ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА І ПЕДІАТРІЯ) НА І СЕМЕСТР 2012-2013 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан медичного факультету

Року

Проф. Яцишин Р.І.

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЯ 1

Анатомія опорно-рухового апарату

 

Тема Лекцій Практичні заняття Самостійна робота Індивідуаль­­­­­на робота

Змістовий модуль 1. Вступ до анатомії

1. Предмет і задачі анатомії. Методи дослідження в анатомії. Основні сучасні напрямки розвитку ана­томії. 0,25 - -

Підготовка огляду наукової літератури або проведення досліджень з будь якої теми

2. Основні етапи розвитку анатомії в античні часи, в епоху відродження, в XVII – XIX ст. - - 0,5
3. Розвиток української анатомічної школи. - - 0,5
4. Київська анатомічна школа. 0,25 - -
5.Початкові стадії ембріогенезу людини. Вчення про зародкові листки.   0,5 - -

Змістовий модуль 2. Анатомія кісток скелета

6. Кістка як орган. Класифікація кісток. Розвиток кіс­ток в ембріогенезі. 1 - -

-“-“-

7. Анатомічна номенклатура. Осі і площини тіла. - 2 1
8. Анатомія кісток тулуба. - 4 1
9. Анатомія кісток черепа. - 14 3
10. Анатомія кісток верхніх та нижніх кінцівок. - 8 2

Змістовий модуль 3. З’єднання кісток скелету та кінцівок

11. Анатомія безперервних та перервних з’єднань між кістками. Розвиток з’єднань між кістками в онто­генезі. 2 - 1

-“-“-

12. З’єднання між кістками тулуба і між кістками черепа - 4 2
13. З’єднання між кістками верхніх та нижніх кін­цівок. - 8 2
14. Практичні навички по препаруванню кісток і сугло­бів. - - 2

Змістовий модуль 4. Міологія

15. М’яз як орган. Класифікація м’язів. Розвиток ске­летних м’язів. 2 2 -

 

 

-“-“-

 

16. Анатомія м’язів та фасцій тулуба. 2 6 2
17. Анатомія м’язів та фасцій голови та шиї. Топо­графія шиї. - 4 2
18. Анатомія м’язів та фасцій верхніх і нижніх кін­цівок. Топографія верхніх та нижніх кінцівок - 12 3
Підсумковий модульний контроль засвоєння модуля 1 «Анатомія опорно-рухового апарату» - 4 4
Усього годин - 105 8 68 26 3
Кредитів ECTS – 3,5        

КАЛЕНДАРНО Тематичний план лекцій

З анатоМІЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО

ФАКУЛЬТЕТУ (ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА І ПЕДІАТРІЯ)

