Й 113. Акції, їх види і особливості електронного обігу. Порядок проведення IPOАкція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені законодавством.

За черговістю отримання доходу та обсягу прав власника:

Проста акція — надає право власнику отримувати дивіденди незалежно від фінансових результатів діяльності акціонерного товариства та брати участь в управлінні товариством.

Привілейована акція — надає власнику безумовне право на отримання встановленого умовами випуску річного доходу, при цьому власник п.а. має пріоритет (щодо власників простих акцій) при розрахунках товариства з акціонерами; п.а., як правило, не дає власнику права на участь в управлінні товариством, у тому числі — права голосу на зборах акціонерів. Сумарна номінальна вартість всіх випущених акціонерним товариством п. а. не може перевищувати 25% величини статутного фонду (складеного капіталу) акціонерного товариства.

За характером розпорядження:

· Іменні акції — це акції, дані про власника якої реєструють в книзі реєстрації емітента. Іменні акції повинні бути тільки паперовими, електронний носій іменних акцій сьогодні не практикується. Крім того, іменні акції не можна продавати на ринку цінних паперів.

· Акції на пред’явника — це акції, купівлю-продаж яких проводять без реєстрації власника в книзі акціонерів емітента (фіксується лише кількість таких акцій). Такі акції продають на ринку цінних паперів, їхній номінал переважно вищий за номінал іменних акцій. Акції на пред’явника можуть випускати як у паперовій, так і в електронній формі. Однак варто зазначити, що акції на пред’явника не мають широкого розповсюдження. Хоча вони і ліквідніші, ніж іменні акції, проте можуть стати предметом різних махінацій і підробок. Акції на пред’явника випускають в невеликій кількості і малим номіналом. Такі акції переважно випускають нові малопотужні акціонерні товариства.

Порядок здійснення ІРО:

1. Порядок визначення вартості ЦП андерайтером (особа, яка обслуговує ІРО, здійснює оцінку компанії).

2. Підготовку проекту емісії ЦП.

3. Презентація проспекту емісії та оцінка ефективності бізнесу компанії з боку регулюючих органів і потенційних інвесторів.

4. Моніторинг за діяльністю компанії

5. ІРО маркетинг, додаткові некомерційні публічні заходи щодо розміщення ЦП.

6. Визначення інтересів інвесторів до акцій та встановлення кінцевої ціни на акції.


Об’єкти корпоративного управління в Україні. Депозитарна система.

Об'єктами корпоративного управління в Україні є господарські товариства. Проте не всі господарські товариства попадають під поняття корпоративних. До таких насамперед відносять акціонерні товариства, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, тобто ті, в яких управління відокремлене від власності.

Загальним об'єктом управління можна вважати корпоративні права, проте вони не можуть існувати без корпорації як цілісного суб'єкта господарювання - юридичної особи.

Об'єктом корпоративного управління є також державне майно, передане в статутні капітали господарських товариств, акції акціонерних товариств, що належать державі.

Національна депозитарна системастворена для централізованого й ефективного обслуговування різних операцій з цінними паперами на території України. Така системи забезпечує зберігання цінних паперів, здійснення угод за цінними паперами, проведення розрахунків за цими угодами, володіння повною інформацією про поточний стан ринку цінних паперів.

Національна депозитарна система складається з двох рівнів.

1. Нижній рівень - це зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних цінних паперів.

2. Верхній рівень - це Національний депозитарій України і депозитарії, що ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів. Також, встановлюють договірні двосторонні повнофункціональні кореспондентські відносини щодо цінних паперів між собою, а також зобов'язані мати спеціальний рахунок у цінних паперах у кожному іншому депозитарії та відкривати такі рахунки всім іншим депозитаріям.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 211; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!