Дайте визначення поняттю «чистий прибуток» (Пч)Пояснювальна записка

        

    Проведення семінарських занять з курсу «Економіка торговельного підприємства» має метою:

1.Сприянню глибокому вивченню, систематизації та узагальненню знань з предмету «Економіка торговельного підприємства».

2.Допомагає студентам набути навичок та вмінь з питань економічного обґрунтування практичних завдань під час проведення семінарів.

 

Семінарські заняття надають найбільш сприятливі умови для поглибленого вивчення економічних категорій та для формування самостійного творчого мислення у студентів.

 

Функції семінарських занять:

1. Учбово-пізнавальна – закріплення, поглиблення та розширення знань отриманих на лекціях та під час самостійної роботи.

 

2. Навчальна функція – передбачає розвиток навичок відбору та узагальнення інформації.

3. Контрольна функція – перевірка знань та вмінь студентів.

Для виконання поставлених цілей, кожне семінарське заняття має план проведення, тести для контролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу, практичні завдання, проблемні питання. На всі задачі та тести є правильні відповіді, що дає змогу підвищити зацікавленість у самостійному вивченні предмету, тобто активізувати самостійну роботу студентів.


Тематика семінарських занять

Номер семінару

Тема семінару

Максимальна кількість балів

Модуль № 3
Семінар № 7 Доходи та прибуток торгівельного підприємства 4
Семінар № 8 Інвестиційна діяльність підприємства 4
Семінар № 9 Ризики підприємницької діяльності та запобігання банкрутства підприємства 4

Семінарське заняття № 7

 

Тема: Доходи та прибуток торгівельного підприємства.

Мета: Поглибити та закріпити знання студентів суттєвої характеристики доходів та прибутку торгівельного підприємства, їх оцінки та планування.

 

І. Контрольні питання.

1. Сутність доходів підприємства, їх види та склад.

2. Показники доходів підприємства та чинники, що на них впливають.

3. Торгівельна надбавка та її формування в торгівлі.

4. Система ціноутворення в торгівлі.

5. Аналіз та планування доходів торгівельного підприємства.

6. Визначте методику обґрунтування планового рівня доходів.

7. Прибуток як економічна категорія, його значення.

8. Види прибутку та його показники.

9. Характеристика "рентабельності" в торгівлі.

10.  Оцінка та планування прибутку.

11.  Розподіл прибутку.

 

II. Проблемні питання для обговорення:

1. Чому на Ваш погляд, потрібно диференціювати торговельні надбавки, чи впливає цей фактор на розмір валових доходів?

2. Як на Ваш погляд можливо поліпшити управління доходами, чи вплине це на їх підвищення.

3. Чи впливає прибуток на конкурентоспроможність підприємства:? Обґрунтуйте.

4. Дайте свої пропозиції зросту прибутку торговельних підприємств в сучасних умовах.

 

III. Реферати.

1. Методика аналізу доходів торговельного підприємства.

2. Методичні підходи до обґрунтування плану-прогнозу доходів торговельного підприємства.

3. Особливості формування та розподілу прибутку в підприємствах торгівлі різних організаційно-правових форм господарювання.

4. Механізм впливу на формування чистого прибутку діючої системи оподаткування.

 

V. Тести та практичні завдання (див. додаток)

 

Література:

1. Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К.,1999 р

2. Брагін Л.А. “Торгове діло” – М, 2000 р.

3. Бланк І.А. “Торговий менеджмент” – К., 1997 р.

4. Івахненко В.М. “Економічний аналіз” – К., 1999 р.

5. Брютіна М.С. “Економічний аналіз торгової діяльності” – М., 2000 р.

6. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі: Навч. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2004 р.


Додаток до семінару № 7

Тести:

Дайте визначення «загальний прибуток»

а) Різниця між доходами і витратами від реалізації;

б) Прибуток від реалізації плюс позареалізаційні доходи і мінус позареалізаційні витрати;

в) Різниця між доходами і витратами від реалізації та доходами і витратами від іншої реалізації.