НА І СЕМЕСТР 2012-2013 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Дата

Тема

3-7.09.12 1. Вступ до анатомії. Предмет і зміст анатомії, її значення для під­готовки лікаря. Київська анатомічна школа. Основні етапи ембріогенезу людини. Учення про зародкові листки. Опорно-руховий апарат. Загальна остеологія. Скелет людини, його розвиток, будова, функція. Класи­фікація кісток.
17-21.09.12 2. Загальна артрологія. Класифікація з’єднань кісток. Безперервні, напівперервні і перервні з’єднання кісток. Розвиток суглобів у онтогенезі і їх загальна бу­до­ва. Класифікація суглобів. Види рухів у суглобах та їх аналіз. Фактори утри­мання суглобових поверхонь одна біля одної. Демонстрація кінофільму "Cполучення кісток".
1-5.10.12 3. Загальна міологія. Розвиток і будова гладких та скелетних м'я­зів. М'яз як ор­ган. Класифікація м'язів за походженням, формою, розташу­ван­ням і функцією, їх початок і прикріплення. Допоміжний апарат м'язів. Загальні дані про роботу м'я­зів. Синергізм і антагонізм м'язів. Взаємовідношення між працею та будо­вою кісток і м'язів.
15-19.10.12 4. Живіт. М’язи, фасції, топографія стінок живота. Біла лінія та піхва прямого м’яза живота. Черевний прес. Пахвинний канал. Топографія внутрішньої поверхні передньої черевної стінки. Слабі місця живота. Шлях проходження килового мішка при пахвинних килах. Черевні ділянки.
29.10.- 2.11.12 5. Вступ до спланхнології. Паренхіматозні та порожнисті органи. Системи внутрішніх органів. Травна система. Будова травного каналу та його оболонок. Будова травних залоз. Розвиток травної системи, вади розвитку.
12-16.11.12 6. Загальна анатомія дихальної системи. Філо- і онтогенез орга­нів дихання. Будова, топографія, функція та вікові особливості органів дихання. Будова і топографія плеври. Середостіння та його органи.
26-30.11.12 7. Загальна анатомія сечової системи. Філо- і онтогенез нирки і сечовивідних шляхів. Нирка, її топографія, оболонки, внутріш­ня будова. Нефрон як структурно-функціональна одиниця нир­­ки. Особ­ливості розподілу її кровоносних судин. Анатомія сечовивідних шляхів. Аномалії і вади розвитку органів сечової системи.
10-14.12.12 8. Загальна анатомія жіночої та чоловічої статевих систем. Філо- та онтогенез статевої системи. Варіанти та аномалії розвитку органів жіночої та чоловічої статевих систем.
24-28.12.12 9. Лімфатичні (лімфоїдні) органи. Первинні лімфатичні органи: червоний кістковий мозок, загруднинна залоза. Вторинні лімфатичні органи: лімфатичні вузли, селезінка, мигдалики. Лімфоїдні утворення в стінках органів травної, дихальної та сечостатевої систем.

