Основні ознаки, рівні та форми МЕІ

Тема 1.6. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ)

План

1. Сутність міжнародної економічної інтеграції (МЕІ), фактори її розвитку.

2. Основні ознаки, рівні та форми МЕІ .

3.  Статичний і динамічний ефекти інтеграції (створення митного союзу).

4. Основні сучасні інтеграційні угруповання країн та особливості розвитку європейської економічної інтеграції.

Сутність міжнародної економічної інтеграції (МЕІ), фактори її розвитку

Найважливішою ознакою сьогоднішньої дійсності є інтенсивний розвиток інтеграційних процесів на різних рівнях. Економічна взаємозалежність держав, інтернаціоналізація продуктивних сил сприяють розвитку інтеграційних процесів в економіці. Інтеграція в перекладі з латинської – integratio –  означає з'єднання окремих частин у загальне ціле.

Трактування сутності економічної інтеграції пройшло певний шлях розвитку. Аналізуючи різні погляди на сутність інтеграційних процесів, можна дійти висновку про те, що єдиної теорії інтеграції не існує. Кожна країна обирає свій шлях  інтеграції, шукаючи конкретні переваги. У різні періоди  розвитку країни крокують до інтеграції, враховуючи свої національні аргументи.

 

Автор Основний зміст сутності інтеграції
А. Предоль, Х. Юртепсен   Я. Тінберген   Б. Баласса     Е. Хаас, М. Бійє, А. Філіпп, Т. Мюрдаль, Р. Сменд, В. Хуперт   А. Маршаль     Д. Пиндер Визначають інтеграцію як «пристосування й переплетення частин у більш високе ціле», як «об’єднання кількох держав в  економічну єдність». Під інтеграцією розуміє «ліквідацію штучних перепон економічній діяльності». Запропонував розглядати інтеграцію не лише як статичний, а  й як динамічний процес, як вирівнювання умов для економічної діяльності суб’єктів ринку, незалежно від того, резидентами якої з двох або більше держав вони є. Сутність інтеграції вбачають в узгодженні між країнами економічних і законодавчих заходів і провадженні спільної економічної політики.     Розглядає інтеграцію як комплексне явище, яке охоплює дії урядів країн, що інтегруються, і безпосередньо самих господарств цих країн. Визначає інтеграцію «як процес відміни дискримінації між господарськими одиницями країн».

 

Міжнародна економічна інтеграція

Ø Процес створення однорідного, внутрішньоузгодженого господарського механізму  кількох країн із пріоритетом власного розподілу праці.

Ø Узгоджена політика у взаємних економічних відносинах і відносинах із третіми країнами.

Ø Інтернаціоналізація виробництва, процес зближення, взаємопроникнення й переплетення національних економік.

Ø Особливі механізми регулювання через наднаціональні органи в межах групи країн.

Ø Процес встановлення глибоких економічних зв’язків в окремих регіонах, тобто МЕІ має регіональний характер, що зумовлено нерівномірністю розвитку регіонів.

Основною метою економічної інтеграції як якісно нового і більш складного етапу інтернаціоналізації господарських зв'язків є  тісніше співробітництво й взаємопроникнення окремих національних господарств, забезпечення умов концентрації виробництва.

У широкому розумінні міжнародну економічну інтеграцію визначають і як відносини, і як процес. Інтеграцію в першому випадку можна тлумачити як відсутність будь-якої форми дискримінації іноземних партнерів у кожній із національних економік. Із такої точки зору міжнародна економічна інтеграція розглядається як найвищий рівень розвитку МЕВ. Як процес інтеграція виявляється у стиранні відмінностей між економічними суб'єктами – представниками різних держав.

В аналізі економічної інтеграції аналізуються її певні рівні, зокрема мікрорівень і макрорівень.

На мікрорівні розрізняють горизонтальну й вертикальну інтеграцію.

Горизонтальна інтеграція виникає під час злиття фірм, які виробляють подібні або однорідні товари.