 

2. Укажіть формулу для визначення рентабельності в торгівлі:

а) Сума прибутку / Товарообіг х 100%;

б) Товарообіг / Сума прибутку х 100%;

в) Сума прибутку / Товарообіг.

 

Які чинники сприяють збільшенню прибутку?

а) Зростання Товарообігу, зниження витрат обігу, зріст доходів від усіх видів діяльності, штрафи, пені отримані;

б) Зниження витрат обігу, зріст доходів, штрафи, пені сплачені;

в) Зменшення доходів, зріст товарообігу, зріст витрат.

 

Чи рентабельне підприємство, якщо фактичний прибуток за І квартал склав 0,2 тис. грн. при плані 3,0 тис. грн. ?

а) Нерентабельне;

б) Рентабельне;

в) Збиткове.

 

Дайте визначення поняттю «чистий прибуток» (Пч)

а) ;

б) ;

в) .

 

6. Як розраховується вплив товарообігу на прибутку:

а) ;

б) ;

в) .

 

7. Назвіть джерела утворення доходів:

а) Сума торговельних надбавок на реалізовані товари, списання кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої вийшов, доходи від оренди та іншої діяльності, штрафи, пені, сплачені іншими підприємствами, організаціями;

б) Штрафи, пені, сплачені іншим підприємствам, організаціям, списання

дебіторської заборгованості, термін позовної давності якої вийшов, сума комісійної винагороди, сума торговельних надбавок на реалізовані товари;

в) Списання дебіторської заборгованості, термін позовної давності якої вийшов, сума комісійної винагороди, доходи від оренди та іншої діяльності, штрафи, пені, сплачені іншими підприємствами, організаціями.

 

8.  Валові доходи від торговельної діяльності це:

а) Сума торговельних надбавок на отримані товари;

б) Сума торговельних надбавок на реалізовані товари;

в) Сума торговельних надбавок, позареалізаційних доходів, доходів від іншої діяльності.

 

9.  Знайдіть повну відповідь на питання: На які цілі використовуються доходи торговельних підприємств?

а) На покриття витрат обігу;

б) На покриття витрат обігу й отримання прибутку;

в) На отримання прибутку.

 

10.  Елементи роздрібної ціни.

а) Ціна закупки + Торгівельна надбавка;

б) Собівартість + Прибуток + Торгівельна надбавка;

в) Ціна закупки + Витрати обігу + Прибуток.

 

Практичні завдання:

Задача 1

Визначити рентабельність, балансовий та чистий прибуток по двом підприємствам. Зробити висновки.

Показники

Підприємство

1 2
1.Товарооборот, тис. грн. 2000 2400
2.Валовий дохід, тис. грн. 290 380
3. Витрати обігу, тис. грн. 225 230
4.Балансовий прибуток, т.грн.    
5.Чистий прибуток, т.грн.    
6. Фонди підприємства, тис. грн. 620 610
7.Рентабельність, %    

 

Задача 2

Розрахувати на плановий рік доходи і прибуток від діяльності торгового підприємства в сумі і в % до обороту.

Показники

1. План товарообороту, т.грн.. 3720
2. Плановий рівень витрат обігу, % 20,4
3. Інші планові витрати, % 0,30
4. Рівень доходів, % 35

Задача 3

Розрахувати на плановий рік доходи і прибуток від діяльності торгового підприємства в сумі і в % до обороту.

Показники

1. План товарообороту, т.грн.. 2340
2. Плановий рівень витрат обігу, % 20,5
3. Інші планові витрати, % 0,15
4. Рівень доходів, % 35

 

 

Задача 4

Підприємець вклав у обладнання магазину, ремонт і формування власних оборотних коштів капітал. Визначити розмір нормального прибутку на вкладений капітал.