КАЛЕНДАРНО Тематичний план ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з анатоМІЇ ЛЮДИНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА І ПЕДІАТРІЯ) НА І СЕМЕСТР 2012-2013 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Дата Тема практичного заняття
3-6.09.12 1. Ана­томія і медицина. Методика вивчення анатомії. Ка­федра ана­томії ІФНМУ, її досягнення (екскурсія по ка­федрі). Анато­мічна термінологія. Осі, площини людсь­­­кого тіла. Будова хреб­ця.
6-7.09.12 2. Загальні дані про хребет. Особливості будови ший­них, груд­них і попере­кових хребців.
10-12.09.12 3. Будова крижових і купри­кових хребців. Хребет у ці­лому. Особливості будови хребта у віковому аспекті. Скостеніння хребців, аномалії.
12-14.09.12 4. Будова ребер і груднини. Грудна клітка в цілому. Форму­вання грудної клітки. Будова клю­чиці та лопатки. Скостеніння ребер, груднини, ключиці та лопатки, аномалії.
17-20.09.12 5. Кістки плеча, передпліччя та кисті. Особливості скостеніння трубчастих кісток, скостеніння плечової кістки, кісток передпліччя та кисті, аномалії.
20-21.09.12 6. Кульшова і стегнова кістки. Наколінок. Скостеніння цих кісток, аномалії.
24-26.09.12 7. Кістки гомілки і стопи. Особливості їх будови, скостеніння, аномалії.
26-28.09.12 8. Загальні дані про череп. Потилична, тім'яна і лобова кістки.
1-4.10.12 9. Клиноподібна й решітчаста кістки.
4-5.10.12 10. Скронева кістка. Лускова, кам’яниста й барабанна частини. Відростки.
8-10.10.12 11. Канали скроневої кістки. Барабанна порожнина.
10-12.10.12 12. Кістки лиця. Верхня щелепа. Піднебінна кістка. Носова, сльозова, вилична кістки. Нижня носова рако­вина. Леміш. Нижня щелепа. Під'язикова кістка
15-18.10.12 13. Череп у цілому. Склепіння, зовнішня і внутрішня основи черепа. Передня, середня, задня черепні ямки. Кісткове під­не­­біння. Скронева, підскронева, крилопіднебінна ям­ки.
18-19.10.12 14. Очна ямка. Кісткова носова порожнина. Вікові та статеві особ­ли­вості будо­ви черепа. Скостеніння кісток мозкового та лицевого черепа, аномалії. Контрфорси. Краніометрія.
22-24.10.12 15. Загальні дані про з’єднання кісток. Класифікація з’єднань кісток. Особливості з’єднання кісток у дитячому віці. З’єднання кісток черепа: синдесмози, синхондрози, синостози. Скронево-нижньо­щелеп­ний суглоб.
24-26.10.12 16. З’єднання хребців. З’єднання I і II хребців між собою та з черепом.
29.10.- 1.11.12 17. З’єднання кісток грудної клітки. З’єднання кісток пояса верхньої кінцівки. Плечовий суглоб.
1-2.11.12 18. Ліктьовий суглоб. З’єднання кісток передпліччя. Про­менево-зап’ястковий суглоб. Суглоби кис­ті.
5-7.11.12 19. З’єднання тазового пояса. Таз у цілому. Роз­міри жіночого таза. Кульшовий суглоб.
7-9.11.12 20. Колінний суглоб. З’єднання кісток гомілки. Гоміл­ково-стопний суглоб. Суглоби стопи. Стопа в цілому.
12-15.11.12 21. Загальні дані про м'язи. Допоміжний апарат м’язів. М'язи спини. Фасції та ділянки спини.
15-16.11.12 22. М'язи грудної клітки. Фасції та ділянки грудної клітки. Діафрагма.
19-21.11.12 23. М'язи і фасції живота. Піхва прямого м'яза жи­вота. Біла лінія живота. Черевний прес. Черевні ділянки.
21-23.11.12 24. Пахвин­ний канал: стінки, глибоке та поверхневе пахвинне кільця. Топографія внутрішньої поверхні черевної стінки. Слабі місця живота. Шляхи проходження килового мішка при пахвинних килах.
26-29.11.12 25. М'язи шиї. Підпотиличні м’язи. Шийні ділянки.
29-30.11.12 26. Фасції шиї. Мімічні та жувальні м'язи. Фасції та ділянки голови.
3-5.12.12 27. М'язи, фасції і топографія пояса верхньої кінцівки та плеча. Пах­во­ва ямка. Аналіз рухів у плечовому суглобі.
5-7.12.12 28. М'язи, фасції та топографія передпліччя. Ліктьова ямка. Аналіз ру­хів у ліктьо­вому суглобі.
10-13.12.12 29. М'язи, фасції та топографія кисті. Волокнисті та синовіальні піхви кисті. Аналіз ру­хів у про­ме­нево-зап'ястковому суглобі. Ділянки кисті та анатомічна номенклатура її пальців
13-14.12.12 30. М'язи, фасції та топографія таза й стегна. Стегновий трикутник. Стегновий канал, стегнове кільце, захований розтвір. Привідний канал. Аналіз рухів у куль­шовому суглобі.
17-19.12.12 31. М'язи, фасції та топографія гомілки. Підколінна ямка. Гомілково-підколінний та м’язово-малогомілкові канали. Аналіз рухів у ко­лінному суглобі.
19-21.12.12 32. М'язи, фасції та топографія стопи. Аналіз рухів у гомілковостопному суглобі. Волокнисті та синовіальні піх­ви стопи. Ділянки стопи та анатомічна номенклатура її пальців.
24-27.12.12 33. Підсумковий модульний контроль 1 (теоретична частина).
27-28.12.12 34. Підсумковий модульний контроль 1 (практична частина).

 

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

30.08.2012 р., протокол № 1.


Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 97; Мы поможем в написании вашей работы!
Мы поможем в написании ваших работ!