Вертикальна інтеграція передбачає об'єднання фірм, які функціонують у різних виробничих циклах. Розрізняють три форми вертикальної інтеграції:

1) інтеграція «донизу» (наприклад, приєднання заводу-виробника сировини чи напівфабрикатів до компанії, яка проводить головне виробництво);

2) виробнича інтеграція «вгору» (наприклад, придбання сталеплавильною компанією заводу, що виробляє металоконструкції);

3) невиробнича інтеграція «вгору», що включає сферу розподілу.

На певному рівні розвитку мікроінтеграції виникають транснаціональні корпорації.

На макрорівні інтеграція розвивається на основі формування економічних об'єднань країн з різними типами узгодження їх національних політик. Тут йдеться про явище економічного регіоналізму.

Таким чином, можна сказати, що закономірним етапом інтернаціоналізації господарського життя, що передбачає більш тісне зближення окремих національних господарств, є економічна інтеграція, в рамках якої забезпечується концентрація й переплетення капіталів, проведення узгодженої міжнародної економічної політики.

Міжнародна економічна інтеграція – об'єктивний, регульований і спрямований процес зближення, зрощення й взаємодії національних господарських систем, в основу якого покладено економічний інтерес самостійних господарюючих суб'єктів і міжнародний поділ праці.

Міжнародна економічна інтеграція виступає як регульований процес і набуває форми міжнародних угод і узгоджень. Метою інтеграції є нарощування обсягу товарів і послуг внаслідок забезпечення ефективності господарської діяльності в міжнародних масштабах.

Інтеграційні об'єднання переважно мають регіональний характер і  різняться за глибиною процесів, що відбуваються в межах угрупування.

До передумов міжнародної економічної інтеграції можна зарахувати:

Ø належність (близькість) рівнів економічного розвитку та ступеня ринкової «зрілості» країн;

Ø географічну наближеність країн, що інтегруються, наявність у більшості випадків спільних кордонів і тривалих економічних зв'язків;

Ø наявність спільних економічних та інших проблем, що постали перед країнами в різних галузях;

Ø демонстраційний ефект. У країнах, що створили інтеграційні об'єднання, зазвичай відбуваються позитивні економічні перетворення.

Економічна інтеграція як процес і як відносини визначається факторами, найважливішими з яких є:

• інтернаціоналізація виробництва та створення міжнародних монополій нового типу, так званих транснаціональних корпорацій;

• глибокі зрушення у структурі міжнародного поділу праці, коли виробничі зв'язки утворюють взаємодію між фірмами й усередині окремих компаній, складаючи «цех одного заводу» з широко розвиненою внутрішньогалузевою спеціалізацією;

• науково-технічна революція, що виводить інтернаціоналізацію ринку та виробництва на якісно новий рівень, зумовлюючи необхідність міжнародного обміну результатами досягнень науки й техніки, формування нового технічного базису;

• відкритість національних економік і свобода торгівлі, оскільки лібералізація міжнародного обміну полегшила б адаптацію національних господарств до зовнішніх умов і впливів, сприяла активнішому їхньому включенню до міжнародного поділу праці і кооперації, у процесу широкого міждержавного співробітництва.

Більшість інтеграційних об'єднань, що виникають та розвиваються у сучасній світовій економіці, мають наступні цілі:

Використання переваг економіки масштабу. Досягти цього можна завдяки розширенню розмірів ринку, зменшенню трансакційних витрат і використанню інших переваг на основі теорії економіки масштабу.

Вирішення завдань торговельної політики. Регіональні угрупування дають змогу створити більш стабільне і передбачуване середовище для взаємної торгівлі, мають можливість зміцнити переговірні позиції країн у межах багатосторонніх торгових переговорів у СОТ.