Показники

1. Вкладений капітал, т. грн.. 400
2. Норма рентабельності на капітал, % 15
3. Ставка податку на прибуток, % 25
4. Місцеві податки і сбори. 20

Задача 5

    Визначити доход в сумі і відсотках по торговельному підприємству

                Показники Дані
Товарообіг, тис. грн.. 1200
Витрати обігу, % 24,5
Рентабельність, % 1,5

 

 

Задача 6

    Розрахувати доходи з ПДВ, без ПДВ у сумі

Показники Дані
План товарообігу, тис. грн.. 4000
Середня величина торговельної надбавки, % 28,1

 

 

Задача 7

    Розрахувати доходи з урахуванням джерел надходження, урахувати, що величина торговельної знижки при надходженні товарів від МРБ – 25%

Товарооборот, тис. грн..

Позареалізаційні доходи, тис. грн..

Джерела надходження

Середня величина надбавки при власних закупок, %

від МРБ власні закупки
5100 4,3 35 65 27,5

 


Задача 8

    Визначити розмір торгової надбавки, що включається в роздрібну ціну товару, якщо рівень витрат звертання складе 14%, рівень рентабельності складе – 6%.

Задача 9

Розрахувати економічну ефективність від проведення виставки-продажу в магазинах за даними в таблиці:

Показники Дані
Додатковий товарообіг від проведення виставки, грн.. 12300
Середня торговельна надбавка, % 30
Витрати з організації виставки, % 8,0
Витрати на рекламу, грн.. 35,0
ПДВ, % 20

 

Задача 10

Визначити роздрібну ціну товару на підставі нижченаведених даних:

Показники Костюм дитячий
Оптова ціна одиниці товару, грн.. 120
Витрати обігу магазину, % 12,5
Рентабельність, % 2,5
Ставка ПДВ, % 20

 

Задача 11

Визначити рентабельність, балансовий та чистий прибуток по двом підприємствам. Зробити висновки.

Показники

Підприємство

1 2
1.Товарооборот, тис. грн. 1750 1820
2.Валовий дохід, тис. грн. 205 230
3. Витрати обігу, тис. грн. 149 163
4.Балансовий прибуток, т.грн.    
5.Чистий прибуток, т.грн.    
6. Фонди підприємства, тис. грн. 525 560
7.Рентабельність, %    

 

Задача 12

Розрахувати на плановий рік доходи і прибуток від діяльності торгового підприємства в сумі і в % до обороту.

Показники

1. План товарообороту, т.грн.. 2400
2. Плановий рівень витрат обігу, % 19,7
3. Інші планові витрати, % 0,53
4. Рівень доходів, % 22,0

 


Задача 13

Підприємець вклав у обладнання магазину, ремонт і формування власних оборотних коштів капітал. Визначити розмір нормального прибутку на вкладений капітал.

Показники

1. Вкладений капітал, т. грн.. 500
2. Норма рентабельності на капітал, % 12
3. Ставка податку на прибуток, % 30
4. Місцеві податки і сбори. 10

 

Задача 14

Розрахувати на плановий рік доходи і прибуток від діяльності торгового підприємства в сумі і в % до обороту.

Показники

1. План товарообороту, т.грн.. 2100
2. Плановий рівень витрат обігу, % 21,2
3. Інші планові витрати, % 0,31
4. Рівень доходів, % 25,4

 

Задача 15

Визначити роздрібну ціну товару на підставі нижченаведених даних:

Показники Черевики
Оптова ціна одиниці товару, грн.. 150
Витрати обігу магазину, % 18
Рентабельність, % 3
Ставка ПДВ, % 20

 

Задача 16

Розрахувати економічну ефективність від проведення виставки-продажу в магазинах за даними в таблиці:

Показники Дані
Додатковий товарообіг від проведення виставки, грн.. 43000
Середня торговельна надбавка, % 31
Витрати з організації виставки, % 10,0
Витрати на рекламу, грн.. 1000
ПДВ, % 20

 


Семінарське заняття № 8

 

Тема: Інвестиційна діяльність підприємства.

Мета: Розглянути та поширити знання суті, складу і структури інвестицій, розрахунку показників ефективності інвестицій.

І. Контрольні питання.

1. Сутнісна характеристика інвестицій, інвестиційної діяльності.

2. Види інвестицій.

3. Реальні інвестиції, їх характеристика.

4. Фінансові інвестиції, їх характеристика.

