 5. экспонента бойынша өзгередi.

 

 61. Молекуланың екi жұпталмаған электроны бар жағдайда нольдiк кристалдықөрiсте бөлiнуде ЭПР сигналы:

 1. жалғыз;

 2. дублеттi;

 3. триплеттi;

 4. квадруплеттi;

 5. байқалмайды.

 

 62. Сутек атомының АЖҚ сызықтарының саны:

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 4;

 5. аса жiңiшке бөлiнуi болмайды.

 

63. АЖҚ тұрақтысының өлшем бiрлiгi:

 1. см;

 2. А;

 3. В;

 4. Гц;

 5. Тл.

 

64. ЭПР спектрiн алу үшін не болуы қажет?

 1. жүйеде парамагниттiк бөлшектер;

 2. тұрақты магниттiк өрiс;

 3. электромагниттiк сәуле генераторы;

 4. магниттiк өрiстi өзгерту мүмкіндiгi;

 5. келтiрiлгендердiң бәрi.

 

 65. Паскаль ұш бұрышы арқылы ненi анықтауға болады?

 1. ЭПР сызықтарының абсолюттiк интенсивтiлiктерiн;

 2. АЖҚ тұрақтысын;

 3. үлгідегi спиндердiң санын;

 4. мультиплеттердегi сызықтардың салыстырмалы интенсивтiлiктерiн;

 5. заттың құрылымын.

 

 66. ЭПР спектрометрiндегi электромагнит не үшін пайданылады?

 1. белгiлi жиiлiктi электромагниттiк сәуле алу;

 2. үлгіге түсiрiлетiн қуатты азайту;

 3. энергиялық деңгейлердi бөлу;

 4. ЭПР сигналын күшейту;

 5. құралдың сезiмталдығын көбейту.

 

 67. Деңгейлердiң азғындалуы қайда жойылуы мүмкін?

 1. магниттiк өрiсте;

 2. сыртқы электрлiк өрiсте;

 3. нольдiк өрiсте бөлiнуiнде;

 4. аса жiңiшке бөлiнуде;

 5. келтiрiлген факторлардың барлығында.

 

 68. Магниттiк өрiстiң индукциясының өсуi ненiң өсуiне әкеледi?

 1. сызықтардың интенсивтiктерiнiң;

 2. құралдың сезiмталдығының;

 3. құралдың бөлу қабiлетiнiң;

 4. анализдiң сапасының;

 5. келтiрiлгендердiң барлығының.

 

 69. Электрондардың магниттiк моменттерi:

 1. ядролардың магниттiк моменттерiне тең;

 2. ядролардың магниттiк моменттерiнен кiшi;

 3. ядролардың магниттiк моменттерiнен басымды үлкен;

 4. спин мәндерiне тәуелдi;

 5. электрондардың орбиталдарына тәуелдi.

 

 70. ЯМР әдiсiнiң

 1. сезiмталдығы жоғары;

 2. сипаттаушы уақыттары кiшi;

 3. бөлу қабiлетi төмен;

 4. бөлу қабiлетi жоғары;

 5. бөлу қабiлетi орташа.

 

 71. ЭПР-дегi таңдап алу ережесi:

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. .

72. Көмiртек атомының ядролық спинi:

 1. I = 0;

 2. I = 1/2;

 3. I = 3/2;

 4. I = 1;

 5. I = 2.

 

 73. Тетраметилсиланды (ТМС) ЯМР-ге эталон ретiнде қолдануы:

 1. спектрдегi сызықтың жалғыздығымен;

 2. көп затқа химиялық инерттiлiгiмен;

 3. сызықтың интесивтiлiгi үлкен болуымен (үлкендiгiмен);

 4. сызықтың енi кiшi болуымен;

 5. келтiрiлген факторлардың барлығымен.

 

 74. Химиялық ығысудың абсолюттiк бiрлiктерiндегi өлшем бiрлiгi:

 1. м/с;

 2. с;

 3. Тл;

 4. кг;

 5. м.

 

 75. Спинi I=0 ядро магниттiк өрiспен

 1. нашар әрекеттеседi;

 2. күштi әрекеттеседi;

 3. әрекеттеспейдi;

 4. электрондардың саны жұп болғанда әрекеттеседi;

 5. электрондардың саны тақ болғанда әрекеттеседi.

 

 

77. Масс-спектрометрдiң жұмыс iстеу принципiн анықтайтын негiзгi бөлiгi:

 1. ион көзi;

 2. вакуум жүйесi;

 3. ион қабылдағыш;

 4. үлгі енгiзу жүйесi;

 5. масс-анализатор.

 

Квадропулды масс-анализаторды неге массалар фильтрi деп атайды?

 1. коллекторға m/e берiлген мәнiнен жоғары иондардың барлығын өткiзедi;

 2. коллекторға m/e мәнi берiлген иондарды ғана өткiзедi;

 3. коллекторға m/e берiлген мәнiнен төмен иондардың барлығын өткiзедi;

 4. коллекторға m/e шамасы кең диапозонда жатқан иондардың барлығын өткiзедi;

 5. коллекторға бiрнеше m/e мәнi берiлген иондардың барлығын өткiзедi.