Сприяння структурній перебудові економіки. Досягається завдяки використанню країнами, що будують ринкову економіку або здійснюють глибокі економічні реформи, досвіду провідних розвинених країн, що є членами об'єднання. Більш розвинені країни, що підключають своїх сусідів до процесів інтеграції, також зацікавлені у прискоренні їхніх ринкових реформ і створенні там повноцінних і ємнісних ринків.

Підтримка молодих галузей виробництва. Інтеграційне об'єднання  часто розглядається як спосіб підтримати місцевих виробників за рахунок виходу на  ширший регіональний ринок.

Створення сприятливого зовнішньополітичного середовища. Важливою метою більшості інтеграційних угрупувань є зміцнення взаєморозуміння та співробітництва країн, що беруть участь у політичній, соціальній, військовій, культурній та інших позаекономічних сферах; забезпечення економічної й політичної консолідації та міжнародної військової безпеки.

Можливість регулювання соціально-економічних процесів на регіональному рівні. Мета такого регулювання – усунення національних перепон на шляху взаємних обмінів і взаємодії національних економік, забезпечення сприятливих умов господарюючим суб'єктам, розкріпачення конкуренції.

 Фактори розвитку МЕІ

Ø Розвиток виробничих сил.

Ø Поглиблення МПП – спеціалізація й кооперування країн сприяють їхньому об’єднанню.

Ø Міжнародна торгівля, що сприяє встановленню тісних зв’язків між країнами.

Ø НТР, що створює умови для більш тісних взаємозв’язків країн.

Ø Соціально-економічна однорідність національних господарств – об’єднуватись можуть країни з близькими рівнями економічного розвитку.

Ø Тривалий період співробітництва, що забезпечує тісні економічні зв’язки.

Ø Спільні кордони й умови розвитку – інтеграційні об’єднання мають бути компактними.

Ø Спільність культурних та історичних традицій.

Ø Цілеспрямована діяльність державних органів, партійних і соціальних груп і навіть окремих осіб.  

Визначальним моментом інтеграції є прямі міжнародні економічні (виробничі, науково-технічні, технологічні) зв'язки на рівні первинних суб'єктів економічного життя.

 

Основні ознаки, рівні та форми МЕІ

Міжнародна економічна інтеграція є наслідком поглиблення міжнародного територіального поділу праці та розвитку процесів глобалізації та регіоналізації. Її основними ознаками є:

· взаємопроникнення та переплетення національних виробничих процесів;

· широкий розвиток міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва у технічній сфері на основі найбільш прогресивних форм;

· глибокі структурні зміни в економіках країн;

· необхідність у цілеспрямованому регулюванні інтеграційних процесів із боку держав чи наддержавних органів управління;

· регіональність у просторових масштабах інтеграції;

· МЕІ поширюється як на базис (економічні відносини), так і на надбудовчі відносини (політика, культура тощо).

Інтеграція має кілька рівнів свого розвитку. Головне значення має взаємодія на рівні підприємств та організацій – безпосередніх виробників товарів і послуг. Саме тут виникають інтеграційні зв'язки в основних сферах відтворення, здійснюється структурна перебудова національних економік, що призводить до їхнього взаємодоповнення й переплетення. Із цієї причини зростання обсягів і розгалуження структур взаємної торгівлі, міжнародний рух капіталу, науково-виробнича кооперація, міграція робочої сили є вирішальними факторами розвитку інтеграційних процесів у цілому.

Інтегрування основних ланок економік різних країн доповнюється взаємодією на рівні держав. Така взаємодія здійснюється, по-перше, шляхом утворення умов інтеграційних процесів державними структурами, по-друге, безпосередньою участю державних підприємств та організацій у міжнародному економічному співробітництві.

Третій рівень розвитку інтеграційних процесів – взаємодія на рівні партій та організацій, соціальних груп, окремих громадян різних країн – може бути визначений як соціально-політичний. Така взаємодія має суспільний характер, змістом якого є утворення та розвиток політичних, релігійних, культурних, людських та інших передумов міждержавної інтеграції.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 186; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!