5. Охарактеризуйте зовнішні і внутрішні інвестиції.

6. Портфельні інвестиції, їх сутність, значення.

7. Цінні папери, їх види, значення для розвитку інвестиційної діяльності.

8. Джерела фінансування інвестицій.

9. Інвестиційна політика торгівельних підприємств, її формування.

10.  Бізнес планування і інвестиційна діяльність.

11.  Показники ефективності інвестиційних проектів.

12.  Чинники підвищення ефективності використання інвестицій.

 

II. Проблемні питання для обговорення:

1. Чи є об’єктивна необхідність та ефективність залучення іноземних інвестицій? Обґрунтуйте.

2. Як, на Ваш погляд, можливо підвищити ефективність інвестицій?

3. Чи є можливість розвитку фондового ринку на Україні?

 

ІІІ. Самостійна робота (письмова)

1. Розробіть таблицю, зміст типової структури бізнес-плану:

Назва розділу Короткий зміст
1.Резюме  
2.Галузь, фірма та її продукція -
3.Досліджено ринку -
4. Маркетинговий план -
5.Виробничий план -
6.Організаційний план -
7.Оцінка -
8.Фінансовий план  

 

IV. Реферати.

1. Цінні папери, їх характеристика, умови використання на Україні.

2. Фондовий ринок, його характеристика, тенденції розвитку.

3. Портфельні інвестиції, їх характеристика, формування.


V. Тести та практичні завдання (див. додаток)

 

Література:

1. Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К.,1999 р

2. Брагін Л.А. “Торгове діло” – М, 2000 р.

3. Бланк І.А. “Торговий менеджмент” – К., 1997 р.

4. Івахненко В.М. “Економічний аналіз” – К., 1999 р.

5. Брютіна М.С. “Економічний аналіз торгової діяльності” – М., 2000 р.

6. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі: Навч. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2004 р.


Додаток до семінару № 8

Тести:

1. Інвестиції — це:

а) короткострокові вкладення капіталу з метою отримання прибутку;

б) довгострокові вкладення капіталу з метою отримання прибутку;

в) усі відповіді правильні.

 

2. Фінансові інвестиції — це вкладення капіталу для:

а) простого і розширеного відтворення основних фондів;

б) відшкодування витрат виробництва;

в) простого відтворення основних фондів;

г) придбання цінних паперів.

 

3. Реальні інвестиції — це вкладення капіталу з метою:

а) простого і розширеного відтворення основних фондів;

б) відшкодування витрат виробництва;

в) простого відтворення основних фондів.

4. Капітальні вкладення — це:

а) грошові засоби, спрямовані на закупівлю сировини, мате­ріалів, комплектуючих виробів;

б) грошові засоби, спрямовані на створення нових основних фондів;

в) грошові засоби, що вкладаються у реконструкцію діючих основних фондів.

 

5. Валові капітальні вкладення спрямовуються на:

а) розширене відтворення основних фондів;

б) просте відтворення основних фондів;

в) просте і розширене відтворення виробничих фондів;

г) нове будівництво;

д) технічне переозброєння.

6. Назвіть джерела формування інвестиційних ресурсів:

а) власні кошти;

б) позичкові фінансові кошти;

в) залучені кошти;

г) бюджетні асигнування;

д) усі відповіді правильні.

 

7. Назвіть показник абсолютної ефективності капіталовкладень:

а) чистий дохід;

б) коефіцієнт економічної ефективності;

в) приведені витрати;

г) приведені капітальні вкладення;

д) термін окупності;

е) коефіцієнт економічної ефективності реконструкції.

8. Інвестиційна діяльність підприємства – це:

а) пошук потенційних інвесторів та вивчення можливостей практичного одержання інвестицій;

б) вивчення можливостей одержання кредитів для вкладення грошових коштів у розширення виробництва;

в) практичні дії інвесторів та учасників інвестиційного процесу щодо здійснення інвестицій з метою одержання доходу (прибутку);

г) сукупність практичних дій щодо максимізації прибутку підприємства.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 325; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!