 

79. Ион-циклотронды резонансы бар масс-анализаторында иондар m/e қатынасы бойынша:

 1. тұрақты магнит және тұрақты электр өрiсiнде бөлiнедi;

 2. тұрақты және айнымалы электр өрiсiнде бөлiнедi;

 3. тұрақты магнит және айнымалы электр өрiсiнде бөлiнедi;

 4. айнымалы магнит және тұрақты электр өрiсiнде бөлiнедi;

 5. айнымалы магнит және айнымалы электр өрiсiнде бөлiнедi.

 

 

 82. Газдар (булар) қоспасының сандық талдауын жасау үшін жiберу жүйесiне келесi шарттар сәйкес келуi керек:

 1. кез-келген компоненттiң ионизациялау камерасына ағу жылдамдығы оның үлгідегi парциалды қысымына пропорионал да, молекулалық массасына тәуелдi емес;

 2. бiр компоненттiң ағуы басқа компоненттердiң ағуына әсер етпейдi;

 3. талдау кезiнде ағу шарты тұрақты болады;

 4. компоненттер жiберу жүйесiнiң қабырғасына сорбцияланбайды;

 5. жоғарыда айтылған шарттың барлығы да орындалады.

 

 

 85. Молеклалық, жарықшақтық, қайта топтасу, метастабилды изотоптардың шыңдарының интенсивтiлiгi қысым өскенде қалай өзгередi?

 1. қысымға пропорционал өседi;

 2. қысым квадратына пропорционал өседi;

 3. өзгермейдi;

 4. қысымға керi пропорционал төмендейдi;

 5. максимум арқылы өтедi.

 

 86. Молекулалық иондардың шыңдарының интенсивтiлiгi иондаушы электрондар энергиясының төмендеуiне сәйкес қалай өзгередi?

 1. төмендейдi;

 2. өседi;

 3. өзгермейдi;

 4. максимум арқылы өтедi;

 5. минимум арқылы өтедi.

 

 87. Жұмсақ иондау әдiсiнiң бiрiн қолданғанда, заттың масс-спектрi қалай өзгередi?

 1. изотоп шыңдарының интенсивтiлiгi төмендейдi;

 2. метастабилды иондар шыңдарының интенсивтiлiгi төмендейдi;

 3. көп зарядты иондар шыңдарыныңинтенсивтiлiгi төмендейдi;

 4. қайта топтасқан шыңдарының интенсивтiлiгi төмендейдi;

 5. барлық жарықшақтардың шыңдарының интенсивтiлiгi төмендейдi.

 

93. Масс-спектрометрия үшін фотоиондау әдiсiнде электр магниттiк сәулеленудiң қандай диапазоны пайдаланылады?

 1. көрiнетiн облыс;

 2. жақын ИҚ облыс;

 3. ИҚ облыс;

 4. УК облыс;

 5. вакуумды УК облыс.

 

94. Ұшқынды және лазерлi иондану әдiсi нелiктен қатты заттардың элементтi талдауы үшін қолданылады?

 1. зерттелетiн үлгі плазмалық жоғары температуралық факелда толық буланады, атомданады және ионданады;

 2. масс-спектрдiң шешу қабiлетiнiң жоғары болуынан;

 3. масс-спектрдiң тұрақтылығының жоғары болуынан;

 4. массалық облысының кеңдiгiнен;

 5. жоғарыдағының бәрi дұрыс.

 

 95. Нелiктен молекулалық иондардан жарықшақтық иондардың түзілуi зарядталмаған бөлшектердiң пайда болуымен қатар жүредi?

 1. Франк-Кондон принципiне сәйкес;

 2. Гейзенберг қатынасына сәйкес;

 3. заряд сақталу заңына сәйкес;

 4. Паули принципiне сәйкес;

 5. масса сақталу заңына сәйкес.

 

96. Масс-спектрометрияда иондар массасы қандай өлшеммен өлшенедi?

 1. г;

 2. кг;

 3. нг;

 4. пг;

 5. а.м.б.

 

 97. Масс-спектрлердi стандартты түрге келтiрудiң мәнi қандай?

 1. барлық иондар үшін m/e шамсын анықтау;

 2. барлық шыңдардың биiктiгiн бiр шкалаға келтiру;

 3. фон беретiн шыңдардың интенсивтiлiгiн есепке алмау;

 4. масс-спектрлердi қатынастық интенсивтiлiкке келтiру;

 5. жоғарыдағының бәрi дұрыс.

 

 98. Масс-спектрдi шешу үшін ол қандай түрде берiлу керек?

 1. бастапқы түрінде;

 2. барлық шыңдардың биiктiгiн бiр шкалаға келтiргеннен кейiн графикалық түрде;

 3. қатынастық интенсивтiлiкке келтiргеннен кейiн графикалық немесе кесте түрінде;

 4. фон беретiн шыңдардың интенсивтiлiгiн алып тастағаннан кейiн кесте түрінде;

 5. барлық иондар үшін m/e шамсын анықтағаннан кейiн кесте түрінде.

 


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 633; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!